॥ सरस्वतीसहस्रनामावलिः ॥

द्रष्टव्यं :
स्तोत्रेषु कुत्रापि अशुद्धो विद्यते तु अधः कमेन्टकोष्ठे संसूचयन्तु तेन महान्तः धन्यवादाः

॥ सरस्वतीसहस्रनामावलिः॥ 

ॐ वाचे नमः
ॐ वाण्यै नमः
ॐ वरदायै नमः
ॐ वन्द्यायै नमः
ॐ वरारोहायै नमः
ॐ वरप्रदायै नमः
ॐ वृत्त्यै नमः
ॐ वागीश्वर्यै नमः
ॐ वार्तायै नमः
ॐ वरायै नमः
ॐ वागीशवल्लभायै नमः
ॐ विश्वेश्वर्यै नमः
ॐ विश्ववन्द्यायै नमः
ॐ विश्वेशप्रियकारिण्यै नमः
ॐ वाग्वादिन्यै नमः
ॐ वाग्देव्यै नमः
ॐ वृद्धिदायै नमः
ॐ वृद्धिकारिण्यै नमः
ॐ वृद्ध्यै नमः
ॐ वृद्धायै नमः
ॐ विषघ्न्यै नमः
ॐ वृष्ट्यै नमः
ॐ वृष्टिप्रदायिन्यै नमः
ॐ विश्वाराध्यायै नमः
ॐ विश्वमात्रे नमः
ॐ विश्वधात्र्यै नमः
ॐ विनायकायै नमः
ॐ विश्वशक्त्यै नमः
ॐ विश्वसारायै नमः
ॐ विश्वायै नमः
ॐ विश्वविभावर्यै नमः
ॐ वेदान्तवेदिन्यै नमः
ॐ वेद्यायै नमः
ॐ वित्तायै नमः
ॐ वेदत्रयात्मिकायै नमः
ॐ वेदज्ञायै नमः
ॐ वेदजनन्यै नमः
ॐ विश्वायै नमः
ॐ विश्वविभावर्यै नमः
ॐ वरेण्यायै नमः
ॐ वाङ्मय्यै नमः
ॐ वृद्धायै नमः
ॐ विशिष्टप्रियकारिण्यै नमः
ॐ विश्वतोवदनायै नमः
ॐ व्याप्तायै नमः
ॐ व्यापिन्यै नमः
ॐ व्यापकात्मिकायै नमः
ॐ व्याळ्घ्न्यै नमः
ॐ व्याळ्भूषाङ्ग्यै नमः
ॐ विरजायै नमः
ॐ वेदनायिकायै नमः
ॐ वेदवेदान्तसंवेद्यायै नमः
ॐ वेदान्तज्ञानरूपिण्यै नमः
ॐ विभावर्यै नमः
ॐ विक्रान्तायै नमः
ॐ विश्वामित्रायै नमः
ॐ विधिप्रियायै नमः
ॐ वरिष्ठायै नमः
ॐ विप्रकृष्टायै नमः
ॐ विप्रवर्यप्रपूजितायै नमः
ॐ वेदरूपायै नमः
ॐ वेदमय्यै नमः
ॐ वेदमूर्त्यै नमः
ॐ वल्लभायै नमः
ॐ गौर्यै नमः
ॐ गुणवत्यै नमः
ॐ गोप्यायै नमः
ॐ गन्धर्वनगरप्रियायै नमः
ॐ गुणमात्रे नमः
ॐ गुहान्तस्थायै नमः
ॐ गुरुरूपायै नमः
ॐ गुरुप्रियायै नमः
ॐ गिरिविद्यायै नमः
ॐ गानतुष्टायै नमः
ॐ गायकप्रियकारिण्यै नमः
ॐ गायत्र्यै नमः
ॐ गिरिशाराध्यायै नमः
ॐ गिरे नमः
ॐ गिरीशप्रियङ्कर्यै नमः
ॐ गिरिज्ञायै नमः
ॐ ज्ञानविद्यायै नमः
ॐ गिरिरूपायै नमः
ॐ गिरीश्वर्यै नमः
ॐ गीर्मात्रे नमः
ॐ गणसंस्तुत्यायै नमः
ॐ गणनीयगुणान्वितायै नमः
ॐ गूढरूपायै नमः
ॐ गुहायै नमः
ॐ गोप्यायै नमः
ॐ गोरूपायै नमः
ॐ गवे नमः
ॐ गुणात्मिकायै नमः
ॐ गुर्व्यै नमः
ॐ गुर्वम्बिकायै नमः
ॐ गुह्यायै नमः
ॐ गेयजायै नमः
ॐ ग्रहनाशिन्यै नमः
ॐ गृहिण्यै नमः
ॐ गृहदोषघ्न्यै नमः
ॐ गवघ्न्यै नमः
ॐ गुरुवत्सलायै नमः
ॐ गृहात्मिकायै नमः
ॐ गृहाराध्यायै नमः
ॐ गृहबाधाविनाशिन्यै नमः
ॐ गङ्गायै नमः
ॐ गिरिसुतायै नमः
ॐ गम्यायै नमः
ॐ गजयानायै नमः
ॐ गुहस्तुतायै नमः
ॐ गरुडासनसंसेव्यायै नमः
ॐ गोमत्यै नमः
ॐ गुणशालिन्यै नमः
ॐ शारदायै नमः
ॐ शाश्वत्यै नमः
ॐ शैव्यै नमः
ॐ शाङ्कर्यै नमः
ॐ शङ्करात्मिकायै नमः
ॐ श्रियै नमः
ॐ शर्वाण्यै नमः
ॐ शतघ्न्यै नमः
ॐ शरच्चन्द्रनिभाननायै नमः
ॐ शर्मिष्ठायै नमः
ॐ शमनघ्न्यै नमः
ॐ शतसाहस्ररूपिण्यै नमः
ॐ शिवायै नमः
ॐ शम्भुप्रियायै नमः
ॐ श्रद्धायै नमः
ॐ श्रुतिरूपायै नमः
ॐ श्रुतिप्रियायै नमः
ॐ शुचिष्मत्यै नमः
ॐ शर्मकर्यै नमः
ॐ शुद्धिदायै नमः
ॐ शुद्धिरूपिण्यै नमः
ॐ शिवायै नमः
ॐ शिवङ्कर्यै नमः
ॐ शुद्धायै नमः
ॐ शिवाराध्यायै नमः
ॐ शिवात्मिकायै नमः
ॐ श्रीमत्यै नमः
ॐ श्रीमय्यै नमः
ॐ श्राव्यायै नमः
ॐ श्रुत्यै नमः
ॐ श्रवणगोचरायै नमः
ॐ शान्त्यै नमः
ॐ शान्तिकर्यै नमः
ॐ शान्तायै नमः
ॐ शान्ताचारप्रियंकर्यै नमः
ॐ शीललभ्यायै नमः
ॐ शीलवत्यै नमः
ॐ श्रीमात्रे नमः
ॐ शुभकारिण्यै नमः
ॐ शुभवाण्यै नमः
ॐ शुद्धविद्यायै नमः
ॐ शुद्धचित्तप्रपूजितायै नमः
ॐ श्रीकर्यै नमः
ॐ श्रुतपापघ्न्यै नमः
ॐ शुभाक्ष्यै नमः
ॐ शुचिवल्लभायै नमः
ॐ शिवेतरघ्न्यै नमः
ॐ शबर्यै नमः
ॐ श्रवणीयगुणान्वितायै नमः
ॐ शार्यै नमः
ॐ शिरीषपुष्पाभायै नमः
ॐ शमनिष्ठायै नमः
ॐ शमात्मिकायै नमः
ॐ शमान्वितायै नमः
ॐ शमाराध्यायै नमः
ॐ शितिकण्ठप्रपूजितायै नमः
ॐ शुद्ध्यै नमः
ॐ शुद्धिकर्यै नमः
ॐ श्रेष्ठायै नमः
ॐ श्रुतानन्तायै नमः
ॐ शुभावहायै नमः
ॐ सरस्वत्यै नमः
ॐ सर्वज्ञायै नमः
ॐ सर्वसिद्धिप्रदायिन्यै नमः
ॐ सरस्वत्यै नमः
ॐ सावित्र्यै नमः
ॐ सन्ध्यायै नमः
ॐ सर्वेप्सितप्रदायै नमः
ॐ सर्वार्तिघ्न्यै नमः
ॐ सर्वमय्यै नमः
ॐ सर्वविद्याप्रदायिन्यै नमः
ॐ सर्वेश्वर्यै नमः
ॐ सर्वपुण्यायै नमः
ॐ सर्गस्थित्यन्तकारिण्यै नमः
ॐ सर्वाराध्यायै नमः
ॐ सर्वमात्रे नमः
ॐ सर्वदेवनिषेवितायै नमः
ॐ सर्वैश्वर्यप्रदायै नमः
ॐ सत्यायै नमः
ॐ सत्यै नमः
ॐ सत्वगुणाश्रयायै नमः
ॐ स्वरक्रमपदाकारायै नमः
ॐ सर्वदोषनिषूदिन्यै नमः
ॐ सहस्राक्ष्यै नमः
ॐ सहस्रास्यायै नमः
ॐ सहस्रपदसंयुतायै नमः
ॐ सहस्रहस्तायै नमः
ॐ साहस्रगुणालङ्कृतविग्रहायै नमः
ॐ सहस्रशीर्षायै नमः
ॐ सद्रूपायै नमः
ॐ स्वधायै नमः
ॐ स्वाहायै नमः
ॐ सुधामय्यै नमः
ॐ षड्ग्रन्थिभेदिन्यै नमः
ॐ सेव्यायै नमः
ॐ सर्वलोकैकपूजितायै नमः
ॐ स्तुत्यायै नमः
ॐ स्तुतिमय्यै नमः
ॐ साध्यायै नमः
ॐ सवितृप्रियकारिण्यै नमः
ॐ संशयच्छेदिन्यै नमः
ॐ साङ्ख्यवेद्यायै नमः
ॐ सङ्ख्यायै नमः
ॐ सदीश्वर्यै नमः
ॐ सिद्धिदायै नमः
ॐ सिद्धसम्पूज्यायै नमः
ॐ सर्वसिद्धिप्रदायिन्यै नमः
ॐ सर्वज्ञायै नमः
ॐ सर्वशक्त्यै नमः
ॐ सर्वसम्पत्प्रदायिन्यै नमः
ॐ सर्वाशुभघ्न्यै नमः
ॐ सुखदायै नमः
ॐ सुखायै नमः
ॐ संवित्स्वरूपिण्यै नमः
ॐ सर्वसम्भीषण्यै नमः
ॐ सर्वजगत्सम्मोहिन्यै नमः
ॐ सर्वप्रियङ्कर्यै नमः
ॐ सर्वशुभदायै नमः
ॐ सर्वमङ्गळायै नमः
ॐ सर्वमन्त्रमय्यै नमः
ॐ सर्वतीर्थपुण्यफलप्रदायै नमः
ॐ सर्वपुण्यमय्यै नमः
ॐ सर्वव्याधिघ्न्यै नमः
ॐ सर्वकामदायै नमः
ॐ सर्वविघ्नहर्यै नमः
ॐ सर्ववन्दितायै नमः
ॐ सर्वमङ्गळायै नमः
ॐ सर्वमन्त्रकर्यै नमः
ॐ सर्वलक्ष्मियै नमः
ॐ सर्वगुणान्वितायै नमः
ॐ सर्वानन्दमय्यै नमः
ॐ सर्वज्ञानदायै नमः
ॐ सत्यनायिकायै नमः
ॐ सर्वज्ञानमय्यै नमः
ॐ सर्वराज्यदायै नमः
ॐ सर्वमुक्तिदायै नमः
ॐ सुप्रभायै नमः
ॐ सर्वदायै नमः
ॐ सर्वायै नमः
ॐ सर्वलोकवशङ्कर्यै नमः
ॐ सुभगायै नमः
ॐ सुन्दर्यै नमः
ॐ सिद्धायै नमः
ॐ सिद्धाम्बायै नमः
ॐ सिद्धमातृकायै नमः
ॐ सिद्धमात्रे नमः
ॐ सिद्धविद्यायै नमः
ॐ सिद्धेश्यै नमः
ॐ सिद्धरूपिण्यै नमः
ॐ सुरूपिण्यै नमः
ॐ सुखमय्यै नमः
ॐ सेवकप्रियकारिण्यै नमः
ॐ स्वामिन्यै नमः
ॐ सर्वदायै नमः
ॐ सेव्यायै नमः
ॐ स्थूलसूक्ष्मापराम्बिकायै नमः
ॐ साररूपायै नमः
ॐ सरोरूपायै नमः
ॐ सत्यभूतायै नमः
ॐ समाश्रयायै नमः
ॐ सितासितायै नमः
ॐ सरोजाक्ष्यै नमः
ॐ सरोजासनवल्लभायै नमः
ॐ सरोरुहाभायै नमः
ॐ सर्वाङ्ग्यै नमः
ॐ सुरेन्द्रादिप्रपूजितायै नमः
ॐ महादेव्यै नमः
ॐ महेशान्यै नमः
ॐ महासारस्वतप्रदायै नमः
ॐ महासरस्वत्यै नमः
ॐ मुक्तायै नमः
ॐ मुक्तिदायै नमः
ॐ मलनाशिन्यै नमः
ॐ महेश्वर्यै नमः
ॐ महानन्दायै नमः
ॐ महामन्त्रमय्यै नमः
ॐ मह्यै नमः
ॐ महालक्ष्म्यै नमः
ॐ महाविद्यायै नमः
ॐ मात्रे नमः
ॐ मन्दरवासिन्यै नमः
ॐ मन्त्रगम्यायै नमः
ॐ मन्त्रमात्रे नमः
ॐ महामन्त्रफलप्रदायै नमः
ॐ महामुक्त्यै नमः
ॐ महानित्यायै नमः
ॐ महासिद्धिप्रदायिन्यै नमः
ॐ महासिद्धायै नमः
ॐ महामात्रे नमः
ॐ महदाकारसंयुतायै नमः
ॐ महायै नमः
ॐ महेश्वर्यै नमः
ॐ मूर्त्यै नमः
ॐ मोक्षदायै नमः
ॐ मणिभूषणायै नमः
ॐ मेनकायै नमः
ॐ मानिन्यै नमः
ॐ मान्यायै नमः
ॐ मृत्युघ्न्यै नमः
ॐ मेरुरूपिण्यै नमः
ॐ मदिराक्ष्यै नमः
ॐ मदावासायै नमः
ॐ मखरूपायै नमः
ॐ मखेश्वर्यै नमः
ॐ महामोहायै नमः
ॐ महामायायै नमः
ॐ मातॢणां मूर्ध्निसंस्थितायै नमः
ॐ महापुण्यायै नमः
ॐ मुदावासायै नमः
ॐ महासम्पत्प्रदायिन्यै नमः
ॐ मणिपूरैकनिलयायै नमः
ॐ मधुरूपायै नमः
ॐ महोत्कटायै नमः
ॐ महासूक्ष्मायै नमः
ॐ महाशान्तायै नमः
ॐ महाशान्तिप्रदायिन्यै नमः
ॐ मुनिस्तुतायै नमः
ॐ मोहहन्त्र्यै नमः
ॐ माधव्यै नमः
ॐ माधवप्रियायै नमः
ॐ मायै नमः
ॐ महादेवसंस्तुत्यायै नमः
ॐ महिषीगणपूजितायै नमः
ॐ मृष्टान्नदायै नमः
ॐ माहेन्द्र्यै नमः
ॐ महेन्द्रपददायिन्यै नमः
ॐ मत्यै नमः
ॐ मतिप्रदायै नमः
ॐ मेधायै नमः
ॐ मर्त्यलोकनिवासिन्यै नमः
ॐ मुख्यायै नमः
ॐ महानिवासायै नमः
ॐ महाभाग्यजनाश्रितायै नमः
ॐ महिळायै नमः
ॐ महिमायै नमः
ॐ मृत्युहार्यै नमः
ॐ मेधाप्रदायिन्यै नमः
ॐ मेध्यायै नमः
ॐ महावेगवत्यै नमः
ॐ महामोक्षफलप्रदायै नमः
ॐ महाप्रभाभायै नमः
ॐ महत्यै नमः
ॐ महादेवप्रियङ्कर्यै नमः
ॐ महापोषायै नमः
ॐ महर्द्ध्यै नमः
ॐ मुक्ताहारविभूषणायै नमः
ॐ माणिक्यभूषणायै नमः
ॐ मन्त्रायै नमः
ॐ मुख्यचन्द्रार्धशेखरायै नमः
ॐ मनोरूपायै नमः
ॐ मनःशुद्ध्यै नमः
ॐ मनःशुद्धिप्रदायिन्यै नमः
ॐ महाकारुण्यसम्पूर्णायै नमः
ॐ मनोनमनवन्दितायै नमः
ॐ महापातकजालघ्न्यै नमः
ॐ मुक्तिदायै नमः
ॐ मुक्तभूषणायै नमः
ॐ मनोन्मन्यै नमः
ॐ महास्थूलायै नमः
ॐ महाक्रतुफलप्रदायै नमः
ॐ महापुण्यफलप्राप्यायै नमः
ॐ मायात्रिपुरनाशिन्यै नमः
ॐ महानसायै नमः
ॐ महामेधायै नमः
ॐ महामोदायै नमः
ॐ महेश्वर्यै नमः
ॐ मालाधर्यै नमः
ॐ महोपायायै नमः
ॐ महातीर्थफलप्रदायै नमः
ॐ महामङ्गळ्सम्पूर्णायै नमः
ॐ महादारिद्र्यनाशिन्यै नमः
ॐ महामखायै नमः
ॐ महामेघायै नमः
ॐ महाकाळ्यै नमः
ॐ महाप्रियायै नमः
ॐ महाभूषायै नमः
ॐ महादेहायै नमः
ॐ महाराज्ञ्यै नमः
ॐ मुदालयायै नमः
ॐ भूरिदायै नमः
ॐ भाग्यदायै नमः
ॐ भोग्यायै नमः
ॐ भोग्यदायै नमः
ॐ भोगदायिन्यै नमः
ॐ भवान्यै नमः
ॐ भूतिदायै नमः
ॐ भूत्यै नमः
ॐ भूम्यै नमः
ॐ भूमिसुनायिकायै नमः
ॐ भूतधात्र्यै नमः
ॐ भयहर्यै नमः
ॐ भक्तसारस्वतप्रदायै नमः
ॐ भुक्त्यै नमः
ॐ भुक्तिप्रदायै नमः
ॐ भेक्यै नमः
ॐ भक्त्यै नमः
ॐ भक्तिप्रदायिन्यै नमः
ॐ भक्तसायुज्यदायै नमः
ॐ भक्तस्वर्गदायै नमः
ॐ भक्तराज्यदायै नमः
ॐ भागीरथ्यै नमः
ॐ भवाराध्यायै नमः
ॐ भाग्यासज्जनपूजितायै नमः
ॐ भवस्तुत्यायै नमः
ॐ भानुमत्यै नमः
ॐ भवसागरतारण्यै नमः
ॐ भूत्यै नमः
ॐ भूषायै नमः
ॐ भूतेश्यै नमः
ॐ भाललोचनपूजितायै नमः
ॐ भूतायै नमः
ॐ भव्यायै नमः
ॐ भविष्यायै नमः
ॐ भवविद्यायै नमः
ॐ भवात्मिकायै नमः
ॐ बाधापहारिण्यै नमः
ॐ बन्धुरूपायै नमः
ॐ भुवनपूजितायै नमः
ॐ भवघ्न्यै नमः
ॐ भक्तिलभ्यायै नमः
ॐ भक्तरक्षणतत्परायै नमः
ॐ भक्तार्तिशमन्यै नमः
ॐ भाग्यायै नमः
ॐ भोगदानकृतोद्यमायै नमः
ॐ भुजङ्गभूषणायै नमः
ॐ भीमायै नमः
ॐ भीमाक्ष्यै नमः
ॐ भीमरूपिण्यै नमः
ॐ भाविन्यै नमः
ॐ भ्रातृरूपायै नमः
ॐ भारत्यै नमः
ॐ भवनायिकायै नमः
ॐ भाषायै नमः
ॐ भाषावत्यै नमः
ॐ भीष्मायै नमः
ॐ भैरव्यै नमः
ॐ भैरवप्रियायै नमः
ॐ भूत्यै नमः
ॐ भासितसर्वाङ्ग्यै नमः
ॐ भूतिदायै नमः
ॐ भूतिनायिकायै नमः
ॐ भास्वत्यै नमः
ॐ भगमालायै नमः
ॐ भिक्षादानकृतोद्यमायै नमः
ॐ भिक्षुरूपायै नमः
ॐ भक्तिकर्यै नमः
ॐ भक्तलक्ष्मीप्रदायिन्यै नमः
ॐ भ्रान्तिघ्नायै नमः
ॐ भ्रान्तिरूपायै नमः
ॐ भूतिदायै नमः
ॐ भूतिकारिण्यै नमः
ॐ भिक्षणीयायै नमः
ॐ भिक्षुमात्रे नमः
ॐ भाग्यवद्दृष्टिगोचरायै नमः
ॐ भोगवत्यै नमः
ॐ भोगरूपायै नमः
ॐ भोगमोक्षफलप्रदायै नमः
ॐ भोगश्रान्तायै नमः
ॐ भाग्यवत्यै नमः
ॐ भक्ताघौघविनाशिन्यै नमः
ॐ ब्राह्म्यै नमः
ॐ ब्रह्मस्वरूपायै नमः
ॐ बृहत्यै नमः
ॐ ब्रह्मवल्लभायै नमः
ॐ ब्रह्मदायै नमः
ॐ ब्रह्ममात्रे नमः
ॐ ब्रह्माण्यै नमः
ॐ ब्रह्मदायिन्यै नमः
ॐ ब्रह्मेश्यै नमः
ॐ ब्रह्मसंस्तुत्यायै नमः
ॐ ब्रह्मवेद्यायै नमः
ॐ बुधप्रियायै नमः
ॐ बालेन्दुशेखरायै नमः
ॐ बालायै नमः
ॐ बलिपूजाकरप्रियायै नमः
ॐ बलदायै नमः
ॐ बिन्दुरूपायै नमः
ॐ बालसूर्यसमप्रभायै नमः
ॐ ब्रह्मरूपायै नमः
ॐ ब्रह्ममय्यै नमः
ॐ ब्रध्नमण्डलमध्यगायै नमः
ॐ ब्रह्माण्यै नमः
ॐ बुद्धिदायै नमः
ॐ बुद्ध्यै नमः
ॐ बुद्धिरूपायै नमः
ॐ बुधेश्वर्यै नमः
ॐ बन्धक्षयकर्यै नमः
ॐ बाधनाशन्यै नमः
ॐ बन्धुरूपिण्यै नमः
ॐ बिन्द्वालयायै नमः
ॐ बिन्दुभूषायै नमः
ॐ बिन्दुनादसमन्वितायै नमः
ॐ बीजरूपायै नमः
ॐ बीजमात्रे नमः
ॐ ब्रह्मण्यायै नमः
ॐ ब्रह्मकारिण्यै नमः
ॐ बहुरूपायै नमः
ॐ बलवत्यै नमः
ॐ ब्रह्मजायै नमः
ॐ ब्रह्मचारिण्यै नमः
ॐ ब्रह्मस्तुत्यायै नमः
ॐ ब्रह्मविद्यायै नमः
ॐ ब्रह्माण्डाधिपवल्लभायै नमः
ॐ ब्रह्मेशविष्णुरूपायै नमः
ॐ ब्रह्मविष्ण्वीशसंस्थितायै नमः
ॐ बुद्धिरूपायै नमः
ॐ बुधेशान्यै नमः
ॐ बन्ध्यै नमः
ॐ बन्धविमोचन्यै नमः
ॐ अक्षमालायै नमः
ॐ अक्षराकारायै नमः
ॐ अक्षरायै नमः
ॐ अक्षरफलप्रदायै नमः
ॐ अनन्तायै नमः
ॐ आनन्दसुखदायै नमः
ॐ अनन्तचन्द्रनिभाननायै नमः
ॐ अनन्तमहिमायै नमः
ॐ अघोरायै नमः
ॐ अनन्तगम्भीरसम्मितायै नमः
ॐ अदृष्टायै नमः
ॐ अदृष्टदायै नमः
ॐ अनन्तायै नमः
ॐ अदृष्टभाग्यफलप्रदायै नमः
ॐ अरुन्धत्यै नमः
ॐ अव्ययीनाथायै नमः
ॐ अनेकसद्गुणसंयुतायै नमः
ॐ अनेकभूषणायै नमः
ॐ अदृश्यायै नमः
ॐ अनेकलेखनिषेवितायै नमः
ॐ अनन्तायै नमः
ॐ अनन्तसुखदायै नमः
ॐ अघोरायै नमः
ॐ अघोरस्वरूपिण्यै नमः
ॐ अशेषदेवतारूपायै नमः
ॐ अमृतरूपायै नमः
ॐ अमृतेश्वर्यै नमः
ॐ अनवद्यायै नमः
ॐ अनेकहस्तायै नमः
ॐ अनेकमाणिक्यभूषणायै नमः
ॐ अनेकविघ्नसंहर्त्र्यै नमः
ॐ ह्यनेकाभरणान्वितायै नमः
ॐ अविद्यायै नमः
ॐ अज्ञानसंहर्त्र्यै नमः
ॐ अविद्याजालनाशिन्यै नमः
ॐ अभिरूपायै नमः
ॐ अनवद्याङ्ग्यै नमः
ॐ अप्रतर्क्यगतिप्रदायै नमः
ॐ अकळ्ङ्कारूपिण्यै नमः
ॐ अनुग्रहपरायणायै नमः
ॐ अम्बरस्थायै नमः
ॐ अम्बरमयायै नमः
ॐ अम्बरमालायै नमः
ॐ अम्बुजेक्षणायै नमः
ॐ अम्बिकायै नमः
ॐ अब्जकरायै नमः
ॐ अब्जस्थायै नमः
ॐ अशुमत्यै नमः
ॐ अंशुशतान्वितायै नमः
ॐ अम्बुजायै नमः
ॐ अनवरायै नमः
ॐ अखण्डायै नमः
ॐ अम्बुजासनमहाप्रियायै नमः
ॐ अजरामरसंसेव्यायै नमः
ॐ अजरसेवितपद्युगायै नमः
ॐ अतुलार्थप्रदायै नमः
ॐ अर्थैक्यायै नमः
ॐ अत्युदारायै नमः
ॐ अभयान्वितायै नमः
ॐ अनाथवत्सलायै नमः
ॐ अनन्तप्रियायै नमः
ॐ अनन्तेप्सितप्रदायै नमः
ॐ अम्बुजाक्ष्यै नमः
ॐ अम्बुरूपायै नमः
ॐ अम्बुजातोद्भवमहाप्रियायै नमः
ॐ अखण्डायै नमः
ॐ अमरस्तुत्यायै नमः
ॐ अमरनायकपूजितायै नमः
ॐ अजेयायै नमः
ॐ अजसङ्काशायै नमः
ॐ अज्ञाननाशिन्यै नमः
ॐ अभीष्टदायै नमः
ॐ अक्तायै नमः
ॐ अघनेनायै नमः
ॐ चास्त्रेश्यै नमः
ॐ अलक्ष्मीनाशिन्यै नमः
ॐ अनन्तसारायै नमः
ॐ अनन्तश्रियै नमः
ॐ अनन्तविधिपूजितायै नमः
ॐ अभीष्टायै नमः
ॐ अमर्त्यसम्पूज्यायै नमः
ॐ अस्तोदयविवर्जितायै नमः
ॐ आस्तिकस्वान्तनिलयायै नमः
ॐ अस्त्ररूपायै नमः
ॐ अस्त्रवत्यै नमः
ॐ अस्खलत्यै नमः
ॐ अस्खलद्रूपायै नमः
ॐ अस्खलद्विद्याप्रदायिन्यै नमः
ॐ अस्खलत्सिद्धिदायै नमः
ॐ आनन्दायै नमः
ॐ अम्बुजातायै नमः
ॐ अमरनायिकायै नमः
ॐ अमेयायै नमः
ॐ अशेषपापघ्न्यै नमः
ॐ अक्षयसारस्वतप्रदायै नमः
ॐ जयायै नमः
ॐ जयन्त्यै नमः
ॐ जयदायै नमः
ॐ जन्मकर्मविवर्जितायै नमः
ॐ जगत्प्रियायै नमः
ॐ जगन्मात्रे नमः
ॐ जगदीश्वरवल्लभायै नमः
ॐ जात्यै नमः
ॐ जयायै नमः
ॐ जितामित्रायै नमः
ॐ जप्यायै नमः
ॐ जपनकारिण्यै नमः
ॐ जीवन्यै नमः
ॐ जीवनिलयायै नमः
ॐ जीवाख्यायै नमः
ॐ जीवधारिण्यै नमः
ॐ जाह्नव्यै नमः
ॐ ज्यायै नमः
ॐ जपवत्यै नमः
ॐ जातिरूपायै नमः
ॐ जयप्रदायै नमः
ॐ जनार्दनप्रियकर्यै नमः
ॐ जोषनीयायै नमः
ॐ जगत्स्थितायै नमः
ॐ जगज्ज्येष्ठायै नमः
ॐ जगन्मायायै नमः
ॐ जीवनत्राणकारिण्यै नमः
ॐ जीवातुलतिकायै नमः
ॐ जीवजन्म्यै नमः
ॐ जन्मनिबर्हण्यै नमः
ॐ जाड्यविध्वंसनकर्यै नमः
ॐ जगद्योनये नमः
ॐ जयात्मिकायै नमः
ॐ जगदानन्दजनन्यै नमः
ॐ जम्ब्यै नमः
ॐ जलजेक्षणायै नमः
ॐ जयन्त्यै नमः
ॐ जङ्गपूगघ्न्यै नमः
ॐ जनितज्ञानविग्रहायै नमः
ॐ जटायै नमः
ॐ जटावत्यै नमः
ॐ जप्यायै नमः
ॐ जपकर्तृप्रियङ्कर्यै नमः
ॐ जपकृत्पापसंहर्त्र्यै नमः
ॐ जपकृत्फलदायिन्यै नमः
ॐ जपापुष्पसमप्रख्यायै नमः
ॐ जपाकुसुमधारिण्यै नमः
ॐ जनन्यै नमः
ॐ जन्मरहितायै नमः
ॐ ज्योतिर्वृत्यभिदायिन्यै नमः
ॐ जटाजूटनचन्द्रार्धायै नमः
ॐ जगत्सृष्टिकर्यै नमः
ॐ जगत्त्राणकर्यै नमः
ॐ जाड्यध्वंसकर्त्र्यै नमः
ॐ जयेश्वर्यै नमः
ॐ जगद्बीजायै नमः
ॐ जयावासायै नमः
ॐ जन्मभुवे नमः
ॐ जन्मनाशिन्यै नमः
ॐ जन्मान्त्यरहितायै नमः
ॐ जैत्र्यै नमः
ॐ जगद्योनये नमः
ॐ जपात्मिकायै नमः
ॐ जयलक्षणसम्पूर्णायै नमः
ॐ जयदानकृतोद्यमायै नमः
ॐ जम्भराद्यादिसंस्तुत्यायै नमः
ॐ जम्भारिफलदायिन्यै नमः
ॐ जगत्त्रयहितायै नमः
ॐ ज्येष्ठायै नमः
ॐ जगत्त्रयवशङ्कर्यै नमः
ॐ जगत्त्रयाम्बायै नमः
ॐ जगत्यै नमः
ॐ ज्वालायै नमः
ॐ ज्वालितलोचनायै नमः
ॐ ज्वालिन्यै नमः
ॐ ज्वलनाभासायै नमः
ॐ ज्वलन्त्यै नमः
ॐ ज्वलनात्मिकायै नमः
ॐ जितारातिसुरस्तुत्यायै नमः
ॐ जितक्रोधायै नमः
ॐ जितेन्द्रियायै नमः
ॐ जरामरणशून्यायै नमः
ॐ जनित्र्यै नमः
ॐ जन्मनाशिन्यै नमः
ॐ जलजाभायै नमः
ॐ जलमय्यै नमः
ॐ जलजासनवल्लभायै नमः
ॐ जलजस्थायै नमः
ॐ जपाराध्यायै नमः
ॐ जनमङ्गळ्कारिण्यै नमः
ॐ कामिन्यै नमः
ॐ कामरूपायै नमः
ॐ काम्यायै नमः
ॐ कामप्रदायिन्यै नमः
ॐ कमाल्यै नमः
ॐ कामदायै नमः
ॐ कर्त्र्यै नमः
ॐ क्रतुकर्मफलप्रदायै नमः
ॐ कृतघ्नघ्न्यै नमः
ॐ क्रियारूपायै नमः
ॐ कार्यकारणरूपिण्यै नमः
ॐ कञ्जाक्ष्यै नमः
ॐ करुणारूपायै नमः
ॐ केवलामरसेवितायै नमः
ॐ कल्याणकारिण्यै नमः
ॐ कान्तायै नमः
ॐ कान्तिदायै नमः
ॐ कान्तिरूपिण्यै नमः
ॐ कमलायै नमः
ॐ कमलावासायै नमः
ॐ कमलोत्पलमालिन्यै नमः
ॐ कुमुद्वत्यै नमः
ॐ कल्याण्यै नमः
ॐ कान्त्यै नमः
ॐ कामेशवल्लभायै नमः
ॐ कामेश्वर्यै नमः
ॐ कमलिन्यै नमः
ॐ कामदायै नमः
ॐ कामबन्धिन्यै नमः
ॐ कामधेनवे नमः
ॐ काञ्चनाक्ष्यै नमः
ॐ काञ्चनाभायै नमः
ॐ कलानिध्यै नमः
ॐ क्रियायै नमः
ॐ कीर्तिकर्यै नमः
ॐ कीर्त्यै नमः
ॐ क्रतुश्रेष्ठायै नमः
ॐ कृतेश्वर्यै नमः
ॐ क्रतुसर्वक्रियास्तुत्यायै नमः
ॐ क्रतुकृत्प्रियकारिण्यै नमः
ॐ क्लेशनाशकर्यै नमः
ॐ कर्त्र्यै नमः
ॐ कर्मदायै नमः
ॐ कर्मबन्धिन्यै नमः
ॐ कर्मबन्धहर्यै नमः
ॐ कृष्टायै नमः
ॐ क्लमघ्न्यै नमः
ॐ कञ्जलोचनायै नमः
ॐ कन्दर्पजनन्यै नमः
ॐ कान्तायै नमः
ॐ करुणायै नमः
ॐ करुणावत्यै नमः
ॐ क्लीङ्कारिण्यै नमः
ॐ कृपाकारायै नमः
ॐ कृपासिन्धवे नमः
ॐ कृपावत्यै नमः
ॐ करुणार्द्रायै नमः
ॐ कीर्तिकर्यै नमः
ॐ कल्मषघ्न्यै नमः
ॐ क्रियाकर्यै नमः
ॐ क्रियाशक्त्यै नमः
ॐ कामरूपायै नमः
ॐ कमलोत्पलगन्धिन्यै नमः
ॐ कलायै नमः
ॐ कलावत्यै नमः
ॐ कूर्म्यै नमः
ॐ कूटस्थायै नमः
ॐ कञ्जसंस्थितायै नमः
ॐ काळिकायै नमः
ॐ कल्मषघ्न्यै नमः
ॐ कमनीयजटान्वितायै नमः
ॐ करपद्मायै नमः
ॐ कराभीष्टप्रदायै नमः
ॐ क्रतुफलप्रदायै नमः
ॐ कौशिक्यै नमः
ॐ कोशदायै नमः
ॐ काव्यायै नमः
ॐ कर्त्र्यै नमः
ॐ कोशेश्वर्यै नमः
ॐ कृशायै नमः
ॐ कूर्मयानायै नमः
ॐ कल्पलतायै नमः
ॐ कालकूटविनाशिन्यै नमः
ॐ कल्पोद्यानवत्यै नमः
ॐ कल्पवनस्थायै नमः
ॐ कल्पकारिण्यै नमः
ॐ कदम्बकुसुमाभासायै नमः
ॐ कदम्बकुसुमप्रियायै नमः
ॐ कदम्बोद्यानमध्यस्थायै नमः
ॐ कीर्तिदायै नमः
ॐ कीर्तिभूषणायै नमः
ॐ कुलमात्रे नमः
ॐ कुलावासायै नमः
ॐ कुलाचारप्रियङ्कर्यै नमः
ॐ कुलानाथायै नमः
ॐ कामकलायै नमः
ॐ कलानाथायै नमः
ॐ कलेश्वर्यै नमः
ॐ कुन्दमन्दारपुष्पाभायै नमः
ॐ कपर्दस्थितचन्द्रिकायै नमः
ॐ कवित्वदायै नमः
ॐ काव्यमात्रे नमः
ॐ कविमात्रे नमः
ॐ कलाप्रदायै नमः
ॐ तरुण्यै नमः
ॐ तरुणीतातायै नमः
ॐ ताराधिपसमाननायै नमः
ॐ तृप्तये नमः
ॐ तृप्तिप्रदायै नमः
ॐ तर्क्यायै नमः
ॐ तपन्यै नमः
ॐ तापिन्यै नमः
ॐ तर्पण्यै नमः
ॐ तीर्थरूपायै नमः
ॐ त्रिदशायै नमः
ॐ त्रिदशेश्वर्यै नमः
ॐ त्रिदिवेश्यै नमः
ॐ त्रिजनन्यै नमः
ॐ त्रिमात्रे नमः
ॐ त्र्यम्बकेश्वर्यै नमः
ॐ त्रिपुरायै नमः
ॐ त्रिपुरेशान्यै नमः
ॐ त्र्यम्बकायै नमः
ॐ त्रिपुराम्बिकायै नमः
ॐ त्रिपुरश्रियै नमः
ॐ त्रयीरूपायै नमः
ॐ त्रयीवेद्यायै नमः
ॐ त्रयीश्वर्यै नमः
ॐ त्रय्यन्तवेदिन्यै नमः
ॐ ताम्रायै नमः
ॐ तापत्रितयहारिण्यै नमः
ॐ तमालसदृश्यै नमः
ॐ त्रात्रे नमः
ॐ तरुणादित्यसन्निभायै नमः
ॐ त्रैलोक्यव्यापिन्यै नमः
ॐ तृप्तायै नमः
ॐ तृप्तिकृते नमः
ॐ तत्त्वरूपिण्यै नमः
ॐ तुर्यायै नमः
ॐ त्रैलोक्यसंस्तुत्यायै नमः
ॐ त्रिगुणायै नमः
ॐ त्रिगुणेश्वर्यै नमः
ॐ त्रिपुरघ्न्यै नमः
ॐ त्रिमात्रे नमः
ॐ त्र्यम्बकायै नमः
ॐ त्रिगुणान्वितायै नमः
ॐ तृष्णाच्छेदकर्यै नमः
ॐ तृप्तायै नमः
ॐ तीक्ष्णायै नमः
ॐ तीक्ष्णस्वरूपिण्यै नमः
ॐ तुलायै नमः
ॐ तुलादिरहितायै नमः
ॐ तत्तद्ब्रह्मस्वरूपिण्यै नमः
ॐ त्राणकर्त्र्यै नमः
ॐ त्रिपापघ्न्यै नमः
ॐ त्रिपदायै नमः
ॐ त्रिदशान्वितायै नमः
ॐ तथ्यायै नमः
ॐ त्रिशक्तये नमः
ॐ त्रिपदायै नमः
ॐ तुर्यायै नमः
ॐ त्रैलोक्यसुन्दर्यै नमः
ॐ तेजस्कर्यै नमः
ॐ त्रिमूर्त्याद्यायै नमः
ॐ तेजोरूपायै नमः
ॐ त्रिधामतायै नमः
ॐ त्रिचक्रकर्त्र्यै नमः
ॐ त्रिभगायै नमः
ॐ तुर्यातीतफलप्रदायै नमः
ॐ तेजस्विन्यै नमः
ॐ तापहार्यै नमः
ॐ तापोपप्लवनाशिन्यै नमः
ॐ तेजोगर्भायै नमः
ॐ तपःसारायै नमः
ॐ त्रिपुरारिप्रियङ्कर्यै नमः
ॐ तन्व्यै नमः
ॐ तापससन्तुष्टायै नमः
ॐ तपताङ्गजभीतिनुदे नमः
ॐ त्रिलोचनायै नमः
ॐ त्रिमार्गायै नमः
ॐ तृतीयायै नमः
ॐ त्रिदशस्तुतायै नमः
ॐ त्रिसुन्दर्यै नमः
ॐ त्रिपथगायै नमः
ॐ तुरीयपददायिन्यै नमः
ॐ शुभायै नमः
ॐ शुभावत्यै नमः
ॐ शान्तायै नमः
ॐ शान्तिदायै नमः
ॐ शुभदायिन्यै नमः
ॐ शीतळायै नमः
ॐ शूलिन्यै नमः
ॐ शीतायै नमः
ॐ श्रीमत्यै नमः
ॐ शुभान्वितायै नमः
ॐ योगसिद्धिप्रदायै नमः
ॐ योग्यायै नमः
ॐ यज्ञेनपरिपूरितायै नमः
ॐ यज्यायै नमः
ॐ यज्ञमय्यै नमः
ॐ यक्ष्यै नमः
ॐ यक्षिण्यै नमः
ॐ यक्षिवल्लभायै नमः
ॐ यज्ञप्रियायै नमः
ॐ यज्ञपूज्यायै नमः
ॐ यज्ञतुष्टायै नमः
ॐ यमस्तुतायै नमः
ॐ यामिनीयप्रभायै नमः
ॐ याम्यायै नमः
ॐ यजनीयायै नमः
ॐ यशस्कर्यै नमः
ॐ यज्ञकर्त्र्यै नमः
ॐ यज्ञरूपायै नमः
ॐ यशोदायै नमः
ॐ यज्ञसंस्तुतायै नमः
ॐ यज्ञेश्यै नमः
ॐ यज्ञफलदायै नमः
ॐ योगयोनये नमः
ॐ यजुस्तुतायै नमः
ॐ यमिसेव्यायै नमः
ॐ यमाराध्यायै नमः
ॐ यमिपूज्यायै नमः
ॐ यमीश्वर्यै नमः
ॐ योगिन्यै नमः
ॐ योगरूपायै नमः
ॐ योगकर्तृप्रियङ्कर्यै नमः
ॐ योगयुक्तायै नमः
ॐ योगमय्यै नमः
ॐ योगयोगीश्वराम्बिकायै नमः
ॐ योगज्ञानमय्यै नमः
ॐ योनये नमः
ॐ यमाद्यष्टाङ्गयोगतायै नमः
ॐ यन्त्रिताघौघसंहारायै नमः
ॐ यमलोकनिवारिण्यै नमः
ॐ यष्टिव्यष्टीशसंस्तुत्यायै नमः
ॐ यमाद्यष्टाङ्गयोगयुजे नमः
ॐ योगीश्वर्यै नमः
ॐ योगमात्रे नमः
ॐ योगसिद्धायै नमः
ॐ योगदायै नमः
ॐ योगारूढायै नमः
ॐ योगमय्यै नमः
ॐ योगरूपायै नमः
ॐ यवीयस्यै नमः
ॐ यन्त्ररूपायै नमः
ॐ यन्त्रस्थायै नमः
ॐ यन्त्रपूज्यायै नमः
ॐ यन्त्रितायै नमः
ॐ युगकर्त्र्यै नमः
ॐ युगमय्यै नमः
ॐ युगधर्मविवर्जितायै नमः
ॐ यमुनायै नमः
ॐ यमिन्यै नमः
ॐ याम्यायै नमः
ॐ यमुनाजलमध्यगायै नमः
ॐ यातायातप्रशमन्यै नमः
ॐ यातनानान्निकृन्तन्यै नमः
ॐ योगावासायै नमः
ॐ योगिवन्द्यायै नमः
ॐ यत्तच्छब्दस्वरूपिण्यै नमः
ॐ योगक्षेममय्यै नमः
ॐ यन्त्रायै नमः
ॐ यावदक्षरमातृकायै नमः
ॐ यावत्पदमय्यै नमः
ॐ यावच्छब्दरूपायै नमः
ॐ यथेश्वर्यै नमः
ॐ यत्तदीयायै नमः
ॐ यक्षवन्द्यायै नमः
ॐ यद्विद्यायै नमः
ॐ यतिसंस्तुतायै नमः
ॐ यावद्विद्यामय्यै नमः
ॐ यावद्विद्याबृन्दसुवन्दितायै नमः
ॐ योगिहृत्पद्मनिलयायै नमः
ॐ योगिवर्यप्रियङ्कर्यै नमः
ॐ योगिवन्द्यायै नमः
ॐ योगिमात्रे नमः
ॐ योगीशफलदायिन्यै नमः
ॐ यक्षवन्द्यायै नमः
ॐ यक्षपूज्यायै नमः
ॐ यक्षराजसुपूजितायै नमः
ॐ यज्ञरूपायै नमः
ॐ यज्ञतुष्टायै नमः
ॐ यायजूकस्वरूपिण्यै नमः
ॐ यन्त्राराध्यायै नमः
ॐ यन्त्रमध्यायै नमः
ॐ यन्त्रकर्तृप्रियङ्कर्यै नमः
ॐ यन्त्रारूढायै नमः
ॐ यन्त्रपूज्यायै नमः
ॐ योगिध्यानपरायणायै नमः
ॐ यजनीयायै नमः
ॐ यमस्तुत्यायै नमः
ॐ योगयुक्तायै नमः
ॐ यशस्कर्यै नमः
ॐ योगबद्धायै नमः
ॐ यतिस्तुत्यायै नमः
ॐ योगज्ञायै नमः
ॐ योगनायक्यै नमः
ॐ योगिज्ञानप्रदायै नमः
ॐ यक्ष्यै नमः
ॐ यमबाधाविनाशिन्यै नमः
ॐ योगिकाम्यप्रदात्र्यै नमः
ॐ योगिमोक्षप्रदायिन्यै नमः

॥ इति श्रीस्कान्दपुराणान्तर्गत-सनत्कुमार-संहितायां नारद-सनत्कुमार-संवादे सरस्वतीसहस्रनामस्तोत्रस्य नामावली रूपान्तरं सम्पूर्णम्॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *