॥ श्रीलक्ष्मीसहस्रनामावलिः ॥

द्रष्टव्यं :
स्तोत्रेषु कुत्रापि अशुद्धो विद्यते तु अधः कमेन्टकोष्ठे संसूचयन्तु तेन महान्तः धन्यवादाः

॥ श्रीलक्ष्मीसहस्रनामावलिः ॥

ॐ श्रियै नमः
ॐ वासुदेवमहिष्यै नमः
ॐ पुम्प्रधानेश्वरेश्वर्यै नमः
ॐ अचिन्त्यानन्तविभवायै नमः
ॐ भावाभावविभाविन्य नमः
ॐ अहम्भावात्मिकायै नमः
ॐ पद्मायै नमः
ॐ शान्तानन्तचिदात्मिकायै नमः
ॐ ब्रह्मभावं गतायै नमः
ॐ त्यक्तभेदायै नमः
ॐ सर्वजगन्मय्यै नमः
ॐ शान्तानन्तचिदात्मिकायै नमः
ॐ ब्रह्मभावं गतायै नमः
ॐ त्यक्तभेदायै नमः
ॐ सर्वजगन्मय्यै नमः
ॐ षाड्गुण्यपूर्णायै नमः
ॐ त्रय्यन्तरूपायै नमः
ॐ आत्मानपगामिन्यै नमः
ॐ एकयोग्यायै नमः
ॐ अशून्यभावाकृत्यै नमः
ॐ तेजःप्रभाविन्यै नमः
ॐ भाव्यभावकभावायै नमः
ॐ आत्मभाव्यायै नमः
ॐ कामदुहे नमः ॥ २० ॥
ॐ आत्मभुवे नमः
ॐ भावाभावमय्यै नमः
ॐ दिव्यायै नमः
ॐ भेद्यभेदकभावन्यै नमः
ॐ जगत्कुटुम्बिन्यै नमः
ॐ अखिलाधारायै नमः
ॐ कामविजृम्भिण्यै नमः
ॐ पञ्चकृत्यकर्यै नमः
ॐ पञ्चशक्तिमय्यै नमः
ॐ आत्मवल्लभायै नमः
ॐ भावाभावानुगायै नमः
ॐ सर्वसम्मतायै नमः
ॐ आत्मोपगूहिन्यै नमः
ॐ अपृथक्चारिण्यै नमः
सौम्यायै नमः
ॐ सौम्यरूपव्यवस्थितायै नमः
ॐ आद्यन्तरहितायै नमः
ॐ देव्यै नमः
भवभाव्यस्वरूपिण्यै नमः
ॐ महाविभूत्यै नमः ॥ ४० ॥
ॐ समतां गतायै नमः
ॐ ज्योतिर्गणेश्वर्यै नमः
ॐ सर्वकार्यकर्यै नमः
ॐ धर्मस्वभावात्मने नमः
ॐ अग्रतः स्थितायै नमः
ॐ आज्ञासमविभक्ताङ्ग्यै नमः
ॐ ज्ञानानन्दक्रियामय्यै नमः
ॐ स्वातन्त्र्यरूपायै नमः
ॐ देवोरःस्थितायै नमः
तद्धर्मधर्मिण्यै नमः
ॐ सर्वभूतेश्वर्यै नमः
ॐ सर्वभूतमात्रे नमः
आत्ममोहिन्यै नमः
ॐ सर्वाङ्गसुन्दर्यै नमः
ॐ सर्वव्यापिन्यै नमः
ॐ न
प्राप्तयोगिन्यै नमः
ॐ विमुक्तिदायिन्य नमः
ॐ भक्तिगम्यायै नमः
ॐ संसारतारिण्यै नमः
धर्मार्थसाधिन्यै नमः ॥ ६०

ॐ व्योमनिलयायै नमः
ॐ व्योमविग्रहायै नमः
ॐ पञ्चव्योमपद्यै नमः
रक्षव्यावृत्यै नमः
ॐ प्राप्यपूरिण्यै नमः
ॐ आनन्दरूपायै नमः
ॐ सर्वाप्तिशालिन्यै नमः
शक्तिनायिकायै नमः
ॐ हिरण्यवर्णायै नमः
ॐ हैरण्यप्राकारायै नमः
हैममालिन्यै नमः
ॐ प्रत्नरत्नायै नमः
ॐ भद्रपीठायै नमः
ॐ वेशिन्यै नमः
ॐ रजतस्रजायै नमः
ॐ स्वाज्ञाकार्यमरायै नमः
ॐ नित्यायै नमः
ॐ सुरभ्यै नमः
ॐ व्योमचारिण्यै नमः
ॐ योगक्षेमवहायै नमः ॐ ॥ ८०
ॐ सर्वसुलभायै नमः
ॐ इच्छाक्रियात्मिकायै नमः
ॐ करुणाग्रानतमुख्यै नमः
ॐ कमलक्ष्यै नमः
ॐ शशिप्रभायै नमः
ॐ कल्याणदायिन्यै नमः
ॐ कल्यायै नमः
ॐ कलिकल्मषनाशिन्यै नमः
ॐ प्रज्ञापरिमितायै नमः
ॐ आत्मानुरूपायै नमः
ॐ सत्योपयाचितायै नमः
ॐ मनोज्ञेयायै नमः
ॐ ज्ञानगम्यायै नमः
नित्यमुक्तात्मसेविन्यै नमः
ॐ कर्तृशक्त्यै नमः
ॐ सुगहनायै नमः
ॐ भोक्तृशक्त्यै नमः
ॐ गुणप्रियायै नमः
ॐ ज्ञानशक्त्यै नमः
ॐ अनौपम्यायै नमः ॥ १०० ॥
ॐ निर्विकल्पायै नमः
ॐ निरामयायै नमः
ॐ अकलङ्कायै नमः
ॐ अमृताधारायै नमः
ॐ महाशक्त्यै नमः
ॐ विकासिन्यै नमः
ॐ महामायायै नमः
ॐ महानन्दायै नमः
ॐ निःसङ्कल्पायै नमः
ॐ निरामयायै नमः
ॐ एकस्वरूपायै नमः
ॐ त्रिविधायै नमः
ॐ सङ्ख्यातीतायै नमः
ॐ निरञ्जनायै नमः
ॐ आत्मसत्तायै नमः
ॐ नित्यशुचये नमः
ॐ पराशक्त्यै नमः
ॐ सुखोचितायै नमः
ॐ नित्यशान्तायै नमः
ॐ निस्तरङ्गायै नमः  ॥ १२० ॥
ॐ निर्भिन्नायै नमः
ॐ सर्वभेदिन्यै नमः
ॐ असङ्कीर्णायै नमः
ॐ अविथेयात्मने नमः
ॐ निषेव्यायै नमः
ॐ सर्वपालिन्यै नमः
ॐ निष्कामनायै नमः
ॐ सर्वरसायै नमः
ॐ अभेद्यायै नमः
ॐ सर्वार्थसाधिन्यै नमः
ॐ अनिर्देश्यायै नमः
ॐ अपरिमितायै नमः
ॐ निर्विकारायै नमः
ॐ त्रिलक्षणायै नमः
ॐ भयङ्कर्यै नमः
ॐ सिद्धिरूपायै नमः
ॐ अव्यक्तायै नमः
ॐ सदसदाकृत्यै नमः
ॐ अप्रतर्क्यायै नमः
ॐ अप्रतिहतायै नमः ॐ ॥ १४०
ॐ नियन्त्र्यै नमः
ॐयन्त्रवाहिन्यै नमः
ॐ हार्दमूर्त्यै नमः
ॐ महामूर्त्यै नमः
अव्यक्तायै नमः
ॐ विश्वगोपिन्यै नमः
ॐ वर्धमानायै नमः
ॐ अनवद्याङ्ग्यै नमः
निरवद्यायै नमः
ॐ त्रिवर्गदायै नमः
ॐ अप्रमेयायै नमः
ॐ अक्रियायै नमः
ॐ सूक्ष्मायै नमः
ॐ परिनिर्वाणदायिन्यै नमः
ॐ अविगीतायै नमः
ॐ तन्त्रसिद्धायै नमः
ॐ योगसिद्धायै नमः
ॐ अमरेश्वर्यै नमः
ॐ विश्वसूत्यै नमः
ॐ तर्पयन्त्यै नमः ॥ १६० ॥
ॐ नित्यतृप्तायै नमः
ॐ महौषध्यै नमः
ॐ शब्दाह्वयायै नमः
ॐ शब्दसहायै नमः
ॐ कृतज्ञायै नमः
ॐ कृतलक्षणायै नमः
ॐ त्रिवर्तिन्यै नमः
ॐ त्रिलोकस्थायै नमः
ॐ भूर्भुवःस्वरयोनिजायै नमः
ॐ अग्राह्यायै नमः
ॐ अग्राहिकायै नमः
ॐ अनन्ताह्वयायै नमः
ॐ सर्वातिशायिन्यै नमः
ॐ व्योमपद्मायै नमः
ॐ कृतधुरायै नमः
ॐ पूर्णकामायै नमः
ॐ महेश्वर्यै नमः
ॐ सुवाच्यायै नमः
ॐ वाचिकायै नमः
ॐ सत्यकथनायै नमः ॐ ॥ १८० ॥
ॐ सर्वपालिन्यै नमः
ॐ लक्ष्यमाणायै नमः
ॐ लक्ष्यन्त्यै नमः
ॐ जगज्ज्येष्ठायै नमः
ॐ शुभावहायै नमः
ॐ जगत्प्रतिष्ठायै नमः
ॐ भुवनभर्त्र्यै नमः
ॐ गूढप्रभावत्यै नमः
ॐ क्रियायोगात्मिकायै नमः
ॐ मूर्त्यै नमः
ॐ हृदब्जस्थायै नमः
ॐ महाक्रमायै नमः
ॐ परमदिवे नमः
ॐ प्रथमजायै नमः
ॐ परमाप्तायै नमः
ॐ जगन्निधये नमः
ॐ आत्मानपायिन्यै नमः
ॐ तुल्यस्वरूपायै नमः
ॐ समलक्षणायै नमः
तुल्यवृत्तायै नमः  ॥ २००
ॐ समवयसे नमः
ॐ मोदमानायै नमः
ॐ खगध्वजायै नमः
ॐ प्रियचेष्टायै नमः
ॐ तुल्यशीलायै नमः
ॐ वरदायै नमः
ॐ कामरूपिण्यै नमः
ॐ समग्रलक्षणायै नमः
ॐ अनन्तायै नमः
ॐ तुल्यभूर्त्यै नमः
ॐ सनातन्यै नमः
ॐ महर्द्ध्यै नमः
ॐ सत्यसङ्कल्पायै नमः
ॐ बह्वृचायै नमः
ॐ परमेश्वर्यै नमः
ॐ जगन्मात्रे नमः
ॐ सूत्रवत्यै नमः
ॐ भूतधात्र्यै नमः
ॐ यशस्विन्यै नमः
ॐ महाभिलाषायै नमः ॥ २२० ॥
ॐ सावित्र्यै नमः
ॐ प्रधानायै नमः
ॐ सर्वभासिन्यै नमः
ॐ नानावपुषे नमः
ॐ बहुभिदायै नमः
ॐ सर्वज्ञायै नमः
ॐ पुण्यकीर्तनायै नमः
ॐ भूताश्रयायै नमः
ॐ हृषीकेश्वर्यै नमः
ॐ अशोकायै नमः
ॐ वाजिवाहिकायै नमः
ॐ ब्रह्मात्मिकायै नमः
ॐ पुण्यजन्यै नमः
ॐ सत्यकामायै नमः
ॐ समाधिभुवे नमः
ॐ हिरण्यगर्भायै नमः
ॐ गम्भीरायै नमः
ॐ गोधूल्यै नमः
ॐ कमलासनायै नमः
ॐ जितक्रोधायै नमः ॥ २४० ॥
ॐ कुमुदिन्यै नमः
ॐ वैजयन्त्यै नमः
ॐ मनोजवायै नमः
ॐ धनलक्ष्म्यै नमः
ॐ स्वस्तिकर्यै नमः
ॐ राज्यलक्ष्म्यै नमः
ॐ महासत्यै नमः
ॐ जयलक्ष्म्यै नमः
ॐ महागोष्ठ्यै नमः
ॐ मघोन्यै नमः
ॐ माधवप्रियायै नमः
ॐ पद्मगर्भायै नमः
ॐ वेदवत्यै नमः
ॐ विविक्तायै नमः
ॐ परमेष्ठिन्यै नमः
ॐ सुवर्णबिन्दवे नमः
ॐ महत्यै नमः
ॐ महायोगिप्रियायै नमः
ॐ अनघायै नमः
ॐ पद्मेस्थितायै नमः ॐ ॥ २६० ॥
ॐ वेदमय्यै नमः
ॐ कुमुदायै नमः
ॐ जयवाहिन्यै नमः
ॐ संहत्यै नमः
ॐ निर्मितायै नमः
ॐ ज्योतिषे नमः
ॐ नियत्यै नमः
ॐ विविधोत्सवायै नमः
ॐ रुद्रवन्द्यायै नमः
ॐ सिन्धुमत्यै नमः
ॐ वेदमात्रे नमः
ॐ मधुव्रतायै नमः
ॐ विश्वम्भरायै नमः
ॐ हैमवत्यै नमः
ॐ समुद्रायै नमः
ॐ इच्छाविहारिण्यै नमः
ॐ अनुकूलायै नमः
ॐ यज्ञवत्यै नमः
ॐ शतकोट्यै नमः
ॐ सुपेशलायै नमः ॥ २८० ॥
ॐ धर्मोदयायै नमः
ॐ धर्मसेव्यायै नमः
ॐ सुकुमार्यै नमः
ॐ सभावत्यै नमः
ॐ भीमायै नमः
ॐ ब्रह्मस्तुतायै नमः
ॐ मध्यप्रभायै नमः
ॐ देवर्षिवन्दितायै नमः
ॐ देवभोग्यायै नमः
ॐ महाभागायै नमः
ॐ प्रतिज्ञायै नमः
ॐ पूर्णशेवध्यै नमः
ॐ सुवर्णरुचिरप्रख्यायै नमः
ॐ भोगिन्यै नमः
ॐ भोगदायिन्यै नमः
ॐ वसुप्रदायै नमः
ॐ उत्तमवध्वे नमः
ॐ गायत्र्यै नमः
ॐ कमलोद्भवायै नमः
ॐ विद्वत्प्रियायै नमः ॥ ३०० ॥
ॐ पद्मचिह्नायै नमः
ॐ वरिष्ठायै नमः
ॐ कमलेक्षणायै नमः
ॐ पद्मप्रियायै नमः
ॐ सुप्रसन्नायै नमः
ॐ प्रमोदायै नमः
ॐ प्रियपार्श्वगायै नमः
ॐ विश्वभूषायै नमः
ॐ कान्तिमय्यै नमः
ॐ कृष्णायै नमः
ॐ वीणारवोत्सुकायै नमः
ॐ रोचिष्कर्यै नमः
ॐ स्वप्रकाशायै नमः
ॐ शोभमानविहङ्गमायै नमः
ॐ देवाङ्कस्थायै नमः
ॐ परिणत्यै नमः ॐ
कामवत्सायै नमः
ॐ महामत्यै नमः
ॐ इल्वलायै नमः
ॐ उत्पलनाभायै नमः ॥ ३२० ॥
ॐ आधिशमन्यै नमः
ॐ वरवर्णिन्यै नमः
ॐ स्वनिष्ठायै नमः
ॐ पद्मनिलयायै नमः
ॐ सद्गत्यै नमः
ॐ पद्मगन्धिन्यै नमः
ॐ पद्मवर्णायै नमः
ॐ कामयोन्यै नमः
ॐ चण्डिकायै नमः
ॐ चारुकोपनायै नमः
ॐ रतिस्नुषायै नमः
ॐ पद्मधरायै नमः
ॐ पूज्यायै नमः
ॐ त्रैलोक्यमोहिन्यै नमः
ॐ नित्यकन्यायै नमः
ॐ बिन्दुमालिन्यै नमः
ॐ अक्षयायै नमः
ॐ सर्वमातृकायै नमः
ॐ गन्धात्मिकायै नमः
ॐ सुरसिकायै नमः ॥ ३४० ॥
ॐ दीप्तमूर्त्यै नमः
ॐ सुमध्यमायै नमः
ॐ पृथुश्रोण्यै नमः
ॐ सौम्यमुख्यै नमः
ॐ सुभगायै नमः
ॐ विष्टरश्रुत्यै नमः
ॐ स्मिताननायै नमः
ॐ चारुदत्यै नमः
ॐ निम्ननाभ्यै नमः
ॐ महास्तन्यै नमः
ॐ स्निग्धवेण्यै नमः
ॐ भगवत्यै नमः
ॐ सुकान्तायै नमः
ॐ वामलोचनायै नमः
ॐ पल्लवाङ्घ्र्यै नमः
ॐ पद्ममनसे नमः
ॐ पद्मबोधायै नमः
ॐ महाप्सरसे नमः
ॐ विद्वत्प्रियायै नमः
ॐ चारुहासायै नमः ॥ ३६० ॥
ॐ शुभदृष्ट्यै नमः
ॐ ककुद्मिन्यै नमः
ॐ कम्बुग्रीवायै नमः
ॐ सुजघनायै नमः
ॐ रक्तपाण्यै नमः
ॐ मनोरमायै नमः
ॐ पद्मिन्यै नमः
ॐ मन्दगमनायै नमः
ॐ चतुर्दंष्ट्रायै नमः
ॐ चतुर्भुजायै नमः
ॐ शुभरेखायै नमः
ॐ विलासभ्रुवे नमः
ॐ शुकवाण्यै नमः
ॐ कलावत्यै नमः
ॐ ऋजुनासायै नमः
ॐ कलरवायै नमः
ॐ वरारोहायै नमः
ॐ तलोदर्यै नमः
ॐ सन्ध्यायै नमः
ॐ बिम्बाधरायै नमः ॥ ३८० ॥
ॐ पुर्वभाषिण्यै नमः
ॐ स्त्रीसमाह्वयायै नमः
ॐ इक्षुचापायै नमः
ॐ सुमशरायै नमः
ॐ दिव्यभूषायै नमः
ॐ मनोहरायै नमः
ॐ वासव्यै नमः
ॐ पण्डरच्छत्रायै नमः
ॐ करभोरवे नमः
ॐ तिलोत्तमायै नमः
ॐ सीमन्तिन्यै नमः
ॐ प्राणशक्त्यै नमः
ॐ विभीषिण्यै नमः
ॐ असुधारिण्यै नमः
ॐ भद्रायै नमः
ॐ जयावहायै नमः
ॐ चन्द्रवदनायै नमः
ॐ कुटिलालकायै नमः
ॐ चित्राम्बरायै नमः
ॐ चित्रगन्धायै नमः ॥ ४०० ॥
ॐ रत्नमौलिसमुज्ज्वलायै नमः
ॐ दिव्यायुधायै नमः
ॐ दिव्यमाल्यायै नमः
ॐ विशाखायै नमः
ॐ चित्रवाहनायै नमः
ॐ अम्बिकायै नमः
ॐ सिन्धुतनयायै नमः
ॐ सुश्रेण्यै नमः
ॐ सुमहासनायै नमः
ॐ सामप्रियायै नमः
ॐ नम्रिताङ्ग्यै नमः
ॐ सर्वसेव्यायै नमः
ॐ वराङ्गनायै नमः
ॐ गन्धद्वारायै नमः
ॐ दुराधर्षायै नमः
ॐ नित्यपुष्टायै नमः
ॐ करीषिण्यै नमः
ॐ देवजुष्टायै नमः
ॐ आदित्यवर्णायै नमः
ॐ दिव्यगन्धायै नमः ॥ ४२० ॥
ॐ सुहृत्तमायै नमः
ॐ अनन्तरूपायै नमः
ॐ अनन्तस्थायै नमः
ॐ सर्वदानन्तसङ्गमायै नमः
ॐ यज्ञाशिन्यै नमः
ॐ महावृष्ट्यै नमः
ॐ सर्वपूज्यायै नमः
ॐ वषट्क्रियायै नमः
ॐ योगप्रियायै नमः
ॐ वियन्नाभ्यै नमः
ॐ अनन्तश्रियै नमः
ॐ अतीन्द्रियायै नमः
ॐ योगिसेव्यायै नमः
ॐ सत्यरतायै नमः
ॐ योगमायायै नमः
ॐ पुरातन्यै नमः
ॐ सर्वेश्वर्यै नमः
ॐ सुतरण्यै नमः
ॐ शरण्यायै नमः
ॐ धर्मदेवतायै नमः  ॥ ४४०
ॐ सुतरायै नमः
ॐसंवृतज्योतिषे नमः
ॐ योगिन्यै नमः
ॐ योगसिद्धिदायै नमः
ॐ सृष्टिशक्त्यै नमः
ॐ द्योतमानायै नमः
ॐ भूतायै नमः
ॐ मङ्गलदेवतायै नमः
ॐ संहारशक्त्यै नमः
ॐ प्रबलायै नमः
ॐ निरुपाधये नमः
ॐ परावरायै नमः
ॐ उत्तारिण्यै नमः
ॐ तारयन्त्यै नमः
ॐ शाश्वत्यै नमः
ॐ समितिञ्जयायै नमः
ॐ महाश्रियै नमः
ॐ अजहत्कीर्त्यै नमः
ॐ योगश्रियै नमः
ॐ सिद्धिसाधिन्यै नमः ॥ ४६०

ॐ पुण्यश्रियै नमः
ॐपुण्यनिलयायै नमः
ॐ ब्रह्मश्रियै नमः
ॐ ब्राह्मणप्रियायै नमः
ॐ राजश्रियै नमः
ॐ राजकलितायै नमः
ॐ फलश्रियै नमः
ॐ स्वर्गदायिन्यै नमः
ॐ देवश्रियै नमः
ॐ अद्भुतकथायै नमः
ॐ वेदश्रियै नमः
ॐ श्रुतिमार्गिण्यै नमः
ॐ तमोऽपहायै नमः
ॐ अव्ययनिधये नमः
ॐ लक्षणायै नमः
ॐ हृदयङ्गमायै नमः
ॐ मृतसञ्जीविन्यै नमः
ॐ शुभ्रायै नमः
ॐ चन्द्रिकायै नमः
ॐ सर्वतोमुख्यै नमः ॥ ४८०

ॐ सर्वोत्तमायै नमः
ॐ मित्रविन्दायै नमः
ॐ मैथिल्यै नमः
ॐ प्रियदर्शनायै नमः
ॐ सत्यभामायै नमः
ॐ वेदवेद्यायै नमः
ॐ सीतायै नमः
ॐ प्रणतपोषिण्यै नमः
ॐ मूलप्रकृत्यै नमः
ॐ ईशानायै नमः
ॐ शिवदायै नमः
ॐ दीप्रदीपिन्यै नमः
ॐ अभिप्रियायै नमः
ॐ स्वैरवृत्त्यै नमः
ॐ रुक्मिण्यै नमः
ॐ सर्वसाक्षिण्यै नमः
ॐ गान्धारिण्यै नमः
ॐ परगत्यै नमः
ॐ तत्त्वगर्भाय नमः
ॐ भवाभवायै नमः ॥ ५०० ॥
ॐ अन्तर्वृत्त्यै नमः
ॐ महारुद्रायै नमः
ॐ विष्णुदुर्गायै नमः
ॐ महाबलायै नमः
ॐ मदयन्त्यै नमः
ॐ लोकधारिण्यै नमः
ॐ अदृश्यायै नमः
ॐ सर्वनिष्कृत्यै नमः
ॐ देवसेनायै नमः
ॐ आत्मबलदायै नमः
ॐ वसुधायै नमः
ॐ मुख्यमातृकायै नमः
ॐ क्षीरधारायै नमः
ॐ घृतमय्यै नमः
ॐ जुह्वत्यै नमः
ॐ यज्ञदक्षिणायै नमः
ॐ योगनिद्रायै नमः
ॐ योगरतायै नमः
ॐ ब्रह्मचर्यायै नमः
ॐ दुरत्ययायै नमः ॥ ५२० ॥
ॐ सिंहपिञ्छायै नमः
ॐ महादुर्गायै नमः
ॐ जयन्त्यै नमः
ॐ खड्गधारिण्यै नमः
ॐ सर्वार्तिनाशिन्यै नमः
ॐ हृष्टायै नमः
ॐ सर्वेच्छापरिपूरिकायै नमः
ॐ आर्यायै नमः
ॐ यशोदायै नमः
ॐ वसुदायै नमः
ॐ धर्मकामार्थमोक्षदायै नमः
ॐ त्रिशूलिन्यै नमः
ॐ पद्मचिह्वायै नमः
ॐ महाकाल्यै नमः
ॐ इन्दुमालिन्यै नमः
ॐ एकवीरायै नमः
ॐ भद्रकाल्यै नमः
ॐ स्वानन्दिन्यै नमः
ॐ उल्लसद्गदायै नमः
ॐ नारायण्यै नमः ॐ ॥ ५४० ॥
ॐ जगत्पूरण्यै नमः
ॐ उर्वरायै नमः
ॐ द्रुहिणप्रसवे नमः
ॐ यज्ञकामायै नमः
लोलिहानायै नमः
ॐ तीर्थकर्यै नमः
ॐ उग्रविक्रमायै नमः
ॐ गरुत्मदुदयायै नमः
ॐ अत्युग्रायै नमः

ॐ वाराह्यै नमः
ॐ मातृभाषिण्यै नमः
ॐ अश्वक्रान्तायै नमः
ॐ रथक्रान्तायै नमः ॐ
विष्णुक्रान्तायै नमः
ॐ उरुचारिण्यै नमः
ॐ वैरोचन्यै नमः
ॐ नारसिंह्यै नमः
ॐ जीमूतायै नमः
ॐ शुभदेक्षणायै नमः
ॐ दीक्षाविदायै नमः ॐ ॥ ५६० ॥

ॐ विश्वशक्त्यै नमः
ॐ निजशक्त्यै नमः
ॐ सुदर्शिन्यै नमः
ॐ प्रतीयायै नमः
जगत्यै नमः
ॐ वन्यधारिण्यै नमः
ॐ कलिनाशिन्यै नमः
ॐ अयोध्यायै नमः
ॐ अच्छिन्नसन्तानायै नमः
ॐ महारत्नायै नमः
ॐ सुखावहायै नमः
ॐ राजवत्यै नमः
ॐ अप्रतिभयायै नमः
ॐ विनयित्र्यै नमः
ॐ महाशनायै नमः
ॐ अमृतस्यन्दिन्यै नमः
ॐ सीमायै नमः
ॐ यज्ञगर्भायै नमः
ॐ समेक्षणायै नमः
ॐ आकूत्यै नमः ॐ ॥ ५८० ॥

ॐ ऋग्यजुःसामघोषायै नमः
ॐ आरामवनोत्सुकायै नमः
ॐ सोमपायै नमः
ॐ माधव्यै नमः
ॐ नित्यकल्याण्यै नमः
ॐ कमलार्चितायै नमः
ॐ योगारूढायै नमः
ॐ स्वार्थजुष्टायै नमः
ॐ वह्निवर्णायै नमः
ॐ जितासुरायै नमः
ॐ यज्ञविद्यायै नमः
ॐ गुह्यविद्यायै नमः
ॐ अध्यात्मविद्यायै नमः
ॐ कृतागमायै नमः
ॐ आप्यायन्यै नमः
ॐ कलातीतायै नमः
ॐ सुमित्रायै नमः
ॐ परभक्तिदायै नमः
ॐ काङ्क्षमाणायै नमः
ॐ महामायायै नमः ॐ ॥ ६०० ॥
ॐ कोलकामायै नमः
ॐअमरावत्यै नमः
ॐ सुवीर्यायै नमः
ॐ दुःस्वप्नहरायै नमः
ॐ देवक्यै नमः
ॐ वसुदेवतायै नमः
ॐ सौदामिन्यै नमः
ॐ मेघरथायै नमः
ॐ दैत्यदानवमर्दिन्यै नमः
ॐ श्रेयस्कर्यै नमः
ॐ चित्रलीलायै नमः
ॐ एकाकिन्यै नमः
ॐ रत्नपादुकायै नमः
ॐ मनस्यमानायै नमः
ॐ तुलस्यै नमः
ॐ रोगनाशिन्यै नमः
ॐ उरुप्रदायै नमः
ॐ तेजस्विन्यै नमः
ॐ सुखज्वालायै नमः
ॐ मन्दरेखायै नमः ॥ ६२० ॥

ॐ अमृताशिन्यै नमः
ॐब्रह्मिष्ठायै नमः
ॐ वह्निशमन्यै नमः
ॐ जुषमाणायै नमः
ॐ गुणात्ययायै नमः
ॐ कादम्बर्यै नमः
ॐ ब्रह्मरतायै नमः
ॐ विधात्र्यै नमः
ॐ उज्ज्वलहस्तिकायै नमः
ॐ अक्षोभ्यायै नमः
ॐ सर्वतोभद्रायै नमः
ॐ वयस्यायै नमः
ॐ स्वस्तिदक्षिणायै नमः
ॐ सहस्रास्यायै नमः
ॐ ज्ञानमात्रे नमः
ॐ वैश्वानर्यै नमः
ॐ अक्षवर्तिन्यै नमः
ॐ प्रत्यग्वरायै नमः
ॐ वारणवत्यै नमः
ॐ अनसूयायै नमः ॥ ६४० ॥
ॐ दुरासदायै नमः
ॐअरुन्धत्यै नमः
ॐ कुण्डलिन्यै नमः
ॐ भव्यायै नमः
ॐ दुर्गतिनाशिन्यै नमः
ॐ मृत्युञ्जयायै नमः
ॐ त्रासहर्यै नमः
ॐ निर्भयायै नमः
ॐ शत्रुसूदिन्यै नमः
ॐ एकाक्षरायै नमः
ॐ सत्पुरन्घ्र्यै नमः
ॐ सुरपक्षायै नमः
ॐ सुरातुलायै नमः
ॐ सकृद्विभातायै नमः
ॐ सर्वार्तिसमुद्रपरिशोषिण्यै नमः
ॐ बिल्वप्रियायै नमः
ॐ अवन्यै नमः
ॐ चक्रहृदयायै नमः
ॐ कम्बुतीर्थगायै नमः
ॐ सर्वमन्त्रात्मिकायै नमः ॥ ६६० ॥

ॐ विद्युते नमः
ॐ सुवर्णायै नमः
ॐ सर्वरञ्जन्यै नमः
ॐ ध्वजच्छत्राश्रयायै नमः
ॐ भूत्यै नमः
ॐ वैष्णव्यै नमः
ॐ सद्गुणोज्ज्वलायै नमः
ॐ जिज्ञासायै नमः
ॐ मनीषायै नमः
ॐ समदर्शिन्यै नमः
ॐ सहस्रशक्त्यै नमः
ॐ आवृत्त्यै नमः
ॐ सुस्थिरायै नमः
ॐ श्रेयसां निधये नमः
ॐ रोहिण्यै नमः ॥ ६८० ॥

ॐ रेवत्यै नमः
ॐचन्द्रसोदर्यै नमः
ॐ भद्रमोहिन्यै नमः
ॐ सूर्यायै नमः
ॐ कन्याप्रियायै नमः
ॐ विश्वभाविन्यै नमः
ॐ सुविभाविन्यै नमः
ॐ सुप्रदृश्यायै नमः
ॐ कामचारिण्यै नमः
ॐ अप्रमात्तायै नमः
ॐ ललन्तिकायै नमः
ॐ मोक्षलक्ष्म्यै नमः ॐ
जगद्योन्यै नमः
ॐ व्योमलक्ष्म्यै नमः
ॐ सुदुर्लभायै नमः
ॐ भास्कर्यै नमः
ॐ पुण्यगेहस्थायै नमः
ॐ मनोज्ञायै नमः
ॐ विभवप्रदायै नमः
ॐ लोकस्वामिन्यै नमः ॐ॥ ७०० ॥

ॐ अच्युतार्थायै नमः
ॐ पुष्कलायै नमः
ॐ जगदाकृत्यै नमः
ॐ विचित्रहारिण्यै नमः
ॐ कान्तायै नमः
ॐ वाहिन्यै नमः
ॐ भूतवासिन्यै नमः
ॐ प्राणिन्यै नमः
ॐ प्राणदायै नमः
ॐ विश्वायै नमः
ॐ विश्वब्रह्माण्डवासिन्यै नमः
ॐ सम्पूर्णायै नमः
ॐ परमोत्साहायै नमः
ॐ श्रीमत्यै नमः
ॐ श्रीपत्यै नमः
ॐ श्रुत्यै नमः
ॐ श्रयन्त्यै नमः
ॐ श्रीयमाणायै नमः
ॐ क्ष्मायै नमः
ॐ विश्वरूपायै नमः ॥ ७२० ॥
ॐ प्रसादिन्यै नमः
ॐ हर्षिण्यै नमः
ॐ प्रथमायै नमः
ॐ शर्वायै नमः
ॐ विशालायै नमः
ॐ कामवर्षिण्यै नमः
ॐ सुप्रतीकायै नमः
ॐ पृश्निमत्यै नमः
ॐ निवृत्त्यै नमः
ॐ विविधायै नमः
ॐ परायै नमः
ॐ सुयज्ञायै नमः
ॐ मधुरायै नमः
ॐ श्रीदायै नमः
ॐ देवरात्यै नमः
ॐ महामनसे नमः
ॐ स्थूलायै नमः
ॐ सर्वाकृत्यै नमः
ॐ स्थेमायै नमः
ॐ निम्नगर्भायै नमः ॥ ७४० ॥
तमोनुदायै नमः
ॐ तुष्ट्यै नमः
ॐ वागीश्वर्यै नमः
ॐ पुष्ट्यै नमः
ॐ सर्वादये नमः
ॐ सर्वशोषिण्यै नमः
ॐ शक्त्यात्मिकायै नमः
ॐ शब्दशक्त्यै नमः
ॐ विशिष्टायै नमः
ॐ वायुमत्यै नमः
ॐ उमायै नमः
ॐ आन्वीक्षिक्यै नमः
ॐ त्रय्यै नमः
ॐ वार्तायै नमः
ॐ दण्डनीत्यै नमः ॐ
नयात्मिकायै नमः
ॐ व्याल्यै नमः
ॐ सङ्कर्षिण्यै नमः
ॐ द्योतायै नमः
ॐ महादेव्यै नमः ॐ ॥ ७६० ॥
ॐ अपराजितायै नमः
ॐ कपिलायै नमः
ॐ पिङ्गलायै नमः
ॐ स्वस्थायै नमः
ॐ बलाक्यै नमः
ॐ घोषनन्दिन्यै नमः
ॐ अजितायै नमः
ॐ कर्षिण्यै नमः
ॐ नीत्यै नमः
ॐ गरुडायै नमः
ॐ गरुडासनायै नमः
ॐ ह्लादिन्यै नमः
ॐ अनुग्रहायै नमः
ॐ नित्यायै नमः
ॐ ब्रह्मविद्यायै नमः
ॐ हिरण्मय्यै नमः
ॐ मह्यै नमः
ॐ शुद्धविधायै नमः
ॐ पृथ्व्यै नमः
ॐ सन्तानिन्यै नमः ॥ ७८० ॥
ॐ अंशुमालिन्यै नमः
ॐ यज्ञाश्रयायै नमः
ॐ ख्यातिपरायै नमः
ॐ स्तव्यायै नमः
ॐ वृष्ट्यै नमः
ॐ त्रिकालगायै नमः
ॐ सम्बोधिन्यै नमः
ॐ शब्दपूर्णायै नमः
ॐ विजयायै नमः
ॐ अंशुमत्यै नमः
ॐ कलायै नमः
ॐ शिवायै नमः
ॐ स्तुतिप्रियायै नमः
ॐ ख्यात्यै नमः
ॐ जीवयन्त्यै नमः
ॐ पुनर्वसवे नमः
ॐ दीक्षायै नमः
ॐ भक्तार्तिहायै नमः
ॐ रक्षायै नमः
ॐ परीक्षायै नमः ॥ ८०० ॥
ॐ यज्ञसम्भवायै नमः
ॐ आर्द्रायै नमः
ॐ पुष्करिण्यै नमः
ॐ पुण्यायै नमः
ॐ गण्यायै नमः
ॐ दारिद्र्यभञ्जिन्यै नमः
ॐ धन्यायै नमः
ॐ मान्यायै नमः
ॐ पद्मनेम्यै नमः
ॐ भार्गव्यै नमः
ॐ वंशवर्धन्यै नमः
ॐ तीक्ष्णप्रवृत्त्त्यै नमः
ॐ सत्कीर्त्यै नमः
ॐ निषेव्यायै नमः
ॐ अघविनाशिन्यै नमः
ॐ संज्ञायै नमः
ॐ निःसंशयायै नमः
ॐ पूर्वायै नमः
ॐ वनमालायै नमः

ॐ वसुन्धरायै नमः ॥ ८२० ॥
ॐ पृथवे नमः
ॐ महोत्कटायै नमः
ॐ अहल्यायै नमः
ॐ मण्डलायै नमः
ॐ आश्रितमानदायै नमः
ॐ सर्वायै नमः
ॐ नित्योदितायै नमः
ॐ उदारायै नमः
ॐ जृम्भमाणायै नमः
ॐ महोदयायै नमः
ॐ चन्द्रकान्तोदितायै नमः
ॐ चन्द्रायै नमः
ॐ चतुरश्रायै नमः
ॐ मनोजवायै नमः
ॐ बालायै नमः
ॐ कुमार्यै नमः
ॐ युवत्यै नमः
ॐ करुणायै नमः
ॐ भक्तवत्सलायै नमः
ॐ मेदिन्यै नमः ॥ ८४० ॥
ॐ उपनिषन्मिश्रायै नमः
ॐ सुमवीरवे नमः
ॐ धनेश्वर्यै नमः
ॐ दुर्मर्षण्यै नमः
ॐ सुचरितायै नमः
ॐ बोधायै नमः
ॐ शोभायै नमः
ॐ सुवर्चलायै नमः
ॐ यमुनायै नमः
ॐ अक्षौहिण्यै नमः
ॐ गङ्गायै नमः
ॐ मन्दाकिन्यै नमः
ॐ अमरालयायै नमः
ॐ गोदायै नमः
ॐ गोदावर्यै नमः
ॐ चन्द्रभागायै नमः
ॐ कावेर्यै नमः
ॐ उदन्वत्यै नमः
ॐ सिनीवाल्यै नमः ॐ
कुहवे नमः ॥ ८६० ॥
ॐ राकायै नमः
ॐ वारणायै नमः
ॐ सिन्धुमत्यै नमः
ॐ अमायै नमः
ॐ वृद्ध्यै नमः
ॐ स्थित्यै नमः
ॐ ध्रुवायै नमः
ॐ बुद्ध्यै नमः
ॐ त्रिगुणायै नमः
ॐ गुणगह्वरायै नमः
ॐ पूर्तये नमः
ॐ मायात्मिकायै नमः
ॐ स्फूर्तये नमः
ॐ व्याख्यायै नमः
ॐ सूत्रायै नमः
ॐ प्रजावत्यै नमः
ॐ विभूत्यै नमः
ॐ निष्कलायै नमः
ॐ रम्भायै नमः
ॐ रक्षायै नमः ॥ ८८० ॥
ॐ सुविमलायै नमः
ॐ क्षमायै नमः
ॐ प्राप्त्यै नमः
ॐ वासन्तिकालेखायै नमः
ॐ भूरिबीजायै नमः
ॐ महागदायै नमः
ॐ अमोघायै नमः
ॐ शान्तिदायै नमः
ॐ स्तुत्यायै नमः
ॐ ज्ञानदायै नमः
ॐ उत्कर्षिण्यै नमः
ॐ शिखायै नमः
ॐ प्रकृत्यै नमः
ॐ गोमत्यै नमः
ॐ लोलायै नमः
ॐ कमलायै नमः
ॐ कामदुहे नमः
ॐ विध्यै नमः
ॐ प्रज्ञायै नमः
ॐ रामायै नमः ॥ ९०० ॥
ॐ परायै नमः
ॐ सन्ध्यायै नमः
ॐ सुभद्रायै नमः
ॐ सर्वमङ्गलायै नमः
ॐ नन्दायै नमः
ॐ भद्रायै नमः
ॐ जयायै नमः
ॐ रिक्तायै नमः
ॐ तिथिपूर्णायै नमः
ॐ अमृतम्भरायै नमः
ॐ काष्ठायै नमः
ॐ कामेश्वर्यै नमः
ॐ निष्ठायै नमः
ॐ काम्यायै नमः
ॐ रम्यायै नमः
ॐ वरायै नमः
ॐ स्मृत्यै नमः
ॐ शङ्खिण्यै नमः
ॐ श्यामायै नमः ॥ ९२० ॥
ॐ समायै नमः
ॐ गोत्रायै नमः
ॐ रमायै नमः
ॐ दित्यै नमः
ॐ शान्त्यै नमः
ॐ दान्त्यै नमः
ॐ स्तुत्यै नमः
ॐ सिद्ध्यै नमः
ॐ विरजायै नमः
ॐ अत्युज्ज्वलायै नमः
ॐ अव्ययायै नमः
ॐ वाण्यै नमः
ॐ गौर्यै नमः
ॐ इन्दिरायै नमः
ॐ लक्ष्म्यै नमः
ॐ मेधायै नमः
ॐ श्रद्धायै नमः
ॐ सरस्वत्यै नमः
ॐ स्वधायै नमः
ॐ स्वाहायै नमः ॥ ९४० ॥
ॐ रत्यै नमः
ॐ उषायै नमः
ॐ वसुविद्यायै नमः
ॐ धृत्यै नमः
ॐ सहायै नमः
ॐ शिष्टेष्टायै नमः
ॐ शुच्यै नमः
ॐ धात्र्यै नमः
ॐ सुधायै नमः
ॐ रक्षोध्न्यै नमः
ॐ अजायै नमः
ॐ अमृतायै नमः
ॐ रत्नावल्यै नमः
ॐ भारत्यै नमः
ॐ इडायै नमः
ॐ धीरधियै नमः
ॐ केवलायै नमः
ॐ आत्मदायै नमः
ॐ यस्यै नमः
ॐ तस्यै नमः ॥ ९६० ॥
ॐ शुद्ध्यै नमः
ॐ सस्मितायै नमः
ॐ कस्यै नमः
ॐ नीलायै नमः
ॐ राधायै नमः
ॐ अमृतोद्भवायै नमः
ॐ परधुर्यास्पदायै नमः
ॐ ह्रियै नमः
ॐ भुवे नमः
ॐ कामिन्यै नमः
ॐ शोकनाशिन्यै नमः
ॐ मायाकृत्यै नमः
ॐ रसघनायै नमः
ॐ नर्मदायै नमः
ॐ गोकुलाश्रयायै नमः
ॐ अर्कप्रभायै नमः
ॐ रथेभाश्वनिलयायै नमः
ॐ इन्दुप्रभायै नमः
अद्भुतायै नमः
ॐ श्रियै नमः ॥ ९८० ॥
ॐ कृशानुप्रभायै नमः
ॐ वज्रलम्भनायै नमः
ॐ सर्वभूमिदायै नमः
ॐ भोगप्रियायै नमः
ॐ भोगवत्यै नमः
ॐ भोगीन्द्रशयनासनायै नमः
ॐ अश्वपूर्वायै नमः
ॐ रथमध्यायै नमः
ॐ हस्तिनादप्रबोधिन्यै नमः
ॐ सर्वलक्षणलक्षण्यायै नमः
ॐ सर्वलोकप्रियङ्कर्यै नमः
ॐ सर्वोत्कृष्टायै नमः
ॐ सर्वमय्यै नमः
ॐ भवभङ्गापहारिण्यै नमः
ॐ वेदान्तस्थायै नमः
ॐ ब्रह्मनीत्यै नमः
ॐ ज्योतिष्मत्यै नमः
ॐ अमृतावहायै नमः
ॐ भूताश्रयायै नमः
ॐ निराधारायै नमः ॐ ॥ १०००
ॐ संहितायै नमः
ॐ सुगुणोत्तरायै नमः
ॐ सर्वातिशायिन्यै नमः
ॐ प्रीत्यै नमः
ॐ सर्वभूतस्थितायै नमः
ॐ द्विजायै नमः
ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्यायै नमः
ॐ दष्टादृष्टफलप्रदायै नमः ॥ १००८

इति श्रीलक्ष्मीसहस्रनामावलिः 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *