॥ श्रीसुदर्शनसहस्रनामावलिः ॥

द्रष्टव्यं :
स्तोत्रेषु कुत्रापि अशुद्धो विद्यते तु अधः कमेन्टकोष्ठे संसूचयन्तु तेन महान्तः धन्यवादाः

॥ श्रीसुदर्शनसहस्रनामावलिः ॥

ॐ श्रीसुदर्शनचक्राय नमः ।
ॐ श्रीकराय नमः ।
ॐ श्रीशाय नमः ।
ॐ श्रीविष्णवे नमः ।
ॐ श्रीविभावनाय नमः ।
ॐ श्रीमदान्त्यहराय नमः ।
ॐ श्रीमते नमः ।
ॐ श्रीवत्सकृतलक्षणाय नमः ।
ॐ श्रीनिधये नमः
ॐ वराय नमः ॥१०॥

ॐ स्रग्विणे नमः ।
ॐ श्रीलक्ष्मीकरपूजिताय नमः ।
ॐ श्रीरताय नमः ।
ॐ श्रीविभवे नमः ।
ॐ सिन्धुकन्यापतये नमः ।
ॐ अधोक्षजाय नमः ।
ॐ अच्युताय नमः ।
ॐ अम्बुजग्रीवाय नमः ।
ॐ सहस्राराय नमः ।
ॐ सनातनाय नमः ॥२०॥

ॐ समर्चिताय नमः ।
ॐ वेदमूर्तये नमः ।
ॐ समतीतसुराग्रजाय नमः ।
ॐ षट्कोणमध्यगाय नमः ।
ॐ वीराय नमः ।
ॐ सर्वगाय नमः ।
ॐ अष्टभुजाय नमः ।
ॐ प्रभवे नमः ।
ॐ चण्डवेगाय नमः ।
ॐ भीमरवाय नमः ॥३०॥

ॐ शिपिविष्टार्चिताय नमः ।
ॐ हरये नमः ।
ॐ शाश्वताय नमः
ॐ सकलाय नमः ।
ॐ श्यामाय नमः ।
ॐ श्यामलाय नमः ।
ॐ शकटार्थनाय नमः
ॐ दैत्यारये नमः ।
ॐ शारदय नमः ।
ॐ स्कन्दाय नमः ॥४०॥

ॐ शकटाक्षाय नमः ।
ॐ शिरीषकाय नमः ।
ॐ शरभारये नमः ।
ॐ भक्तवश्याय नमः ।
ॐ शशाङ्काय नमः ।
ॐ वामनाय नमः ।
ॐ अव्ययाय नमः ।
ॐ वरूथिवारिजाय नमः ।
ॐ कञ्जलोचनाय नमः
ॐ वसुधादिपाय नमः । ॥५०॥

ॐ वरेण्याय नमः ।
ॐ वाहनाय नमः ।
ॐ अनन्ताय नमः ।
ॐ चक्रपाणये नमः ।
ॐ गदाग्रजाय नमः ।
ॐ गभीराय नमः ।
ॐ गोलवाधीशाय नमः ।
ॐ गदापाणये नमः ।
ॐ सुलोचनाय नमः
ॐ सहस्राक्षाय नमः । ॥६०॥

ॐ चतुर्बाहवे नमः ।
ॐ शंखचक्रगदाधराय नमः ।
ॐ भीषणाय नमः ।
ॐ भीतिदाय नमः ।
ॐ भद्राय नमः ।
ॐ भीमाय नमः ।
ॐ अभीष्टफलप्रदाय नमः ।
ॐ भीमार्चिताय नमः ।
ॐ भीमसेनाय नमः
ॐ भानुवंशप्रकाशकाय नमः । ॥७०॥

ॐ प्रह्लादवरदाय नमः ।
ॐ फाललोचनाय नमः ।
ॐ लोकपूजिताय नमः ।
ॐ उत्तरामानदाय नमः ।
ॐ मानिने नमः ।
ॐ मानवाभिष्टसिद्धिदाय नमः ।
ॐ भक्तपालाय नमः ।
ॐ पापहारिणे नमः ।
ॐ बलदाय नमः
ॐ दहनध्वजाय नमः । ॥८०॥

ॐ अरीशाय नमः ।
ॐ कनकाय नमः ।
ॐ धात्रे नमः ।
ॐ कामपालाय नमः ।
ॐ पुरातनाय नमः ।
ॐ अक्रूराय नमः ।
ॐ क्रूरजनकाय नमः ।
ॐ क्रूरदंष्ट्राय नमः ।
ॐ कुलाधिपाय नमः
ॐ क्रूरकर्मणे नमः । ॥९०॥

ॐ क्रूररूपिणे नमः ।
ॐ क्रूरहारिणे नमः ।
ॐ कुशेशयाय नमः ।
ॐ मन्दराय नमः ।
ॐ मानिनीकान्ताय नमः ।
ॐ मधुघ्ने नमः ।
ॐ माधवप्रियाय नमः ।
ॐ सुप्रतप्तस्वर्णरूपिणे नमः ।
ॐ बाणासुरभुजान्तकृते नमः
ॐ धराधराय नमः । ॥१००॥

ॐ दानवारये नमः ।
ॐ दनुजेन्द्रारिपूजिताय नमः ।
ॐ भाग्यप्रदाय नमः ।
ॐ महासत्वाय नमः ।
ॐ विश्वात्मने नमः ।
ॐ विगतज्वराय नमः ।
ॐ सुराचार्यचिताय नमः ।
ॐ वश्याय नमः ।
ॐ वासुदेवाय नमः
ॐ वसुप्रदाय नमः । ॥११०॥

ॐ वसुन्धराय नमः ।
ॐ वायुवेगाय नमः ।
ॐ वराहाय नमः ।
ॐ वरुणालयाय नमः ।
ॐ प्रणतार्तिहराय नमः ।
ॐ श्रेष्टाय नमः ।
ॐ शरण्याय नमः ।
ॐ पापनाशनाय नमः ।
ॐ पावकाय नमः ।
ॐ वारणाद्रीशाय नमः । ॥१२०॥

ॐ वैकुण्ठाय नमः ।
ॐ वीतकल्मषाय नमः ।
ॐ वज्रदंष्ट्राय नमः ।
ॐ वज्रनखाय नमः ।
ॐ वायुरूपिणे नमः ।
ॐ निराश्रयाय नमः ।
ॐ निरीहाय नमः ।
ॐ निस्स्पृहाय नमः ।
ॐ नित्याय नमः ।
ॐ नीतिज्ञाय नमः ॥१३०॥

ॐ नीतिभावनाय नमः ।
ॐ नीरूपाय नमः ।
ॐ नारदनुताय नमः ।
ॐ नकुलाचलवासकृते नमः ।
ॐ नित्यानन्दाय नमः ।
ॐ बृहद्भानवे नमः ।
ॐ बृहधीशाय नमः ।
ॐ पुरातनाय नमः ।
ॐ निधीनामधिपाय नमः
ॐ अनन्ताय नमः ॥१४०॥

ॐ नरकार्णवतारकाय नमः ।
ॐ अगाधाय नमः ।
ॐ अविरलाय नमः ।
ॐ अमर्त्याय नमः ।
ॐ ज्वालाकेशाय नमः ।
ॐ ककार्च्चिताय नमः ।
ॐ तरुणाय नमः ।
ॐ तनुकृते नमः ।
ॐ भक्ताय नमः
ॐ परमाय नमः ॥१५०॥

ॐ चित्तसम्भवाय नमः ।
ॐ चिंत्याय नमः ।
ॐ सत्वनिधये नमः ।
ॐ साग्राय नमः ।
ॐ चिदानंदाय नमः ।
ॐ शिवप्रियाय नमः ।
ॐ शिंशुमाराय नमः ।
ॐ शतमखाय नमः ।
ॐ शातकुम्भनिभप्रभाय नमः
ॐ भोक्त्रे नमः ॥१६०॥

ॐ अरुणेशाय नमः ।
ॐ बलवते नमः ।
ॐ बालग्रहनिवारकाय नमः ।
ॐ सर्वारिष्टप्रशमनाय नमः ।
ॐ महाभयनिवारकाय नमः ।
ॐ बंधवे नमः ।
ॐ सुबंधवे नमः ।
ॐ सुप्रीताय नमः ।
ॐ संतुष्टाय नमः
ॐ सुरसन्नुताय नमः । ॥१७०॥

ॐ बीजकेशाय नमः ।
ॐ बकाय नमः ।
ॐ भानवे नमः ।
ॐ अमितार्च्चिषे नमः ।
ॐ अपाम्पतये नमः ।
ॐ सुयज्ञाय नमः ।
ॐ ज्योतिशे नमः ।
ॐ शांताय नमः ।
ॐ विरूपाक्षाय नमः
ॐ सुरेश्वराय नमः । ॥१८०॥

ॐ वह्निप्राकारसंवीताय नमः ।
ॐ रत्नगर्भाय नमः ।
ॐ प्रभाकराय नमः ।
ॐ सुशीलाय नमः ।
ॐ सुभगाय नमः ।
ॐ स्वक्षाय नमः ।
ॐ सुमुखाय नमः ।
ॐ सुखदाय नमः ।
ॐ सुखिने नमः
ॐ महासुरशिरच्छेत्रे नमः । ॥१९०॥

ॐ पाकशासनवंदिताय नमः ।
ॐ शतमूर्तये नमः ।
ॐ सहस्राराय नमः ।
ॐ हिरण्यज्योतिषे नमः ।
ॐ अव्ययाय नमः ।
ॐ मण्डलिने नमः ।
ॐ मण्डलाकाराय नमः ।
ॐ चंद्रसूर्याग्निलोचनाय नमः ।
ॐ प्रभञ्जनाय नमः
ॐ तीक्ष्णधाराय नमः ॥२००॥

ॐ प्रशांताय नमः ।
ॐ शारदप्रियाय नमः ।
ॐ भक्तप्रियाय नमः ।
ॐ बलिहराय नमः ।
ॐ लावण्याय नमः ।
ॐ लक्षणप्रियाय नमः ।
ॐ विमलाय नमः ।
ॐ दुर्लभाय नमः ।
ॐ सौम्याय नमः
ॐ सुलभाय नमः । ॥२१०॥

ॐ भीमविक्रमाय नमः ।
ॐ जितमन्यवे नमः ।
ॐ जितारातये नमः ।
ॐ महाक्षाय नमः ।
ॐ भृगुपूजिताय नमः ।
ॐ तत्वरूपाय नमः ।
ॐ तत्ववेदिने नमः ।
ॐ सर्वतत्वप्रतिष्टिताय नमः ।
ॐ भावज्ञाय नमः
ॐ बन्धुजनकाय नमः । ॥२२०॥
ॐ दीनबंधवे नमः ।
ॐ पुराणविते नमः ।
ॐ शस्त्रेशाय नमः ।
ॐ निर्मताय नमः ।
ॐ नेत्रे नमः ।
ॐ नराय नमः ।
ॐ नानासुरप्रियाय नमः ।
ॐ नाभिचक्राय नमः ।
ॐ नतामित्राय नमः
ॐ नदीशकरपूजिताय नमः । ॥२३०॥

ॐ दमनाय नमः ।
ॐ कालिकाय नमः ।
ॐ कर्मिणे नमः ।
ॐ कांताय नमः ।
ॐ कालार्थनाय नमः ।
ॐ कवये नमः ।
ॐ कमनीयकृतये नमः ।
ॐ कालाय नमः ।
ॐ कमलासनसेविताय नमः
ॐ कृपाळवे नमः । ॥२४०॥

ॐ कपिलाय नमः ।
ॐ कामिने नमः ।
ॐ कामितार्थप्रदायकाय नमः ।
ॐ धर्मसेतवे नमः ।
ॐ धर्मपालाय नमः ।
ॐ धर्मिणे नमः ।
ॐ धर्ममयाय नमः ।
ॐ पराय नमः ॥
ॐ धात्रे नमः
ॐ आनन्दमयाय नमः । ॥२५०॥

ॐ दिव्याय नमः ।
ॐ ब्रह्मरूपिणे नमः
ॐ प्रकाशकृते नमः ।
ॐ सर्वयज्ञमयाय नमः ।
ॐ यज्ञाय नमः ।
ॐ यज्ञभुजे नमः ।
ॐ यज्ञभावनाय नमः ।
ॐ ज्वालाजिह्वाय नमः
ॐ शिखामौलये नमः
ॐ सुरकार्यप्रवर्तकाय नमः ॥२६०॥

ॐ कलाधारय नमः
ॐ सुरारिघ्नाय नमः
ॐ कोपघ्ने नमः
ॐ कालरूपभृते नमः
ॐ वह्निध्वजाय नमः ।
ॐ वह्निसखाय नमः ।
ॐ वञ्जुलद्रुममूलगाय नमः ।
ॐ दक्षघ्ने नमः ।
ॐ दानकारिणे नमः
ॐ नराय नमः । ॥२७०॥

ॐ नारायणप्रियाय नमः ।
ॐ दैत्यदण्डधराय नमः ।
ॐ दान्ताय नमः ।
ॐ शुभ्राङ्गाय नमः ।
ॐ शुभदायकाय नमः ।
ॐ लोहिताक्षाय नमः ।
ॐ महारौद्राय नमः ।
ॐ मायारूपधराय नमः ।
ॐ खगाय नमः ।
ॐ उन्नताय नमः । ॥२८०॥

ॐ भानुजाय नमः ।
ॐ साङ्गाय नमः ।
ॐ महाचक्राय नमः ।
ॐ पराक्रमिणे नमः ।
ॐ अग्नीशाय नमः ।
ॐ अग्निमयाय नमः ।
ॐ अग्निलोचनाय नमः ।
ॐ अग्निसमप्रभाय नमः ।
ॐ अग्निमते नमः।
ॐ अग्निरसनाय नमः । ॥२९०॥

ॐ युद्धसेविने नमः ।
ॐ रविप्रियाय नमः ।
ॐ आश्रितघौघविध्वंसिने नमः ।
ॐ नित्यानंदप्रदायकाय नमः ।
ॐ असुरघ्नाय नमः ।
ॐ महाबाहवे नमः ।
ॐ भीमकर्मणे नमः ।
ॐ सुभप्रदाय नमः ।
ॐ शशांकप्रणवाधाराय नमः
ॐ समस्थाशीविषापहाय नमः । ॥३००॥

ॐ तर्काय नमः ।
ॐ वितर्काय नमः ।
ॐ विमलाय नमः ।
ॐ बिलकाय नमः ।
ॐ बादरायणाय नमः ।
ॐ बदिरघ्नाय नमः ।
ॐ चक्रवाळाय नमः ।
ॐ षट्कोणांतर्गताय नमः ।
ॐ शिखिने नमः
ॐ दृढधन्वने नमः ॥३१०॥
ॐ शोडषाक्षाय नमः ।
ॐ दीर्घबाहवे नमः ।
ॐ दरीमुखाय नमः ।
ॐ प्रसन्नाय नमः ।
ॐ वामजनकाय नमः ।
ॐ निम्नाय नमः ।
ॐ नीतिकराय नमः ।
ॐ शुचये नमः ।
ॐ नरभेदिने नमः
ॐ सिंहरूपिणे नमः । ॥३२०॥

ॐ पुराधीशाय नमः ।
ॐ पुरंदराय नमः ।
ॐ रविस्तुताय नमः ।
ॐ यूतपालाय नमः ।
ॐ यूतपारये नमः ।
ॐ सतांगतये नमः ।
ॐ हृषीकेशाय नमः ।
ॐ द्वित्रिमूर्तये नमः ।
ॐ द्विरष्टायुधभृते नमः
ॐ वराय नमः । ॥३३०॥

ॐ दिवाकराय नमः ।
ॐ निशानाथाय नमः ।
ॐ दिलीपार्चितविग्रहाय नमः ।
ॐ धंवंतरये नमः ।
ॐ श्यामलारये नमः ।
ॐ भक्तशोकविनाशकाय नमः ।
ॐ रिपुप्राणहराय नमः ।
ॐ जेत्रे नमः ।
ॐ शूराय नमः
ॐ चातुर्यविग्रहाय नमः । ॥३४०॥

ॐ विधात्रे नमः ।
ॐ सच्चिदानंदाय नमः ।
ॐ सर्वदुष्टनिवारकाय नमः ।
ॐ उल्काय नमः ।
ॐ महोल्काय नमः ।
ॐ रक्तोल्काय नमः ।
ॐ सहस्रोल्काय नमः ।
ॐ शतार्चिषाय नमः ।
ॐ बुद्धाय नमः ।
ॐ बौद्धहराय नमः । ॥३५०॥

ॐ बौद्धजनमोहाय नमः ।
ॐ बुधाश्रयाय नमः ।
ॐ पूर्णबोधाय नमः ।
ॐ पूर्णरूपाय नमः ।
ॐ पूर्णकामाय नमः ।
ॐ महाद्युतये नमः ।
ॐ पूर्णमंत्राय नमः ।
ॐ पूर्णगात्राय नमः ।
ॐ पूर्णाय नमः
ॐ षाड्गुण्यविग्रहाय नमः । ॥३६०॥

ॐ पूर्णनेमये नमः ।
ॐ पूर्णनाभये नमः ।
ॐ पूर्णाशिने नमः ।
ॐ पूर्णमानसाय नमः ।
ॐ पूर्णसाराय नमः ।
ॐ पूर्णशक्तये नमः ।
ॐ रङ्गसेविने नमः ।
ॐ रणप्रियाय नमः ।
ॐ पूरिताशाय नमः
ॐ अरिष्टतातये नमः ।॥३७०॥

ॐ पूर्णार्थाय नमः ।
ॐ पूर्णभूषणाय नमः ।
ॐ पद्मगर्भाय नमः ।
ॐ पारिजाताय नमः ।
ॐ परामित्राय नमः ।
ॐ शराकृतये नमः ।
ॐ भूभृत्वपुशे नमः ।
ॐ पुण्यमूर्तये नमः ।
ॐ भूभृताम्पतये नमः
ॐ आशुगाय नमः । ॥३८०॥

ॐ भाग्योदयाय नमः ।
ॐ भक्तवश्याय नमः ।
ॐ गिरिजावल्लभप्रियाय नमः ।
ॐ गविष्टाय नमः ।
ॐ गजमानिने नमः ।
ॐ गमनागमनप्रियाय नमः ।
ॐ ब्रह्मचारिणे नमः ।
ॐ बन्धुमानिने नमः ।
ॐ सुप्रतीकाय नमः
ॐ त्रिविक्रमाय नमः । ॥३९०॥

ॐ शंकराभीष्टदाय नमः ।
ॐ भव्याय नमः ।
ॐ सचिव्याय नमः ।
ॐ सव्यलक्षणाय नमः ।
ॐ महाहंसाय नमः ।
ॐ सुखकराय नमः ।
ॐ नाभागतनयार्चिताय नमः ।
ॐ कोटिसूर्यप्रभाय नमः ।
ॐ दीप्तये नमः।
ॐ विद्युत्कोटिसमप्रभाय नमः । ॥४००॥

ॐ वज्रकल्पाय नमः ।
ॐ वज्रसाराय नमः ।
ॐ वज्रनिर्घातनिस्स्वनाय नमः ।
ॐ गिरीशमानदाय नमः ।
ॐ मान्याय नमः ।
ॐ नारायणकरालयाय नमः ।
ॐ अनिरुद्धाय नमः ।
ॐ परामर्षिणे नमः ।
ॐ उपेन्द्राय नमः।
ॐ पूर्णविग्रहाय नमः ।॥४१०॥

ॐ आयुधेशाय नमः ।
ॐ शतारिघ्नाय नमः ।
ॐ शमनाय नमः ।
ॐ शतसैनिकाय नमः ।
ॐ सर्वासुरवद्योद्युक्ताय नमः ।
ॐ सूर्यदुर्मानभेदकाय नमः ।
ॐ राहुविप्लोषकारिणे नमः ।
ॐ काशिनगरदाहकाय नमः ।
ॐ पीयुषांशवे नमः।
ॐ परंज्योतिषे नमः । ॥४२०॥

ॐ सम्पूर्णाय नमः ।
ॐ क्रतुभुक्प्रियाय नमः ।
ॐ प्रियाय नमः ।
ॐ मान्धातृवरदाय नमः ।
ॐ शुद्धाय नमः ।
ॐ हरसेव्याय नमः ।
ॐ शचीष्टदाय नमः ।
ॐ सहिष्णवे नमः ।
ॐ बलभुजे नमः।
ॐ वीराय नमः ।
ॐ लोकभृते नमः । ॥४३०॥

ॐ लोकनायकाय नमः ।
ॐ दुर्वासमुनिदर्पघ्नाय नमः ।
ॐ जयदाय नमः ।
ॐ विजयप्रियाय नमः ।
ॐ सुराधीशाय नमः ।
ॐ असुरारातये नमः ।
ॐ गोविन्दकरभूषणाय नमः ।
ॐ रथरूपिणे नमः
ॐ रथाधीशाय नमः ।
ॐ कालचक्राय नमः । ॥४४०॥

ॐ कृपानिधये नमः ।
ॐ चक्ररूपधराय नमः ।
ॐ विष्णवे नमः ।
ॐ स्थूलाय नमः ।
ॐ सूक्ष्माय नमः ।
ॐ शिखिप्रभाय नमः ।
ॐ शरणागतसन्त्रात्रे नमः ।
ॐ वेतालारये नमः
ॐ महाबलाय नमः ।
ॐ ज्ञानदाय नमः ।॥४५०॥

ॐ वाक्पतये नमः ।
ॐ मानिने नमः ।
ॐ महावेगाय नमः ।
ॐ महामणये नमः ।
ॐ विद्युत्केशाय नमः ।
ॐ विहारेशाय नमः ।
ॐ पद्मयोनये नमः ।
ॐ चतुर्भुजाय नमः
ॐ कामात्मने नमः ।
ॐ कामदाय नमः । ॥४६०॥
ॐ कामिने नमः ।
ॐ कालनेमिशिरोहराय नमः ।
ॐ शुभ्राय नमः ।
ॐ शुचये नमः ।
ॐ सुनासीराय नमः ।
ॐ शुक्रमित्राय नमः ।
ॐ शुभाननाय नमः ।
ॐ वृषकायाय नमः
ॐ वृषारातये नमः ।
ॐ वृषभेन्द्राय नमः ॥४७०॥

ॐ सुपूजिताय नमः ।
ॐ विश्वम्भराय नमः ।
ॐ वीतिहोत्राय नमः ।
ॐ वीर्याय नमः ।
ॐ विश्वजनप्रियाय नमः ।
ॐ विश्वकृते नमः ।
ॐ विश्वपाय नमः ।
ॐ विश्वहर्त्रे नमः ।
ॐ साहसकर्मकृते नमः
ॐ बाणबाहूहराय नमः । ॥४८०॥

ॐ ज्योतिषे नमः ।
ॐ परात्मने नमः ।
ॐ शोकनाशनाय नमः ।
ॐ विमलादिपतये नमः ।
ॐ पुण्याय नमः ।
ॐ ज्ञात्रे नमः ।
ॐ ज्ञेयाय नमः ।
ॐ प्रकाशकाय नमः ।
ॐ म्लेच्छप्रहारिणे नमः
ॐ दुष्टघ्नाय नमः । ॥४९०॥

ॐ सूर्यमण्डलमध्यगाय नमः ।
ॐ दिगम्बराय नमः ।
ॐ वृशाद्रीशाय नमः ।
ॐ विविधायुधरूपकाय नमः ।
ॐ सत्त्ववते नमः ।
ॐ सत्त्यवागीशाय नमः ।
ॐ सत्यधर्मपरायणाय नमः ।
ॐ रुद्रप्रीतिकराय नमः ।
ॐ रुद्रवरदाय नमः
ॐ रुग्विभेदकाय नमः । ॥५००॥
ॐ नारायणाय नमः ।
ॐ नक्रभेदिने नमः ।
ॐ गजेन्द्रपरिमोक्षकाय नमः ।
ॐ धर्मप्रियाय नमः ।
ॐ षडाधाराय नमः ।
ॐ वेदात्मने नमः ।
ॐ गुणसागराय नमः ।
ॐ गदामित्राय नमः ।
ॐ पृथुभुजाय नमः
ॐ रसातलविभेदकाय नमः । ॥५१०॥

ॐ तमोवैरिणे नमः ।
ॐ महातेजसे नमः ।
ॐ महाराजाय नमः ।
ॐ महातपसे नमः ।
ॐ समस्थारिहराय नमः ।
ॐ शान्ताय नमः ।
ॐ क्रूराय नमः ।
ॐ व्योमेश्वरेश्वराय नमः ।
ॐ स्थविराय नमः
ॐ स्वर्णवर्णाङ्गाय नमः । ॥५२०॥

ॐ शत्रुसैन्यविनाशकृते नमः ।
ॐ प्राज्ञाय नमः ।
ॐ विश्वतनुत्रात्रे नमः ।
ॐ शृतिस्मृतिमयाय नमः ।
ॐ कृतिने नमः ।
ॐ व्यक्ताव्यक्तस्वरूपाय नमः ।
ॐ कालचक्राय नमः ।
ॐ कलानिधिये नमः ।
ॐ महाद्युतये नमः ॥५३०॥

ॐ अमेयात्मने नमः ।
ॐ वज्रनेमये नमः ।
ॐ प्रभानिधये नमः ।
ॐ महास्पुलिङ्गधारार्चिषे नमः ।
ॐ महायुद्धकृते नमः ।
ॐ अच्युताय नमः ।
ॐ कृतज्ञाय नमः ।
ॐ सहनाय नमः ।
ॐ वाग्मिने नमः ।
ॐ ज्वालामालाविभूषकाय नमः ॥५४०॥

ॐ चतुर्मुखनुताय नमः ।
ॐ श्रीमते नमः ।
ॐ भ्राजिष्णवे नमः ।
ॐ भक्तवत्सलाय नमः ।
ॐ चातुर्यगमनाय नमः ।
ॐ चक्रिणे नमः ।
ॐ चातुर्वर्गप्रदायकाय नमः ।
ॐ विचित्रमाल्याभरणाय नमः ।
ॐ तीक्ष्णधाराय नमः ।
ॐ सुरार्चिताय नमः ॥५५०॥

ॐ युगकृते नमः ।
ॐ युगपालाय नमः ।
ॐ युगसंधये नमः ।
ॐ युगांतकृते नमः ।
ॐ सुतीक्ष्णारगणाय नमः ।
ॐ अगम्याय नमः ।
ॐ बलिध्वंसिने नमः ।
ॐ त्रिलोकपाय नमः ।
ॐ त्रिनेत्राय नमः ।
ॐ त्रिजगद्वन्द्याय नमः ॥५६०॥

ॐ तृणीकृतमहासुराय नमः ।
ॐ त्रिकालज्ञाय नमः ।
ॐ त्रिलोकज्ञाय नमः ।
ॐ त्रिनाभये नमः ।
ॐ त्रिजगत्प्रियाय नमः ।
ॐ सर्वयंत्रमयाय नमः ।
ॐ मंत्राय नमः ।
ॐ सर्वशत्रुनिवर्हणाय नमः ।
ॐ सर्वगाय नमः ।
ॐ सर्वविदे नमः ॥५७०॥

ॐ सौम्याय नमः ।
ॐ सर्वलोकहितंकराय नमः ।
ॐ आदिमूलाय नमः ।
ॐ सद्गुणाढ्याय नमः ।
ॐ वरेण्याय नमः ।
ॐ त्रिगुणात्मकाय नमः ।
ॐ ध्यानगम्याय नमः ।
ॐ कल्मषघ्नाय नमः ।
ॐ कलिगर्वप्रभेदकाय नमः ।
ॐ कमनीयतनुत्राणाय नमः ॥५८०॥

ॐ कुण्डलिने नमः
ॐ मण्डिताननाय नमः ।
ॐ सुकुण्ठीकृतचण्डेशाय नमः ।
ॐ सुसंत्रस्थषडाननाय नमः ।
ॐ विषादीकृतविघ्नेशाय नमः ।
ॐ विगतानन्दनंदिकाय नमः ।
ॐ मथितप्रमथव्यूहाय नमः ।
ॐ प्रणतप्रमथधिपाय नमः ।
ॐ प्राणभिक्षाप्रदाय नमः ।
ॐ अनन्ताय नमः । ॥५९०॥

ॐ लोकसाक्षिणे नमः
ॐ महास्वनाय नमः ।
ॐ मेधाविने नमः ।
ॐ शाश्वताय नमः ।
ॐ अक्रूराय नमः ।
ॐ क्रूरकर्मणे नमः ।
ॐ अपराजिताय नमः ।
ॐ अरिणे नमः ।
ॐ द्रुष्टाय नमः ।
ॐ अप्रमेयात्मने नमः । ॥६००॥

ॐ सुन्दराय नमः
ॐ शत्रुतापनाय नमः ।
ॐ योगयोगीश्वराधीशाय नमः ।
ॐ भक्ताभीष्टप्रपूरकाय नमः ।
ॐ सर्वकामप्रदाय नमः ।
ॐ अचिन्त्याय नमः ।
ॐ शुभगाय नमः
ॐ कुलवर्धनाय नमः ।
ॐ निर्विकाराय नमः ।
ॐ अनन्तरूपाय नमः । ॥६१०॥

ॐ नरनारायणप्रियाय नमः
ॐ मन्त्रयन्त्रस्वरूपात्मने नमः ।
ॐ परमन्त्रप्रभेदकाय नमः ।
ॐ भूतवेतालविध्वंसिने नमः ।
ॐ चण्डकूश्माण्डखण्डनाय नमः ।
ॐ शकलीकृतमारीचाय नमः ।
ॐ भैरवग्रहभेदकाय नमः ।
ॐ चूर्णीकृतमहाभूताय नमः ।
ॐ कबलीकृतदुर्ग्रहाय नमः
ॐ सुदुर्ग्रहाय नमः ॥६२०॥

ॐ जम्भभेदिने नमः ।
ॐ सूचिमुखनिषूदनाय नमः ।
ॐ वृकोदरबलोद्धर्त्रे नमः ।
ॐ पुरन्दरबलानुगाय नमः ।
ॐ अप्रमेयबलस्वामिने नमः ।
ॐ भक्तप्रीतिविवर्धनाय नमः ।
ॐ महाभुतेश्वराय नमः ।
ॐ शूराय नमः ।
ॐ नित्याय नमः ॥६३०॥

ॐ शारदविग्रहाय नमः ।
ॐ धर्माध्यक्षाय नमः ।
ॐ विधर्मघ्नाय नमः ।
ॐ सुधर्मस्थापनाय नमः ।
ॐ शिवाय नमः ।
ॐ विधूमज्वलनाय नमः ।
ॐ भानवे नमः ।
ॐ भानुमते नमः ।
ॐ भास्वताम्पतये नमः ।
ॐ जगन्मोहनपाटीराय नमः ॥६४०॥
ॐ सर्वोपद्रवशोधकाय नमः ।
ॐ कुलिशाभरणाय नमः ।
ॐ ज्वालावृताय नमः ।
ॐ सौभाग्यवर्धनाय नमः ।
ॐ ग्रहप्रध्वंसकाय नमः ।
ॐ स्वात्मरक्षकाय नमः ।
ॐ धारणात्मकाय नमः ।
ॐ सन्तापकाय नमः ।
ॐ वज्रसाराय नमः ।
ॐ सुमेधामृतसागराय नमः ॥६५०॥

ॐ सन्तानपञ्जराय नमः ।
ॐ बाणताटङ्काय नमः ।
ॐ वज्रमालिकाय नमः ।
ॐ मेखलाग्निशिखाय नमः ।
ॐ वज्रपञ्जराय नमः ।
ॐ ससुराङ्कुशाय नमः ।
ॐ सर्वरोगप्रशमनाय नमः ।
ॐ गान्धर्वविशिखाकृतये नमः ।
ॐ प्रमोहमण्डलाय नमः ।
ॐ भूतग्रहशृङ्खलकर्मकृते नमः ॥६६०॥

ॐ कलावृताय नमः ।
ॐ महाशङ्कुधारणाय नमः ।
ॐ शल्यचन्द्रिकाय नमः ।
ॐ चेतनोत्तारकाय नमः ।
ॐ शल्यक्षूत्रोन्मूलनतत्पराय नमः ।
ॐ बन्धनावरणाय नमः ।
ॐ शल्यकृन्तनाय नमः ।
ॐ वज्रकीलकाय नमः ।
ॐ प्रतीकबन्धनाय नमः
ॐ ज्वालामण्डलाय नमः । ॥६७०॥

ॐ शस्त्रधारणाय नमः ।
ॐ इन्द्राक्षीमालिकाय नमः ।
ॐ कृत्यादण्डाय नमः ।
ॐ चित्तप्रभेदकाय नमः ।
ॐ ग्रहवागुरिकाय नमः ।
ॐ सर्वबन्धनाय नमः ।
ॐ वज्रभेदकाय नमः ।
ॐ लघुसन्तानसङ्कल्पाय नमः ।
ॐ बद्धग्रहविमोचनाय नमः
ॐ मौलिकाञ्चनसन्धात्रे नमः । ॥६८०॥

ॐ विपक्षमतभेदकाय नमः ।
ॐ दिग्बन्धनकराय नमः ।
ॐ सूचीमुखाग्नये नमः ।
ॐ चित्तबन्धकाय नमः ।
ॐ चोराग्निमण्डलाकाराय नमः ।
ॐ परकङ्कालमर्दनाय नमः ।
ॐ तान्त्रीकाय नमः ।
ॐ शत्रुवंशघ्नाय नमः ।
ॐ नानानिगलमोचनाय नमः
ॐ समस्थलोकसारङ्गाय नमः । ॥६९०॥

ॐ सुमहाविषदूषणाय नमः ।
ॐ सुमहामेरुकोदण्डाय नमः ।
ॐ सर्ववश्यकरेश्वराय नमः ।
ॐ निखिलाकर्षणपटवे नमः ।
ॐ सर्वसम्मोहकर्मकृते नमः ।
ॐ संस्तम्भनकराय नमः ।
ॐ सर्वभूतोच्चाटनतत्पराय नमः ।
ॐ यक्षरक्षोगणध्वंसिने नमः
ॐ महाकृत्याप्रदाहकाय नमः
ॐ अहितामयकारिणे नमः । ॥७००॥

ॐ द्विषन्मारणकारकाय नमः
ॐ एकायनगतामित्रविद्वेषणपरायणाय नमः ।
ॐ सर्वार्थसिद्धिदाय नमः ।
ॐ धात्रे नमः ।
ॐ विधात्रे नमः ।
ॐ विश्वपालकाय नमः ।
ॐ विरूपाक्षाय नमः ।
ॐ महावक्षसे नमः ।
ॐ वरिष्ठाय नमः ।
ॐ माधवप्रियाय नमः । ॥७१०॥

ॐ अमित्रकर्शनाय नमः
ॐ शान्ताय नमः ।
ॐ प्रशान्ताय नमः ।
ॐ प्रणतार्तिघ्ने नमः ।
ॐ रमणीयाय नमः ।
ॐ रणोत्साहाय नमः ।
ॐ रक्ताक्षाय नमः ।
ॐ रणपण्डिताय नमः ।
ॐ रणान्तकृते नमः ।
ॐ रथाकाराय नमः ।
ॐ रथाङ्गाय नमः ॥७२०॥
ॐ रविपूजिताय नमः ।
ॐ वीरघ्ने नमः ।
ॐ विविधाकाराय नमः ।
ॐ वरुणाराधिताय नमः ।
ॐ वशिने नमः ।
ॐ सर्वशत्रुवधाकांक्षिणे नमः ।
ॐ शक्तिमते नमः ।
ॐ भक्तमानदाय नमः ।
ॐ सर्वलोकधराय नमः । ॥७३०॥

ॐ पुण्याय नमः
ॐ पुरुषाय नमः ।
ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ।
ॐ पुराणाय नमः ।
ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः ।
ॐ परमर्मप्रभेदकाय नमः ।
ॐ वीरासनगताय नमः ।
ॐ वर्मिणे नमः ।
ॐ सर्वाधाराय नमः ।
ॐ निरङ्कुशाय नमः ।
ॐ जगद्रक्षकाय नमः ॥७४०॥
ॐ जगन्मूर्तये नमः ।
ॐ जगदानन्दवर्धनाय नमः ।
ॐ शारदाय नमः ।
ॐ शकटारातये नमः ।
ॐ शङ्कराय नमः ।
ॐ शकटाकृतये नमः ।
ॐ विरक्ताय नमः ।
ॐ रक्तवर्णाढ्याय नमः ।
ॐ रामसायकरूपभृते नमः । ॥७५०॥
ॐ महावराहदंष्ट्रात्मने नमः
ॐ नृसिंहनखरात्मकाय नमः ।
ॐ समदृङ्मोक्षदाय नमः ।
ॐ वन्द्याय नमः ।
ॐ विहारिणे नमः ।
ॐ वीतकल्मषाय नमः ।
ॐ गम्भीराय नमः ।
ॐ गर्भगाय नमः ।
ॐ गोप्त्रे नमः ।
ॐ गभस्तिने नमः ॥७६० ॥

ॐ गुह्यकाय नमः ।
ॐ गुरवे नमः ।
ॐ श्रीधराय नमः ।
ॐ श्रीरताय नमः ।
ॐ श्रान्ताय नमः ।
ॐ शत्रुघ्नाय नमः ।
ॐ शृतिगोचराय नमः ।
ॐ पुराणाय नमः ।
ॐ वितताय नमः ।
ॐ वीरय नमः ॥७७०॥

ॐ पवित्राय नमः ।
ॐ चरणाह्वयाय नमः ।
ॐ महावीराय नमः ।
ॐ महावीर्याय नमः ।
ॐ महाबलपराक्रमाय नमः ।
ॐ सुविग्रहाय नमः ।
ॐ विग्रहघ्नाय नमः ।
ॐ सुमानिने नमः ।
ॐ मानदायकाय नमः ।
ॐ मायिने नमः ॥७८०॥

ॐ मायापहाय नमः ।
ॐ मन्त्रिणे नमः ।
ॐ मान्याय नमः ।
ॐ मानविवर्धनाय नमः ।
ॐ शत्रुसंहारकाय नमः ।
ॐ शूराय नमः ।
ॐ शुक्रारये नमः ।
ॐ शङ्करार्चिताय नमः ।
ॐ सर्वाधाराय नमः ।
ॐ परस्मैज्योतिषे नमः ॥७९०॥

ॐ प्राणाय नमः ।
ॐ प्राणभृते नमः ।
ॐ अच्युताय नमः ।
ॐ चन्द्रधाम्ने नमः ।
ॐ अप्रतिद्वन्द्वाय नमः ।
ॐ परमात्मने नमः ।
ॐ सुदुर्गमाय नमः ।
ॐ विशुद्धात्मने नमः ।
ॐ महातेजसे नमः ।
ॐ पुण्यश्लोकाय नमः ॥८००॥

ॐ पुराणविदे नमः ।
ॐ समस्थजगदाधाराय नमः ।
ॐ विजेत्रे नमः ।
ॐ विक्रमाय नमः ।
ॐ क्रमाय नमः ।
ॐ आदिदेवाय नमः ।
ॐ ध्रुवाय नमः ।
ॐ अदृश्याय नमः ।
ॐ सात्विकाय नमः ।
ॐ प्रीतिवर्धनाय नमः ॥८१०॥

ॐ सर्वलोकाश्रयाय नमः ।
ॐ सेव्याय नमः ।
ॐ सर्वात्मने नमः ।
ॐ वंशवर्धनाय नमः ।
ॐ दुराधर्षाय नमः ।
ॐ प्रकाशात्मने नमः ।
ॐ सर्वदृशे नमः ।
ॐ सर्वविदे नमः ।
ॐ समाय नमः ।
ॐ सद्गतये नमः ॥८२०॥

ॐ सत्वसम्पन्नाय नमः ।
ॐ नित्याय नमः
ॐ संकल्पकल्पकाय नमः ।
ॐ वर्णिने नमः ।
ॐ वाचस्पतये नमः ।
ॐ वाग्मिने नमः ।
ॐ महाशक्तये नमः ।
ॐ कलानिधये नमः ।
ॐ अन्तरिक्षगतये नमः ।
ॐ कल्याय नमः । ॥८३०॥

ॐ कलिकालुष्यमोचनाय नमः
ॐ सत्यधर्माय नमः ।
ॐ प्रसन्नात्मने नमः ।
ॐ प्रकृष्टाय नमः ।
ॐ व्योमवाहनाय नमः ।
ॐ शितधाराय नमः ।
ॐ शिखिने नमः ।
ॐ रौद्राय नमः ।
ॐ भद्राय नमः ।
ॐ रुद्रसुपूजिताय नमः । ॥८४०॥

ॐ दरीमुखारये नमः
ॐ जम्भघ्नाय नमः ।
ॐ वीरघ्ने नमः ।
ॐ वासवप्रियाय नमः ।
ॐ दुस्तराय नमः ।
ॐ सुदुरारोहाय नमः ।
ॐ दुर्ज्ञेयाय नमः ।
ॐ दुष्टनिग्रहाय नमः ।
ॐ भूतवासाय नमः ।
ॐ भुतहन्त्रे नमः । ॥८५०॥

ॐ भुतेशाय नमः
ॐ भूतभावनाय नमः ।
ॐ भवरोगघ्नाय नमः ।
ॐ भावज्ञाय नमः
ॐ मनोवेगिने नमः ।
ॐ महाभुजाय नमः ।
ॐ सर्वदेवमयाय नमः ।
ॐ कान्ताय नमः ।
ॐ स्मृतिमते नमः ।
ॐ सर्वपावनाय नमः । ॥८६०॥

ॐ नीतिमते नमः
ॐ सर्वजिते नमः ।
ॐ सौम्याय नमः ।
ॐ महर्षये नमः ।
ॐ अपराजिताय नमः ।
ॐ रुद्राम्बरीषवरदाय नमः ।
ॐ जितमायाय नमः ।
ॐ पुरातनाय नमः ।
ॐ अध्यात्मनिलयाय नमः ।
ॐ भोक्त्रे नमः । ॥८७०॥

ॐ सम्पूर्णाय नमः
ॐ सर्वकामदाय नमः ।
ॐ सत्याय नमः ।
ॐ अक्षराय नमः ।
ॐ गभीरात्मने नमः ।
ॐ विश्वभर्त्रे नमः ।
ॐ मरीचिमते नमः ।
ॐ निरञ्जनाय नमः ।
ॐ जितभ्रांशवे नमः ।
ॐ अग्निगर्भाय नमः । ॥८८०॥

ॐ अग्निगोचराय नमः
ॐ सर्वजिते नमः ।
ॐ सम्भवाय नमः ।
ॐ विष्णवे नमः ।
ॐ पूज्याय नमः ।
ॐ मन्त्रविदग्रियाय नमः ।
ॐ शतावर्त्ताय नमः ।
ॐ कलानाथाय नमः ।
ॐ कालाय नमः ।
ॐ कालमयाय नमः ॥८९०॥

ॐ हरये नमः ।
ॐ अरूपाय नमः ।
ॐ रूपसंपन्नाय नमः
ॐ विश्वरूपाय नमः ।
ॐ विरूपकृते नमः ।
ॐ स्वामिने नमः ।
ॐ आत्मने नमः ।
ॐ समरश्लाघिने नमः ।
ॐ सुव्रताय नमः ।
ॐ विजयान्विताय नमः ॥९००॥
ॐ चण्डघ्नाय नमः ।
ॐ चण्डकिरणाय नमः ।
ॐ चतुराय नमः ।
ॐ चारणप्रियाय नमः ।
ॐ पुण्यकीर्तये नमः ।
ॐ परामर्षिणे नमः ।
ॐ नृसिंहाय नमः ।
ॐ नाभिमध्यगाय नमः ।
ॐ यज्ञात्मने नमः ।
ॐ यज्ञसंकल्पाय नमः ॥९१०॥

ॐ यज्ञकेतवे नमः ।
ॐ महेश्वराय नमः ।
ॐ जितारये नमः ।
ॐ यज्ञनिलयाय नमः ।
ॐ शरण्याय नमः ।
ॐ शकटाकृतये नमः ।
ॐ उत्तमाय नमः ।
ॐ अनुत्तमाय नमः ।
ॐ अनङ्गाय नमः ।
ॐ साङ्गाय नमः ॥९२०॥

ॐ सर्वाङ्गशोभनाय नमः ।
ॐ कालाघ्नये नमः ।
ॐ कालनेमिघ्नाय नमः ।
ॐ कामिने नमः ।
ॐ कारुण्यसागराय नमः ।
ॐ रमानन्दकराय नमः ।
ॐ रामाय नमः ।
ॐ रजनीशान्तरस्थिताय नमः ।
ॐ संवर्ताय नमः ।
ॐ समरान्वेषिणे नमः ॥९३०॥

ॐ द्विषत्प्राणपरिग्रहाय नमः ।
ॐ महाभिमानिने नमः ।
ॐ सन्धात्रे नमः ।
ॐ महाधीशाय नमः ।
ॐ महागुरवे नमः ।
ॐ सिद्धाय नमः ।
ॐ सर्वजगद्योनये नमः ।
ॐ सिद्धार्थाय नमः ।
ॐ सर्वसिद्धाय नमः ।
ॐ चतुर्वेदमयाय नमः ॥९४०॥

ॐ शास्त्रे नमः ।
ॐ सर्वशास्त्रविशारदाय नमः ।
ॐ तिरस्कृतार्कतेजस्काय नमः ।
ॐ भास्कराराधिताय नमः ।
ॐ शुभाय नमः ।
ॐ व्यापिने नमः ।
ॐ विश्वम्भराय नमः ।
ॐ व्यग्राय नमः ।
ॐ स्वयंज्योतिषे नमः ।
ॐ अनन्तकृते नमः ॥९५०॥

ॐ जयशीलाय नमः ।
ॐ जयाकाङ्क्षिने नमः ।
ॐ जातवेदसे नमः ।
ॐ जयप्रदाय नमः ।
ॐ कवये नमः ।
ॐ कल्याणदाय नमः ।
ॐ काम्याय नमः ।
ॐ मोक्षदाय नमः ।
ॐ मोहनाकृतये नमः ।
ॐ कुङ्कुमारुणसर्वङ्गाय नमः ॥९६०॥

ॐ कमलाक्षाय नमः ।
ॐ कवीश्वराय नमः ।
ॐ सुविक्रमाय नमः ।
ॐ निष्कलङ्काय नमः ।
ॐ विष्वक्सेनाय नमः ।
ॐ विहारकृते नमः ।
ॐ कदम्बासुरविध्वंसिने नमः ।
ॐ केतनग्रहदाहकाय नमः ।
ॐ जुगुप्साघ्नाय नमः ।
ॐ तीक्ष्णधाराय नमः ॥९७०॥

ॐ वैकुण्ठभुजवासकृते नमः ।
ॐ सारज्ञाय नमः ।
ॐ करुणामूर्तये नमः ।
ॐ वैष्णवाय नमः ।
ॐ विष्णुभक्तिदाय नमः ।
ॐ सुकृतज्ञाय नमः ।
ॐ महोदाराय नमः ।
ॐ दुष्कृतज्ञाय नमः ।
ॐ सुविग्रहाय नमः ।
ॐ सर्वाभीष्टप्रदाय नमः ॥९८०॥

ॐ अनन्ताय नमः ।
ॐ नित्यानन्दगुणाकराय नमः ।
ॐ चक्रिणे नमः ।
ॐ कुन्दधराय नमः ।
ॐ खड्गिने नमः ।
ॐ परश्वथधराय नमः ।
ॐ अग्निभृते नमः ।
ॐ धृताङ्कुशाय नमः ।
ॐ दण्डधराय नमः ।
ॐ शक्तिहस्ताय नमः ॥९९०॥

ॐ सुशङ्खभृते नमः ।
ॐ धन्विने नमः ।
ॐ धृतमहापाशाय नमः ।
ॐ हलिने नमः ।
ॐ मुसलभूषणाय नमः ।
ॐ गदायुधधराय नमः ।
ॐ वज्रिणे नमः ।
ॐ महाशूललसद्भूजाय नमः ।
ॐ समस्तायुधसम्पूर्णाय नमः ।
ॐ सुदर्शनमहाप्रभवे नमः ॥१०००॥

॥ श्री सर्वाभीष्टफलप्रदाय श्रीविजयलक्ष्मी समेत सुदर्शनपरब्रह्मणे नमः ॥
॥ इति श्रीसुदर्शनसहस्रनामावलिः ॥

error: Content is protected !!