॥ श्रीरामसहस्रनामावलिः ॥

द्रष्टव्यं :
स्तोत्रेषु कुत्रापि अशुद्धो विद्यते तु अधः कमेन्टकोष्ठे संसूचयन्तु तेन महान्तः धन्यवादाः

॥ श्रीरामसहस्रनामावलिः ॥

ॐ श्रीरामाय नमः ।
ॐ राजीवलोचनाय नमः ।
ॐ श्रीमते नमः ।
ॐ रघुपुंगवाय नमः ।
ॐ राभद्राय नमः ।
ॐ सदाचारय नमः ।
ॐ राजेन्द्राय नमः ।
ॐ जानकीपतये नमः ।
ॐ अग्रगण्याय नमः ।
ॐ वरेण्याय नमः । ॥ १० ॥

ॐ वरदाय नमः ।
ॐ परमेश्वराय नमः ।
ॐ जनार्दनाय नमः ।
ॐ जितामित्राय नमः ।
ॐ परार्थैकप्रयोजनाय नमः ।
ॐ विश्वामित्रप्रियाय नमः ।
ॐ दान्ताय नमः ।
ॐ शत्रुजिते नमः ।
ॐ शत्रुतापनाय नमः ।
ॐ सर्वज्ञाय नमः । ॥ २० ॥

ॐ सर्वदेवादये नमः ।
ॐ शरण्याय नमः ।
ॐ वालिमर्दनाय नमः ।
ॐ ज्ञानभाव्याय नमः ।
ॐ अपरिच्छेद्याय नमः ।
ॐ वाग्मिने नमः ।
ॐ सत्यव्रताय नमः ।
ॐ शुचये नमः ।
ॐ ज्ञानगम्याय नमः ।
ॐ दृढप्रज्ञाय नमः । ॥ ३० ॥

ॐ खरध्वंिसने नमः ।
ॐ प्रतापवते नमः ।
ॐ द्युतिमते नमः ।
ॐ आत्मवते नमः ।
ॐ वीराय नमः ।
ॐ जितक्रोधाय नमः ।
ॐ अरिमर्दनाय नमः ।
ॐ विश्वरूपाय नमः ।
ॐ विशालाक्षाय नमः ।
ॐ प्रभवे नमः । ॥ ४० ॥

ॐ परिवृढाय नमः ।
ॐ दृढाय नमः ।
ॐ ईशाय नमः ।
ॐ खड्गधराय नमः ।
ॐ श्रीमते नमः ।
ॐ कौसलेयाय नमः ।
ॐ अनसूयकाय नमः ।
ॐ विपुलांसाय नमः ।
ॐ महोरस्काय नमः ।
ॐ परमेष्ठिने नमः । ॥ ५० ॥

ॐ परायणाय नमः ।
ॐ सत्यव्रताय नमः ।
ॐ सत्यसन्धाय नमः ।
ॐ गुरवे नमः ।
ॐ परमधार्मिकाय नमः ।
ॐ लोकज्ञाय नमः ।
ॐ लोकवन्द्याय नमः ।
ॐ लोकात्मने नमः ।
ॐ लोककृते नमः ।
ॐ पराय नमः । ॥ ६० ॥

ॐ अनादये नमः ।
ॐ भगवते नमः ।
ॐ सेव्याय नमः ।
ॐ जितमायाय नमः ।
ॐ रघूद्वहाय नमः ।
ॐ रामाय नमः ।
ॐ दयाकराय नमः ।
ॐ दक्षाय नमः ।
ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
ॐ सर्वपावनाय नमः । ॥ ७० ॥

ॐ ब्रह्मण्याय नमः ।
ॐ नीतिमते नमः ।
ॐ गोप्त्रे नमः ।
ॐ सर्वदेवमयाय नमः ।
ॐ हरये नमः ।
ॐ सुन्दराय नमः ।
ॐ पीतवाससे नमः ।
ॐ सूत्रकाराय नमः ।
ॐ पुरातनाय नमः ।
ॐ सौम्याय नमः । ॥ ८० ॥

ॐ महर्षये नमः ।
ॐ कोदण्डिने नमः ।
ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
ॐ सर्वकोविदाय नमः ।
ॐ कवये नमः ।
ॐ सुग्रीववरदाय नमः ।
ॐ सर्वपुण्याधिकप्रदाय नमः ।
ॐ भव्याय नमः ।
ॐ जितारिषड्वर्गाय नमः ।
ॐ महोदराय नमः । ॥ ९० ॥

ॐ अघनाशनाय नमः ।
ॐ सुकीर्तये नमः ।
ॐ आदिपुरूषाय नमः ।
ॐ कान्ताय नमः ।
ॐ पुण्यकृते नमः ।
ॐ आगमाय नमः।
ॐ अकल्मषाय नमः ।
ॐ चतुर्बाहवे नमः ।
ॐ सर्वावासाय नमः ।
ॐ दुरासदाय नमः । ॥ १०० ॥
ॐ मितभाषिणे नमः ।
ॐ निवृत्तात्मने नमः ।
ॐ स्मृतिमते नमः ।
ॐ वीर्यवते नमः ।
ॐ प्रभवे नमः ।
ॐ धीराय नमः ।
ॐ दान्ताय नमः ।
ॐ घनश्यामाय नमः ।
ॐ सर्वायुधविशारदाय नमः ।
ॐ अध्यात्मयोगनिलयाय नमः । ॥ ११० ॥

ॐ सुमनसे नमः ।
ॐ लक्ष्मणाग्रजाय नमः ।
ॐ सर्वतीर्थमयाय नमः ।
ॐ शूराय नमः ।
ॐ सर्वयज्ञफलप्रदाय नमः ।
ॐ यज्ञस्वरूपिणे नमः ।
ॐ यज्ञेशाय नमः ।
ॐ जरामरणवर्जिताय नमः ।
ॐ वर्णाश्रमकराय नमः ।
ॐ वर्णिने नमः । ॥ १२० ॥

ॐ शत्रुजिते नमः ।
ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ।
ॐ विभीषणप्रतिष्ठात्रे नमः ।
ॐ परमात्मने नमः ।
ॐ परात्पराय नमः ।
ॐ प्रमाणभूताय नमः ।
ॐ दुर्ज्ञेयाय नमः ।
ॐ पूर्णाय नमः ।
ॐ परपुरञ्जयाय नमः ।
ॐ अनन्तदृष्टये नमः । ॥ १३० ॥

ॐ आनन्दाय नमः ।
ॐ धनुर्वेदाय नमः ।
ॐ धनुर्धराय नमः ।
ॐ गुणाकराय नमः ।
ॐ गुणश्रेष्ठाय नमः ।
ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः ।
ॐ अभिवन्द्याय नमः ।
ॐ महाकायाय नमः ।
ॐ विश्वकर्मणे नमः ।
ॐ विशारदाय नमः । ॥ १४० ॥

ॐ विनीतात्मने नमः ।
ॐ वीतरागाय नमः ।
ॐ तपस्वीशाय नमः ।
ॐ जनेश्वराय नमः ।
ॐ कल्याणप्रकृतये नमः ।
ॐ कल्पाय नमः ।
ॐ सर्वेशाय नमः ।
ॐ सर्वकामदाय नमः ।
ॐ अक्षयाय नमः ।
ॐ पुरुषाय नमः । ॥ १५० ॥

ॐ साक्षिणे नमः ।
ॐ केशवाय नमः ।
ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ।
ॐ लोकाध्यक्षाय नमः ।
ॐ महामायाय नमः ।
ॐ विभीषणवरप्रदाय नमः ।
ॐ आनन्दविग्रहाय नमः ।
ॐ ज्योतिषे नमः ।
ॐ हनुमत्प्रभवे नमः ।
ॐ अव्ययाय नमः । ॥ १६० ॥

ॐ भ्राजिष्णवे नमः ।
ॐ सहनाय नमः ।
ॐ भोक्त्रे नमः ।
ॐ सत्यवादिने नमः ।
ॐ बहुश्रुताय नमः ।
ॐ सुखदाय नमः ।
ॐ कारणाय नमः ।
ॐ कर्त्रे नमः ।
ॐ भवबन्धविमोचनाय नमः ।
ॐ देवचूडामणये नमः । ॥ १७० ॥

ॐ नेत्रे नमः ।
ॐ ब्रह्मण्याय नमः ।
ॐ ब्रह्मवर्धनाय नमः ।
ॐ संसारोत्तारकाय नमः ।
ॐ रामाय नमः ।
ॐ सर्वदुःखविमोक्षकृते नमः ।
ॐ विद्वत्तमाय नमः ।
ॐ विश्वकर्त्रे नमः ।
ॐ विश्वहर्त्रे नमः ।
ॐ विश्वकृते नमः । ॥ १८० ॥

ॐ नित्याय नमः ।
ॐ नियतकल्याणाय नमः ।
ॐ सीताशोकविनाशकृते नमः ।
ॐ काकुत्स्थाय नमः ।
ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः ।
ॐ विश्वामित्रभयापहाय नमः ।
ॐ मारीचमथनाय नमः ।
ॐ रामाय नमः ।
ॐ विराधवधपण्डिताय नमः ।
ॐ दुस्स्वन्पनाशनाय नमः । ॥ १९० ॥

ॐ रम्याय नमः ।
ॐ किरीटिने नमः ।
ॐ त्रिदशाधिपाय नमः ।
ॐ महाधनवे नमः ।
ॐ महाकायाय नमः ।
ॐ भीमाय नमः ।
ॐ भीमपराक्रमाय नमः ।
ॐ तत्त्वस्वरूपिणे नमः ।
ॐ तत्त्वज्ञाय नमः ।
ॐ तत्त्ववादिने नमः । ॥ २०० ॥

ॐ सुविक्रमाय नमः ।
ॐ भूतात्मने नमः ।
ॐ भूतकृते नमः ।
ॐ स्वामिने नमः ।
ॐ कालज्ञानिने नमः ।
ॐ महापटवे नमः ।
ॐ अनिर्विण्णाय नमः ।
ॐ गुणग्राहिणे नमः ।
ॐ निश्कलङ्काय नमः ।
ॐ कलङ्कहने नमः । ॥ २१० ॥

ॐ स्वभावभद्राय नमः ।
ॐ शत्रुघ्नाय नमः ।
ॐ केशवाय नमः ।
ॐ स्थाणवे नमः ।
ॐ ईश्वराय नमः ।
ॐ भूतादये नमः ।
ॐ शम्भवे नमः ।
ॐ आदित्याय नमः ।
ॐ स्थविष्ठाय नमः ।
ॐ शाश्वताय नमः । ॥ २२० ॥

ॐ ध्रुवाय नमः ।
ॐ कवचिने नमः ।
ॐ कुण्डलिने नमः ।
ॐ चक्रिणे नमः ।
ॐ खड्गिने नमः ।
ॐ भक्तजनप्रियाय नमः ।
ॐ अमृत्यवे नमः ।
ॐ जन्मरहिताय नमः ।
ॐ सर्वजिते नमः ।
ॐ सर्वगोचराय नमः । ॥ २३० ॥

ॐ अनुत्तमाय नमः ।
ॐ अप्रमेयात्मने नमः ।
ॐ सर्वादये नमः ।
ॐ गुणसागराय नमः ।
ॐ समाय नमः ।
ॐ समात्मने नमः ।
ॐ समगाय नमः ।
ॐ जटामुकुटमण्डिताय नमः ।
ॐ अजेयाय नमः ।
ॐ सर्वभूतात्मने नमः । ॥ २४० ॥

ॐ विष्वक्सेनाय नमः ।
ॐ महातपसे नमः ।
ॐ लोकाध्यक्षाय नमः ।
ॐ महाबाहवे नमः ।
ॐ अमृताय नमः ।
ॐ वेदवित्तमाय नमः ।
ॐ सहिष्णवे नमः ।
ॐ सद्गतये नमः ।
ॐ शास्त्रे नमः ।
ॐ विश्वयोनये नमः । ॥ २५० ॥

ॐ महाद्युतये नमः ।
ॐ अतीन्द्राय नमः ।
ॐ उर्जिताय नमः ।
ॐ प्रांशवे नमः ।
ॐ उपेन्द्राय नमः ।
ॐ वामनाय नमः ।
ॐ बलिने नमः ।
ॐ धनुर्वेदाय नमः ।
ॐ विधत्रे नमः ।
ॐ ब्रह्मणे नमः । ॥ २६० ॥

ॐ विष्णवे नमः ।
ॐ शङ्कराय नमः ।
ॐ हंसाय नमः ।
ॐ मरीचये नमः ।
ॐ गोविन्दाय नमः ।
ॐ रत्नगर्भाय नमः ।
ॐ महामतये नमः ।
ॐ व्यासाय नमः ।
ॐ वाचस्पतये नमः ।
ॐ सर्वदर्पितासुरमर्दनाय नमः । ॥ २७० ॥

ॐ जानकीवल्लभाय नमः ।
ॐ पूज्याय नमः ।
ॐ प्रकटाय नमः ।
ॐ प्रीतिवर्धनाय नमः ।
ॐ सम्भवाय नमः ।
ॐ अतीन्द्रियाय नमः ।
ॐ वेद्याय नमः ।
ॐ अनिर्देशाय नमः ।
ॐ जाम्बवत्प्रभवे नमः ।
ॐ मदनाय नमः । ॥ २८० ॥

ॐ मथनाय नमः ।
ॐ व्यापिने नमः ।
ॐ विश्वरुपाय नमः ।
ॐ निरञ्जनाय नमः ।
ॐ नारायणाय नमः ।
ॐ अग्रण्ये नमः ।
ॐ साधवे नमः ।
ॐ जटायुप्रीतिवर्धनाय नमः ।
ॐ नैकरूपाय नमः ।
ॐ जगन्नाथाय नमः । ॥ २९० ॥

ॐ सुरकार्यहिताय नमः ।
ॐ स्वभुवे नमः ।
ॐ जितक्रोधय नमः ।
ॐ जितारातये नमः ।
ॐ प्लवगाधिपराज्यदाय नमः ।
ॐ वसुदाय नमः ।
ॐ सुभुजाय नमः ।
ॐ नैकमायाय नमः ।
ॐ भव्यप्रमोदनाय नमः ।
ॐ चण्डांशवे नमः । ॥ ३०० ॥

ॐ सिद्धिदाय नमः ।
ॐ कल्पाय नमः ।
ॐ शरणागतवत्सलाय नमः ।
ॐ अगदाय नमः ।
ॐ रोगहर्त्रे नमः ।
ॐ मन्त्रज्ञाय नमः ।
ॐ मन्त्राभावनाय नमः ।
ॐ सौमित्रिवत्सलाय नमः ।
ॐ धुर्याय नमः ।
ॐ व्यक्ताव्यक्तस्वरुपधृते नमः । ॥ ३१० ॥

ॐ वसिष्ठाय नमः ।
ॐ ग्रामण्ये नमः ।
ॐ श्रीमते नमः ।
ॐ अनुकूलाय नमः ।
ॐ प्रियंवदाय नमः ।
ॐ अतुलाय नमः ।
ॐ सात्त्विकाय नमः ।
ॐ धीराय नमः ।
ॐ शरासनविशारदाय नमः ।
ॐ ज्येष्ठाय नमः । ॥ ३२० ॥

ॐ सर्वगुणोपेताय नमः ।
ॐ शक्तिमते नमः ।
ॐ ताटकान्तकाय नमः ।
ॐ वैकुण्ठाय नमः ।
ॐ प्राणिनांप्राणाय नमः ।
ॐ कमठाय नमः ।
ॐ कमलापतये नमः ।
ॐ गोवर्धनधराय नमः ।
ॐ मत्स्यरूपाय नमः ।
ॐ कारुण्यसागराय नमः । ॥ ३३० ॥

ॐ कुम्भकर्णप्रभेत्रे नमः ।
ॐ गोपिगोपालसंवृताय नमः ।
ॐ मायाविने नमः ।
ॐ व्यापकाय नमः ।
ॐ व्यापिने नमः ।
ॐ रैणुकेयबलापहाय नमः ।
ॐ पिनाकमथनाय नमः ।
ॐ वन्द्याय नमः ।
ॐ समर्थाय नमः ।
ॐ गरुडध्वजाय नमः । ॥ ३४० ॥

ॐ लोकत्रायाश्रयाय नमः ।
ॐ लोकचरिताय नमः ।
ॐ भरताग्रजाय नमः ।
ॐ श्रीधराय नमः ।
ॐ सद्गतये नमः ।
ॐ लोकसाक्षिणे नमः ।
ॐ नारायणाय नमः ।
ॐ बुधाय नमः ।
ॐ मनोवेगिने नमः ।
ॐ मनोरूपिणे नमः । ॥ ३५० ॥

ॐ पूर्णाय नमः ।
ॐ पुरुषपुंगवाय नमः ।
ॐ यदुश्रेष्ठाय नमः ।
ॐ यदुपतये नमः ।
ॐ भूतावासाय नमः ।
ॐ सुविक्रमाय नमः ।
ॐ तेजोधराय नमः ।
ॐ धराधराय नम: ।
ॐ चतुर्मूर्तये नम: ।
ॐ महानिधये नम: । ॥ ३६० ॥

ॐ चाणूरमर्दनाय नम: ।
ॐ दिव्याय नम: ।
ॐ शान्ताय नम: ।
ॐ भरतवन्दिताय नम: ।
ॐ शब्दातिगाय नम: ।
ॐ गभीरात्मने नम: ।
ॐ कोमलांगाय नम: ।
ॐ प्रजागराय नम: ।
ॐ लोकगर्भाय नम: ।
ॐ शोषशायिने नम: । ॥ ३७० ॥

ॐ क्षीराब्धिनिलयाय नमः ।
ॐ आत्मयोनये नम: ।
ॐ अदीनात्मने नम: ।
ॐ सहस्राक्षाय नम: ।
ॐ सहस्रपदे नम: ।
ॐ अमृतांशवे नम: ।
ॐ महागर्भाय नम: ।
ॐ निवृत्तविषयस्पृहाय नमः ।
ॐ त्रिकालज्ञाय नमः ।
ॐ मुनये नमः । ॥ ३८० ॥

ॐ साक्षिणे नमः ।
ॐ विहायसगतये नमः ।
ॐ कृतिने नमः ।
ॐ पर्जन्याय नमः ।
ॐ कुमुदाय नमः ।
ॐ भूतावासाय नमः ।
ॐ कमललोचनाय नमः ।
ॐ श्रीवत्सवक्षसे नमः ।
ॐ श्रीवासाय नमः ।
ॐ वीरघ्ने नमः । ॥ ३९० ॥

ॐ लक्ष्मणाग्रजाय नमः ।
ॐ लोकाभिरामाय नमः ।
ॐ लोकारिमर्दनाय नमः ।
ॐ सेवकप्रियाय नमः ।
ॐ सनातनतमाय नमः ।
ॐ मेघश्यामलाय नमः ।
ॐ राक्षसान्तकृते नमः ।
ॐ दिव्यायुधधराय नमः ।
ॐ श्रीमते नमः ।
ॐ अप्रमेयाय नमः । ॥ ४०० ॥

ॐ जितेन्द्रियाय नमः ।
ॐ भूदेववन्द्याय नमः ।
ॐ जनकप्रियकृते नमः ।
ॐ प्रपितामहाय नमः ।
ॐ उत्तमाय नमः ।
ॐ सात्त्विकाय नमः ।
ॐ सत्याय नमः ।
ॐ सत्यसन्धाय नमः ।
ॐ त्रिविक्रमाय नमः ।
ॐ सुव्रताय नमः । ॥ ४१० ॥

ॐ सुलभाय नमः ।
ॐ सूक्ष्माय नमः ।
ॐ सुघोषाय नमः ।
ॐ सुखदाय नमः ।
ॐ सुधिये नमः ।
ॐ दामोदराय नमः ।
ॐ अच्युताय नमः ।
ॐ शार्ङ्गिणे नमः ।
ॐ वामनाय नमः ।
ॐ मधुराधिपाय नमः । ॥ ४२० ॥

ॐ देवकीनन्दनाय नमः ।
ॐ शौरये नमः ।
ॐ शूराय नमः ।
ॐ कैटभमर्दनाय नमः ।
ॐ सप्ततालप्रभेत्त्रे नमः ।
ॐ मित्रावंशप्रवर्धनाय नमः ।
ॐ कालस्वरूपिणे नमः ।
ॐ कालात्मने नमः ।
ॐ कालाय नमः ।
ॐ कल्याणदाय नमः । ॥ ४३० ॥

ॐ कवये नमः ।
ॐ संवत्सराय नमः ।
ॐ ऋतवे नमः ।
ॐ पक्षाय नमः ।
ॐ अयनाय नमः ।
ॐ दिवसाय नमः ।
ॐ युगाय नमः ।
ॐ स्तव्याय नमः ।
ॐ विविक्ताय नमः ।
ॐ निर्लेपायः नमः । ॥ ४४० ॥

ॐ सर्वव्यापिने नमः ।
ॐ निराकुलाय नमः ।
ॐ अनादिनिधनाय नमः ।
ॐ सर्वलोकपूज्याय नमः ।
ॐ निरामयाय नमः ।
ॐ रसाय नमः ।
ॐ रसज्ञाय नमः ।
ॐ सारज्ञाय नमः ।
ॐ लोकसाराय नमः ।
ॐ रसात्मकाय नमः । ॥ ४५० ॥

ॐ सर्वदुःखातिगाय नमः ।
ॐ विद्याराशये नमः ।
ॐ परमगोचराय नमः ।
ॐ शेषाय नमः ।
ॐ विशेषाय नमः ।
ॐ विगतकल्मषाय नमः ।
ॐ रघुनायकाय नमः ।
ॐ वर्णश्रेष्ठाय नमः ।
ॐ वर्णवाह्याय नमः ।
ॐ वर्ण्याय नमः । ॥ ४६० ॥

ॐ वर्ण्यगुणोज्जवलाय नमः ।
ॐ कर्मसाक्षिणे नमः ।
ॐ अमरश्रेष्ठाय नमः ।
ॐ देवदेवाय नमः ।
ॐ सुखप्रदाय नमः ।
ॐ देवाधिदेवाय नमः ।
ॐ देवर्षये नमः ।
ॐ देवासुरनमस्कृताय नमः ।
ॐ सर्वदेवमयाय नमः ।
ॐ चक्रिणे नमः । ॥ ४७० ॥

ॐ शार्गंपाणये नमः ।
ॐ रघूत्तमाय नमः ।
ॐ मनसे नमः ।
ॐ बुद्धयै नमः ।
ॐ अहंकाराय नमः ।
ॐ प्रकृत्यै नमः ।
ॐ पुरुषाय नमः ।
ॐ अव्ययाय नमः ।
ॐ अहल्यापावनाय नमः ।
ॐ स्वामिने नमः । ॥ ४८० ॥

ॐ पितृभक्ताय नमः ।
ॐ वरप्रदाय नमः ।
ॐ न्यायाय नमः ।
ॐ न्यायिने नमः ।
ॐ नयिने नमः ।
ॐ श्रीमते नमः ।
ॐ नयाय नमः ।
ॐ नगधराय नमः ।
ॐ ध्रुवाय नमः ।
ॐ लक्ष्मीविश्वम्भराभर्त्रे नमः । ॥ ४९० ॥

ॐ देवेन्द्राय नमः ।
ॐ बलिमर्दनाय नमः ।
ॐ वाणारिमर्दनाय नमः ।
ॐ यज्वने नमः ।
ॐ अनुत्तमाय नमः ।
ॐ मुनिसेविताय नमः ।
ॐ देवाग्रण्ये नमः ।
ॐ शिवध्यानतत्पराय नमः ।
ॐ परमाय नमः ।
ॐ परस्मै नमः । ॥ ५०० ॥

ॐ सामगेयाय नमः ।
ॐ प्रियाय नमः ।
ॐ अक्रूराय नमः ।
ॐ पुण्यकीर्तये नमः ।
ॐ सुलोचनाय नमः ।
ॐ पुण्याय नमः ।
ॐ पुण्याधिकाय नमः ।
ॐ पूर्वस्मै नमः ।
ॐ पूर्णाय नमः ।
ॐ पूरयित्रे नमः । ॥ ५१० ॥

ॐ रवये नमः ।
ॐ जटिलाय नमः ।
ॐ कल्मषध्वान्तप्रभय्जनविभावसवे नमः।
ॐ अव्यक्तलक्षणाय नमः ।
ॐ अव्यक्ताय नमः ।
ॐ दशास्यद्विपकेसरिणे नमः ।
ॐ कलानिधये नमः ।
ॐ कलानाथाय नमः ।
ॐ कमलानन्दवर्धनाय नमः ।
ॐ जयिने नमः । ॥ ५२० ॥

ॐ जितारये नमः ।
ॐ सर्वादये नमः ।
ॐ शमनाय नमः ।
ॐ भवभञ्जनाय नमः ।
ॐ अलंकरिष्णवे नमः ।
ॐ अचलाय नमः ।
ॐ रोचिष्णवे नमः ।
ॐ विक्रमोत्तमाय नमः ।
ॐ आशवे नमः ।
ॐ शब्दपतये नमः । ॥ ५३० ॥

ॐ शब्दागोचराय नमः ।
ॐ रञ्जनाय नमः ।
ॐ रघवे नमः ।
ॐ निश्शब्दाय नमः ।
ॐ प्रणवाय नमः ।
ॐ मालिने नमः ।
ॐ स्थूलाय नमः ।
ॐ सूक्ष्माय नमः ।
ॐ विलक्षणाय नमः ।
ॐ आत्मयोनये नमः । ॥ ५४० ॥

ॐ अयोनये नमः ।
ॐ सप्तजिह्वाय नमः ।
ॐ सहस्रपदे नमः ।
ॐ सनातनतमाय नमः ।
ॐ स्त्रग्विणे नमः ।
ॐ पेशलाय नमः ।
ॐ जविनां वराय नमः ।
ॐ शक्तिमते नमः ।
ॐ शखंभृते नमः ।
ॐ नाथाय नमः । ॥ ५५० ॥

ॐ गदापद्मरथांगभृते नमः ।
ॐ निरोहाय नमः ।
ॐ निर्विकल्पाय नमः ।
ॐ चिद्रूपाय नमः ।
ॐ वीतसाध्वसाय नमः ।
ॐ शताननाय नमः ।
ॐ सहस्राक्षाय नमः ।
ॐ शतमूर्तये नमः ।
ॐ घनप्रभाय नमः ।
ॐ हृत्पुण्डरीकनयनाय नमः । ॥ ५६० ॥

ॐ कठिनाय नमः ।
ॐ द्रवाय नमः ।
ॐ उग्राय नमः ।
ॐ ग्रहपतये नमः ।
ॐ श्रीमते नमः ।
ॐ समर्थाय नमः ।
ॐ अनर्थनाशनाय नमः ।
ॐ अधर्मशत्रवे नमः ।
ॐ रक्षोघ्नाय नमः ।
ॐ पुरुहूताय नमः । ॥ ५७० ॥

ॐ पुरुष्टुताय नमः ।
ॐ ब्रह्मगर्भाय नमः ।
ॐ बृहन्दर्भाय नमः ।
ॐ धर्मधेनवे नमः ।
ॐ धनागमाय नमः ।
ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ।
ॐ ज्योतिष्मते नमः ।
ॐ सुललाटाय नमः ।
ॐ सुविक्रमाय नमः ।
ॐ शिवपूजारताय नमः । ॥ ५८० ॥

ॐ श्रीमते नमः ।
ॐ भवानीप्रियकृते नमः ।
ॐ वशिने नमः ।
ॐ नराय नमः ।
ॐ नारायणाय नमः ।
ॐ श्यामाय नमः ।
ॐ कपर्दिन नमः ।
ॐ नीललोहिताय नमः ।
ॐ रुद्राय नमः ।
ॐ पशुपतये नमः । ॥ ५९० ॥

ॐ स्थाणवे नमः ।
ॐ विश्वामित्राय नमः ।
ॐ द्विजेश्वराय नमः ।
ॐ मातामहाय नमः ।
ॐ मातरिश्वने नमः ।
ॐ विरिञ्चाय नमः ।
ॐ विष्टरश्रवसे नमः ।
ॐ अक्षोभ्याय नमः ।
ॐ चण्डाय नमः ।
ॐ सत्यपराक्रमाय नमः । ॥ ६०० ॥

ॐ वालखिल्याय नमः ।
ॐ महाकल्पाय नमः ।
ॐ कल्पवृक्षाय नमः ।
ॐ कलाधराय नमः ।
ॐ निदाघाय नमः ।
ॐ तपनाय नमः ।
ॐ अमोघाय नमः ।
ॐ श्लक्ष्णाय नमः ।
ॐ परबलापहृते नमः ।
ॐ कबन्धमथनाय नमः । ॥ ६१० ॥

ॐ दिव्याय नमः ।
ॐ कम्बुग्रीवाय नमः।
ॐ शिवप्रियाय नमः ।
ॐ शखांय नमः ।
ॐ अनिलाय नमः ।
ॐ सुनिष्पन्नाय नमः ।
ॐ सुलभाय नमः ।
ॐ शिशिरात्मकाय नमः ।
ॐ असंसृष्टाय नमः ।
ॐ अतिथये नमः । ॥ ६२० ॥

ॐ शूराय नमः ।
ॐ प्रमाथिने नमः ।
ॐ पापनाशकृते नमः ।
ॐ वसुश्रवसे नमः ।
ॐ कव्यवाहाय नमः ।
ॐ प्रतप्ताय नमः ।
ॐ विश्वभोजनाय नमः ।
ॐ रामाय नमः ।
ॐ नीलोत्पलश्यामाय नमः ।
ॐ ज्ञानस्कन्धाय नमः । ॥ ६३० ॥

ॐ महाद्युतये नमः ।
ॐ पवित्रपादाय नमः ।
ॐ पापारये नमः ।
ॐ मणिपूराय नमः ।
ॐ नभोगतये नमः ।
ॐ उत्तारणाय नमः ।
ॐ दुष्कृतिघ्ने नमः ।
ॐ दुर्धर्षाय नमः ।
ॐ दुस्सहाय नमः ।
ॐ अभयाय नमः । ॥ ६४० ॥

ॐ अमृतेशाय नमः ।
ॐ अमृतवपुषे नमः ।
ॐ धर्मिणे नमः ।
ॐ धर्माय नमः ।
ॐ कृपाकराय नमः ।
ॐ भर्गसे नमः ।
ॐ विवस्वते नमः ।
ॐ आदित्याय नमः ।
ॐ योगाचार्याय नमः ।
ॐ दिवस्पतये नमः । ॥ ६५० ॥

ॐ उदारकीर्तये नमः ।
ॐ उद्योगिने नमः ।
ॐ वाङ् मयाय नमः ।
ॐ सदसन्मयाय नमः ।
ॐ नक्षत्रमालिने नमः ।
ॐ नाकेशाय नमः ।
ॐ स्वाधिष्ठानाय नमः ।
ॐ षडाश्रयाय नमः ।
ॐ चतुर्वर्गपफलाय नमः ।
ॐ वर्णिने नमः ।
ॐ शक्तित्रयफ़लाय नमः ।
ॐ निधये नमः ।
ॐ निधानगर्भाय नमः ।
ॐ निर्व्याजाय नमः ।
ॐ गिरिशाय नमः ।
ॐ व्यालमर्दनाय नमः ।
ॐ श्रीवल्लभाय नमः ।
ॐ शिवारम्भाय नमः ।
ॐ शान्तये नमः ।
ॐ भद्राय नमः । ॥ ६७० ॥

ॐ समञ्जसाय नमः ।
ॐ भूशयाय नमः ।
ॐ भूतिकृते नमः।
ॐ भूत्यै नमः ।
ॐ भूषणाय नमः ।
ॐ भूतवाहनाय नमः ।
ॐ अकायाय नमः ।
ॐ भक्तकायस्थाय नमः ।
ॐ कालज्ञानिने नमः ।
ॐ महावटवे नमः । ॥ ६८० ॥

ॐ परार्थवृत्तये नमः ।
ॐ अचलाय नमः ।
ॐ विविक्ताय नमः ।
ॐ श्रुतिसागराय नमः ।
ॐ स्वभावभद्राय नमः ।
ॐ मध्यस्थाय नमः ।
ॐ संसारभयनाशनाय नमः ।
ॐ वेद्याय नमः ।
ॐ वैद्याय नमः ।
ॐ वियद्गोप्त्रे नमः । ॥ ६९० ॥

ॐ सर्वामरमुनीश्वराय नमः ।
ॐ सुरेन्द्राय नमः ।
ॐ करणाय नमः ।
ॐ कर्मणे नमः ।
ॐ कर्मकृते नमः ।
ॐ कर्मिणे नमः ।
ॐ अधोक्षजाय नमः ।
ॐ ध्येयाय नमः ।
ॐ धुर्याय नमः ।
ॐ धराधीशाय नमः । ॥ ७०० ॥

ॐ संकल्पाय नमः ।
ॐ शर्वरीपतये नमः ।
ॐ परमार्थगुरवे नमः ।
ॐ वृद्धाय नमः ।
ॐ शुचये नमः ।
ॐ आश्रितवत्सलाय नमः ।
ॐ विष्णवे नमः ।
ॐ जिष्णवे नमः ।
ॐ विभवे नमः ।
ॐ वन्द्याय नमः । ॥ ७१०॥

ॐ यज्ञेशाय नमः ।
ॐ यज्ञपालकाय नमः ।
ॐ प्रभविष्णवे नमः ।
ॐ ग्रसिष्णवे नमः ।
ॐ लोकात्मने नमः ।
ॐ लोकभावनाय नमः ।
ॐ केशवाय नमः ।
ॐ केशिघ्ने नमः ।
ॐ काव्याय नमः ।
ॐ कवये नमः । ॥ ७२०॥

ॐ कारणकारणाय नमः ।
ॐ कालकर्त्रे नमः ।
ॐ कालशेषाय नमः ।
ॐ वासुदेवाय नमः ।
ॐ पुरुष्टुताय नमः ।
ॐ आदिकर्त्रे नमः ।
ॐ वराहाय नमः ।
ॐ माधवाय नमः ।
ॐ मधुसूदनाय नमः ।
ॐ नारायणाय नमः । ॥ ७३०॥

ॐ नराय नमः ।
ॐ हंसाय नमः ।
ॐ विष्वक्सेनाय नमः ।
ॐ जनार्दनाय नमः ।
ॐ विश्वकर्त्रे नमः ।
ॐ महायज्ञाय नमः ।
ॐ ज्योतिष्मते नमः ।
ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ।
ॐ वैकुण्ठाय नमः ।
ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः । ॥ ७४०॥

ॐ कृष्णाय नमः ।
ॐ सूर्याय नमः ।
ॐ सुरार्चिताय नमः ।
ॐ नारसिंहाय नमः ।
ॐ महाभीमाय नमः ।
ॐ वक्रदंष्ट्राय नमः ।
ॐ नखायुधाय नमः ।
ॐ आदिदेवाय नमः ।
ॐ जगत्कर्त्रे नमः ।
ॐ योगीशाय नमः । ॥ ७५०॥

ॐ गरुडध्वजाय नमः ।
ॐ गोविन्दाय नमः ।
ॐ गोपतये नमः ।
ॐ गोप्त्रे नमः ।
ॐ भूपतये नमः ।
ॐ भुवनेश्वराय नमः ।
ॐ पद्मनाभाय नमः ।
ॐ हृषीकेशाय नमः ।
ॐ धात्रे नमः ।
ॐ दामोदराय नमः । ॥ ७६०॥

ॐ प्रभवे नमः ।
ॐ त्रिविक्रमाय नमः ।
ॐ त्रिलोकेशाय नमः ।
ॐ ब्रह्मेशाय नमः ।
ॐ प्रीतिवर्धनाय नमः ।
ॐ वामनाय नमः ।
ॐ दुष्टदमनाय नमः ।
ॐ गोविन्दाय नमः ।
ॐ गोपवल्लभाय नमः ।
ॐ भक्तप्रियाय नमः । ॥ ७७०॥

ॐ अच्युताय नमः ।
ॐ सत्याय नमः ।
ॐ सत्यकीर्तये नमः ।
ॐ धृत्यै नमः ।
ॐ स्मृत्यै नमः ।
ॐ कारुण्याय नमः ।
ॐ करुणाय नमः ।
ॐ व्यासाय नमः ।
ॐ पापघ्ने नमः ।
ॐ शान्तिवर्धनाय नमः । ॥ ७८०॥

ॐ संन्यासिने नमः ।
ॐ शास्त्रतत्त्वज्ञाय नमः ।
ॐ मन्दराद्रिनिकेतनाय नमः ।
ॐ बदरीनिलयाय नमः ।
ॐ शान्ताय नमः ।
ॐ तपस्विने नमः ।
ॐ वैद्युतप्रभाय नमः ।
ॐ भूतावासाय नमः ।
ॐ गुहावासाय नमः ।
ॐ सत्यवासाय नमः । ॥ ७९०॥
ॐ सनातनाय नमः ।
ॐ पुरुषाय नमः ।
ॐ पुष्कराय नमः ।
ॐ पूण्याय नमः ।
ॐ पुष्कराक्षाय नमः ।
ॐ महेश्वराय नमः ।
ॐ पूर्णमूर्तये नमः ।
ॐ पुराणज्ञाय नमः ।
ॐ पुण्यदाय नमः ।
ॐ प्रीतिवर्धनाय नमः । ॥ ८००॥

ॐ शङ्खिने नमः ।
ॐ चक्रिणे नमः ।
ॐ गदिने नमः ।
ॐ शार्ङ्गिणे नमः ।
ॐ लांगलिने नमः ।
ॐ मुसलिने नमः ।
ॐ हलिने नमः ।
ॐ किरीटिने नमः ।
ॐ कुण्डलिने नमः ।
ॐ हारिणे नमः । ॥ ८१०॥

ॐ मेखलिने नमः ।
ॐ कवचिने नमः ।
ॐ ध्वजिने नमः ।
ॐ योद्ध्रे नमः ।
ॐ जेत्रे नमः ।
ॐ महावीर्याय नमः ।
ॐ शत्रुजिते नमः ।
ॐ शत्रुतापनाय नमः ।
ॐ शास्त्रे नमः ।
ॐ शास्त्रकराय नमः । ॥ ८२०॥

ॐ शास्त्राय नमः ।
ॐ शकंराय नमः ।
ॐ शकंरस्तुताय नमः ।
ॐ सारथये नमः ।
ॐ सात्त्विकाय नमः ।
ॐ स्वामिने नमः ।
ॐ सामवेदप्रियाय नमः ।
ॐ समाय नमः ।
ॐ पवनाय नमः ।
ॐ संहताय नमः । ॥ ८३०॥

ॐ शक्तये नमः ।
ॐ सम्पूर्णांगाय नमः ।
ॐ समृद्धिमते नमः ।
ॐ स्वर्गदाय नमः ।
ॐ कामदाय नमः ।
ॐ श्रीदाय नमः ।
ॐ कीर्तिदाय नमः ।
ॐ अकीर्तिनाशनाय नमः ।
ॐ मोक्षदाय नमः ।
ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः । ॥ ८४०॥

ॐ क्षीराब्धिकृतकेतनाय नमः ।
ॐ सर्वात्मने नमः ।
ॐ सर्वलोकेशाय नमः ।
ॐ प्रेरकाय नमः ।
ॐ पापनाशनाय नमः ।
ॐ सर्वव्यापिने नमः ।
ॐ जगन्नाथाय नमः ।
ॐ सर्वलोकमहेश्वराय नमः ।
ॐ सर्गस्थित्यन्तकृते नमः ।
ॐ देवाय नमः । ॥ ८५०॥

ॐ सर्वलोकसुखावहाय नमः ।
ॐ अक्षय्याय नमः ।
ॐ शाश्वताय नमः ।
ॐ अनन्ताय नमः ।
ॐ क्षयवृद्धिविवर्जिताय नमः ।
ॐ निर्लेपाय नमः ।
ॐ निर्गुणाय नमः ।
ॐ सूक्ष्माय नमः ।
ॐ निर्विकाराय नमः ।
ॐ निरञ्जनाय नमः । ॥ ८६०॥

ॐ सर्वोपाधिविनिर्मुक्ताय नमः ।
ॐ सत्तामात्रव्यवस्थिताय नमः ।
ॐ अधिकारिणे नमः ।
ॐ विभवे नमः ।
ॐ नित्याय नमः ।
ॐ परमात्मने नमः ।
ॐ सनातनाय नमः ।
ॐ अचलाय नमः ।
ॐ निर्मलाय नमः ।
ॐ व्यापिने नमः । ॥ ८७०॥

ॐ नित्यतृप्ताय नमः ।
ॐ निराश्रयाय नमः ।
ॐ श्यामाय नमः ।
ॐ यूने नमः ।
ॐ लोहिताक्षाय नमः ।
ॐ दीप्तास्याय नमः ।
ॐ मितभाषणाय नमः ।
ॐ आजानुबाहवे नमः ।
ॐ सुमुखाय नमः ।
ॐ सिंहस्कन्धाय नमः । ॥ ८८०॥

ॐ महाभुजाय नमः ।
ॐ सत्यवते नमः ।
ॐ गुणसम्पन्नाय नमः ।
ॐ स्वयंतेजसे नमः ।
ॐ सुदीप्तिमते नमः ।
ॐ कालात्मने नमः ।
ॐ भगवते नमः ।
ॐ कालाय नमः ।
ॐ कालचक्रप्रवर्तकाय नमः ।
ॐ नारायणाय नमः । ॥ ८९०॥

ॐ परंज्योतिषे नमः ।
ॐ परमात्मने नमः ।
ॐ सनातनाय नमः ।
ॐ विश्वसृजे नमः ।
ॐ विश्वगोप्त्रे नमः ।
ॐ विश्वभोक्त्रे नमः ।
ॐ शाश्वताय नमः ।
ॐ विश्वेश्वराय नमः ।
ॐ विश्वमूर्तये नमः ।
ॐ विश्वात्मने नमः । ॥ ९००॥

ॐ विश्वभावनाय नमः ।
ॐ सर्वभूतसुहृदे नमः ।
ॐ शान्ताय नमः ।
ॐ सर्वभूतानुकम्पनाय नमः ।
ॐ सर्वेश्वरेश्वराय नमः ।
ॐ सर्वस्मै नमः ।
ॐ श्रीमते नमः ।
ॐ आश्रितवत्सलाय नमः ।
ॐ सर्वगाय नमः ।
ॐ सर्वभूतेशाय नमः । ॥ ९१०॥

ॐ सर्वभूताशयस्थिताय नमः ।
ॐ अभ्यन्तरस्थाय नमः ।
ॐ तमसश्छेत्त्रे नमः ।
ॐ नारायणाय नमः ।
ॐ परस्मै नमः ।
ॐ अनादिनिधनाय नमः ।
ॐ स्त्रष्ट्रे नमः ।
ॐ प्रजापतिपतये नमः ।
ॐ हरये नमः ।
ॐ नरसिंहाय नमः । ॥ ९२०॥

ॐ हृषीकेशाय नमः ।
ॐ सर्वात्मने नमः ।
ॐ सर्वदृशे नमः ।
ॐ वशिने नमः ।
ॐ जगतस्तस्थुषाय नमः ।
ॐ नेत्रे नमः ।
ॐ सनातनाय नमः ।
ॐ कर्त्रे नमः ।
ॐ धात्रे नमः ।
ॐ विधात्रे नमः । ॥ ९३०॥

ॐ सर्वेषां प्रभवे नमः ।
ॐ ईश्वराय नमः ।
ॐ सहस्रमूर्तये नमः ।
ॐ विश्वात्मने नमः ।
ॐ विष्णवे नमः ।
ॐ विश्वदृशे नमः ।
ॐ अव्ययाय नमः ।
ॐ पुराणपुरुषाय नमः ।
ॐ स्त्रष्ट्रे नमः ।
ॐ सहस्राक्षाय नमः । ॥ ९४०॥

ॐ सहस्रपदे नमः ।
ॐ तत्त्वाय नमः ।
ॐ नारायणाय नमः ।
ॐ वासुदेवाय नमः ।
ॐ सनातनाय नमः ।
ॐ परमात्मने नमः ।
ॐ परस्मै ब्रह्मणे नमः ।
ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः ।
ॐ परंज्योतिषे नमः ।
ॐ परंधाम्ने नमः । ॥ ९५०॥

ॐ पराकाशाय नमः ।
ॐ परात्पराय नमः ।
ॐ अच्युताय नमः ।
ॐ पुरुषाय नमः ।
ॐ कृष्णाय नमः ।
ॐ शाश्वताय नमः ।
ॐ शिवाय नमः ।
ॐ ईश्वराय नमः ।
ॐ नित्याय नमः ।
ॐ सर्वगताय नमः । ॥ ९६०॥

ॐ स्थाणवे नमः ।
ॐ उग्राय नमः ।
ॐ साक्षिणे नमः ।
ॐ प्रजापतये नमः ।
ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ।
ॐ सवित्रे नमः ।
ॐ लोककृते नमः ।
ॐ लोकभृते नमः ।
ॐ विभवे नमः ।
ॐ रामाय नमः । ॥ ९७०॥

ॐ श्रीमते नमः ।
ॐ महाविष्णवे नमः ।
ॐ जिष्णवे नमः ।
ॐ देवहितावहाय नमः ।
ॐ तत्त्वात्मने नमः ।
ॐ तारकाय नमः ।
ॐ ब्रह्मणे नमः ।
ॐ शाश्वताय नमः ।
ॐ सर्वसिद्धिदाय नमः ।
ॐ अकारवाच्याय नमः । ॥ ९८०॥

ॐ भगवते नमः ।
ॐ श्रीभूनीलापतये नमः ।
ॐ पुंसे नमः ।
ॐ सर्वलोकेश्वराय नमः ।
ॐ श्रीमते नमः ।
ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
ॐ सर्वतोमुखाय नमः ।
ॐ स्वामिने नमः ।
ॐ सुशीलाय नमः ।
ॐ सुलभाय नमः । ॥ ९९०॥

ॐ सर्वज्ञाय नमः ।
ॐ सर्वशक्तिमते नमः ।
ॐ सम्पूर्णकामाय नमः ।
ॐ नैसर्गिकसुहृदे नमः ।
ॐ सुखिने नमः ।
ॐ कृपापीयूषजलधये नमः ।
ॐ जगतांपतये नमः
ॐ श्रीशाय नमः ।
ॐ भूतानां शरण्याय नमः । ॥ १००० ॥
ॐ संश्रिताभीष्टदायकाय नमः ।
ॐ अनन्ताय नमः ।
ॐ श्रीपतये नमः ।
ॐ रामाय नमः ।
ॐ गुणभृते नमः ।
ॐ महते नमः ।
॥ ॐ सीता समेत श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमः ॥
॥ इति श्रीरामसहस्रनामावलिः ॥

error: Content is protected !!