॥ श्रीविष्णुसहस्रनामावलिः ॥

द्रष्टव्यं :
स्तोत्रेषु कुत्रापि अशुद्धो विद्यते तु अधः कमेन्टकोष्ठे संसूचयन्तु तेन महान्तः धन्यवादाः

॥ श्रीविष्णुसहस्रनामावलिः ॥

ॐ विश्वाय नमः ।
ॐ विष्णवे नमः ।
ॐ वषट्काराय नमः ।
ॐ भूतभव्यभवत्प्रभवे नमः ।
ॐ भूतकृते नमः ।
ॐ भूतभृते नमः ।
ॐ भावाय नमः ।
ॐ भूतात्मने नमः ।
ॐ भूतभावनाय नमः ।
ॐ पूतात्मने नमः । १० ॥

ॐ परमात्मने नमः ।
ॐ मुक्तानाम्परमगतये नमः ।
ॐ अव्ययाय नमः ।
ॐ पुरुषाय नमः ।
ॐ साक्षिणे नमः ।
ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः ।
ॐ अक्षराय नमः ।
ॐ योगाय नमः ।
ॐ योगविदांनेत्रे नमः ।
ॐ प्रधानपुरुषेश्वराय नमः । २० ॥

ॐ नारसिंहवपुषे नमः ।
ॐ श्रीमते नमः ।
ॐ केशवाय नमः ।
ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ।
ॐ सर्वाय नमः ।
ॐ शर्वाय नमः ।
ॐ शिवाय नमः ।
ॐ स्थाणवे नमः ।
ॐ भूतादये नमः ।
ॐ निधयेऽव्ययाय नमः । ३० ॥

ॐ सम्भवाय नमः ।
ॐ भावनाय नमः ।
ॐ भर्त्रे नमः ।
ॐ प्रभवाय नमः ।
ॐ प्रभवे नमः ।
ॐ ईश्वराय नमः ।
ॐ स्वयम्भुवे नमः ।
ॐ शम्भवे नमः ।
ॐ आदित्याय नमः ।
ॐ पुष्कराक्षाय नमः । ४० ॥

ॐ महास्वनाय नमः ।
ॐ अनादिनिधनाय नमः ।
ॐ धात्रे नमः ।
ॐ विधात्रे नमः ।
ॐ धातुरुत्तमाय नमः ।
ॐ अप्रमेयाय नमः ।
ॐ हृषीकेशाय नमः ।
ॐ पद्मनाभाय नमः ।
ॐ अमरप्रभवे नमः ।
ॐ विश्वकर्मणे नमः । ५० ॥

ॐ मनवे नमः ।
ॐ त्वष्ट्रे नमः ।
ॐ स्थविष्ठाय नमः ।
ॐ स्थविराय ध्रुवाय नमः ।
ॐ अग्रह्याय नमः ।
ॐ शाश्वताय नमः ।
ॐ कृष्णाय नमः ।
ॐ लोहिताक्षाय नमः ।
ॐ प्रतर्दनाय नमः ।
ॐ प्रभूताय नमः । ६० ॥

ॐ त्रिककुब्धाम्ने नमः ।
ॐ पवित्राय नमः ।
ॐ मङ्गलाय पराय नमः ।
ॐ ईशानाय नमः ।
ॐ प्राणदाय नमः ।
ॐ प्राणाय नमः ।
ॐ ज्येष्ठाय नमः ।
ॐ श्रेष्ठाय नमः ।
ॐ प्रजापतये नमः ।
ॐ हिरण्यगर्भाय नमः । ७० ॥

ॐ भूगर्भाय नमः ।
ॐ माधवाय नमः ।
ॐ मधुसूदनाय नमः ।
ॐ ईश्वराय नमः ।
ॐ विक्रमिणे नमः ।
ॐ धन्विने नमः ।
ॐ मेधाविने नमः ।
ॐ विक्रमाय नमः ।
ॐ क्रमाय नमः ।
ॐ अनुत्तमाय नमः । ८० ॥

ॐ दुराधर्षाय नमः ।
ॐ कृतज्ञाय नमः ।
ॐ कृतये नमः ।
ॐ आत्मवते नमः ।
ॐ सुरेशाय नमः ।
ॐ शरणाय नमः ।
ॐ शर्मणे नमः ।
ॐ विश्वरेतसे नमः ।
ॐ प्रजाभवाय नमः ।
ॐ अन्हे नमः । ९० ॥

ॐ संवत्सराय नमः ।
ॐ व्यालाय नमः ।
ॐ प्रत्ययाय नमः ।
ॐ सर्वदर्शनाय नमः ।
ॐ अजाय नमः ।
ॐ सर्वेश्वराय नमः ।
ॐ सिद्धाय नमः ।
ॐ सिद्धये नमः ।
ॐ सर्वादये नमः ।
ॐ अच्युताय नमः । १०० ॥

ॐ वृषाकपये नमः ।
ॐ अमेयात्मने नमः ।
ॐ सर्वयोगविनिःसृताय नमः ।
ॐ वसवे नमः ।
ॐ वसुमनसे नमः ।
ॐ सत्याय नमः ।
ॐ समात्मने नमः ।
ॐ सम्मिताय नमः ।
ॐ समाय नमः ।
ॐ अमोघाय नमः । ११० ॥

ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः ।
ॐ वृषकर्मणे नमः ।
ॐ वृषाकृतये नमः ।
ॐ रुद्राय नमः ।
ॐ बहुशिरसे नमः ।
ॐ बभ्रवे नमः ।
ॐ विश्वयोनये नमः ।
ॐ शुचिश्रवसे नमः ।
ॐ अमृताय नमः ।
ॐ शाश्वतस्थाणवे नमः । १२० ॥

ॐ वरारोहाय नमः ।
ॐ महातपसे नमः ।
ॐ सर्वगाय नमः ।
ॐ सर्वविद्भानवे नमः ।
ॐ विष्वक्सेनाय नमः ।
ॐ जनार्दनाय नमः ।
ॐ वेदाय नमः ।
ॐ वेदविदे नमः ।
ॐ अव्यङ्गाय नमः ।
ॐ वेदाङ्गाय नमः । १३० ॥

ॐ वेदविदे नमः ।
ॐ कवये नमः ।
ॐ लोकाध्यक्षाय नमः ।
ॐ सुराध्यक्षाय नमः ।
ॐ धर्माध्यक्षाय नमः ।
ॐ कृताकृताय नमः ।
ॐ चतुरात्मने नमः ।
ॐ चतुर्व्यूहाय नमः ।
ॐ चतुर्द्रम्ष्ट्राय नमः ।
ॐ चतुर्भुजाय नमः । १४० ॥

ॐ भ्राजिष्णवे नमः ।
ॐ भोजनाय नमः ।
ॐ भोक्त्रे नमः ।
ॐ सहिष्णवे नमः ।
ॐ जगदादिजाय नमः ।
ॐ अनघाय नमः ।
ॐ विजयाय नमः ।
ॐ जेत्रे नमः । १५० ॥

ॐ विश्वयोनये नमः ।
ॐ पुनर्वसवे नमः ।
ॐ उपेन्द्राय नमः ।
ॐ वामनाय नमः ।
ॐ प्रांशवे नमः ।
ॐ अमोघाय नमः ।
ॐ शुचये नमः ।
ॐ उर्जिताय नमः ।
ॐ अतीन्द्राय नमः ।
ॐ सङ्ग्रहाय नमः ।
ॐ सर्गाय नमः ।
ॐ धृतात्मने नमः । १६० ॥

ॐ नियमाय नमः ।
ॐ यमाय नमः ।
ॐ वेद्याय नमः ।
ॐ वैद्याय नमः ।
ॐ सदायोगिने नमः ।
ॐ वीरघ्ने नमः ।
ॐ माधवाय नमः ।
ॐ मधवे नमः ।
ॐ अतीन्द्रियाय नमः ।
ॐ महामायाय नमः ।
ॐ महोत्साहाय नमः ।
ॐ महाबलाय नमः ।
ॐ महाबुद्धये नमः ।
ॐ महावीर्याय नमः ।
ॐ महाशक्तये नमः ।
ॐ महाद्युतये नमः ।
ॐ अनिर्देश्यवपुषे नमः ।
ॐ श्रीमते नमः ।
ॐ अमेयात्मने नमः ।
ॐ महाद्रिधृते नमः । १८० ॥

ॐ महेश्वासाय नमः ।
ॐ महीभर्त्रे नमः ।
ॐ श्रीनिवासाय नमः ।
ॐ सताङ्गतये नमः ।
ॐ अनिरुद्धाय नमः ।
ॐ सुरानन्दाय नमः ।
ॐ गोविन्दाय नमः ।
ॐ गोविदाम्पतये नमः ।
ॐ मरीचये नमः ।
ॐ दमनाय नमः ।
ॐ हंसाय नमः ।
ॐ सुपर्णाय नमः ।
ॐ भुजगोत्तमाय नमः ।
ॐ हिरण्यनाभाय नमः ।
ॐ सुतपसे नमः ।
ॐ पद्मनाभाय नमः ।
ॐ प्रजापतये नमः ।
ॐ अमृत्यवे नमः ।
ॐ सर्वदृशे नमः ।
ॐ सिंहाय नमः । २०० ॥

ॐ सन्धात्रे नमः ।
ॐ सन्धिमते नमः ।
ॐ स्थिराय नमः ।
ॐ अजाय नमः ।
ॐ दुर्मर्षणाय नमः ।
ॐ शास्त्रे नमः ।
ॐ विश्रुतात्मने नमः ।
ॐ सुरारिघ्ने नमः ।
ॐ गुरुवे नमः ।
ॐ गुरुतमाय नमः ।
ॐ धाम्ने नमः ।
ॐ सत्याय नमः ।
ॐ सत्यपराक्रमाय नमः ।
ॐ निमिषाय नमः ।
ॐ अनिमिषाय नमः ।
ॐ स्रग्वीणे नमः ।
ॐ वाचस्पतये उदारधिये नमः ।
ॐ अग्रण्ये नमः ।
ॐ ग्रामण्ये नमः ।
ॐ श्रीमते नमः । २२० ॥

ॐ न्यायाय नमः ।
ॐ नेत्रे नमः ।
ॐ समीरणाय नमः ।
ॐ सहस्रमूर्ध्ने नमः ।
ॐ विश्वात्मने नमः ।
ॐ सहस्राक्षाय नमः ।
ॐ सहस्रपदे नमः ।
ॐ आवर्तनाय नमः ।
ॐ निवृत्तात्मने नमः ।
ॐ संवृताय नमः ।
ॐ सम्प्रमर्दनाय नमः ।
ॐ अहःसंवर्तकाय नमः ।
ॐ वह्नये नमः ।
ॐ अनिलाय नमः ।
ॐ धरणीधराय नमः ।
ॐ सुप्रसादाय नमः ।
ॐ प्रसन्नात्मने नमः ।
ॐ विश्वधृषे नमः ।
ॐ विश्वभुजे नमः ।
ॐ विभवे नमः । २४० ॥

ॐ सत्कर्त्रे नमः ।
ॐ सत्कृताय नमः ।
ॐ साधवे नमः ।
ॐ जह्नवे नमः ।
ॐ नारायणाय नमः ।
ॐ नराय नमः ।
ॐ असङ्ख्येयाय नमः ।
ॐ अप्रमेयात्मने नमः ।
ॐ विशिष्टाय नमः ।
ॐ शिष्टकृते नमः ।
ॐ शुचये नमः ।
ॐ सिद्धार्थाय नमः ।
ॐ सिद्धसङ्कल्पाय नमः ।
ॐ सिद्धिदाय नमः ।
ॐ सिद्धिसाधनाय नमः ।
ॐ वृषाहिणे नमः ।
ॐ वृषभाय नमः ।
ॐ विष्णवे नमः ।
ॐ वृषपर्वणे नमः ।
ॐ वृषोदराय नमः । २६० ॥

ॐ वर्धनाय नमः ।
ॐ वर्धमानाय नमः ।
ॐ विविक्ताय नमः ।
ॐ श्रुतिसागराय नमः ।
ॐ सुभुजाय नमः ।
ॐ दुर्धराय नमः ।
ॐ वाग्मिने नमः ।
ॐ महेन्द्राय नमः ।
ॐ वसुदाय नमः ।
ॐ वसवे नमः । २७० ॥

ॐ नैकरूपाय नमः ।
ॐ बृहद्रूपाय नमः ।
ॐ शिपिविष्टाय नमः ।
ॐ प्रकाशनाय नमः ।
ॐ ओजस्तेजोद्युतिधराय नमः ।
ॐ प्रकाशात्मने नमः ।
ॐ प्रतापनाय नमः ।
ॐ ऋद्धाय नमः ।
ॐ स्पष्टाक्षराय नमः ।
ॐ मन्त्राय नमः । २८० ॥

ॐ चन्द्रांशवे नमः ।
ॐ भास्करद्युतये नमः ।
ॐ अमृतांशूद्भवाय नमः ।
ॐ भानवे नमः ।
ॐ शशिबिन्दवे नमः ।
ॐ सुरेश्वराय नमः ।
ॐ औषधाय नमः ।
ॐ जगतस्सेतवे नमः ।
ॐ सत्यधर्मपराक्रमाय नमः ।
ॐ भूतभव्यभवन्नाथाय नमः । २९० ॥

ॐ पवनाय नमः ।
ॐ पावनाय नमः ।
ॐ अनलाय नमः ।
ॐ कामघ्ने नमः ।
ॐ कामकृते नमः ।
ॐ कान्ताय नमः ।
ॐ कामाय नमः ।
ॐ कामप्रदाय नमः ।
ॐ प्रभवे नमः ।
ॐ युगादिकृते नमः । ३०० ॥

ॐ युगावर्ताय नमः ।
ॐ नैकमायाय नमः ।
ॐ महाशनाय नमः ।
ॐ अदृश्याय नमः ।
ॐ व्यक्तरूपाय नमः ।
ॐ सहस्रजिते नमः ।
ॐ अनन्तजिते नमः ।
ॐ इष्टाय नमः ।
ॐ विशिष्टाय नमः ।
ॐ शिष्टेष्टाय नमः । ३१० ॥

ॐ शिखण्डिने नमः ।
ॐ नहुषाय नमः ।
ॐ वृषाय नमः ।
ॐ क्रोधग्ने नमः ।
ॐ क्रोधकृत्कर्त्रे नमः ।
ॐ विश्वबाहवे नमः ।
ॐ महीधराय नमः ।
ॐ अच्युताय नमः ।
ॐ प्रथिताय नमः ।
ॐ प्राणाय नमः । ३२० ॥

ॐ प्राणदाय नमः ।
ॐ वासवानुजाय नमः ।
ॐ अपांनिधये नमः ।
ॐ अधिष्ठानाय नमः ।
ॐ अप्रमत्ताय नमः ।
ॐ प्रतिष्ठिताय नमः ।
ॐ स्कन्दाय नमः ।
ॐ स्कन्दधराय नमः ।
ॐ धुर्याय नमः ।
ॐ वरदाय नमः ।
ॐ वायुवाहनाय नमः ।
ॐ वासुदेवाय नमः ।
ॐ बृहद्भानवे नमः ।
ॐ आदिदेवाय नमः ।
ॐ पुरन्दराय नमः ।
ॐ अशोकाय नमः ।
ॐ तारणाय नमः ।
ॐ ताराय नमः ।
ॐ शूराय नमः ।
ॐ शौरये नमः । ३४० ॥

ॐ जनेश्वराय नमः ।
ॐ अनुकूलाय नमः ।
ॐ शतावर्ताय नमः ।
ॐ पद्मिने नमः ।
ॐ पद्मनिभेक्षणाय नमः ।
ॐ पद्मनाभाय नमः ।
ॐ अरविन्दाक्षाय नमः ।
ॐ पद्मगर्भाय नमः ।
ॐ शरीरभृते नमः ।
ॐ महर्धये नमः । ३५० ॥

ॐ ऋद्धाय नमः ।
ॐ वृद्धात्मने नमः ।
ॐ महाक्षाय नमः ।
ॐ गरुडध्वजाय नमः ।
ॐ अतुलाय नमः ।
ॐ शरभाय नमः ।
ॐ भीमाय नमः ।
ॐ समयज्ञाय नमः ।
ॐ हविर्हरये नमः ।
ॐ सर्वलक्षणलक्षण्याय नमः ।
ॐ लक्ष्मीवते नमः ।
ॐ समितिञ्जयाय नमः ।
ॐ विक्षराय नमः ।
ॐ रोहिताय नमः ।
ॐ मार्गाय नमः ।
ॐ हेतवे नमः ।
ॐ दामोदराय नमः ।
ॐ सहाय नमः ।
ॐ महीधराय नमः ।
ॐ महाभागाय नमः । ३७० ॥

ॐ वेगवते नमः ।
ॐ अमिताशनाय नमः ।
ॐ उद्भवाय नमः ।
ॐ क्षोभणाय नमः ।
ॐ देवाय नमः ।
ॐ श्रीगर्भाय नमः ।
ॐ परमेश्वराय नमः ।
ॐ करणाय नमः ।
ॐ कारणाय नमः ।
ॐ कर्त्रे नमः । ३८० ॥

ॐ विकर्त्रे नमः ।
ॐ गहनाय नमः ।
ॐ गुहाय नमः ।
ॐ व्यवसायाय नमः ।
ॐ व्यवस्थानाय नमः ।
ॐ संस्थानाय नमः ।
ॐ स्थानदाय नमः ।
ॐ ध्रुवाय नमः ।
ॐ परर्धये नमः ।
ॐ परमस्पष्टाय नमः ।
ॐ तुष्टाय नमः ।
ॐ पुष्टाय नमः ।
ॐ शुभेक्षणाय नमः ।
ॐ रामाय नमः ।
ॐ विरामाय नमः ।
ॐ विरजाय नमः ।
ॐ मार्गाय नमः ।
ॐ नेयाय नमः ।
ॐ नयाय नमः ।
ॐ अनयाय नमः । ४०० ॥

ॐ वीराय नमः ।
ॐ शक्तिमतां श्रेष्ठाय नमः ।
ॐ धर्माय नमः ।
ॐ धर्मविदुत्तमाय नमः ।
ॐ वैकुण्ठाय नमः ।
ॐ पुरुषाय नमः ।
ॐ प्राणाय नमः ।
ॐ प्राणदाय नमः ।
ॐ प्रणवाय नमः ।
ॐ पृथवे नमः ।
ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ।
ॐ शत्रुघ्नाय नमः ।
ॐ व्याप्ताय नमः ।
ॐ वायवे नमः ।
ॐ अधोक्षजाय नमः ।
ॐ ऋतवे नमः ।
ॐ सुदर्शनाय नमः ।
ॐ कालाय नमः ।
ॐ परमेष्ठिने नमः ।
ॐ परिग्रहाय नमः । ४२० ॥

ॐ उग्राय नमः ।
ॐ संवत्सराय नमः ।
ॐ दक्षाय नमः ।
ॐ विश्रामाय नमः ।
ॐ विश्वदक्षिणाय नमः ।
ॐ विस्ताराय नमः ।
ॐ स्थावरस्थाणवे नमः ।
ॐ प्रमाणाय नमः ।
ॐ बीजाय अव्ययाय नमः ।
ॐ अर्थाय नमः । ४३० ॥

ॐ अनर्थाय नमः ।
ॐ महाकोशाय नमः ।
ॐ महाभोगाय नमः ।
ॐ महाधनाय नमः ।
ॐ अनिर्विण्णाय नमः ।
ॐ स्थविष्ठाय नमः ।
ॐ भुवे नमः ।
ॐ धर्मयूपाय नमः ।
ॐ महामखाय नमः ।
ॐ नक्षत्रनेमये नमः । ४४० ॥

ॐ नक्षित्रिणे नमः ।
ॐ क्षमाय नमः ।
ॐ क्षामाय नमः ।
ॐ समीहनाय नमः ।
ॐ यज्ञाय नमः ।
ॐ इज्याय नमः ।
ॐ महेज्याय नमः ।
ॐ क्रतवे नमः ।
ॐ सत्राय नमः ।
ॐ सताङ्गतये नमः । ४५० ॥

ॐ सर्वदर्शिने नमः ।
ॐ विमुक्तात्मने नमः ।
ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
ॐ ज्ञानमुत्तमाय नमः ।
ॐ सुव्रताय नमः ।
ॐ सुमुखाय नमः ।
ॐ सूक्ष्माय नमः ।
ॐ सुघोषाय नमः ।
ॐ सुखदाय नमः ।
ॐ सुहृदे नमः । ४६० ॥

ॐ मनोहराय नमः ।
ॐ जितक्रोधाय नमः ।
ॐ वीरबाहवे नमः ।
ॐ विदारणाय नमः ।
ॐ स्वापनाय नमः ।
ॐ स्ववशाय नमः ।
ॐ व्यापिने नमः ।
ॐ नैकात्मने नमः ।
ॐ नैककर्मकृते नमः ।
ॐ वत्सराय नमः । ४७० ॥

ॐ वत्सलाय नमः ।
ॐ वत्सिने नमः ।
ॐ रत्नगर्भाय नमः ।
ॐ धनेश्वराय नमः ।
ॐ धर्मगुप्ते नमः ।
ॐ धर्मकृते नमः ।
ॐ धर्मिणे नमः ।
ॐ सते नमः ।
ॐ असते नमः ।
ॐ क्षराय नमः । ४८० ॥

ॐ अक्षराय नमः ।
ॐ अविज्ञात्रे नमः ।
ॐ सहस्रांशवे नमः ।
ॐ विधात्रे नमः ।
ॐ कृतलक्षणाय नमः ।
ॐ गभस्तिनेमये नमः ।
ॐ सत्त्वस्थाय नमः ।
ॐ सिंहाय नमः ।
ॐ भूतमहेश्वराय नमः ।
ॐ आदिदेवाय नमः । ४९० ॥

ॐ महादेवाय नमः ।
ॐ देवेशाय नमः ।
ॐ देवभृद्गुरवे नमः ।
ॐ उत्तराय नमः ।
ॐ गोपतये नमः ।
ॐ गोप्त्रे नमः ।
ॐ ज्ञानगम्याय नमः ।
ॐ पुरातनाय नमः ।
ॐ शरीरभूतभृते नमः ।
ॐ भोक्त्रे नमः । ५०० ॥

ॐ कपीन्द्राय नमः ।
ॐ भूरिदक्षिणाय नमः ।
ॐ सोमपाय नमः ।
ॐ अमृतपाय नमः ।
ॐ सोमाय नमः ।
ॐ पुरुजिते नमः ।
ॐ पुरुसत्तमाय नमः ।
ॐ विनयाय नमः ।
ॐ जयाय नमः ।
ॐ सत्यसन्धाय नमः । ५१० ॥

ॐ दाशार्हाय नमः ।
ॐ सात्वतां पतये नमः ।
ॐ जीवाय नमः ।
ॐ विनयितासाक्षिणे नमः ।
ॐ मुकुन्दाय नमः ।
ॐ अमितविक्रमाय नमः ।
ॐ अम्भोनिधये नमः ।
ॐ अनन्तात्मने नमः ।
ॐ महोदधिशयाय नमः ।
ॐ अन्तकाय नमः । ५२० ॥

ॐ अजाय नमः ।
ॐ महार्हाय नमः ।
ॐ स्वाभाव्याय नमः ।
ॐ जितामित्राय नमः ।
ॐ प्रमोदनाय नमः ।
ॐ आनन्दाय नमः ।
ॐ नन्दनाय नमः ।
ॐ नन्दाय नमः ।
ॐ सत्यधर्मणे नमः ।
ॐ त्रिविक्रमाय नमः । ५३० ॥

ॐ महर्षये कपिलाचार्याय नमः ।
ॐ कृतज्ञाय नमः ।
ॐ मेदिनीपतये नमः ।
ॐ त्रिपदाय नमः ।
ॐ त्रिदशाध्यक्षाय नमः ।
ॐ महाशृङ्गाय नमः ।
ॐ कृतान्तकृते नमः ।
ॐ महावराहाय नमः ।
ॐ गोविन्दाय नमः ।
ॐ सुषेणाय नमः । ५४० ॥

ॐ कनकाङ्गदिने नमः ।
ॐ गुह्याय नमः ।
ॐ गभीराय नमः ।
ॐ गहनाय नमः ।
ॐ गुप्ताय नमः ।
ॐ चक्रगदाधराय नमः ।
ॐ वेधसे नमः ।
ॐ स्वाङ्गाय नमः ।
ॐ अजिताय नमः ।
ॐ कृष्णाय नमः । ५५० ॥

ॐ दृढाय नमः ।
ॐ सङ्कर्षणाय अच्युताय नमः ।
ॐ वरुणाय नमः ।
ॐ वारुणाय नमः ।
ॐ वृक्षाय नमः ।
ॐ पुष्कराक्षाय नमः ।
ॐ महामनसे नमः ।
ॐ भगवते नमः ।
ॐ भगघ्ने नमः ।
ॐ आनन्दिने नमः । ५६० ॥

ॐ वनमालिने नमः ।
ॐ हलायुधाय नमः ।
ॐ आदित्याय नमः ।
ॐ ज्योतिरादित्याय नमः ।
ॐ सहिष्णुवे नमः ।
ॐ गतिसत्तमाय नमः ।
ॐ सुधन्वने नमः ।
ॐ खण्डपरशवे नमः ।
ॐ दारुणाय नमः ।
ॐ द्रविणप्रदाय नमः । ५७० ॥

ॐ दिवस्पृशे नमः ।
ॐ सर्वदृग्व्यासाय नमः ।
ॐ वाचस्पतये अयोनिजाय नमः ।
ॐ त्रिसाम्ने नमः ।
ॐ सामगाय नमः ।
ॐ साम्ने नमः ।
ॐ निर्वाणाय नमः ।
ॐ भेषजाय नमः ।
ॐ भिषजे नमः ।
ॐ सन्न्यासकृते नमः । ५८० ॥

ॐ शमाय नमः ।
ॐ शान्ताय नमः ।
ॐ निष्ठायै नमः ।
ॐ शान्त्यै नमः ।
ॐ परायणाय नमः ।
ॐ शुभाङ्गाय नमः ।
ॐ शान्तिदाय नमः ।
ॐ स्रष्टाय नमः ।
ॐ कुमुदाय नमः ।
ॐ कुवलेशयाय नमः । ५९० ॥

ॐ गोहिताय नमः ।
ॐ गोपतये नमः ।
ॐ गोप्त्रे नमः ।
ॐ वृषभाक्षाय नमः ।
ॐ वृषप्रियाय नमः ।
ॐ अनिवर्तिने नमः ।
ॐ निवृत्तात्मने नमः ।
ॐ सङ्क्षेप्त्रे नमः ।
ॐ क्षेमकृते नमः ।
ॐ शिवाय नमः । ६०० ॥

ॐ श्रीवत्सवक्षसे नमः ।
ॐ श्रीवासाय नमः ।
ॐ श्रीपतये नमः ।
ॐ श्रीमतां वराय नमः ।
ॐ श्रीदाय नमः ।
ॐ श्रीशाय नमः ।
ॐ श्रीनिवासाय नमः ।
ॐ श्रीनिधये नमः ।
ॐ श्रीविभावनाय नमः ।
ॐ श्रीधराय नमः । ६१० ॥

ॐ श्रीकराय नमः ।
ॐ श्रेयसे नमः ।
ॐ श्रीमते नमः ।
ॐ लोकत्रयाश्रयाय नमः ।
ॐ स्वक्षाय नमः ।
ॐ स्वङ्गाय नमः ।
ॐ शतानन्दाय नमः ।
ॐ नन्दिने नमः ।
ॐ ज्योतिर्गणेश्वराय नमः ।
ॐ विजितात्मने नमः । ६२० ॥

ॐ विधेयात्मने नमः ।
ॐ सत्कीर्तये नमः ।
ॐ छिन्नसंशयाय नमः ।
ॐ उदीर्णाय नमः ।
ॐ सर्वतश्चक्षुषे नमः ।
ॐ अनीशाय नमः ।
ॐ शाश्वतस्थिराय नमः ।
ॐ भूशयाय नमः ।
ॐ भूषणाय नमः ।
ॐ भूतये नमः । ६३० ॥

ॐ विशोकाय नमः ।
ॐ शोकनाशनाय नमः ।
ॐ अर्चिष्मते नमः ।
ॐ अर्चिताय नमः ।
ॐ कुम्भाय नमः ।
ॐ विशुद्धात्मने नमः ।
ॐ विशोधनाय नमः ।
ॐ अनिरुद्धाय नमः ।
ॐ अप्रतिरथाय नमः ।
ॐ प्रद्युम्नाय नमः । ६४० ॥

ॐ अमितविक्रमाय नमः ।
ॐ कालनेमिनिघ्ने नमः ।
ॐ वीराय नमः ।
ॐ शौरये नमः ।
ॐ शूरजनेश्वराय नमः ।
ॐ त्रिलोकात्मने नमः ।
ॐ त्रिलोकेशाय नमः ।
ॐ केशवाय नमः ।
ॐ केशिघ्ने नमः ।
ॐ हरये नमः । ६५० ॥

ॐ कामदेवाय नमः ।
ॐ कामपालाय नमः ।
ॐ कामिने नमः ।
ॐ कान्ताय नमः ।
ॐ कृतागमाय नमः ।
ॐ अनिर्देश्यवपुषे नमः ।
ॐ विष्णवे नमः ।
ॐ वीराय नमः ।
ॐ अनन्ताय नमः ।
ॐ धनञ्जयाय नमः । ६६० ॥

ॐ ब्रह्मण्याय नमः ।
ॐ ब्रह्मकृते नमः ।
ॐ ब्रह्मणे नमः ।
ॐ ब्राह्मणे नमः ।
ॐ ब्रह्माय नमः ।
ॐ ब्रह्मविवर्धनाय नमः ।
ॐ ब्रह्मविदे नमः ।
ॐ ब्राह्मणाय नमः ।
ॐ ब्रह्मिणे नमः ।
ॐ ब्रह्मज्ञाय नमः । ६७० ॥

ॐ ब्राह्मणप्रियाय नमः ।
ॐ महाक्रमाय नमः ।
ॐ महाकर्मणे नमः ।
ॐ महातेजसे नमः ।
ॐ महोरगाय नमः ।
ॐ महाक्रतवे नमः ।
ॐ महायज्विने नमः ।
ॐ महायज्ञाय नमः ।
ॐ महाहविषे नमः ।
ॐ स्तव्याय नमः । ६८० ॥

ॐ स्तवप्रियाय नमः ।
ॐ स्तोत्राय नमः ।
ॐ स्तुतये नमः ।
ॐ स्तोत्रे नमः ।
ॐ रणप्रियाय नमः ।
ॐ पूर्णाय नमः ।
ॐ पूरयित्रे नमः ।
ॐ पुण्याय नमः ।
ॐ पुण्यकीर्तये नमः ।
ॐ अनामयाय नमः । ६९० ॥

ॐ मनोजवाय नमः ।
ॐ तीर्थकराय नमः ।
ॐ वसुरेतसे नमः ।
ॐ वसुप्रदाय नमः ।
ॐ वासुदेवाय नमः ।
ॐ वसवे नमः ।
ॐ वसुमनसे नमः ।
ॐ हविषे नमः ।
ॐ हविषे नमः ।
ॐ सद्गतये नमः । ७०० ॥

ॐ सत्कृतये नमः ।
ॐ सत्तायै नमः ।
ॐ सद्भूतये नमः ।
ॐ सत्परायणाय नमः ।
ॐ शूरसेनाय नमः ।
ॐ यदुश्रेष्ठाय नमः ।
ॐ सन्निवासाय नमः ।
ॐ सुयामुनाय नमः ।
ॐ भूतावासाय नमः ।
ॐ वासुदेवाय नमः । ७१० ॥

ॐ सर्वासुनिलयाय नमः ।
ॐ अनलाय नमः ।
ॐ दर्पघ्ने नमः ।
ॐ दर्पदाय नमः ।
ॐ दृप्ताय नमः ।
ॐ दुर्धराय नमः ।
ॐ अपराजिताय नमः ।
ॐ विश्वमूर्तये नमः ।
ॐ महामूर्तये नमः ।
ॐ दीप्तमूर्तये नमः । ७२० ॥

ॐ अमूर्तिमते नमः ।
ॐ अनेकमूर्तये नमः ।
ॐ अव्यक्ताय नमः ।
ॐ शतमूर्तये नमः ।
ॐ शताननाय नमः ।
ॐ एकाय नमः ।
ॐ नैकाय नमः ।
ॐ सवाय नमः ।
ॐ काय नमः ।
ॐ काय नमः । ७३० ॥

ॐ याय नमः ।
ॐ ताय नमः ।
ॐ पदमनुत्तमाय नमः ।
ॐ लोकबन्धवे नमः ।
ॐ लोकनाथाय नमः ।
ॐ माधवाय नमः ।
ॐ भक्तवत्सलाय नमः ।
ॐ सुवर्णवर्णाय नमः ।
ॐ हेमाङ्गाय नमः ।
ॐ वराङ्गाय नमः । ७४० ॥

ॐ चन्दनाङ्गदिने नमः ।
ॐ वीरघ्ने नमः ।
ॐ विषमाय नमः ।
ॐ शून्याय नमः ।
ॐ घृताशिषे नमः ।
ॐ अचलाय नमः ।
ॐ चलाय नमः ।
ॐ अमानिने नमः ।
ॐ मानदाय नमः ।
ॐ मान्याय नमः । ७५० ॥

ॐ लोकस्वामिने नमः ।
ॐ त्रिलोकधृषे नमः ।
ॐ सुमेधसे नमः ।
ॐ मेधजाय नमः ।
ॐ धन्याय नमः ।
ॐ सत्यमेधसे नमः ।
ॐ धराधराय नमः ।
ॐ तेजोवृषाय नमः ।
ॐ द्युतिधराय नमः ।
ॐ सर्वशस्त्रभृतांवराय नमः । ७६० ॥

ॐ प्रग्रहाय नमः ।
ॐ निग्रहाय नमः ।
ॐ व्यग्राय नमः ।
ॐ नैकशृङ्गाय नमः ।
ॐ गदाग्रजाय नमः ।
ॐ चतुर्मूर्तये नमः ।
ॐ चतुर्बाहवे नमः ।
ॐ चतुर्व्यूहाय नमः ।
ॐ चतुर्गतये नमः ।
ॐ चतुरात्मने नमः । ७७० ॥

ॐ चतुर्भावाय नमः ।
ॐ चतुर्वेदविदे नमः ।
ॐ एकपदे नमः ।
ॐ समावर्ताय नमः ।
ॐ अनिवृत्तात्मने नमः ।
ॐ दुर्जयाय नमः ।
ॐ दुरतिक्रमाय नमः ।
ॐ दुर्लभाय नमः ।
ॐ दुर्गमाय नमः ।
ॐ दुर्गाय नमः । ७८० ॥

ॐ दुरावासाय नमः ।
ॐ दुरारिघ्ने नमः ।
ॐ शुभाङ्गाय नमः ।
ॐ लोकसारङ्गाय नमः ।
ॐ सुतन्तवे नमः ।
ॐ तन्तुवर्धनाय नमः ।
ॐ इन्द्रकर्मणे नमः ।
ॐ महाकर्मणे नमः ।
ॐ कृतकर्मणे नमः ।
ॐ कृतागमाय नमः । ७९० ॥

ॐ उद्भवाय नमः ।
ॐ सुन्दराय नमः ।
ॐ सुन्दाय नमः ।
ॐ रत्ननाभाय नमः ।
ॐ सुलोचनाय नमः ।
ॐ अर्काय नमः ।
ॐ वाजसनाय नमः ।
ॐ शृङ्गिने नमः ।
ॐ जयन्ताय नमः ।
ॐ सर्वविज्जयिने नमः । ८०० ॥

ॐ सुवर्ण बिन्दवे नमः
ॐ अक्षोभ्याय नमः ।
ॐ सर्ववागीश्वरेश्वराय नमः ।
ॐ महाह्रदाय नमः ।
ॐ महागर्ताय नमः ।
ॐ महाभूताय नमः ।
ॐ महानिधये नमः ।
ॐ कुमुदाय नमः ।
ॐ कुन्दराय नमः ।
ॐ कुन्दाय नमः । ८१० ॥

ॐ पर्जन्याय नमः ।
ॐ पावनाय नमः ।
ॐ अनिलाय नमः ।
ॐ अमृतांशाय नमः ।
ॐ अमृतवपुषे नमः ।
ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
ॐ सर्वतोमुखाय नमः ।
ॐ सुलभाय नमः ।
ॐ सुव्रताय नमः ।
ॐ सिद्धाय नमः । ८२० ॥

ॐ शत्रुजिते नमः ।
ॐ शत्रुतापनाय नमः ।
ॐ न्यग्रोधाय नमः ।
ॐ उदुम्बराय नमः ।
ॐ अश्वत्थाय नमः ।
ॐ चाणूरान्ध्रनिषूदनाय नमः ।
ॐ सहस्रार्चिषे नमः ।
ॐ सप्तजिह्वाय नमः ।
ॐ सप्तैधसे नमः ।
ॐ सप्तवाहनाय नमः । ८३० ॥

ॐ अमूर्तये नमः ।
ॐ अनघाय नमः ।
ॐ अचिन्त्याय नमः ।
ॐ भयकृते नमः ।
ॐ भयनाशनाय नमः ।
ॐ अणवे नमः ।
ॐ बृहते नमः ।
ॐ कृशाय नमः ।
ॐ स्थूलाय नमः ।
ॐ गुणभृते नमः । ८४० ॥

ॐ निर्गुणाय नमः ।
ॐ महते नमः ।
ॐ अधृताय नमः ।
ॐ स्वधृताय नमः ।
ॐ स्वास्थ्याय नमः ।
ॐ प्राग्वंशाय नमः ।
ॐ वंशवर्धनाय नमः ।
ॐ भारभृते नमः ।
ॐ कथिताय नमः ।
ॐ योगिने नमः । ८५० ॥

ॐ योगीशाय नमः ।
ॐ सर्वकामदाय नमः ।
ॐ आश्रमाय नमः ।
ॐ श्रमणाय नमः ।
ॐ क्षामाय नमः ।
ॐ सुपर्णाय नमः ।
ॐ वायुवाहनाय नमः ।
ॐ धनुर्धराय नमः ।
ॐ धनुर्वेदाय नमः ।
ॐ दण्डाय नमः । ८६० ॥

ॐ दमयित्रे नमः ।
ॐ दमाय नमः ।
ॐ अपराजिताय नमः ।
ॐ सर्वसहाय नमः ।
ॐ नियन्त्रे नमः ।
ॐ नियमाय नमः ।
ॐ यमाय नमः ।
ॐ सत्त्ववते नमः ।
ॐ सात्त्विकाय नमः ।
ॐ सत्याय नमः । ८७० ॥

ॐ सत्यधर्मपरायणाय नमः ।
ॐ अभिप्रायाय नमः ।
ॐ प्रियार्हाय नमः ।
ॐ अर्हाय नमः ।
ॐ प्रियकृते नमः ।
ॐ प्रीतिवर्धनाय नमः ।
ॐ विहायसगतये नमः ।
ॐ ज्योतिषे नमः ।
ॐ सुरुचये नमः ।
ॐ हुतभुजे नमः । ८८० ॥

ॐ विभवे नमः ।
ॐ रवये नमः ।
ॐ विरोचनाय नमः ।
ॐ सूर्याय नमः ।
ॐ सवित्रे नमः ।
ॐ रविलोचनाय नमः ।
ॐ अनन्ताय नमः ।
ॐ हुतभुजे नमः ।
ॐ भोक्त्रे नमः ।
ॐ सुखदाय नमः । ८९० ॥

ॐ नैकजाय नमः ।
ॐ अग्रजाय नमः ।
ॐ अनिर्विण्णाय नमः ।
ॐ सदामर्षिणे नमः ।
ॐ लोकाधिष्ठानाय नमः ।
ॐ अद्भुताय नमः ।
ॐ सनातनाय नमः ।
ॐ सनातनतमाय नमः ।
ॐ कपिलाय नमः ।
ॐ कपये नमः । ९०० ॥

ॐ अव्ययाय नमः ।
ॐ स्वस्तिदाय नमः ।
ॐ स्वस्तिकृते नमः ।
ॐ स्वस्तये नमः ।
ॐ स्वस्तिभुजे नमः ।
ॐ स्वस्तिदक्षिणाय नमः ।
ॐ अरौद्राय नमः ।
ॐ कुण्डलिने नमः ।
ॐ चक्रिणे नमः ।
ॐ विक्रमिणे नमः । ९१० ॥

ॐ उर्जितशासनाय नमः ।
ॐ शब्दातिगाय नमः ।
ॐ शब्दसहाय नमः ।
ॐ शिशिराय नमः ।
ॐ शर्वरीकराय नमः ।
ॐ अक्रूराय नमः ।
ॐ पेशलाय नमः ।
ॐ दक्षाय नमः ।
ॐ दक्षिणाय नमः ।
ॐ क्षमिणां वराय नमः । ९२० ॥

ॐ विद्वत्तमाय नमः ।
ॐ वीतभयाय नमः ।
ॐ पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः ।
ॐ उत्तारणाय नमः ।
ॐ दुष्कृतिघ्ने नमः ।
ॐ पुण्याय नमः ।
ॐ दुस्वप्ननाशाय नमः ।
ॐ वीरघ्ने नमः ।
ॐ रक्षणाय नमः ।
ॐ सद्भ्यो नमः । ९३० ॥

ॐ जीवनाय नमः ।
ॐ पर्यवस्थिताय नमः ।
ॐ अनन्तरूपाय नमः ।
ॐ अनन्तश्रिये नमः ।
ॐ जितमन्यवे नमः ।
ॐ भयापहाय नमः ।
ॐ चतुरश्राय नमः ।
ॐ गभीरात्मने नमः ।
ॐ विदिशाय नमः ।
ॐ व्याधिशाय नमः । ९४० ॥

ॐ दिशाय नमः ।
ॐ अनादये नमः ।
ॐ भूर्भुवाय नमः ।
ॐ लक्ष्मै नमः ।
ॐ सुवीराय नमः ।
ॐ रुचिराङ्गदाय नमः ।
ॐ जननाय नमः ।
ॐ जनजन्मादये नमः ।
ॐ भीमाय नमः ।
ॐ भीमपराक्रमाय नमः । ९५० ॥

ॐ आधारनिलयाय नमः ।
ॐ धात्रे नमः ।
ॐ पुष्पहासाय नमः ।
ॐ प्रजागराय नमः ।
ॐ उर्ध्वगाय नमः ।
ॐ सत्पथाचाराय नमः ।
ॐ प्राणदाय नमः ।
ॐ प्रणवाय नमः ।
ॐ पणाय नमः ।
ॐ प्रमाणाय नमः । ९६० ॥

ॐ प्राणनिलयाय नमः ।
ॐ प्राणभृते नमः ।
ॐ प्राणजीवनाय नमः ।
ॐ तत्त्वाय नमः ।
ॐ तत्त्वविदे नमः ।
ॐ एकात्मने नमः ।
ॐ जन्ममृत्युजरातिगाय नमः ।
ॐ भुर्भुवः स्वस्तरवे नमः
ॐ ताराय नमः ।
ॐ सवित्रे नमः । ९७० ॥

ॐ प्रपितामहाय नमः ।
ॐ यज्ञाय नमः ।
ॐ यज्ञपतये नमः ।
ॐ यज्वने नमः ।
ॐ यज्ञाङ्गाय नमः ।
ॐ यज्ञवाहनाय नमः ।
ॐ यज्ञभृते नमः ।
ॐ यज्ञकृते नमः ।
ॐ यज्ञिने नमः ।
ॐ यज्ञभुजे नमः । ९८० ॥

ॐ यज्ञसाधनाय नमः ।
ॐ यज्ञान्तकृते नमः ।
ॐ यज्ञगुह्याय नमः ।
ॐ अन्नाय नमः ।
ॐ अन्नदाय नमः ।
ॐ आत्मयोनये नमः ।
ॐ स्वयञ्जाताय नमः ।
ॐ वैखानाय नमः ।
ॐ सामगायनाय नमः ।
ॐ देवकीनन्दनाय नमः । ९९० ॥

ॐ स्रष्ट्रे नमः ।
ॐ क्षितीशाय नमः ।
ॐ पापनाशनाय नमः ।
ॐ शङ्खभृते नमः ।
ॐ नन्दकिने नमः ।
ॐ चक्रिणे नमः ।
ॐ शर्ङ्गधन्वने नमः ।
ॐ गदाधराय नमः ।
ॐ रथाङ्गपाणये नमः ।
ॐ अक्षोभ्याय नमः । । १००० ॥

ॐ सर्वप्रहरणायुधाय नमः । ॐ