॥ श्रीहनुमान् सहस्रनामावालिः ॥

द्रष्टव्यं :
स्तोत्रेषु कुत्रापि अशुद्धो विद्यते तु अधः कमेन्टकोष्ठे संसूचयन्तु तेन महान्तः धन्यवादाः

॥ श्रीहनुमान् सहस्रनामावालिः ॥

ॐ हनुमते नमः।
ॐ श्रीप्रदाय नमः।
ॐ वायुपुत्राय नमः।
ॐ रुद्राय नमः।
ॐ अनघाय नमः।
ॐ अजराय नमः।
ॐ अमृत्यवे नमः।
ॐ वीरवीराय नमः।
ॐ ग्रामवासाय नमः।
ॐ जनाश्रयाय नमः। ॥ १० ॥

ॐ धनदाय नमः।
ॐ निर्गुणाय नमः।
ॐ अकायाय नमः।
ॐ वीराय नमः।
ॐ निधिपतये नमः।
ॐ मुनये नमः।
ॐ पिङ्गालक्षाय नमः।
ॐ वरदाय नमः।
ॐ वाग्मिने नमः।
ॐ सीताशोकविनाशनाय नमः। ॥ २० ॥

ॐ शिवाय नमः।
ॐ सर्वस्मै नमः।
ॐ परस्मै नमः।
ॐ अव्यक्ताय नमः।
ॐ व्यक्ताव्यक्ताय नमः।
ॐ रसाधराय नमः।
ॐ पिङ्गकेशाय नमः।
ॐ पिङ्गरोम्णे नमः।
ॐ श्रुतिगम्याय नमः।
ॐ सनातनाय नमः। ॥ ३० ॥

ॐ अनादये नमः।
ॐ भगवते नमः।
ॐ देवाय नमः।
ॐ विश्वहेतवे नमः।
ॐ निरामयाय नमः।
ॐ आरोग्यकर्त्रे नमः।
ॐ विश्वेशाय नमः।
ॐ विश्वनाथाय नमः।
ॐ हरीश्वराय नमः।
ॐ भर्गाय नमः। ॥ ४० ॥

ॐ रामाय नमः।
ॐ रामभक्ताय नमः।
ॐ कल्याणप्रकृतये नमः।
ॐ स्थिराय नमः।
ॐ विश्वम्भराय नमः।
ॐ विश्वमूर्तये नमः।
ॐ विश्वाकाराय नमः।
ॐ विश्वपाय नमः।
ॐ विश्वात्मने नमः।
ॐ विश्वसेव्याय नमः। ॥ ५० ॥

ॐ विश्वस्मै नमः।
ॐ विश्वहराय नमः।
ॐ रवये नमः।
ॐ विश्वचेष्टाय नमः।
ॐ विश्वगम्याय नमः।
ॐ विश्वध्येयाय नमः।
ॐ कलाधराय नमः।
ॐ प्लवङ्गमाय नमः।
ॐ कपिश्रेष्ठाय नमः।
ॐ ज्येष्ठाय नमः। ॥ ६० ॥

ॐ वैद्याय नमः।
ॐ वनेचराय नमः।
ॐ बालाय नमः।
ॐ वृद्धाय नमः।
ॐ यूने नमः।
ॐ तत्त्वाय नमः।
ॐ तत्त्वगम्याय नमः।
ॐ सख्ये नमः।
ॐ अजाय नमः।
ॐ अञ्जनासूनवे नमः। ॥ ७० ॥

ॐ अव्यग्राय नमः।
ॐ ग्रामख्याताय नमः।
ॐ धराधराय नमः।
ॐ भूर्लोकाय नमः।
ॐ भुवर्लोकाय नमः।
ॐ स्वर्लोकाय नमः।
ॐ महर्लोकाय नमः।
ॐ जनलोकाय नमः।
ॐ तपोलोकाय नमः।
ॐ अव्ययाय नमः। ॥ ८० ॥
ॐ सत्याय नमः।
ॐ ओंकारगम्याय नमः।
ॐ प्रणवाय नमः।
ॐ व्यापकाय नमः।
ॐ अमलाय नमः।
ॐ शिवधर्मप्रतिष्ठात्रे नमः।
ॐ रामेष्टाय नमः।
ॐ फाल्गुनप्रियाय नमः।
ॐ गोष्पदीकृतवारीशाय नमः।
ॐ पूर्णकामाय नमः। ॥ ९० ॥

ॐ धरापतये नमः।
ॐ रक्षोघ्नाय नमः।
ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः।
ॐ शरणागतवत्सलाय नमः।
ॐ जानकीप्राणदात्रे नमः।
ॐ रक्षःप्राणापहारकाय नमः।
ॐ पूर्णाय नमः।
ॐ सत्यायः नमः।
ॐ पीतवाससे नमः।
ॐ दिवाकरसमप्रभाय नमः। ॥ १०० ॥

ॐ देवोद्यानविहारिणे नमः।
ॐ देवताभयभञ्जनाय नमः।
ॐ भक्तोदयाय नमः।
ॐ भक्तलब्धाय नमः।
ॐ भक्तपालनतत्पराय नमः।
ॐ द्रोणहर्त्रे नमः।
ॐ शक्तिनेत्रे नमः।
ॐ शक्तिराक्षसमारकाय नमः।
ॐ अक्षघ्नाय नमः।
ॐ रामदूताय नमः। ॥ ११० ॥

ॐ शाकिनीजीवहारकाय नमः।
ॐ बुबुकारहतारातये नमः।
ॐ गर्वपर्वतप्रमर्दनाय नमः।
ॐ हेतवे नमः।
ॐ अहेतवे नमः।
ॐ प्रांशवे नमः।
ॐ विश्वभर्त्रे नमः।
ॐ जगद्गुरवे नमः।
ॐ जगन्नेत्रे नमः।
ॐ जगन्नाथाय नमः। ॥ १२० ॥

ॐ जगदीशाय नमः।
ॐ जनेश्वराय नमः।
ॐ जगद्धिताय नमः।
ॐ हरये नमः।
ॐ श्रीशाय नमः।
ॐ गरुडस्मयभञ्जनाय नमः।
ॐ पार्थध्वजाय नमः।
ॐ वायुपुत्राय नमः।
ॐ अमितपुच्छाय नमः।
ॐ अमितविक्रमाय नमः। ॥ १३० ॥

ॐ ब्रह्मपुच्छाय नमः।
ॐ परब्रह्मपुच्छाय नमः।
ॐ रामेष्टकारकाय नमः।
ॐ सुग्रीवादियुताय नमः।
ॐ ज्ञानिने नमः।
ॐ वानराय नमः।
ॐ वानरेश्वराय नमः।
ॐ कल्पस्थायिने नमः।
ॐ चिरञ्जीविने नमः।
ॐ तपनाय नमः। ॥ १४० ॥

ॐ सदाशिवाय नमः।
ॐ सन्नतये नमः।
ॐ सद्गतये नमः।
ॐ भुक्तिमुक्तिदाय नमः।
ॐ कीर्तिदायकाय नमः।
ॐ कीर्तये नमः।
ॐ कीर्तिप्रदाय नमः।
ॐ समुद्राय नमः।
ॐ श्रीप्रदाय नमः।
ॐ शिवाय नमः। ॥ १५० ॥

ॐ भक्तोदयाय नमः।
ॐ भक्तगम्याय नमः।
ॐ भक्तभाग्यप्रदायकाय नमः।
ॐ उदधिक्रमणाय नमः।
ॐ देवाय नमः।
ॐ संसारभयनाशनाय नमः।
ॐ वार्धिबन्धनकृते नमः।
ॐ विश्वजेत्रे नमः।
ॐ विश्वप्रतिष्ठिताय नमः।
ॐ लङ्कारये नमः। ॥१६० ॥

ॐ कालपुरुषाय नमः।
ॐ लङ्केशगृहभञ्जनाय नमः।
ॐ भूतावासाय नमः।
ॐ वासुदेवाय नमः।
ॐ वसवे नमः।
ॐ त्रिभुवनेश्वराय नमः।
ॐ श्रीरामरूपाय नमः।
ॐ कृष्णाय नमः।
ॐ लङ्काप्रासादभञ्जकाय नमः।
ॐ कृष्णाय नमः। ॥ १७० ॥

ॐ कृष्णस्तुताय नमः।
ॐ शान्ताय नमः।
ॐ शान्तिदाय नमः।
ॐ विश्वपावनाय नमः।
ॐ विश्वभोक्त्रे नमः।
ॐ मारघ्नाय नमः।
ॐ ब्रह्मचारिणे नमः।
ॐ जितेन्द्रियाय नमः।
ॐ ऊर्ध्वगाय नमः।
ॐ लाङ्गुलिने नमः। ॥ १८० ॥

ॐ मालिने नमः।
ॐ लाङ्गूलाहतराक्षसाय नमः।
ॐ समीरतनुजाय नमः।
ॐ वीराय नमः।
ॐ वीरताराय नमः।
ॐ जयप्रदाय नमः।
ॐ जगन्मङ्गलदाय नमः।
ॐ पुण्याय नमः।
ॐ पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः।
ॐ पुण्यकीर्तये नमः। ॥ १९० ॥

ॐ पुण्यगतये नमः।
ॐ जगत्पावनापावनाय नमः।
ॐ देवेशाय नमः।
ॐ जितमाराय नमः।
ॐ रामभक्तिविधायकाय नमः।
ॐ ध्यात्रे नमः।
ॐ ध्येयाय नमः।
ॐ लयाय नमः।
ॐ साक्षिणे नमः।
ॐ चेतसे नमः। ॥ २०० ॥

ॐ चैतन्यविग्रहाय नमः।
ॐ ज्ञानदाय नमः।
ॐ प्राणदाय नमः।
ॐ प्राणाय नमः।
ॐ जगत्प्राणाय नमः।
ॐ समीरणाय नमः।
ॐ विभीषणप्रियाय नमः।
ॐ शूराय नमः।
ॐ पिप्पलाश्रयसिद्धिदाय नमः।
ॐ सिद्धाय नमः। ॥ २१० ॥

ॐ सिद्धाश्रयाय नमः।
ॐ कालाय नमः।
ॐ महोक्षाय नमः।
ॐ कालाजान्तकाय नमः।
ॐ लङ्केशनिधनाय नमः।
ॐ स्थायिने नमः।
ॐ लङ्कादाहकाय नमः।
ॐ ईश्वराय नमः।
ॐ चन्द्रसूर्याग्निनेत्राय नमः।
ॐ कालाग्नये नमः। ॥ २३० ॥

ॐ प्रलयान्तकाय नमः।
ॐ कपिलाय नमः।
ॐ कपिशाय नमः।
ॐ पुण्यराशये नमः।
ॐ द्वादशराशिगाय नमः।
ॐ सर्वाश्रयाय नमः।
ॐ अप्रमेयात्मने नमः।
ॐ रेवत्यादिनिवारकाय नमः।
ॐ लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः।
ॐ सीताजीवनहेतुकाय नमः। ॥ २३० ॥

ॐ रामध्येयाय नमः।
ॐ हृषिकेशाय नमः।
ॐ विष्णुभक्ताय नमः।
ॐ जटिने नमः।
ॐ बलिने नमः।
ॐ देवारिदर्पघ्ने नमः।
ॐ होत्रे नमः।
ॐ धात्रे नमः।
ॐ कर्त्रे नमः।
ॐ जगत्प्रभवे नमः।
ॐ नगरग्रामपालाय नमः।
ॐ शुद्धाय नमः।
ॐ बुद्धाय नमः।
ॐ निरत्रपाय नमः।
ॐ निरञ्जनाय नमः।
ॐ निर्विकल्पाय नमः।
ॐ गुणातीताय नमः।
ॐ भयङ्कराय नमः।
ॐ हनुमते नमः।
ॐ दुराराध्याय नमः। ॥ २५० ॥

ॐ तपःसाध्याय नमः।
ॐ महेश्वराय नमः।
ॐ जानकीधनशोकोत्थतापहर्त्रे नमः।
ॐ परात्परस्मै नमः।
ॐ वाङ्मयाय नमः।
ॐ सदसद्रूपाय नमः।
ॐ कारणाय नमः।
ॐ प्रकृतेः परस्मै नमः।
ॐ भाग्यदाय नमः।
ॐ निर्मलाय नमः।
ॐ नेत्रे नमः।
ॐ पुच्छलङ्काविदाहकाय नमः।
ॐ पुच्छबद्धयातुधानाय नमः।
ॐ यातुधानरिपुप्रियाय नमः।
ॐ छायापहारिणे नमः।
ॐ भूतेशाय नमः।
ॐ लोकेशाय नमः।
ॐ सद्गतिप्रदाय नमः।
ॐ प्लवङ्गमेश्वराय नमः।
ॐ क्रोधाय नमः। ॥ २७० ॥

ॐ क्रोधसंरक्तलोचनाय नमः।
ॐ सौम्याय नमः।
ॐ गुरवे नमः।
ॐ काव्यकर्त्रे नमः।
ॐ भक्तानां वरप्रदाय नमः।
ॐ भक्तानुकम्पिने नमः।
ॐ विश्वेशाय नमः।
ॐ पुरुहूताय नमः।
ॐ पुरन्दराय नमः।
ॐ क्रोधहर्त्रे नमः। ॥ २८० ॥

ॐ तमोहर्त्रे नमः।
ॐ भक्ताभयवरप्रदाय नमः।
ॐ अग्नये नमः।
ॐ विभावसवे नमः।
ॐ भास्वते नमः।
ॐ यमाय नमः।
ॐ निर्ॠतये नमः।
ॐ वरुणाय नमः।
ॐ वायुगतिमते नमः।
ॐ वायवे नमः। ॥ २९० ॥

ॐ कौबेराय नमः।
ॐ ईश्वराय नमः।
ॐ रवये नमः।
ॐ चन्द्राय नमः।
ॐ कुजाय नमः।
ॐ सौम्याय नमः।
ॐ गुरवे नमः।
ॐ काव्याय नमः।
ॐ शनैश्चराय नमः।
ॐ राहवे नमः। ॥ ३०० ॥

ॐ केतवे नमः।
ॐ मरुते नमः।
ॐ होत्रे नमः।
ॐ दात्रे नमः।
ॐ हर्त्रे नमः।
ॐ समीरजाय नमः।
ॐ मशकीकृतदेवारये नमः।
ॐ दैत्यारये नमः।
ॐ मधुसूदनाय नमः।
ॐ कामाय नमः।
ॐ कपये नमः।
ॐ कामपालाय नमः।
ॐ कपिलाय नमः।
ॐ विश्वजीवनाय नमः।
ॐ भागीरथीपदाम्भोजाय नमः।
ॐ सेतुबन्धविशारदाय नमः।
ॐ स्वाहायै नमः।
ॐ स्वधायै नमः।
ॐ हविषे नमः।
ॐ कव्याय नमः। ॥ ३०० ॥

ॐ हव्यवाहप्रकाशकाय नमः।
ॐ स्वप्रकाशाय नमः।
ॐ महावीराय नमः।
ॐ लघवे नमः।
ॐ ऊर्जितविक्रमाय नमः।
ॐ उड्डीनोड्डीनगतिमते नमः।
ॐ सद्गतये नमः।
ॐ पुरुषोत्तमाय नमः।
ॐ जगदात्मने नमः।
ॐ जगद्योनये नमः।
ॐ जगदन्ताय नमः।
ॐ अनन्तकाय नमः।
ॐ विपाप्मने नमः।
ॐ निष्कलङ्काय नमः।
ॐ महते नमः।
ॐ महदहङ्कृतये नमः।
ॐ खाय नमः।
ॐ वायवे नमः।
ॐ पृथिव्यै नमः।
ॐ अद्भ्यो नमः। ॥ ३४० ॥

ॐ वह्नये नमः।
ॐ दिक्पालाय नमः।
ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः।
ॐ क्षेत्रहर्त्रे नमः।
ॐ पल्वलीकृतसागराय नमः।
ॐ हिरण्मयाय नमः।
ॐ पुराणाय नमः।
ॐ खेचराय नमः।
ॐ भूचराय नमः।
ॐ अमराय नमः।
ॐ हिरण्यगर्भाय नमः।
ॐ सूत्रात्मने नमः।
ॐ राजराजाय नमः।
ॐ विशाम्पतये नमः।
ॐ वेदान्तवेद्याय नमः।
ॐ उद्गीथाय नमः।
ॐ वेदवेदाङ्गपारगाय नमः।
ॐ प्रतिग्रामस्थितये नमः।
ॐ सद्यः स्फूर्तिदात्रे नमः।
ॐ गुणाकराय नमः। ॥ ३६० ॥

ॐ नक्षत्रमालिने नमः।
ॐ भूतात्मने नमः।
ॐ सुरभये नमः।
ॐ कल्पपादपाय नमः।
ॐ चिन्तामणये नमः।
ॐ गुणनिधये नमः।
ॐ प्रजाधाराय नमः।
ॐ अनुत्तमाय नमः।
ॐ पुण्यश्लोकाय नमः।
ॐ पुरारातये नमः।
ॐ ज्योतिष्मते नमः।
ॐ शर्वरीपतये नमः।
ॐ किल्किलारावसन्त्रस्तभूतप्रेतपिशाचकाय नमः।
ॐ ऋणत्रयहराय नमः।
ॐ सूक्ष्माय नमः।
ॐ स्थूलाय नमः।
ॐ सर्वगतये नमः।
ॐ पुंसे नमः।
ॐ अपस्मारहराय नमः।
ॐ स्मर्त्रे नमः। ॥ ३८० ॥

ॐ श्रुतये नमः।
ॐ गाथायै नमः।
ॐ स्मृतये नमः।
ॐ मनवे नमः।
ॐ स्वर्गद्वाराय नमः।
ॐ प्रजाद्वाराय नमः।
ॐ मोक्षद्वाराय नमः।
ॐ यतीश्वराय नमः।
ॐ नादरूपायx नमः।
ॐ परस्मै ब्रह्मणे नमः।
ॐ ब्रह्मणे नमः।
ॐ ब्रह्मपुरातनाय नमः।
ॐ एकस्मै नमः।
ॐ अनेकाय नमः।
ॐ जनाय नमः।
ॐ शुक्लाय नमः।
ॐ स्वयंज्योतिषे नमः।
ॐ अनाकुलाय नमः।
ॐ ज्योतिर्ज्योतिषे नमः।
ॐ अनादये नमः। ॥ ४०० ॥

ॐ सात्त्विकाय नमः।
ॐ राजसाय नमः।
ॐ तमाय नमः।
ॐ तमोहर्त्रे नमः।
ॐ निरालम्बाय नमः।
ॐ निराकाराय नमः।
ॐ गुणाकराय नमः।
ॐ गुणाश्रयाय नमः।
ॐ गुणमयाय नमः।
ॐ बृहत्कर्मणे नमः।
ॐ बृहद्यशसे नमः।
ॐ बृहद्धनवे नमः।
ॐ बृहत्पादाय नमः।
ॐ बृहन्मूर्ध्ने नमः।
ॐ बृहत्स्वनाय नमः।
ॐ बृहत्कर्णाय नमः।
ॐ बृहन्नासाय नमः।
ॐ बृहद्बाहवे नमः।
ॐ बृहत्तनवे नमः।
ॐ बृहज्जानवे नमः। ॥ ४१० ॥

ॐ बृहत्कार्याय नमः।
ॐ बृहत्पुच्छाय नमः।
ॐ बृहत्कराय नमः।
ॐ बृहद्गतये नमः।
ॐ बृहत्सेव्याय नमः।
ॐ बृहल्लोकफलप्रदाय नमः।
ॐ बृहच्छक्तये नमः।
ॐ बृहद्वाञ्छाफलदाय नमः।
ॐ बृहदीश्वराय नमः।
ॐ बृहल्लोकनुताय नमः।
ॐ द्रष्ट्रे नमः।
ॐ विद्यादात्रे नमः।
ॐ जगद्गुरवे नमः।
ॐ देवाचार्याय नमः।
ॐ सत्यवादिने नमः।
ॐ ब्रह्मवादिने नमः।
ॐ कलाधराय नमः।
ॐ सप्तपातालगामिने नमः।
ॐ मलयाचलसंश्रयाय नमः।
ॐ उत्तराशास्थिताय नमः। ॥ ४४० ॥

ॐ श्रीदाय नमः।
ॐ दिव्यौषधिवशाय नमः।
ॐ खगाय नमः।
ॐ शाखामृगाय नमः।
ॐ कपीन्द्राय नमः।
ॐ पुराणश्रुतिचञ्चुराय नमः।
ॐ चतुरब्राह्मणाय नमः।
ॐ योगिने नमः।
ॐ योगगम्याय नमः।
ॐ परस्मै नमः।
ॐ अवरस्मै नमः।
ॐ अनादिनिधनाय नमः।
ॐ व्यासाय नमः।
ॐ वैकुण्ठाय नमः।
ॐ पृथिवीपतये नमः।
ॐ अपराजिताय नमः।
ॐ जितारातये नमः।
ॐ सदानन्दाय नमः।
ॐ दयायुताय नमः।
ॐ गोपालाय नमः। ॥ ४६० ॥

ॐ गोपतये नमः।
ॐ गोप्त्रे नमः।
ॐ कलिकालपराशराय नमः।
ॐ मनोवेगिने नमः।
ॐ सदायोगिने नमः।
ॐ संसारभयनाशनाय नमः।
ॐ तत्त्वदात्रे नमः।
ॐ तत्त्वज्ञाय नमः।
ॐ तत्त्वाय नमः।
ॐ तत्त्वप्रकाशकाय नमः।
ॐ शुद्धाय नमः।
ॐ बुद्धाय नमः।
ॐ नित्यमुक्ताय नमः।
ॐ भक्तराजाय नमः।
ॐ जयद्रथाय नमः।
ॐ प्रलयाय नमः।
ॐ अमितमायाय नमः।
ॐ मायातीताय नमः।
ॐ विमत्सराय नमः।
ॐ मायाभर्जितरक्षसे नमः। ॥ ४८० ॥

ॐ मायानिर्मितविष्टपाय नमः।
ॐ मायाश्रयाय नमः।
ॐ निर्लेपाय नमः।
ॐ मायानिर्वर्तकाय नमः।
ॐ सुखाय नमः।
ॐ सुखिने नमः।
ॐ सुखप्रदाय नमः।
ॐ नागाय नमः।
ॐ महेशकृतसंस्तवाय नमः।
ॐ महेश्वराय नमः।
ॐ सत्यसन्धाय नमः।
ॐ शरभाय नमः।
ॐ कलिपावनाय नमः।
ॐ सहस्रकन्धरबलविध्वंसनविचक्षणाय नमः।
ॐ सहस्रबाहवे नमः।
ॐ सहजाय नमः।
ॐ द्विबाहवे नमः।
ॐ द्विभुजाय नमः।
ॐ अमराय नमः।
ॐ चतुर्भुजाय नमः। ॥ ५०० ॥

ॐ दशभुजाय नमः।
ॐ हयग्रीवाय नमः।
ॐ खगाननाय नमः।
ॐ कपिवक्त्राय नमः।
ॐ कपिपतये नमः।
ॐ नरसिंहाय नमः।
ॐ महाद्युतये नमः।
ॐ भीषणाय नमः।
ॐ भावगाय नमः।
ॐ वन्द्याय नमः।
ॐ वराहाय नमः।
ॐ वायुरूपधृषे नमः।
ॐ लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः।
ॐ पराजितदशाननाय नमः।
ॐ पारिजातनिवासिने नमः।
ॐ वटवे नमः।
ॐ वचनकोविदाय नमः।
ॐ सुरसास्यविनिर्मुक्ताय नमः।
ॐ सिंहिकाप्राणहारकाय नमः।
ॐ लङ्कालङ्कारविध्वंसिने नमः। ॥ ५२० ॥

ॐ वृषदंशकरूपधृषे नमः।
ॐ रात्रिसंचारकुशलाय नमः।
ॐ रात्रिंचरगृहाग्निदाय नमः।
ॐ किङ्करान्तकराय नमः।
ॐ जम्बुमालिहन्त्रे नमः।
ॐ उग्ररूपधृषे नमः।
ॐ आकाशचारिणे नमः।
ॐ हरिगाय नमः।
ॐ मेघनादरणोत्सुकाय नमः।
ॐ मेघगम्भीरनिनदाय नमः।
ॐ महारावणकुलान्तकाय नमः।
ॐ कालनेमिप्राणहारिणे नमः।
ॐ मकरीशापमोक्षदाय नमः।
ॐ रसाय नमः।
ॐ रसज्ञाय नमः।
ॐ सम्मानाय नमः।
ॐ रूपाय नमः।
ॐ चक्षुषे नमः।
ॐ श्रुतये नमः।
ॐ वचसे नमः। ॥ ५४० ॥

ॐ घ्राणाय नमः।
ॐ गन्धाय नमः।
ॐ स्पर्शनाय नमः।
ॐ स्पर्शाय नमः।
ॐ अहङ्कारमानगाय नमः।
ॐ नेतिनेतीतिगम्याय नमः।
ॐ वैकुण्ठभजनप्रियाय नमः।
ॐ गिरीशाय नमः।
ॐ गिरिजाकान्ताय नमः।
ॐ दुर्वाससे नमः।
ॐ कवये नमः।
ॐ अङ्गिरसे नमः।
ॐ भृगवे नमः।
ॐ वसिष्ठाय नमः।
ॐ च्यवनाय नमः।
ॐ नारदाय नमः।
ॐ तुम्बराय नमः।
ॐ अमलाय नमः।
ॐ विश्वक्षेत्राय नमः।
ॐ विश्वबीजाय नमः। ॥ ५६० ॥

ॐ विश्वनेत्राय नमः।
ॐ विश्वपाय नमः।
ॐ याजकाय नमः।
ॐ यजमानाय नमः।
ॐ पावकाय नमः।
ॐ पितृभ्यो नमः।
ॐ श्रद्धायै नमः।
ॐ बुद्धयै नमः।
ॐ क्षमायै नमः।
ॐ तन्द्रायै नमः।
ॐ मन्त्राय नमः।
ॐ मन्त्रयित्रे नमः।
ॐ स्वराय नमः।
ॐ राजेन्द्राय नमः।
ॐ भूपतये नमः।
ॐ रुण्डमालिने नमः।
ॐ संसारसारथये नमः।
ॐ नित्यसम्पूर्णकामाय नमः।
ॐ भक्तकामदुहे नमः।
ॐ उत्तमाय नमः। ॥ ५६० ॥

ॐ गणपाय नमः।
ॐ केशवाय नमः।
ॐ भ्रात्रे नमः।
ॐ पित्रे नमः।
ॐ मात्रे नमः।
ॐ मारुतये नमः।
ॐ सहस्रमूर्ध्ने नमः।
ॐ अनेकास्याय नमः।
ॐ सहस्राक्षाय नमः।
ॐ सहस्रपादे नमः।
ॐ कामजिते नमः।
ॐ कामदहनाय नमः।
ॐ कामाय नमः।
ॐ कामफलप्रदाय नमः।
ॐ मुद्रापहारिणे नमः।
ॐ रक्षोघ्नाय नमः।
ॐ क्षितिभारहराय नमः।
ॐ बलाय नमः।
ॐ नखदंष्ट्रायुधाय नमः।
ॐ विष्णवे नमः। ॥ ६०० ॥

ॐ भक्ताभयवरप्रदाय नमः।
ॐ दर्पघ्ने नमः।
ॐ दर्पदाय नमः।
ॐ दंष्ट्राशतमूर्तये नमः।
ॐ अमूर्तिमते नमः।
ॐ महानिधये नमः।
ॐ महाभागाय नमः।
ॐ महाभर्गाय नमः।
ॐ महार्द्धिदाय नमः।
ॐ महाकाराय नमः।
ॐ महायोगिने नमः।
ॐ महातेजसे नमः।
ॐ महाद्युतये नमः।
ॐ महासनाय नमः।
ॐ महानादाय नमः।
ॐ महामन्त्राय नमः।
ॐ महामतये नमः।
ॐ महागमाय नमः।
ॐ महोदाराय नमः।
ॐ महादेवात्मकाय नमः। ॥ ६२० ॥
ॐ विभवे नमः।
ॐ रौद्रकर्मणे नमः।
ॐ क्रूरकर्मणे नमः।
ॐ रत्नाभाय नमः।
ॐ कृतागमाय नमः।
ॐ अम्भोधिलङ्घनाय नमः।
ॐ सिंहाय नमः।
ॐ सत्यधर्मप्रमोदनाय नमः।
ॐ जितामित्राय नमः।
ॐ जयाय नमः।
ॐ सोमाय नमः।
ॐ विजयाय नमः।
ॐ वायुनन्दनाय नमः।
ॐ जीवदात्रे नमः।
ॐ सहस्रांशवे नमः।
ॐ मुकुन्दाय नमः।
ॐ भूरिदक्षिणाय नमः।
ॐ सिद्धार्थाय नमः।
ॐ सिद्धिदाय नमः।
ॐ सिद्धसङ्कल्पाय नमः। ॥ ६४० ॥
ॐ सिद्धिहेतुकाय नमः।
ॐ सप्तपातालचरणाय नमः।
ॐ सप्तर्षिगणवन्दिताय नमः।
ॐ सप्ताब्धिलङ्घनाय नमः।
ॐ वीराय नमः।
ॐ सप्तद्वीपोरुमण्डलाय नमः।
ॐ सप्ताङ्गराज्यसुखदाय नमः।
ॐ सप्तमातृनिषेविताय नमः।
ॐ सप्तस्वर्लोकमुकुटाय नमः।
ॐ सप्तहोत्रे नमः।
ॐ स्वाराश्रयाय नमः।
ॐ सप्तच्छन्दोनिधये नमः।
ॐ सप्तच्छन्दसे नमः।
ॐ सप्तजनाश्रयाय नमः।
ॐ सप्तसामोपगीताय नमः।
ॐ सप्तपातालसंश्रयाय नमः।
ॐ मेधादाय नमः।
ॐ कीर्तिदाय नमः।
ॐ शोकहारिणे नमः।
ॐ दौर्भाग्यनाशनाय नमः। ॥ ६६० ॥
ॐ सर्वरक्षाकराय नमः।
ॐ गर्भदोषघ्ने नमः।
ॐ पुत्रपौत्रदाय नमः।
ॐ प्रतिवादिमुखस्तम्भाय नमः।
ॐ रुष्टचित्तप्रसादनाय नमः।
ॐ पराभिचारशमनाय नमः।
ॐ दुःखघ्ने नमः।
ॐ बन्धमोक्षदाय नमः।
ॐ नवद्वारपुराधाराय नमः।
ॐ नवद्वारनिकेतनाय नमः।
ॐ नरनारायणस्तुत्याय नमः।
ॐ नवनाथमहेश्वराय नमः।
ॐ मेखलिने नमः।
ॐ कवचिने नमः।
ॐ खड्गिने नमः।
ॐ भ्राजिष्णवे नमः।
ॐ जिष्णुसारथये नमः।
ॐ बहुयोजनविस्तीर्णपुच्छाय नमः।
ॐ पुच्छहतासुराय नमः।
ॐ दुष्टग्रहनिहन्त्रे नमः। ॥ ६८० ॥
ॐ पिशाचग्रहघातकाय नमः।
ॐ बालग्रहविनाशिने नमः।
ॐ धर्मनेत्रे नमः।
ॐ कृपाकराय नमः।
ॐ उग्रकृत्याय नमः।
ॐ उग्रवेगाय नमः।
ॐ उग्रनेत्राय नमः।
ॐ शतक्रतवे नमः।
ॐ शतमन्युनुताय नमः।
ॐ स्तुत्याय नमः।
ॐ स्तुतये नमः।
ॐ स्तोत्रे नमः।
ॐ महाबलाय नमः।
ॐ समग्रगुणशालिने नमः।
ॐ व्यग्राय नमः।
ॐ रक्षोविनाशकाय नमः।
ॐ रक्षोऽग्निदाहाय नमः।
ॐ ब्रह्मेशाय नमः।
ॐ श्रीधराय नमः।
ॐ भक्तवत्सलाय नमः। ॥ ७०० ॥

ॐ मेघनादाय नमः।
ॐ मेघरूपाय नमः।
ॐ मेघवृष्टिनिवारकाय नमः।
ॐ मेघजीवनहेतवे नमः।
ॐ मेघश्यामाय नमः।
ॐ परात्मकाय नमः।
ॐ समीरतनयाय नमः।
ॐ योद्ध्रे नमः।
ॐ नृत्यविद्याविशारदाय नमः।
ॐ अमोघाय नमः।
ॐ अमोघदृष्टये नमः।
ॐ इष्टदाय नमः।
ॐ अरिष्टनाशनाय नमः।
ॐ अर्थाय नमः।
ॐ अनर्थापहारिणे नमः।
ॐ समर्थाय नमः।
ॐ रामसेवकाय नमः।
ॐ अर्थिवन्द्याय नमः।
ॐ असुरारातये नमः।
ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः। ॥ ७२० ॥

ॐ आत्मभुवे नमः।
ॐ सङ्कर्षणाय नमः।
ॐ विशुद्धात्मने नमः।
ॐ विद्याराशये नमः।
ॐ सुरेश्वराय नमः।
ॐ अचलोद्धारकाय नमः।
ॐ नित्याय नमः।
ॐ सेतुकृते नमः।
ॐ रामसारथये नमः।
ॐ आनन्दाय नमः।
ॐ परमानन्दाय नमः।
ॐ मत्स्याय नमः।
ॐ कूर्माय नमः।
ॐ निराश्रयाय नमः।
ॐ वाराहाय नमः।
ॐ नारसिंहाय नमः।
ॐ वामनाय नमः।
ॐ जमदग्निजाय नमः।
ॐ रामाय नमः।
ॐ कृष्णाय नमः। ॥ ७४०॥

ॐ शिवाय नमः।
ॐ बुद्धाय नमः।
ॐ कल्किने नमः।
ॐ रामाश्रयाय नमः।
ॐ हरये नमः।
ॐ नन्दिने नमः।
ॐ भृङ्गिणे नमः।
ॐ चण्डिने नमः।
ॐ गणेशाय नमः।
ॐ गणसेविताय नमः।
ॐ कर्माध्यक्षाय नमः।
ॐ सुराध्यक्षाय नमः।
ॐ विश्रामाय नमः।
ॐ जगतीपतये नमः।
ॐ जगन्नाथाय नमः।
ॐ कपीशाय नमः।
ॐ सर्वावासाय नमः।
ॐ सदाश्रयाय नमः।
ॐ सुग्रीवादिस्तुताय नमः।
ॐ दान्ताय नमः। ॥ ७६० ॥

ॐ सर्वकर्मणे नमः।
ॐ प्लवङ्गमाय नमः।
ॐ नखदारितरक्षसे नमः।
ॐ नखयुद्धविशारदाय नमः।
ॐ कुशलाय नमः।
ॐ सुधनाय नमः।
ॐ शेषाय नमः।
ॐ वासुकये नमः।
ॐ तक्षकाय नमः।
ॐ स्वर्णवर्णाय नमः।
ॐ बलाढ्याय नमः।
ॐ पुरुजेत्रे नमः।
ॐ अघनाशनाय नमः।
ॐ कैवल्यरूपाय नमः।
ॐ कैवल्याय नमः।
ॐ गरुडाय नमः।
ॐ पन्नगोरगाय नमः।
ॐ किल्किल् रावहतारातये नमः।
ॐ गर्वपर्वतभेदनाय नमः।
ॐ वज्राङ्गाय नमः। ॥ ७८० ॥

ॐ वज्रदंष्ट्राय नमः।
ॐ भक्तवज्रनिवारकाय नमः।
ॐ नखायुधाय नमः।
ॐ मणिग्रीवाय नमः।
ॐ ज्वालामालिने नमः।
ॐ भास्कराय नमः।
ॐ प्रौढप्रतापाय नमः।
ॐ तपनाय नमः।
ॐ भक्ततापनिवारकाय नमः।
ॐ शरणाय नमः।
ॐ जीवनाय नमः।
ॐ भोक्त्रे नमः।
ॐ नानाचेष्टाय नमः।
ॐ अचञ्चलाय नमः।
ॐ स्वस्तिमते नमः।
ॐ स्वास्तिदाय नमः।
ॐ दुःखशातनाय नमः।
ॐ पवनात्मजाय नमः।
ॐ पावनाय नमः।
ॐ पवनाय नमः। ॥ ८०० ॥

ॐ कान्ताय नमः।
ॐ भक्तागःसहनाय नमः।
ॐ बलिने नमः।
ॐ मेघनादरिपवे नमः।
ॐ मेघनादसंहतराक्षसाय नमः।
ॐ क्षराय नमः।
ॐ अक्षराय नमः।
ॐ विनीतात्मने नमः।
ॐ वानरेशाय नमः।
ॐ सताङ्गतये नमः।
ॐ श्रीकण्ठाय नमः।
ॐ शितिकण्ठाय नमः।
ॐ सहायाय नमः।
ॐ सहनायकाय नमः।
ॐ अस्थूलाय नमः।
ॐ अनणवे नमः।
ॐ भर्गाय नमः।
ॐ दिव्याय नमः।
ॐ संसृतिनाशनाय नमः।
ॐ अध्यात्मविद्यासाराय नमः। ॥ ८२० ॥

ॐ अध्यात्मकुशलाय नमः।
ॐ सुधिये नमः।
ॐ अकल्मषाय नमः।
ॐ सत्यहेतवे नमः।
ॐ सत्यदाय नमः।
ॐ सत्यगोचराय नमः।
ॐ सत्यगर्भाय नमः।
ॐ सत्यरूपाय नमः।
ॐ सत्याय नमः।
ॐ सत्यपराक्रमाय नमः।
ॐ अञ्जनाप्राणलिङ्गाय नमः।
ॐ वायुवंशोद्भवाय नमः।
ॐ शुभाय नमः।
ॐ भद्ररूपाय नमः।
ॐ रुद्ररूपाय नमः।
ॐ सुरूपाय नमः।
ॐ चित्ररूपधृषे नमः।
ॐ मैनाकवन्दिताय नमः।
ॐ सूक्ष्मदर्शनाय नमः।
ॐ विजयाय नमः। ॥ ८४० ॥

ॐ जयाय नमः।
ॐ क्रान्तदिङ्मण्डलाय नमः।
ॐ रुद्राय नमः।
ॐ प्रकटीकृतविक्रमाय नमः।
ॐ कम्बुकण्ठाय नमः।
ॐ प्रसन्नात्मने नमः।
ॐ ह्रस्वनासाय नमः।
ॐ वृकोदराय नमः।
ॐ लम्बौष्ठाय नमः।
ॐ कुण्डलिने नमः।
ॐ चित्रमालिने नमः।
ॐ योगविदां वराय नमः।
ॐ विपश्चिते नमः।
ॐ कवये नमः।
ॐ आनन्दविग्रहाय नमः।
ॐ अनल्पशासनाय नमः।
ॐ फाल्गुनीसूनवे नमः।
ॐ अव्यग्राय नमः।
ॐ योगात्मने नमः।
ॐ योगतत्पराय नमः। ॥ ८६० ॥

ॐ योगविदे नमः।
ॐ योगकर्त्रे नमः।
ॐ योगयोनये नमः।
ॐ दिगम्बराय नमः।
ॐ अकारादिहकारान्तवर्णनिर्मितविग्रहाय नमः।
ॐ उलूखलमुखाय नमः।
ॐ सिद्धसंस्तुताय नमः।
ॐ प्रमथेश्वराय नमः।
ॐ श्लिष्टजङ्घाय नमः।
ॐ श्लिष्टजानवे नमः।
ॐ श्लिष्टपाणये नमः।
ॐ शिखाधराय नमः।
ॐ सुशर्मणे नमः।
ॐ अमितशर्मणे नमः।
ॐ नारायणपरायणाय नमः।
ॐ जिष्णवे नमः।
ॐ भविष्णवे नमः।
ॐ रोचिष्णवे नमः।
ॐ ग्रसिष्णवे नमः।
ॐ स्थाणवे नमः। ॥ ८८० ॥

ॐ हरिरुद्रानुसेकाय नमः।
ॐ कम्पनाय नमः।
ॐ भूमिकम्पनाय नमः।
ॐ गुणप्रवाहाय नमः।
ॐ सूत्रात्मने नमः।
ॐ वीतरागस्तुतिप्रियाय नमः।
ॐ नागकन्याभयध्वंसिने नमः।
ॐ रुक्मवर्णाय नमः।
ॐ कपालभृते नमः।
ॐ अनाकुलाय नमः।
ॐ भवोपायाय नमः।
ॐ अनपायाय नमः।
ॐ वेदपारगाय नमः।
ॐ अक्षराय नमः।
ॐ पुरुषाय नमः।
ॐ लोकनाथाय नमः।
ॐ ऋक्षःप्रभवे नमः।
ॐ दृढाय नमः।
ॐ अष्टाङ्गयोग फलभुजे नमः।
ॐ सत्यसन्धाय नमः। ॥ ९०० ॥

ॐ पुरुष्टुताय नमः।
ॐ श्मशानस्थाननिलयाय नमः।
ॐ प्रेतविद्रावणक्षमाय नमः।
ॐ पञ्चाक्षरपराय नमः।
ॐ पञ्चमातृकाय नमः।
ॐ रञ्जनध़्वजाय नमः।
ॐ योगिनीवृन्दवन्द्यश्रियै नमः।
ॐ शत्रुघ्नाय नमः।
ॐ अनन्तविक्रमाय नमः।
ॐ ब्रह्मचारिणे नमः।
ॐ इन्द्रियरिपवे नमः।
ॐ धृतदण्डाय नमः।
ॐ दशात्मकाय नमः।
ॐ अप्रपञ्चाय नमः।
ॐ सदाचाराय नमः।
ॐ शूरसेनाविदारकाय नमः।
ॐ वृद्धाय नमः।
ॐ प्रमोदाय नमः।
ॐ आनन्दाय नमः।
ॐ सप्तद्वीपपतिन्धराय नमः। ॥ ९२० ॥

ॐ नवद्वारपुराधाराय नमः।
ॐ प्रत्यग्राय नमः।
ॐ सामगायकाय नमः।
ॐ षट्चक्रधान्मे नमः।
ॐ स्वर्लोकाभयकृते नमः।
ॐ मानदाय नमः।
ॐ मदाय नमः।
ॐ सर्ववश्यकराय नमः।
ॐ शक्तये नमः।
ॐ अनन्ताय नमः।
ॐ अनन्तमङ्गलाय नमः।
ॐ अष्टमूर्तये नमः।
ॐ नयोपेताय नमः।
ॐ विरूपाय नमः।
ॐ सुरसुन्दराय नमः।
ॐ धूमकेतवे नमः।
ॐ महाकेतवे नमः।
ॐ सत्यकेतवे नमः।
ॐ महारथाय नमः।
ॐ नन्दिप्रियाय नमः। ॥ ९४० ॥

ॐ स्वतन्त्राय नमः।
ॐ मेखलिने नमः।
ॐ डमरुप्रियाय नमः।
ॐ लौहाङ्गाय नमः।
ॐ सर्वविदे नमः।
ॐ धन्विने नमः।
ॐ खण्डलाय नमः।
ॐ शर्वाय नमः।
ॐ ईश्वराय नमः।
ॐ फलभुजे नमः।
ॐ फलहस्ताय नमः।
ॐ सर्वकर्मफलप्रदाय नमः।
ॐ धर्माध्यक्षाय नमः।
ॐ धर्मपालाय नमः।
ॐ धर्माय नमः।
ॐ धर्मप्रदाय नमः।
ॐ अर्थदाय नमः।
ॐ पञ्चविंशतितत्त्वज्ञाय नमः।
ॐ तारकाय नमः।
ॐ ब्रह्मतत्पराय नमः। ॥ ९६० ॥

ॐ त्रिमार्गवसतये नमः।
ॐ भीमाय नमः।
ॐ सर्वदुःखनिबर्हणाय नमः।
ॐ ऊर्जस्वते नमः।
ॐ निष्कलाय नमः।
ॐ शूलिने नमः।
ॐ मौलिने नमः।
ॐ गर्जन्निशाचराय नमः।
ॐ रक्ताम्बरधराय नमः।
ॐ रक्ताय नमः।
ॐ रक्तमाल्याय नमः।
ॐ विभूषणाय नमः।
ॐ वनमालिने नमः।
ॐ शुभाङ्गाय नमः।
ॐ श्वेताय नमः।
ॐ श्वेताम्बराय नमः।
ॐ यूने नमः।
ॐ जयाय नमः।
ॐ अजयपरीवाराय नमः।
ॐ सहस्रवदनाय नमः। ॥ ९८० ॥

ॐ कपये नमः।
ॐ शाकिनीडाकिनीयक्षरक्षोभूतप्रभञ्जकाय नमः।
ॐ सद्योजाताय नमः।
ॐ कामगतये नमः।
ॐ ज्ञानमूर्तये नमः।
ॐ यशस्कराय नमः।
ॐ शम्भुतेजसे नमः।
ॐ सार्वभौमाय नमः।
ॐ विष्णुभक्ताय नमः।
ॐ प्लवङ्गमाय नमः।
ॐ चतुर्नवतिमन्त्रज्ञाय नमः।
ॐ पौलस्त्यबलदर्पघ्ने नमः।
ॐ सर्वलक्ष्मीप्रदाय नमः।
ॐ श्रीमते नमः।
ॐ अङ्गदप्रियाय नमः।
ॐ ईडिताय नमः।
ॐ स्मृतिबीजाय नमः।
ॐ सुरेशानाय नमः।
ॐ संसारभयनाशनाय नमः।
ॐ उत्तमाय नमः। ॥ १००० ॥

॥ इति श्रीहनुमान् सहस्रनामावालिः ॥

error: Content is protected !!