॥ श्रीरङ्गनाथ अष्टोत्तरशतनामावलिः ॥

द्रष्टव्यं :
स्तोत्रेषु कुत्रापि अशुद्धो विद्यते तु अधः कमेन्टकोष्ठे संसूचयन्तु तेन महान्तः धन्यवादाः

॥ श्रीरङ्गनाथाष्टोत्तरशतनामावलिः ॥

ॐ श्रीरङ्गशायिने नमः।
ॐ श्रीकान्ताय नमः।
ॐ श्रीप्रदाय नमः।
ॐ श्रितवत्सलाय नमः।
ॐ अनन्ताय नमः।
ॐ माधवाय नमः।
ॐ जेत्रे नमः।
ॐ जगन्नाथाय नमः।
ॐ जगद्गुरवे नमः।
ॐ सुरवर्याय नमः।
ॐ सुराराध्याय नमः।
ॐ सुरराजानुजाय नमः।
ॐ प्रभवे नमः।
ॐ हरये नमः।
ॐ हतारये नमः।
ॐ विश्वेशाय नमः।
ॐ शाश्वताय नमः।
ॐ शम्भवे नमः।
ॐ अव्ययाय नमः।
ॐ भक्तार्तिभञ्जनाय नमः।
ॐ वाग्मिने नमः।
ॐ वीराय नमः।
ॐ विख्यातकीर्तिमते नमः।
ॐ भास्कराय नमः।
ॐ शास्त्रतत्त्वज्ञाय नमः।
ॐ दैत्यशास्त्रे नमः।
ॐ अमरेश्वराय नमः।
ॐ नारायणाय नमः।
ॐ नरहरये नमः।
ॐ नीरजाक्षाय नमः।
ॐ नरप्रियाय नमः।
ॐ ब्रह्मण्याय नमः।
ॐ ब्रह्मकृते नमः।
ॐ ब्रह्मणे नमः।
ॐ ब्रह्माङ्गाय नमः।
ॐ ब्रह्मपूजिताय नमः।
ॐ कृष्णाय नमः।
ॐ कृतज्ञाय नमः।
ॐ गोविन्दाय नमः।
ॐ हृषीकेशाय नमः।
ॐ अघनाशनाय नमः।
ॐ विष्णवे नमः।
ॐ जिष्णवे नमः।
ॐ जितारातये नमः।
ॐ सज्जनप्रियाय नमः।
ॐ ईश्वराय नमः।
ॐ त्रिविक्रमाय नमः।
ॐ त्रिलोकेशाय नमः।
ॐ त्रय्यर्थाय नमः।
ॐ त्रिगुणात्मकाय नमः।
ॐ काकुत्स्थाय नमः।
ॐ कमलाकान्ताय नमः।
ॐ कालीयोरगमर्दनाय नमः।
ॐ कालाम्बुदश्यामलाङ्गाय नमः।
ॐ केशवाय नमः।
ॐ क्लेशनाशनाय नमः।
ॐ केशिप्रभञ्जनाय नमः।
ॐ कान्ताय नमः।
ॐ नन्दसूनवे नमः।
ॐ अरिन्दमाय नमः।
ॐ रुक्मिणीवल्लभाय नमः।
ॐ शौरये नमः।
ॐ बलभद्राय नमः।
ॐ बलानुजाय नमः।
ॐ दामोदराय नमः।
ॐ हृषीकेशाय नमः।
ॐ वामनाय नमः।
ॐ मधुसूदनाय नमः।
ॐ पूताय नमः।
ॐ पुण्यजनध्वंसिने नमः।
ॐ पुण्यश्लोकशिखामणये नमः।
ॐ आदिमूर्तये नमः।
ॐ दयामूर्तये नमः।
ॐ शान्तमूर्तये नमः।
ॐ अमूर्तिमते नमः।
ॐ परस्मै ब्रह्मणे नमः।
ॐ परस्मै धाम्ने नमः।
ॐ पावनाय नमः।
ॐ पवनाय नमः।
ॐ विभवे नमः।
ॐ चन्द्राय नमः।
ॐ छन्दोमयाय नमः।
ॐ रामाय नमः।
ॐ संसाराम्बुधितारकाय नमः।
ॐ आदितेयाय नमः।
ॐ अच्युताय नमः।
ॐ भानवे नमः।
ॐ शङ्कराय नमः।
ॐ शिवाय नमः।
ॐ ऊर्जिताय नमः।
ॐ महेश्वराय नमः।
ॐ महायोगिने नमः।
ॐ महाशक्तये नमः।
ॐ महत्प्रियाय नमः।
ॐ दुर्जनध्वंसकाय नमः।
ॐ अशेषसज्जनोपास्तसत्फलाय नमः।
ॐ पक्षीन्द्रवाहनाय नमः।
ॐ अक्षोभ्याय नमः।
ॐ क्षीराब्धिशयनाय नमः।
ॐ विधवे नमः।
ॐ जनार्दनाय नमः।
ॐ जगद्धेतवे नमः।
ॐ जितमन्मथविग्रहाय नमः।
ॐ चक्रपाणये नमः।
ॐ शङ्खधारिणे नमः।
ॐ शार्ङ्गिणे नमः।
ॐ खड्गिने नमः।
ॐ गदाधराय नमः।

॥ इति श्रीरङ्गनाथाष्टोत्तरशतनामावलिः ॥

error: Content is protected !!