॥ श्रीवेङ्कटेश्वर सहस्रनामावलिः ॥

द्रष्टव्यं :
स्तोत्रेषु कुत्रापि अशुद्धो विद्यते तु अधः कमेन्टकोष्ठे संसूचयन्तु तेन महान्तः धन्यवादाः

॥ श्रीवेङ्कटेश्वर सहस्रनामावलिः ॥

ॐ श्री वेङ्कटेशाय नमः
ॐ विरूपाक्षाय नमः
ॐ विश्वेशाय नमः
ॐ विश्वभावनाय नमः
ॐ विश्वसृजे नमः
ॐ विश्वसंहर्त्रे नमः
ॐ विश्वप्राणाय नमः
ॐ विराड्वपुषे नमः
ॐ शेषाद्रिनिलयाय नमः
ॐ अशेषभक्तदुःखप्रणाशनाय नमः ॥ १० ॥

ॐ शेषस्तुत्याय नमः
ॐ शेषशायिने नमः
ॐ विशेषज्ञाय नमः
ॐ विभवे नमः
ॐ स्वभुवे नमः
ॐ विष्णवे नमः
ॐ जिष्णवे नमः
ॐ वर्धिष्णवे नमः
ॐ उत्सहिष्णवे नमः
ॐ सहिष्णुकाय नमः ॥ २० ॥

ॐ भ्राजिष्णवे नमः
ॐ ग्रसिष्णवे नमः
ॐ वर्तिष्णवे नमः
ॐ भरिष्णुकाय नमः
ॐ कालयन्त्रे नमः
ॐ कालगोप्त्रे नमः
ॐ कालाय नमः
ॐ कालान्तकाय नमः
ॐ अखिलाय नमः
ॐ कालगम्याय नमः ॥ ३० ॥

ॐ कालकण्ठवन्द्याय नमः
ॐ कालकलेश्वराय नमः
ॐ शम्भवे नमः
ॐ स्वयम्भुवे नमः
ॐ अम्भोजनाभाय नमः
ॐ स्तम्भितवारिधये नमः
ॐ अम्भोधिनन्दिनीजानये नमः
ॐ शोणाम्भोजपदप्रभाय नमः
ॐ कम्बुग्रीवाय नमः
ॐ शम्बरारिरूपाय नमः ॥ ४० ॥

ॐ शम्बरजेक्षणाय नमः
ॐ बिम्बाधराय नमः
ॐ बिम्बरूपिणे नमः
ॐ प्रतिबिम्बक्रियातिगाय नमः
ॐ गुणवते नमः
ॐ गुणगम्याय नमः
ॐ गुणातीताय नमः
ॐ गुणप्रियाय नमः
ॐ दुर्गुणध्वंसकृते नमः
ॐ सर्वसुगुणाय नमः ॥ ५० ॥

ॐ गुणभासकाय नमः
ॐ परेशाय नमः
ॐ परमात्मने नमः
ॐ परस्मैज्योतिषे नमः
ॐ परायैगतये नमः
ॐ परस्मैपदाय नमः
ॐ वियद्वासने नमः
ॐ पारम्पर्यशुभप्रदाय नमः
ॐ ब्रह्माण्डगर्भाय नमः
ॐ ब्रह्मण्याय नमः ॥ ६० ॥

ॐ ब्रह्मसृजे नमः
ॐ ब्रह्मबोधिताय नमः
ॐ ब्रह्मस्तुत्याय नमः
ॐ ब्रह्मवादिने नमः
ॐ ब्रह्मचर्यपरायणाय नमः
ॐ सत्यव्रतार्थसन्तुष्टाय नमः
ॐ सत्यरूपिणे नमः
ॐ झषाङ्गवते नमः
ॐ सोमकप्राणहारिणे नमः
ॐ आनीताम्नायाय नमः ॥ ७० ॥

ॐ अब्धिसञ्चराय नमः
ॐ देवासुरवरस्तुत्याय नमः
ॐ पतन्मन्दरधारकाय नमः
ॐ धन्वन्तरये नमः
ॐ कच्छपाङ्गाय नमः
ॐ पयोनिधिविमन्थकाय नमः
ॐ अमरामृतसन्धात्रे नमः
ॐ धृतसम्मोहिनीवपुषे नमः
ॐ हरमोहकमायाविने नमः
ॐ रक्षस्सन्दोहभञ्जनाय नमः ॥ ८० ॥

ॐ हिरण्याक्षविदारिणे नमः
ॐ यज्ञाय नमः
ॐ यज्ञविभावनाय नमः
ॐ यज्ञीयोर्वीसमुद्धर्त्रे नमः
ॐ लीलाक्रोडाय नमः
ॐ प्रतापवते नमः
ॐ दण्डकासुरविध्वंसिने नमः
ॐ वक्रदम्ष्ट्राय नमः
ॐ क्षमाधराय नमः
ॐ गन्धर्वशापहरणाय नमः ॥ ९० ॥

ॐ पुण्यगन्धाय नमः
ॐ विचक्षणाय नमः
ॐ करालवक्त्राय नमः
ॐ सोमार्कनेत्राय नमः
ॐ षड्गुणवैभवाय नमः
ॐ श्वेतघोणिने नमः
ॐ घूर्णितभ्रुवे नमः
ॐ घुर्घुरध्वनिविभ्रमाय नमः
ॐ द्राघीयसे नमः
ॐ नीलकेशिने नमः ॥ १०० ॥

ॐ जाग्रदम्बुजलोचनाय नमः
ॐ घृणावते नमः
ॐ घृणिसम्मोहाय नमः
ॐ महाकालाग्निदीधितये नमः
ॐ ज्वालाकरालवदनाय नमः
ॐ महोल्काकुलवीक्षणाय नमः
ॐ सटानिर्भिण्णमेघौघाय नमः
ॐ दम्ष्ट्रारुग्व्याप्तदिक्तटाय नमः
ॐ उच्छ्वासाकृष्टभूतेशाय नमः
ॐ निश्श्वासत्यक्तविश्वसृजे नमः ॥ ११० ॥

ॐ अन्तर्भ्रमज्जगद्गर्भाय नमः
ॐ अनन्ताय नमः
ॐ ब्रह्मकपालहृते नमः
ॐ उग्राय नमः
ॐ वीराय नमः
ॐ महाविष्णवे नमः
ॐ ज्वलनाय नमः
ॐ सर्वतोमुखाय नमः
ॐ नृसिंहाय नमः
ॐ भीषणाय नमः ॥ १२० ॥

ॐ भद्राय नमः
ॐ मृत्युमृत्यवे नमः
ॐ सनातनाय नमः
ॐ सभास्तम्भोद्भवाय नमः
ॐ भीमाय नमः
ॐ शिरोमालिने नमः
ॐ महेश्वराय नमः
ॐ द्वादशादित्यचूडालाय नमः
ॐ कल्पधूमसटाच्छवये नमः
ॐ हिरण्यकोरस्थलभिन्नखाय नमः ॥ १३० ॥

ॐ सिंहमुखाय नमः
ॐ अनघाय नमः
ॐ प्रह्लादवरदाय नमः
ॐ धीमते नमः
ॐ भक्तसङ्घप्रतिष्ठिताय नमः
ॐ ब्रह्मरुद्रादिसंसेव्याय नमः
ॐ सिद्धसाध्यप्रपूजिताय नमः
ॐ लक्ष्मीनृसिंहाय नमः
ॐ देवेशाय नमः
ॐ ज्वालाजिह्वान्त्रमालिकाय नमः ॥ १४० ॥

ॐ खड्गिने नमः
ॐ खेटिने नमः
ॐ महेष्वासिने नमः
ॐ कपालिने नमः
ॐ मुसलिने नमः
ॐ हलिने नमः
ॐ पाशिने नमः
ॐ शूलिने नमः
ॐ महाबाहवे नमः
ॐ ज्वरघ्नाय नमः ॥ १५० ॥

ॐ रोगलुण्ठकाय नमः
ॐ मौञ्जीयुजे नमः
ॐ छात्रकाय नमः
ॐ दण्डिने नमः
ॐ कृष्णाजिनधराय नमः
ॐ वटवे नमः
ॐ अधीतवेदाय नमः
ॐ वेदान्तोद्धारकाय नमः
ॐ ब्रह्मनैष्ठिकाय नमः
ॐ अहीनशयनप्रीताय नमः ॥ १६० ॥

ॐ आदितेयाय नमः
ॐ अनघाय नमः
ॐ हरये नमः
ॐ संवित्प्रियाय नमः
ॐ सामवेद्याय नमः
ॐ बलिवेश्मप्रतिष्ठिताय नमः
ॐ बलिक्षालितपादाब्जाय नमः
ॐ विन्ध्यावलिविमानिताय नमः
ॐ त्रिपादभूमिस्वीकर्त्रे नमः
ॐ विश्वरूपप्रदर्शकाय नमः ॥ १७० ॥

ॐ धृतत्रिविक्रमाय नमः
ॐ स्वाङ्घ्रीनखभिन्नाण्डकर्पराय नमः
ॐ पज्जातवाहिनीधारापवित्रितजगत्त्रयाय नमः
ॐ विधिसम्मानिताय नमः
ॐ पुण्याय नमः
ॐ दैत्ययोद्ध्रे नमः
ॐ जयोर्जिताय नमः
ॐ सुरराज्यप्रदाय नमः
ॐ शुक्रमदहृते नमः
ॐ सुगतीश्वराय नमः ॥ १८० ॥

ॐ जामदग्न्याय नमः
ॐ कुठारिणे नमः
ॐ कार्तवीर्यविदारणाय नमः
ॐ रेणुकायाश्शिरोहारिणे नमः
ॐ दुष्टक्षत्रियमर्दनाय नमः
ॐ वर्चस्विने नमः
ॐ दानशीलाय नमः
ॐ धनुष्मते नमः
ॐ ब्रह्मवित्तमाय नमः
ॐ अत्युदग्राय नमः ॥ १९० ॥

ॐ समग्राय नमः
ॐ न्यग्रोधाय नमः
ॐ दुष्टनिग्रहाय नमः
ॐ रविवंशसमुद्भूताय नमः
ॐ राघवाय नमः
ॐ भरताग्रजाय नमः
ॐ कौसल्यातनयाय नमः
ॐ रामाय नमः
ॐ विश्वामित्रप्रियङ्कराय नमः
ॐ ताटकारये नमः ॥ २०० ॥

ॐ सुबाहुघ्नाय नमः
ॐ बलातिबलमन्त्रवते नमः
ॐ अहल्याशापविच्छेदिने नमः
ॐ प्रविष्टजनकालयाय नमः
ॐ स्वयंवरसभासंस्थाय नमः
ॐ ईशचापप्रभञ्जनाय नमः
ॐ जानकीपरिणेत्रे नमः
ॐ जनकाधीशसंस्तुताय नमः
ॐ जमदग्नितनूजातयोद्ध्रे नमः
ॐ अयोध्याधिपाग्रण्ये नमः ॥ २१० ॥

ॐ पितृवाक्यप्रतीपालाय नमः
ॐ त्यक्तराज्याय नमः
ॐ सलक्ष्मणाय नमः
ॐ ससीताय नमः
ॐ चित्रकूटस्थाय नमः
ॐ भरताहितराज्यकाय नमः
ॐ काकदर्पप्रहर्ते नमः
ॐ दण्डकारण्यवासकाय नमः
ॐ पञ्चवट्यां विहारिणे नमः
ॐ स्वधर्मपरिपोषकाय नमः ॥ २२० ॥

ॐ विराधघ्ने नमः
ॐ अगस्त्यमुख्यमुनि सम्मानिताय नमः
ॐ पुंसे नमः
ॐ इन्द्रचापधराय नमः
ॐ खड्गधराय नमः
ॐ अक्षयसायकाय नमः
ॐ खरान्तकाय नमः
ॐ धूषणारये नमः
ॐ त्रिशिरस्करिपवे नमः
ॐ वृषाय नमः ॥ २३० ॥

ॐ शूर्पणखानासाच्छेत्त्रे नमः
ॐ वल्कलधारकाय नमः
ॐ जटावते नमः
ॐ पर्णशालास्थाय नमः
ॐ मारीचबलमर्दकाय नमः
ॐ पक्षिराट्कृतसंवादाय नमः
ॐ रवितेजसे नमः
ॐ महाबलाय नमः
ॐ शबर्यानीतफलभुजे नमः
ॐ हनूमत्परितोषिताय नमः ॥ २४० ॥

ॐ सुग्रीवाभयदाय नमः
ॐ दैत्यकायक्षेपणभासुराय नमः
ॐ सप्तसालसमुच्छेत्त्रे नमः
ॐ वालिहृते नमः
ॐ कपिसंवृताय नमः
ॐ वायुसूनुकृतासेवाय नमः
ॐ त्यक्तपम्पाय नमः
ॐ कुशासनाय नमः
ॐ उदन्वत्तीरगाय नमः
ॐ शूराय नमः ॥ २५० ॥

ॐ विभीषणवरप्रदाय नमः
ॐ सेतुकृते नमः
ॐ दैत्यघ्ने नमः
ॐ प्राप्तलङ्काय नमः
ॐ अलङ्कारवते नमः
ॐ अतिकायशिरश्छेत्त्रे नमः
ॐ कुम्भकर्णविभेदनाय नमः
ॐ दशकण्ठशिरोध्वंसिने नमः
ॐ जाम्बवत्प्रमुखावृताय नमः
ॐ जानकीशाय नमः ॥ २६० ॥

ॐ सुराध्यक्षाय नमः
ॐ साकेतेशाय नमः
ॐ पुरातनाय नमः
ॐ पुण्यश्लोकाय नमः
ॐ वेदवेद्याय नमः
ॐ स्वामितीर्थनिवासकाय नमः
ॐ लक्ष्मीसरःकेलिलोलाय नमः
ॐ लक्ष्मीशाय नमः
ॐ लोकरक्षकाय नमः
ॐ देवकीगर्भसम्भूताय नमः ॥ २७० ॥

ॐ यशोदेक्षणलालिताय नमः
ॐ वसुदेवकृतस्तोत्राय नमः
ॐ नन्दगोपमनोहराय नमः
ॐ चतुर्भुजाय नमः
ॐ कोमलाङ्गाय नमः
ॐ गदावते नमः
ॐ नीलकुन्तलाय नमः
ॐ पूतनाप्राणसंहर्त्रे नमः
ॐ तृणावर्तविनाशनाय नमः
ॐ गर्गारोपितनामाङ्काय नमः ॥ २८० ॥

ॐ वासुदेवाय नमः
ॐ अधोक्षजाय नमः
ॐ गोपिकास्तन्यपायिने नमः
ॐ बलभद्रानुजाय नमः
ॐ अच्युताय नमः
ॐ वैयाघ्रनखभूषाय नमः
ॐ वत्सजिते नमः
ॐ वत्सवर्धनाय नमः
ॐ क्षीरसाराशनरताय नमः
ॐ दधिभाण्डप्रमर्धनाय नमः ॥ २९० ॥

ॐ नवनीतापहर्त्रे नमः
ॐ नीलनीरदभासुराय नमः
ॐ आभीरदृष्टदौर्जन्याय नमः
ॐ नीलपद्मनिभाननाय नमः
ॐ मातृदर्शितविश्वास्याय नमः
ॐ उलूखलनिबन्धनाय नमः
ॐ नलकूबरशापान्ताय नमः
ॐ गोधूलिच्छुरिताङ्गकाय नमः
ॐ गोसङ्घरक्षकाय नमः
ॐ श्रीशाय नमः ॥ ३०० ॥

ॐ बृन्दारण्यनिवासकाय नमः
ॐ वत्सान्तकाय नमः
ॐ बकद्वेषिणे नमः
ॐ दैत्याम्बुदमहानिलाय नमः
ॐ महाजगरचण्डाग्नये नमः
ॐ शकटप्राणकण्टकाय नमः
ॐ इन्द्रसेव्याय नमः
ॐ पुण्यगात्राय नमः
ॐ खरजिते नमः
ॐ चण्डदीधितये नमः ॥ ३१० ॥

ॐ तालपक्वफलाशिने नमः
ॐ कालीयफणिदर्पघ्ने नमः
ॐ नागपत्नीस्तुतिप्रीताय नमः
ॐ प्रलम्बासुरखण्डनाय नमः
ॐ दावाग्निबलसंहारिणे नमः
ॐ फलाहारिणे नमः
ॐ गदाग्रजाय नमः
ॐ गोपाङ्गनाचेलचोराय नमः
ॐ पाथोलीलाविशारदाय नमः
ॐ वंशगानप्रवीणाय नमः ॥ ३२० ॥

ॐ गोपीहस्ताम्बुजार्चिताय नमः
ॐ मुनिपत्न्याहृताहाराय नमः
ॐ मुनिश्रेष्ठाय नमः
ॐ मुनिप्रियाय नमः
ॐ गोवर्धनाद्रिसन्धर्त्रे नमः
ॐ सङ्क्रन्दनतमोपहाय नमः
ॐ सदुद्यानविलासिने नमः
ॐ रासक्रीडापरायणाय नमः
ॐ वरुणाभ्यर्चिताय नमः
ॐ गोपीप्रार्थिताय नमः ॥ ३३० ॥

ॐ पुरुषोत्तमाय नमः
ॐ अक्रूरस्तुतिसम्प्रीताय नमः
ॐ कुब्जायौवनदायकाय नमः
ॐ मुष्टिकोरःप्रहारिणे नमः
ॐ चाणूरोदरदारणाय नमः
ॐ मल्लयुद्धाग्रगण्याय नमः
ॐ पितृबन्धनमोचकाय नमः
ॐ मत्तमातङ्गपञ्चास्याय नमः
ॐ कंसग्रीवानिकृन्तनाय नमः
ॐ उग्रसेनप्रतिष्ठात्रे नमः ॥ ३४० ॥

ॐ रत्नसिंहासनस्थिताय नमः
ॐ कालनेमिखलद्वेषिणे नमः
ॐ मुचुकुन्दवरप्रदाय नमः
ॐ साल्वसेवितदुर्धर्षराजस्मयनिवारणाय नमः
ॐ रुक्मिगर्वापहारिणे नमः
ॐ रुक्मिणीनयनोत्सवाय नमः
ॐ प्रद्युम्नजनकाय नमः
ॐ कामिने नमः
ॐ प्रद्युम्नाय नमः
ॐ द्वारकाधिपाय नमः ॥ ३५० ॥

ॐ मण्याहर्त्रे नमः
ॐ महामायाय नमः
ॐ जाम्बवत्कृतसङ्गराय नमः
ॐ जाम्बूनदाम्बरधराय नमः
ॐ गम्याय नमः
ॐ जाम्बवतीविभवे नमः
ॐ कालिन्दीप्रथितारामकेलये नमः
ॐ गुञ्जावतंसकाय नमः
ॐ मन्दारसुमनोभास्वते नमः
ॐ शचीशाभीष्टदायकाय नमः ॥ ३६० ॥

ॐ सत्राजिन्मानसोल्लासिने नमः
ॐ सत्याजानये नमः
ॐ शुभावहाय नमः
ॐ शतधन्वहराय नमः
ॐ सिद्धाय नमः
ॐ पाण्डवप्रियकोत्सवाय नमः
ॐ भद्रप्रियाय नमः
ॐ सुभद्रायाः भ्रात्रे नमः
ॐ नाग्नजितीविभवे नमः
ॐ किरीटकुण्डलधराय नमः ॥ ३७० ॥

ॐ कल्पपल्लवलालिताय नमः
ॐ भैष्मीप्रणयभाषावते नमः
ॐ मित्रविन्दाधिपाय नमः
ॐ अभयाय नमः
ॐ स्वमूर्तिकेलिसम्प्रीताय नमः
ॐ लक्ष्मणोदारमानसाय नमः
ॐ प्राग्ज्योतिषाधिपध्वंसिने नमः
ॐ तत्सैन्यान्तकराय नमः
ॐ अमृताय नमः
ॐ भूमिस्तुताय नमः ॥ ३८० ॥

ॐ भूरिभोगाय नमः
ॐ भूषणाम्बरसम्युताय नमः
ॐ बहुरामाकृताह्लादाय नमः
ॐ गन्धमाल्यानुलेपनाय नमः
ॐ नारदादृष्टचरिताय नमः
ॐ देवेशाय नमः
ॐ विश्वराजे नमः
ॐ गुरवे नमः
ॐ बाणबाहुविदाराय नमः
ॐ तापज्वरविनाशनाय नमः ॥ ३९० ॥

ॐ उपोद्धर्षयित्रे नमः
ॐ अव्यक्ताय नमः
ॐ शिववाक्तुष्टमानसाय नमः
ॐ महेशज्वरसंस्तुत्याय नमः
ॐ शीतज्वरभयान्तकाय नमः
ॐ नृगराजोद्धारकाय नमः
ॐ पौण्ड्रकादिवधोद्यताय नमः
ॐ विविधारिच्छलोद्विग्न ब्राह्मणेषु दयापराय नमः
ॐ जरासन्धबलद्वेषिणे नमः
ॐ केशिदैत्यभयङ्कराय नमः ॥ ४०० ॥

ॐ चक्रिणे नमः
ॐ चैद्यान्तकाय नमः
ॐ सभ्याय नमः
ॐ राजबन्धविमोचकाय नमः
ॐ राजसूयहविर्भोक्त्रे नमः
ॐ स्निग्धाङ्गाय नमः
ॐ शुभलक्षणाय नमः
ॐ धानाभक्षणसम्प्रीताय नमः
ॐ कुचेलाभीष्टदायकाय नमः
ॐ सत्त्वादिगुणगम्भीराय नमः ॥ ४१० ॥

ॐ द्रौपदीमानरक्षकाय नमः
ॐ भीष्मध्येयाय नमः
ॐ भक्तवश्याय नमः
ॐ भीमपूज्याय नमः
ॐ दयानिधये नमः
ॐ दन्तवक्त्रशिरश्छेत्त्रे नमः
ॐ कृष्णाय नमः
ॐ कृष्णासखाय नमः
ॐ स्वराजे नमः
ॐ वैजयन्तीप्रमोदिने नमः ॥ ४२० ॥

ॐ बर्हिबर्हविभूषणाय नमः
ॐ पार्थकौरवसन्धानकारिणे नमः
ॐ दुश्शासनान्तकाय नमः
ॐ बुद्धाय नमः
ॐ विशुद्धाय नमः
ॐ सर्वज्ञाय नमः
ॐ क्रतुहिंसाविनिन्दकाय नमः
ॐ त्रिपुरस्त्रीमानभङ्गाय नमः
ॐ सर्वशास्त्रविशारदाय नमः
ॐ निर्विकाराय नमः ॥ ४३० ॥

ॐ निर्ममाय नमः
ॐ निराभासाय नमः
ॐ निरामयाय नमः
ॐ जगन्मोहकधर्मिणे नमः
ॐ दिग्वस्त्राय नमः
ॐ दिक्पतीश्वरायाय नमः
ॐ कल्किने नमः
ॐ म्लेच्छप्रहर्त्रे नमः
ॐ दुष्टनिग्रहकारकाय नमः
ॐ धर्मप्रतिष्ठाकारिणे नमः ॥ ४४० ॥

ॐ चातुर्वर्ण्यविभागकृते नमः
ॐ युगान्तकाय नमः
ॐ युगाक्रान्ताय नमः
ॐ युगकृते नमः
ॐ युगभासकाय नमः
ॐ कामारये नमः
ॐ कामकारिणे नमः
ॐ निष्कामाय नमः
ॐ कामितार्थदाय नमः
ॐ सवितुर्वरेण्याय भर्गसे नमः ॥ ४५० ॥

ॐ शार्ङ्गिणे नमः
ॐ वैकुण्ठमन्दिराय नमः
ॐ हयग्रीवाय नमः
ॐ कैटभारये नमः
ॐ ग्राहघ्नाय नमः
ॐ गजरक्षकाय नमः
ॐ सर्वसंशयविच्छेत्त्रे नमः
ॐ सर्वभक्तसमुत्सुकाय नमः
ॐ कपर्दिने नमः
ॐ कामहारिणे नमः ॥ ४६० ॥

ॐ कलायै नमः
ॐ काष्ठायै नमः
ॐ स्मृतये नमः
ॐ धृतये नमः
ॐ अनादये नमः
ॐ अप्रमेयौजसे नमः
ॐ प्रधानाय नमः
ॐ सन्निरूपकाय नमः
ॐ निर्लेपाय नमः
ॐ निस्स्पृहाय नमः ॥ ४७० ॥

ॐ असङ्गाय नमः
ॐ निर्भयाय नमः
ॐ नीतिपारगाय नमः
ॐ निष्प्रेष्याय नमः
ॐ निष्क्रियाय नमः
ॐ शान्ताय नमः
ॐ निष्प्रपञ्चाय नमः
ॐ निधये नमः
ॐ नयाय नमः
ॐ कर्मिणे नमः ॥ ४८० ॥

ॐ अकर्मिणे नमः
ॐ विकर्मिणे नमः
ॐ कर्मेप्सवे नमः
ॐ कर्मभावनाय नमः
ॐ कर्माङ्गाय नमः
ॐ कर्मविन्यासाय नमः
ॐ महाकर्मिणे नमः
ॐ महाव्रतिने नमः
ॐ कर्मभुजे नमः
ॐ कर्मफलदाय नमः ॥ ४९० ॥

ॐ कर्मेशाय नमः
ॐ कर्मनिग्रहाय नमः
ॐ नराय नमः
ॐ नारायणाय नमः
ॐ दान्ताय नमः
ॐ कपिलाय नमः
ॐ कामदाय नमः
ॐ शुचये नमः
ॐ तप्त्रे नमः
ॐ जप्त्रे नमः ॥ ५०० ॥

ॐ अक्षमालावते नमः
ॐ गन्त्रे नमः
ॐ नेत्रे नमः
ॐ लयाय नमः
ॐ गतये नमः
ॐ शिष्टाय नमः
ॐ द्रष्ट्रे नमः
ॐ रिपुद्वेष्ट्रे नमः
ॐ रोष्ट्रे नमः
ॐ वेष्ट्रे नमः ॥ ५१० ॥

ॐ महानटाय नमः
ॐ रोद्ध्रे नमः
ॐ बोद्ध्रे नमः
ॐ महायोद्ध्रे नमः
ॐ श्रद्धावते नमः
ॐ सत्यधिये नमः
ॐ शुभाय नमः
ॐ मन्त्रिणे नमः
ॐ मन्त्राय नमः
ॐ मन्त्रगम्याय नमः ॥ ५२० ॥

ॐ मन्त्रकृते नमः
ॐ परमन्त्रहृते नमः
ॐ मन्त्रभृते नमः
ॐ मन्त्रफलदाय नमः
ॐ मन्त्रेशाय नमः
ॐ मन्त्रविग्रहाय नमः
ॐ मन्त्राङ्गाय नमः
ॐ मन्त्रविन्यासाय नमः
ॐ महामन्त्राय नमः
ॐ महाक्रमाय नमः ॥ ५३० ॥

ॐ स्थिरधिये नमः
ॐ स्थिरविज्ञानाय नमः
ॐ स्थिरप्रज्ञाय नमः
ॐ स्थिरासनाय नमः
ॐ स्थिरयोगाय नमः
ॐ स्थिराधाराय नमः
ॐ स्थिरमार्गाय नमः
ॐ स्थिरागमाय नमः
ॐ निश्श्रेयसाय नमः
ॐ निरीहाय नमः ॥ ५४० ॥

ॐ अग्नये नमः
ॐ निरवद्याय नमः
ॐ निरञ्जनाय नमः
ॐ निर्वैराय नमः
ॐ निरहङ्काराय नमः
ॐ निर्दम्भाय नमः
ॐ निरसूयकाय नमः
ॐ अनन्ताय नमः
ॐ अनन्तबाहूरवे नमः
ॐ अनन्ताङ्घ्रये नमः ॥ ५५० ॥

ॐ अनन्तदृशे नमः
ॐ अनन्तवक्त्राय नमः
ॐ अनन्ताङ्गाय नमः
ॐ अनन्तरूपाय नमः
ॐ अनन्तकृते नमः
ॐ ऊर्ध्वरेतसे नमः
ॐ ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः
ॐ ऊर्ध्वमूर्ध्ने नमः
ॐ ऊर्ध्वशाखकाय नमः
ॐ ऊर्ध्वाय नमः ॥ ५६० ॥

ॐ ऊर्ध्वाध्वरक्षिणे नमः
ॐ ऊर्ध्वज्वालाय नमः
ॐ निराकुलाय नमः
ॐ बीजाय नमः
ॐ बीजप्रदाय नमः
ॐ नित्याय नमः
ॐ निदानाय नमः
ॐ निष्कृतये नमः
ॐ कृतिने नमः
ॐ महते नमः ॥ ५७० ॥

ॐ अणीयसे नमः
ॐ गरिम्णे नमः
ॐ सुषमाय नमः
ॐ चित्रमालिकाय नमः
ॐ नभःस्पृशे नमः
ॐ नभसो ज्योतिषे नमः
ॐ नभस्वते नमः
ॐ निर्नभसे नमः
ॐ नभसे नमः
ॐ अभवे नमः ॥ ५८० ॥

ॐ विभवे नमः
ॐ प्रभवे नमः
ॐ शम्भवे नमः
ॐ महीयसे नमः
ॐ भूर्भुवाकृतये नमः
ॐ महानन्दाय नमः
ॐ महाशूराय नमः
ॐ महोराशये नमः
ॐ महोत्सवाय नमः
ॐ महाक्रोधाय नमः ॥ ५९० ॥

ॐ महाज्वालाय नमः
ॐ महाशान्ताय नमः
ॐ महागुणाय नमः
ॐ सत्यव्रताय नमः
ॐ सत्यपराय नमः
ॐ सत्यसन्धाय नमः
ॐ सताङ्गतये नमः
ॐ सत्येशाय नमः
ॐ सत्यसङ्कल्पाय नमः
ॐ सत्यचारित्रलक्षणाय नमः ॥ ६०० ॥

ॐ अन्तश्चराय नमः
ॐ अन्तरात्मने नमः
ॐ परमात्मने नमः
ॐ चिदात्मकाय नमः
ॐ रोचनाय नमः
ॐ रोचमानाय नमः
ॐ साक्षिणे नमः
ॐ शौरये नमः
ॐ जनार्दनाय नमः
ॐ मुकुन्दाय नमः ॥ ६१० ॥

ॐ नन्दनिष्पन्दाय नमः
ॐ स्वर्णबिन्दवे नमः
ॐ पुरन्दराय नमः
ॐ अरिन्दमाय नमः
ॐ सुमन्दाय नमः
ॐ कुन्दमन्दारहासवते नमः
ॐ स्यन्दनारूढचण्डाङ्गाय नमः
ॐ आनन्दिने नमः
ॐ नन्दनन्दाय नमः
ॐ अनसूयानन्दनाय नमः ॥ ६२० ॥

ॐ अत्रिनेत्रानन्दाय नमः
ॐ सुनन्दवते नमः
ॐ शङ्खवते नमः
ॐ पङ्कजकराय नमः
ॐ कुङ्कुमाङ्काय नमः
ॐ जयाङ्कुशाय नमः
ॐ अम्भोजमकरन्दाढ्याय नमः
ॐ निष्पङ्काय नमः
ॐ अगरुपङ्किलाय नमः
ॐ इन्द्राय नमः ॥ ६३० ॥

ॐ चन्द्ररथाय नमः
ॐ चन्द्राय नमः
ॐ अतिचन्द्राय नमः
ॐ चन्द्रभासकाय नमः
ॐ उपेन्द्राय नमः
ॐ इन्द्रराजाय नमः
ॐ वागीन्द्राय नमः
ॐ चन्द्रलोचनाय नमः
ॐ प्रतीचे नमः
ॐ पराचे नमः ॥ ६४० ॥

ॐ परस्मै धाम्ने नमः
ॐ परमार्थाय नमः
ॐ परात्पराय नमः
ॐ अपारवाचे नमः
ॐ पारगामिने नमः
ॐ पारावाराय नमः
ॐ परावराय नमः
ॐ सहस्वते नमः
ॐ अर्थदात्रे नमः
ॐ सहनाय नमः ॥ ६५० ॥

ॐ साहसिने नमः
ॐ जयिने नमः
ॐ तेजस्विने नमः
ॐ वायुविशिखिने नमः
ॐ तपस्विने नमः
ॐ तापसोत्तमाय नमः
ॐ ऐश्वर्योद्भूतिकृते नमः
ॐ भूतये नमः
ॐ ऐश्वर्याङ्गकलापवते नमः
ॐ अम्भोधिशायिने नमः ॥ ६६० ॥

ॐ भगवते नमः
ॐ सर्वज्ञाय नमः
ॐ सामपारगाय नमः
ॐ महायोगिने नमः
ॐ महाधीराय नमः
ॐ महाभोगिने नमः
ॐ महाप्रभवे नमः
ॐ महावीराय नमः
ॐ महातुष्टये नमः
ॐ महापुष्टये नमः ॥ ६७० ॥

ॐ महागुणाय नमः
ॐ महादेवाय नमः
ॐ महाबाहवे नमः
ॐ महाधर्माय नमः
ॐ महेश्वराय नमः
ॐ समीपगाय नमः
ॐ दूरगामिने नमः
ॐ स्वर्गमार्गनिरर्गलाय नमः ॥ ६८० ॥

ॐ नगाय नमः
ॐ नगधराय नमः
ॐ नागाय नमः
ॐ नागेशाय नमः
ॐ नागपालकाय नमः
ॐ हिरण्मयाय नमः
ॐ स्वर्णरेतसे नमः
ॐ हिरण्यार्चिषे नमः
ॐ हिरण्यदाय नमः
ॐ गुणगण्याय नमः
ॐ शरण्याय नमः
ॐ पुण्यकीर्तये नमः ॥ ६९० ॥

ॐ पुराणगाय नमः
ॐ जन्यभृते नमः
ॐ जन्यसन्नद्धाय नमः
ॐ दिव्यपञ्चायुधाय नमः
ॐ विशिने नमः
ॐ दौर्जन्यभङ्गाय नमः
ॐ पर्जन्याय नमः
ॐ सौजन्यनिलयाय नमः
ॐ अलयाय नमः
ॐ जलन्धरान्तकाय नमः ॥ ७०० ॥

ॐ भस्मदैत्यनाशिने नमः
ॐ महामनसे नमः
ॐ श्रेष्ठाय नमः
ॐ श्रविष्ठाय नमः
ॐ द्राघिष्ठाय नमः
ॐ गरिष्ठाय नमः
ॐ गरुडध्वजाय नमः
ॐ ज्येष्ठाय नमः
ॐ द्रढिष्ठाय नमः
ॐ वर्षिष्ठाय नमः ॥ ७१० ॥

ॐ द्राघीयसे नमः
ॐ प्रणवाय नमः
ॐ फणिने नमः
ॐ सम्प्रदायकराय नमः
ॐ स्वामिने नमः
ॐ सुरेशाय नमः
ॐ माधवाय नमः
ॐ मधवे नमः
ॐ निर्णिमेषाय नमः
ॐ विधये नमः ॥ ७२० ॥

ॐ वेधसे नमः
ॐ बलवते नमः
ॐ जीवनाय नमः
ॐ बलिने नमः
ॐ स्मर्त्रे नमः
ॐ श्रोत्रे नमः
ॐ विकर्त्रे नमः
ॐ ध्यात्रे नमः
ॐ नेत्रे नमः
ॐ समाय नमः ॥ ७३० ॥

ॐ असमाय नमः
ॐ होत्रे नमः
ॐ पोत्रे नमः
ॐ महावक्त्रे नमः
ॐ रन्त्रे नमः
ॐ मन्त्रे नमः
ॐ खलान्तकाय नमः
ॐ दात्रे नमः
ॐ ग्राहयित्रे नमः
ॐ मात्रे नमः ॥ ७४० ॥

ॐ नियन्त्रे नमः
ॐ अनन्तवैभवाय नमः
ॐ गोप्त्रे नमः
ॐ गोपयित्रे नमः
ॐ हन्त्रे नमः
ॐ धर्मजागरित्रे नमः
ॐ धवाय नमः
ॐ कर्त्रे नमः
ॐ क्षेत्रकराय नमः
ॐ क्षेत्रप्रदाय नमः ॥ ७५० ॥

ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः
ॐ आत्मविदे नमः
ॐ क्षेत्रिणे नमः
ॐ क्षेत्रहराय नमः
ॐ क्षेत्रप्रियाय नमः
ॐ क्षेमकराय नमः
ॐ मरुते नमः
ॐ भक्तिप्रदाय नमः
ॐ मुक्तिदायिने नमः
ॐ शक्तिदाय नमः ॥ ७६० ॥

ॐ युक्तिदायकाय नमः
ॐ शक्तियुजे नमः
ॐ मौक्तिकस्रग्विणे नमः
ॐ सूक्तये नमः
ॐ आम्नायसूक्तिगाय नमः
ॐ धनञ्जयाय नमः
ॐ धनाध्यक्षाय नमः
ॐ धनिकाय नमः
ॐ धनदाधिपाय नमः
ॐ महाधनाय नमः ॥ ७७० ॥

ॐ महामानिने नमः
ॐ दुर्योधनविमानिताय नमः
ॐ रत्नाकराय नमः
ॐ रत्न रोचिषे नमः
ॐ रत्नगर्भाश्रयाय नमः
ॐ शुचये नमः
ॐ रत्नसानुनिधये नमः
ॐ मौलिरत्नभासे नमः
ॐ रत्नकङ्कणाय नमः
ॐ अन्तर्लक्ष्याय नमः ॥ ७८० ॥

ॐ अन्तरभ्यासिने नमः
ॐ अन्तर्ध्येयाय नमः
ॐ जितासनाय नमः
ॐ अन्तरङ्गाय नमः
ॐ दयावते नमः
ॐ अन्तर्मायाय नमः
ॐ महार्णवाय नमः
ॐ सरसाय नमः
ॐ सिद्धरसिकाय नमः
ॐ सिद्धये नमः ॥ ७९० ॥

ॐ साध्याय नमः
ॐ सदागतये नमः
ॐ आयुःप्रदाय नमः
ॐ महायुष्मते नमः
ॐ अर्चिष्मते नमः
ॐ ओषधीपतये नमः
ॐ अष्टश्रियै नमः
ॐ अष्टभागाय नमः
ॐ अष्टककुब्व्याप्तयशसे नमः
ॐ व्रतिने नमः ॥ ८०० ॥

ॐ अष्टापदाय नमः
ॐ सुवर्णाभाय नमः
ॐ अष्टमूर्तये नमः
ॐ त्रिमूर्तिमते नमः
ॐ अस्वप्नाय नमः
ॐ स्वप्नगाय नमः
ॐ स्वप्नाय नमः
ॐ सुस्वप्नफलदायकाय नमः
ॐ दुस्स्वप्नध्वंसकाय नमः
ॐ ध्वस्तदुर्निमित्ताय नमः ॥ ८१० ॥

ॐ शिवङ्कराय नमः
ॐ सुवर्णवर्णाय नमः
ॐ सम्भाव्याय नमः
ॐ वर्णिताय नमः
ॐ वर्णसम्मुखाय नमः
ॐ सुवर्णमुखरीतीरशिव ध्यातपदाम्बुजाय नमः
ॐ दाक्षायणीवचस्तुष्टाय नमः
ॐ दुर्वासोदृष्टिगोचराय नमः
ॐ अम्बरीषव्रतप्रीताय नमः
ॐ महाकृत्तिविभञ्जनाय नमः ॥ ८२० ॥

ॐ महाभिचारकध्वंसिने नमः
ॐ कालसर्पभयान्तकाय नमः
ॐ सुदर्शनाय नमः
ॐ कालमेघश्यामाय नमः
ॐ श्रीमन्त्रभाविताय नमः
ॐ हेमाम्बुजसरस्नायिने नमः
ॐ श्रीमनोभाविताकृतये नमः
ॐ श्रीप्रदत्ताम्बुजस्रग्विणे नमः
ॐ श्रीकेलये नमः
ॐ श्रीनिधये नमः ॥ ८३० ॥

ॐ भवाय नमः
ॐ श्रीप्रदाय नमः
ॐ वामनाय नमः
ॐ लक्ष्मीनायकाय नमः
ॐ चतुर्भुजाय नमः
ॐ सन्तृप्ताय नमः
ॐ तर्पिताय नमः
ॐ तीर्थस्नातृसौख्यप्रदर्शकाय नमः
ॐ अगस्त्यस्तुतिसंहृष्टाय नमः
ॐ दर्शिताव्यक्तभावनाय नमः ॥ ८४० ॥

ॐ कपिलार्चिषे नमः
ॐ कपिलवते नमः
ॐ सुस्नाताघाविपाटनाय नमः
ॐ वृषाकपये नमः
ॐ कपिस्वामिमनोन्तस्थितविग्रहाय नमः
ॐ वह्निप्रियाय नमः
ॐ अर्थसम्भवाय नमः
ॐ जनलोकविधायकाय नमः
ॐ वह्निप्रभाय नमः
ॐ वह्नितेजसे नमः ॥ ८५० ॥

ॐ शुभाभीष्टप्रदाय नमः
ॐ यमिने नमः
ॐ वारुणक्षेत्रनिलयाय नमः
ॐ वरुणाय नमः
ॐ वारणार्चिताय नमः
ॐ वायुस्थानकृतावासाय नमः
ॐ वायुगाय नमः
ॐ वायुसम्भृताय नमः
ॐ यमान्तकाय नमः
ॐ अभिजननाय नमः ॥ ८६० ॥

ॐ यमलोकनिवारणाय नमः
ॐ यमिनामग्रगण्याय नमः
ॐ सम्यमिने नमः
ॐ यमभाविताय नमः
ॐ इन्द्रोद्यानसमीपस्थाय नमः
ॐ इन्द्रदृग्विषयाय नमः
ॐ प्रभवे नमः
ॐ यक्षराट्सरसीवासाय नमः
ॐ अक्षय्यनिधिकोशकृते नमः
ॐ स्वामितीर्थकृतावासाय नमः ॥ ८७० ॥

ॐ स्वामिध्येयाय नमः
ॐ अधोक्षजाय नमः
ॐ वराहाद्यष्टतीर्थाभिसेविताङ्घ्रिसरोरुहाय नमः
ॐ पाण्डुतीर्थाभिषिक्ताङ्गाय नमः
ॐ युधिष्ठिरवरप्रदाय नमः
ॐ भीमान्तःकरणारूढाय नमः
ॐ श्वेतवाहनसख्यवते नमः
ॐ नकुलाभयदाय नमः
ॐ माद्रीसहदेवाभिवन्दिताय नमः
ॐ कृष्णाशपथसन्धात्रे नमः ॥ ८८० ॥

ॐ कुन्तीस्तुतिरताय नमः
ॐ दमिने नमः
ॐ नारदादिमुनिस्तुत्याय नमः
ॐ नित्यकर्मपरायणाय नमः
ॐ दर्शिताव्यक्तरूपाय नमः
ॐ वीणानादप्रमोदिताय नमः
ॐ षट्कोटितीर्थचर्यावते नमः
ॐ देवतीर्थकृताश्रमाय नमः
ॐ बिल्वामलजलस्नायिने नमः
ॐ सरस्वत्यम्बुसेविताय नमः ॥ ८९० ॥

ॐ तुम्बुरूदकसंस्पर्शजनचित्ततमोपहाय नमः
ॐ मत्स्यवामनकूर्मादितीर्थराजाय नमः
ॐ पुराणभृते नमः
ॐ चक्रध्येयपदाम्भोजाय नमः
ॐ शङ्खपूजितपादुकाय नमः
ॐ रामतीर्थविहारिणे नमः
ॐ बलभद्रप्रतिष्ठिताय नमः
ॐ जामदग्न्यसरस्तीर्थजलसेचनतर्पिताय नमः
ॐ पापापहारिकीलालसुस्नाताघविनाशनाय नमः
ॐ नभोगङ्गाभिषिक्ताय नमः ॥ ९०० ॥

ॐ नागतीर्थाभिषेकवते नमः
ॐ कुमारधारातीर्थस्थाय नमः
ॐ वटुवेषाय नमः
ॐ सुमेखलाय नमः
ॐ वृद्धस्यसुकुमारत्व प्रदाय नमः
ॐ सौन्दर्यवते नमः
ॐ सुखिने नमः
ॐ प्रियंवदाय नमः
ॐ महाकुक्षये नमः
ॐ इक्ष्वाकुकुलनन्दनाय नमः ॥ ९१० ॥

ॐ नीलगोक्षीरधाराभुवे नमः
ॐ वराहाचलनायकाय नमः
ॐ भरद्वाजप्रतिष्ठावते नमः
ॐ बृहस्पतिविभाविताय नमः
ॐ अञ्जनाकृतपूजावते नमः
ॐ आञ्जनेयकरार्चिताय नमः
ॐ अञ्जनाद्रिनिवासाय नमः
ॐ मुञ्जकेशाय नमः
ॐ पुरन्दराय नमः
ॐ किन्नरद्वन्द्वसम्बन्धिबन्धमोक्षप्रदायकाय नमः ॥ ९२० ॥

ॐ वैखानसमखारम्भाय नमः
ॐ वृषज्ञेयाय नमः
ॐ वृषाचलाय नमः
ॐ वृषकायप्रभेत्त्रे नमः
ॐ क्रीडनाचारसम्भ्रमाय नमः
ॐ सौवर्चलेयविन्यस्तराज्याय नमः
ॐ नारायणप्रियाय नमः
ॐ दुर्मेधोभञ्जकाय नमः
ॐ प्राज्ञाय नमः
ॐ ब्रह्मोत्सवमहोत्सुकाय नमः ॥ ९३० ॥

ॐ भद्रासुरशिरश्छेत्रे नमः
ॐ भद्रक्षेत्रिणे नमः
ॐ सुभद्रवते नमः
ॐ मृगयाक्षीणसन्नाहाय नमः
ॐ शङ्खराजन्यतुष्टिदाय नमः
ॐ स्थाणुस्थाय नमः
ॐ वैनतेयाङ्गभाविताय नमः
ॐ अशरीरवते नमः
ॐ भोगीन्द्रभोगसंस्थानाय नमः
ॐ ब्रह्मादिगणसेविताय नमः ॥ ९४० ॥

ॐ सहस्रार्कच्छटाभास्वद्विमानान्तःस्थिताय नमः
ॐ गुणिने नमः
ॐ विष्वक्सेनकृतस्तोत्राय नमः
ॐ सनन्दनपरीवृताय नमः
ॐ जाह्नव्यादिनदीसेव्याय नमः
ॐ सुरेशाद्यभिवन्दिताय नमः
ॐ सुराङ्गनानृत्यपराय नमः
ॐ गन्धर्वोद्गायनप्रियाय नमः
ॐ राकेन्दुसङ्काशनखाय नमः
ॐ कोमलाङ्घ्रिसरोरुहाय नमः ॥ ९५० ॥

ॐ कच्छपप्रपदाय नमः
ॐ कुन्दगुल्फकाय नमः
ॐ स्वच्छकूर्पराय नमः
ॐ मेदुरस्वर्णवस्त्राढ्यकटिदेशस्थमेखलाय नमः
ॐ प्रोल्लसच्छुरिकाभास्वत्कटिदेशाय नमः
ॐ शुभङ्कराय नमः
ॐ अनन्तपद्मजस्थाननाभये नमः
ॐ मौक्तिकमालिकाय नमः
ॐ मन्दारचाम्पेयमालिने नमः
ॐ रत्नाभरणसम्भृताय नमः ॥ ९६० ॥

ॐ लम्बयज्ञोपवीतिने नमः
ॐ चन्द्रश्रीखण्डलेपवते नमः
ॐ वरदाय नमः
ॐ अभयदाय नमः
ॐ चक्रिणे नमः
ॐ शङ्खिने नमः
ॐ कौस्तुभदीप्तिमते नमः
ॐ श्रीवत्साङ्कितवक्षस्काय नमः
ॐ लक्ष्मीसंश्रितहृत्तटाय नमः
ॐ नीलोत्पलनिभाकाराय नमः ॥ ९७० ॥

ॐ शोणाम्भोजसमाननाय नमः
ॐ कोटिमन्मथलावण्याय नमः
ॐ चन्द्रिकास्मितपूरिताय नमः
ॐ सुधास्वच्छोर्ध्वपुण्ड्राय नमः
ॐ कस्तूरीतिलकाञ्चिताय नमः
ॐ पुण्डरीकेक्षणाय नमः
ॐ स्वच्छाय नमः
ॐ मौलिशोभाविराजिताय नमः
ॐ पद्मस्थाय नमः
ॐ पद्मनाभाय नमः ॥ ९८० ॥

ॐ सोममण्डलगाय नमः
ॐ बुधाय नमः
ॐ वह्निमण्डलगाय नमः
ॐ सूर्याय नमः
ॐ सूर्यमण्डलसंस्थिताय नमः
ॐ श्रीपतये नमः
ॐ भूमिजानये नमः
ॐ विमलाद्यभिसंवृताय नमः
ॐ जगत्कुटुम्बजनित्रे नमः
ॐ रक्षकाय नमः ॥ ९९० ॥

ॐ कामितप्रदाय नमः
ॐ अवस्थात्रययन्त्रे नमः
ॐ विश्वतेजस्स्वरूपवते नमः
ॐ ज्ञप्तये नमः
ॐ ज्ञेयाय नमः
ॐ ज्ञानगम्याय नमः
ॐ ज्ञानातीताय नमः
ॐ सुरातिगाय नमः
ॐ ब्रह्माण्डान्तर्बहिर्व्याप्ताय नमः
ॐ वेङ्कटाद्रिगदाधराय नमः ॥ १००० ॥

इति श्री वेङ्कटेश्वर सहस्रनामावलिः ।

error: Content is protected !!