॥ श्रीगणेश गकार सहस्रनामावलिः ॥

द्रष्टव्यं :
स्तोत्रेषु कुत्रापि अशुद्धो विद्यते तु अधः कमेन्टकोष्ठे संसूचयन्तु तेन महान्तः धन्यवादाः

॥ श्रीगणेश गकार सहस्रनामावलिः ॥

ॐ  गणेश्वराय नमः
ॐ  गणाध्यक्षाय नमः
ॐ  गणाराध्याय नमः
ॐ  गणप्रियाय नमः
ॐ  गणनाथाय नमः
ॐ  गणस्वामिने नमः
ॐ  गणेशाय नमः
ॐ  गणनायकाय नमः
ॐ  गणमूर्तये नमः
ॐ  गणपतये नमः
ॐ  गणत्रात्रे नमः
ॐ  गणञ्जयाय नमः
ॐ  गणपाय नमः
ॐ  गणक्रीडाय नमः
ॐ  गणदेवाय नमः
ॐ  गणाधिपाय नमः
ॐ  गणज्येष्ठाय नमः
ॐ  गणश्रेष्ठाय नमः
ॐ  गणप्रेष्ठाय नमः
ॐ  गणाधिराजाय नमः
ॐ  गणराजे नमः
ॐ  गणगोप्त्रे नमः
ॐ  गणाङ्गाय नमः
ॐ  गणदैवताय नमः
ॐ  गणबन्धवे नमः
ॐ  गणसुहृदे नमः
ॐ  गणाधीशाय नमः
ॐ  गणप्रथाय नमः
ॐ  गणप्रियसखाय नमः
ॐ  गणप्रियसुहृदे नमः
ॐ  गणप्रियरताय नमः
ॐ  गणप्रीतिविवर्धनाय नमः
ॐ  गणमण्डलमध्यस्थाय नमः
ॐ  गणकेलिपरायणाय नमः
ॐ  गणाग्रण्ये नमः
ॐ  गणेशानाय नमः
ॐ  गणगीताय नमः
ॐ  गणोच्छ्रयाय नमः
ॐ  गण्याय नमः
ॐ  गणहिताय नमः
ॐ  गर्जद्गणसेनाय नमः
ॐ  गणोद्धताय नमः
ॐ  गणभीतिप्रमथनाय नमः
ॐ  गणभीत्यपहारकाय नमः
ॐ  गणनार्हाय नमः
ॐ  गणप्रौढाय नमः
ॐ  गणभर्त्रे नमः
ॐ  गणप्रभवे नमः
ॐ  गणसेनाय नमः
ॐ  गणचराय नमः
ॐ  गणप्राज्ञाय नमः
ॐ  गणैकराजे नमः
ॐ  गणाग्र्याय नमः
ॐ  गणनाम्ने नमः
ॐ  गणपालनतत्पराय नमः
ॐ  गणजिते नमः
ॐ  गणगर्भस्थाय नमः
ॐ  गणप्रवणमानसाय नमः
ॐ  गणगर्वपरीहर्त्रे नमः
ॐ  गणाय नमः
ॐ  गणनमस्कृताय नमः
ॐ  गणार्चितान्घ्रियुगलाय नमः
ॐ  गणरक्षणकृते नमः
ॐ  गणध्याताय नमः
ॐ  गणगुरवे नमः
ॐ  गणप्रणयतत्पराय नमः
ॐ  गणागणपरित्रात्रे नमः
ॐ  गणादिहरणोद्धुराय नमः
ॐ  गणसेतवे नमः
ॐ  गणनुताय नमः
ॐ  गणकेतवे नमः
ॐ  गणाग्रगाय नमः
ॐ  गणहेतवे नमः
ॐ  गणग्राहिणे नमः
ॐ  गणानुग्रहकारकाय नमः
ॐ  गणागणानुग्रहभुवे नमः
ॐ  गणागणवरप्रदाय नमः
ॐ  गणस्तुताय नमः
ॐ  गणप्राणाय नमः
ॐ  गणसर्वस्वदायकाय नमः
ॐ  गणवल्लभमूर्तये नमः
ॐ  गणभूतये नमः
ॐ  गणेष्टदाय नमः
ॐ  गणसौख्यप्रदात्रे नमः
ॐ  गणदुःखप्रणाशनाय नमः
ॐ  गणप्रथितनाम्ने नमः
ॐ  गणाभीष्टकराय नमः
ॐ  गणमान्याय नमः
ॐ  गणख्याताय नमः
ॐ  गणवीताय नमः
ॐ  गणोत्कटाय नमः
ॐ  गणपालाय नमः
ॐ  गणवराय नमः
ॐ  गणगौरवदायकाय नमः
ॐ  गणगर्जितसन्तुष्टाय नमः
ॐ  गणस्वच्छन्दगाय नमः
ॐ  गणराजाय नमः
ॐ  गणश्रीदाय नमः
ॐ  गणाभयकराय नमः
ॐ  गणमूर्धाभिषिक्ताय नमः
ॐ  गणसैन्यपुरस्सराय नमः
ॐ  गुणातीताय नमः
ॐ  गुणमयाय नमः
ॐ  गुणत्रयविभागकृते नमः
ॐ  गुणिने नमः
ॐ  गुणाकृतिधराय नमः
ॐ  गुणशालिने नमः
ॐ  गुणप्रियाय नमः
ॐ  गुणपूर्णाय नमः
ॐ  गुणाम्भोधये नमः
ॐ  गुण भाजे नमः
ॐ  गुणदूरगाय नमः
ॐ  गुणागुणवपुषे नमः
ॐ  गौणशरीराय नमः
ॐ  गुणमण्डिताय नमः
ॐ  गुणस्त्रष्ट्रे नमः
ॐ  गुणेशानाय नमः
ॐ  गुणेशाय नमः
ॐ  गुणेश्वराय नमः
ॐ  गुणसृष्टजगत्सङ्घाय नमः
ॐ  गुणसङ्घाय नमः
ॐ  गुणैकराजे नमः
ॐ  गुणप्रवृष्टाय नमः
ॐ  गुणभुवे नमः
ॐ  गुणीकृतचराचराय नमः
ॐ  गुणप्रवणसन्तुष्टाय नमः
ॐ  गुणहीनपराङ्मुखाय नमः
ॐ  गुणैकभुवे नमः
ॐ  गुणश्रेष्ठाय नमः
ॐ  गुणज्येष्ठाय नमः
ॐ  गुणप्रभवे नमः
ॐ  गुणज्ञाय नमः
ॐ  गुणसम्पूज्याय नमः
ॐ  गुणैकसदनाय नमः
ॐ  गुणप्रणयवते नमः
ॐ  गौणप्रकृतये नमः
ॐ  गुणभाजनाय नमः
ॐ  गुणिप्रणतपादाब्जाय नमः
ॐ  गुणिगीताय नमः
ॐ  गुणोज्ज्वलाय नमः
ॐ  गुणवते नमः
ॐ  गुणसम्पन्नाय नमः
ॐ  गुणानन्दितमानसाय नमः
ॐ  गुणसञ्चारचतुराय नमः
ॐ  गुणसञ्चयसुन्दराय नमः
ॐ  गुणगौराय नमः
ॐ  गुणाधाराय नमः
ॐ  गुणसंवृतचेतनाय नमः
ॐ  गुणकृते नमः
ॐ  गुणभृते नमः
ॐ  गुणाग्र्याय नमः
ॐ  गुणपारदृशे नमः
ॐ  गुणप्रचारिणे नमः
ॐ  गुणयुजे नमः
ॐ  गुणागुणविवेककृते नमः
ॐ  गुणाकराय नमः
ॐ  गुणकराय नमः
ॐ  गुणप्रवणवर्धनाय नमः
ॐ  गुणगूढचराय नमः
ॐ  गौणसर्वसंसारचेष्टिताय नमः
ॐ  गुणदक्षिणसौहार्दाय नमः
ॐ  गुणलक्षणतत्त्वविदे नमः
ॐ  गुणहारिणे नमः
ॐ  गुणकलाय नमः
ॐ  गुणसङ्घसखाय नमः
ॐ  गुणसंस्कृतसंसाराय नमः
ॐ  गुणतत्त्वविवेचकाय नमः
ॐ  गुणगर्वधराय नमः
ॐ  गौणसुखदुःखोदयाय नमः
ॐ  गुणाय नमः
ॐ  गुणाधीशाय नमः
ॐ  गुणलयाय नमः
ॐ  गुणवीक्षणालालसाय नमः
ॐ  गुणगौरवदात्रे नमः
ॐ  गुणदात्रे नमः
ॐ  गुणप्रदाय नमः
ॐ  गुणकृते नमः
ॐ  गुणसम्बन्धाय नमः
ॐ  गुणभृते नमः
ॐ  गुणबन्धनाय नमः
ॐ  गुणहृद्याय नमः
ॐ  गुणस्थायिने नमः
ॐ  गुणदायिने नमः
ॐ  गुणोत्कटाय नमः
ॐ  गुणचक्रधराय नमः
ॐ  गौणावताराय नमः
ॐ  गुणबान्धवाय नमः
ॐ  गुणबन्धवे नमः
ॐ  गुणप्रज्ञाय नमः
ॐ  गुणप्राज्ञाय नमः
ॐ  गुणालयाय नमः
ॐ  गुणधात्रे नमः
ॐ  गुणप्राणाय नमः
ॐ  गुणगोपाय नमः
ॐ  गुणाश्रयाय नमः
ॐ  गुणयायिने नमः
ॐ  गुणाधायिने नमः
ॐ  गुणपाय नमः
ॐ  गुणपालकाय नमः
ॐ  गुणाहृततनवे नमः
ॐ  गौणाय नमः
ॐ  गीर्वाणाय नमः
ॐ  गुणगौरवाय नमः
ॐ  गुणवत्पूजितपदाय नमः
ॐ  गुणवत्प्रीतिदायकाय नमः
ॐ  गुणवत्गीतकीर्तये नमः
ॐ  गुणवद्भद्धसौहृदाय नमः
ॐ  गुणवद्वरदाय नमः
ॐ  गुणवत्प्रतिपालकाय नमः
ॐ  गुणवत्गुणसन्तुष्टाय नमः
ॐ  गुणवद्रचितस्तवाय नमः
ॐ  गुणवद्रक्षणपराय नमः
ॐ  गुणवत्प्रणयप्रियाय नमः
ॐ  गुणवच्चक्रसञ्चाराय नमः
ॐ  गुणवत्कीर्तिवर्धनाय नमः
ॐ  गुणवद्गुणचित्तस्थाय नमः
ॐ  गुणवद्गुणरक्षणाय नमः
ॐ  गुणवत्पोषणकराय नमः
ॐ  गुणवच्छत्रुसूदनाय नमः
ॐ  गुणवत्सिद्धिदात्रे नमः
ॐ  गुणवद्गौरवप्रदाय नमः
ॐ  गुणवत्प्रणवस्वान्ताय नमः
ॐ  गुणवद्गुणभूषणाय नमः
ॐ  गुणवत्कुलविद्वेषि विनाशकरण क्षमाय नमः
ॐ  गुणिस्तुतगुणाय नमः
ॐ  गर्जत्प्रलयाम्बुदनिस्स्वनाय नमः
ॐ  गजाय नमः
ॐ  गजपतये नमः
ॐ  गर्जद्गजयुद्धविशारदाय नमः
ॐ  गजास्याय नमः
ॐ  गजकर्णाय नमः
ॐ  गजराजाय नमः
ॐ  गजाननाय नमः
ॐ  गजरूपधराय नमः
ॐ  गर्जद्गजयूथोद्धुरध्वनये नमः
ॐ  गजाधीशाय नमः
ॐ  गजाधाराय नमः
ॐ  गजासुरजयोद्धुराय नमः
ॐ  गजदन्ताय नमः
ॐ  गजवराय नमः
ॐ  गजकुम्भाय नमः
ॐ  गजध्वनये नमः
ॐ  गजमायाय नमः
ॐ  गजमयाय नमः
ॐ  गजश्रिये नमः
ॐ  गजगर्जिताय नमः
ॐ  गजामयहराय नमः
ॐ  गजपुष्टिप्रदायकाय नमः
ॐ  गजोत्पत्तये नमः
ॐ  गजत्रात्रे नमः
ॐ  गजहेतवे नमः
ॐ  गजाधिपाय नमः
ॐ  गजमुख्याय नमः
ॐ  गजकुलप्रवराय नमः
ॐ  गजदैत्यघ्ने नमः
ॐ  गजकेतवे नमः
ॐ  गजाध्यक्षाय नमः
ॐ  गजसेतवे नमः
ॐ  गजाकृतये नमः
ॐ  गजवन्द्याय नमः
ॐ  गजप्राणाय नमः
ॐ  गजसेव्याय नमः
ॐ  गजप्रभवे नमः
ॐ  गजमत्ताय नमः
ॐ  गजेशानाय नमः
ॐ  गजेशाय नमः
ॐ  गजपुङ्गवाय नमः
ॐ  गजदन्तधराय नमः
ॐ  गुञ्जन्मधुपाय नमः
ॐ  गजवेषभृते नमः
ॐ  गजच्छन्नाय नमः
ॐ  गजाग्रस्थाय नमः
ॐ  गजयायिने नमः
ॐ  गजाजयाय नमः
ॐ  गजराजे नमः
ॐ  गजयूथस्थाय नमः
ॐ  गजगञ्जकभञ्जकाय नमः
ॐ  गर्जितोज्झितदैत्यासवे नमः
ॐ  गर्जितत्रातविष्टपाय नमः
ॐ  गानज्ञाय नमः
ॐ  गानकुशलाय नमः
ॐ  गानतत्त्वविवेचकाय नमः
ॐ  गानश्लाघिने नमः
ॐ  गानरसाय नमः
ॐ  गानज्ञानपरायणाय नमः
ॐ  गानागमज्ञाय नमः
ॐ  गानाङ्गाय नमः
ॐ  गानप्रवणचेतनाय नमः
ॐ  गानकृते नमः
ॐ  गानचतुराय नमः
ॐ  गानविद्याविशारदाय नमः
ॐ  गानध्येयाय नमः
ॐ  गानगम्याय नमः
ॐ  गानध्यानपरायणाय नमः
ॐ  गानभुवे नमः
ॐ  गानशीलाय नमः
ॐ  गानशालिने नमः
ॐ  गतश्रमाय नमः
ॐ  गानविज्ञानसम्पन्नाय नमः
ॐ  गानश्रवणलालसाय नमः
ॐ  गानयत्ताय नमः
ॐ  गानमयाय नमः
ॐ  गानप्रणयवते नमः
ॐ  गानध्यात्रे नमः
ॐ  गानबुद्धये नमः
ॐ  गानोत्सुकमनसे नमः
ॐ  गानोत्सुकाय नमः
ॐ  गानभूमये नमः
ॐ  गानसीम्ने नमः
ॐ  गुनोज्ज्वलाय नमः
ॐ  गानाङ्गज्ञानवते नमः
ॐ  गानमानवते नमः
ॐ  गानपेशलाय नमः
ॐ  गानवत्प्रणयाय नमः
ॐ  गानसमुद्राय नमः
ॐ  गानभूषणाय नमः
ॐ  गानसिन्धवे नमः
ॐ  गानपराय नमः
ॐ  गानप्राणाय नमः
ॐ  गणाश्रयाय नमः
ॐ  गानैकभुवे नमः
ॐ  गानहृष्टाय नमः
ॐ  गानचक्षुषे नमः
ॐ  गणैकदृशे नमः
ॐ  गानमत्ताय नमः
ॐ  गानरुचये नमः
ॐ  गानविदे नमः
ॐ  गनवित्प्रियाय नमः
ॐ  गानान्तरात्मने नमः
ॐ  गानाढ्याय नमः
ॐ  गानभ्राजत्सभाय नमः
ॐ  गानमायाय नमः
ॐ  गानधराय नमः
ॐ  गानविद्याविशोधकाय नमः
ॐ  गानाहितघ्नाय नमः
ॐ  गानेन्द्राय नमः
ॐ  गानलीनाय नमः
ॐ  गतिप्रियाय नमः
ॐ  गानाधीशाय नमः
ॐ  गानलयाय नमः
ॐ  गानाधाराय नमः
ॐ  गतीश्वराय नमः
ॐ  गानवन्मानदाय नमः
ॐ  गानभूतये नमः
ॐ  गानैकभूतिमते नमः
ॐ  गानतानतताय नमः
ॐ  गानतानदानविमोहिताय नमः
ॐ  गुरवे नमः
ॐ  गुरूदरश्रोणये नमः
ॐ  गुरुतत्त्वार्थदर्शनाय नमः
ॐ  गुरुस्तुताय नमः
ॐ  गुरुगुणाय नमः
ॐ  गुरुमायाय नमः
ॐ  गुरुप्रियाय नमः
ॐ  गुरुकीर्तये नमः
ॐ  गुरुभुजाय नमः
ॐ  गुरुवक्षसे नमः
ॐ  गुरुप्रभाय नमः
ॐ  गुरुलक्षणसम्पन्नाय नमः
ॐ  गुरुद्रोहपराङ्मुखाय नमः
ॐ  गुरुविद्याय नमः
ॐ  गुरुप्राणाय नमः
ॐ  गुरुबाहुबलोच्छ्रयाय नमः
ॐ  गुरुदैत्यप्राणहराय नमः
ॐ  गुरुदैत्यापहारकाय नमः
ॐ  गुरुगर्वहराय नमः
ॐ  गुह्यप्रवराय नमः
ॐ  गुरुदर्पघ्ने नमः
ॐ  गुरुगौरवदायिने नमः
ॐ  गुरुभीत्यपहारकाय नमः
ॐ  गुरुशुण्डाय नमः
ॐ  गुरुस्कन्धाय नमः
ॐ  गुरुजङ्घाय नमः
ॐ  गुरुप्रथाय नमः
ॐ  गुरुभालाय नमः
ॐ  गुरुगलाय नमः
ॐ  गुरुश्रिये नमः
ॐ  गुरुगर्वनुदे नमः
ॐ  गुरूरवे नमः
ॐ  गुरुपीनांसाय नमः
ॐ  गुरुप्रणयलालसाय नमः
ॐ  गुरुमुख्याय नमः
ॐ  गुरुकुलस्थायिने नमः
ॐ  गुणगुणाय नमः
ॐ  गुरुसंशयभेत्त्रे नमः
ॐ  गुरुमानप्रदायकाय नमः
ॐ  गुरुधर्मसदाराध्याय नमः
ॐ  गुरुधर्मनिकेतनाय नमः
ॐ  गुरुदैत्यकुलच्छेत्त्रे नमः
ॐ  गुरुसैन्याय नमः
ॐ  गुरुद्युतये नमः
ॐ  गुरुधर्माग्रगण्याय नमः
ॐ  गुरुधर्मधुरन्धराय नमः
ॐ  गरिष्ठाय नमः
ॐ  गुरुसन्तापशमनाय नमः
ॐ  गुरुपूजिताय नमः
ॐ  गुरुधर्मधराय नमः
ॐ  गौरधर्माधाराय नमः
ॐ  गदापहाय नमः
ॐ  गुरुशास्त्रविचारज्ञाय नमः
ॐ  गुरुशास्त्रकृतोद्यमाय नमः
ॐ  गुरुशास्त्रार्थनिलयाय नमः
ॐ  गुरुशास्त्रालयाय नमः
ॐ  गुरुमन्त्राय नमः
ॐ  गुरुश्रेष्ठाय नमः
ॐ  गुरुमन्त्रफलप्रदाय नमः
ॐ  गुरुस्त्रीगमनोद्दामप्रायश्चित्तनिवारकाय नमः
ॐ  गुरुसंसारसुखदाय नमः
ॐ  गुरुसंसारदुःखभिदे नमः
ॐ  गुरुश्लाघापराय नमः
ॐ  गौरभानुखण्डावतंसभृते नमः
ॐ  गुरुप्रसन्नमूर्तये नमः
ॐ  गुरुशापविमोचकाय नमः
ॐ  गुरुकान्तये नमः
ॐ  गुरुमयाय नमः
ॐ  गुरुशासनपालकाय नमः
ॐ  गुरुतन्त्राय नमः
ॐ  गुरुप्रज्ञाय नमः
ॐ  गुरुभाय नमः
ॐ  गुरुदैवताय नमः
ॐ  गुरुविक्रमसञ्चाराय नमः
ॐ  गुरुदृशे नमः
ॐ  गुरुविक्रमाय नमः
ॐ  गुरुक्रमाय नमः
ॐ  गुरुप्रेष्ठाय नमः
ॐ  गुरुपाखण्डखण्डकाय नमः
ॐ  गुरुगर्जितसम्पूर्णब्रह्माण्डाय नमः
ॐ  गुरुगर्जिताय नमः
ॐ  गुरुपुत्रप्रियसखाय नमः
ॐ  गुरुपुत्रभयापहाय नमः
ॐ  गुरुपुत्रपरित्रात्रे नमः
ॐ  गुरुपुत्रवरप्रदाय नमः
ॐ  गुरुपुत्रार्तिशमनाय नमः
ॐ  गुरुपुत्राधिनाशनाय नमः
ॐ  गुरुपुत्रप्राणदात्रे नमः
ॐ  गुरुभक्तिपरायणाय नमः
ॐ  गुरुविज्ञानविभवाय नमः
ॐ  गौरभानुवरप्रदाय नमः
ॐ  गौरभानुस्तुताय नमः
ॐ  गौरभानुत्रासापहारकाय नमः
ॐ  गौरभानुप्रियाय नमः
ॐ  गौरभानवे नमः
ॐ  गौरववर्धनाय नमः
ॐ  गौरभानुपरित्रात्रे नमः
ॐ  गौरभानुसखाय नमः
ॐ  गौरभानुप्रभवे नमः
ॐ  गौरभानुभीतिप्रणाशनाय नमः
ॐ  गौरीतेजस्समुत्पन्नाय नमः
ॐ  गौरीहृदयनन्दनाय नमः
ॐ  गौरीस्तनन्धयाय नमः
ॐ  गौरीमनोवाञ्छितसिद्धिकृते नमः
ॐ  गौराय नमः
ॐ  गौरगुणाय नमः
ॐ  गौरप्रकाशाय नमः
ॐ  गौरभैरवाय नमः
ॐ  गौरीशनन्दनाय नमः
ॐ  गौरीप्रियपुत्राय नमः
ॐ  गदाधराय नमः
ॐ  गौरीवरप्रदाय नमः
ॐ  गौरीप्रणयाय नमः
ॐ  गौरसच्छवये नमः
ॐ  गौरीगणेश्वराय नमः
ॐ  गौरीप्रवणाय नमः
ॐ  गौरभावनाय नमः
ॐ  गौरात्मने नमः
ॐ  गौरकीर्तये नमः
ॐ  गौरभावाय नमः
ॐ  गरिष्ठदृशे नमः
ॐ  गौतमाय नमः
ॐ  गौतमीनाथाय नमः
ॐ  गौतमीप्राणवल्लभाय नमः
ॐ  गौतमाभीष्टवरदाय नमः
ॐ  गौतमाभयदायकाय नमः
ॐ  गौतमप्रणयप्रह्वाय नमः
ॐ  गौतमाश्रमदुःखघ्ने नमः
ॐ  गौतमीतीरसञ्चारिणे नमः
ॐ  गौतमीतीर्थनायकाय नमः
ॐ  गौतमापत्परिहराय नमः
ॐ  गौतमाधिविनाशनाय नमः
ॐ  गोपतये नमः
ॐ  गोधनाय नमः
ॐ  गोपाय नमः
ॐ  गोपालप्रियदर्शनाय नमः
ॐ  गोपालाय नमः
ॐ  गोगणाधीशाय नमः
ॐ  गोकश्मलनिवर्तकाय नमः
ॐ  गोसहस्राय नमः
ॐ  गोपवराय नमः
ॐ  गोपगोपीसुखावहाय नमः
ॐ  गोवर्धनाय नमः
ॐ  गोपगोपाय नमः
ॐ  गोपाय नमः
ॐ  गोकुलवर्धनाय नमः
ॐ  गोचराय नमः
ॐ  गोचराध्यक्षाय नमः
ॐ  गोचरप्रीतिवृद्धिकृते नमः
ॐ  गोमिने नमः
ॐ  गोकष्टसन्त्रात्रे नमः
ॐ  गोसन्तापनिवर्तकाय नमः
ॐ  गोष्ठाय नमः
ॐ  गोष्ठाश्रयाय नमः
ॐ  गोष्ठपतये नमः
ॐ  गोधनवर्धनाय नमः
ॐ  गोष्ठप्रियाय नमः
ॐ  गोष्ठमयाय नमः
ॐ  गोष्ठामयनिवर्तकाय नमः
ॐ  गोलोकाय नमः
ॐ  गोलकाय नमः
ॐ  गोभृते नमः
ॐ  गोभर्त्रे नमः
ॐ  गोसुखावहाय नमः
ॐ  गोदुहे नमः
ॐ  गोधुग्गणप्रेष्ठाय नमः
ॐ  गोदोग्ध्रे नमः
ॐ  गोमयप्रियाय नमः
ॐ  गोत्राय नमः
ॐ  गोत्रपतये नमः
ॐ  गोत्रप्रभवे नमः
ॐ  गोत्रभयापहाय नमः
ॐ  गोत्रवृद्धिकराय नमः
ॐ  गोत्रप्रियाय नमः
ॐ  गोत्रार्तिनाशनाय नमः
ॐ  गोत्रोद्धारपराय नमः
ॐ  गोत्रप्रवराय नमः
ॐ  गोत्रदेवतायै नमः
ॐ  गोत्रविख्यातनाम्ने नमः
ॐ  गोत्रिणे नमः
ॐ  गोत्रप्रपालकाय नमः
ॐ  गोत्रसेतवे नमः
ॐ  गोत्रकेतवे नमः
ॐ  गोत्रहेतवे नमः
ॐ  गतक्लमाय नमः
ॐ  गोत्रत्राणकराय नमः
ॐ  गोत्रपतये नमः
ॐ  गोत्रेशपूजिताय नमः
ॐ  गोत्रभिदे नमः
ॐ  गोत्रभित्त्रात्रे नमः
ॐ  गोत्रभिद्वरदायकाय नमः
ॐ  गोत्रभित्पूजितपदाय नमः
ॐ  गोत्रभिच्छत्रुसूदनाय नमः
ॐ  गोत्रभित्प्रीतिदाय नमः
ॐ  गोत्रभिदे नमः
ॐ  गोत्रपालकाय नमः
ॐ  गोत्रभिद्गीतचरिताय नमः
ॐ  गोत्रभिद्राज्यरक्षकाय नमः
ॐ  गोत्रभिज्जयदायिने नमः
ॐ  गोत्रभित्प्रणयाय नमः
ॐ  गोत्रभिद्भयसम्भेत्त्रे नमः
ॐ  गोत्रभिन्मानदायकाय नमः
ॐ  गोत्रभिद्गोपनपराय नमः
ॐ  गोत्रभित्सैन्यनायकाय नमः
ॐ  गोत्राधिपप्रियाय नमः
ॐ  गोत्रापुत्रप्रीताय नमः
ॐ  गिरिप्रियाय नमः
ॐ  ग्रन्थज्ञाय नमः
ॐ  ग्रन्थकृते नमः
ॐ  ग्रन्थग्रन्थिभिदे नमः
ॐ  ग्रन्थविघ्नघ्ने नमः
ॐ  ग्रन्थादये नमः
ॐ  ग्रन्थसञ्चाराय नमः
ॐ  ग्रन्थश्रवणलोलुपाय नमः
ॐ  ग्रन्ताधीनक्रियाय नमः
ॐ  ग्रन्थप्रियाय नमः
ॐ  ग्रन्थार्थतत्त्वविदे नमः
ॐ  ग्रन्थसंशयसञ्छेदिने नमः
ॐ  ग्रन्थवक्त्रे नमः
ॐ  ग्रहाग्रण्ये नमः
ॐ  ग्रन्थगीतगुणाय नमः
ॐ  ग्रन्थगीताय नमः
ॐ  ग्रन्थादिपूजिताय नमः
ॐ  ग्रन्थारम्भस्तुताय नमः
ॐ  ग्रन्थग्राहिणे नमः
ॐ  ग्रन्थार्थपारदृशे नमः
ॐ  ग्रन्थदृशे नमः
ॐ  ग्रन्थविज्ञानाय नमः
ॐ  ग्रन्थसन्दर्भशोधकाय नमः
ॐ  ग्रन्थकृत्पूजिताय नमः
ॐ  ग्रन्थकराय नमः
ॐ  ग्रन्थपरायणाय नमः
ॐ  ग्रन्थपारायणपराय नमः
ॐ  ग्रन्थसन्देहभञ्जकाय नमः
ॐ  ग्रन्थकृद्वरदात्रे नमः
ॐ  ग्रन्थकृद्वन्दिताय नमः
ॐ  ग्रन्थानुरक्ताय नमः
ॐ  ग्रन्थज्ञाय नमः
ॐ  ग्रन्थानुग्रहदायकाय नमः
ॐ  ग्रन्थान्तरात्मने नमः
ॐ  ग्रन्थार्थपण्डिताय नमः
ॐ  ग्रन्थसौहृदाय नमः
ॐ  ग्रन्थपारङ्गमाय नमः
ॐ  ग्रन्थगुणविदे नमः
ॐ  ग्रन्थविग्रहाय नमः
ॐ  ग्रन्थसेवते नमः
ॐ  ग्रन्थहेतवे नमः
ॐ  ग्रन्थकेतवे नमः
ॐ  ग्रहाग्रगाय नमः
ॐ  ग्रन्थपूज्याय नमः
ॐ  ग्रन्थगेयाय नमः
ॐ  ग्रन्थग्रन्थनलालसाय नमः
ॐ  ग्रन्थभूमये नमः
ॐ  ग्रहश्रेष्ठाय नमः
ॐ  ग्रहकेतवे नमः
ॐ  ग्रहाश्रयाय नमः
ॐ  ग्रन्थकाराय नमः
ॐ  ग्रन्थकारमान्याय नमः
ॐ  ग्रन्थप्रसारकाय नमः
ॐ  ग्रन्थश्रमज्ञाय नमः
ॐ  ग्रन्थाङ्गाय नमः
ॐ  ग्रन्थभ्रमनिवारकाय नमः
ॐ  ग्रन्थप्रवणसर्वाङ्गाय नमः
ॐ  ग्रन्थप्रणयतत्पराय नमः
ॐ  गीताय नमः
ॐ  गीतगुणाय नमः
ॐ  गीतकीर्तये नमः
ॐ  गीतविशारदाय नमः
ॐ  गीतस्फीतयशसे नमः
ॐ  गीतप्रणयाय नमः
ॐ  गीतचञ्चुराय नमः
ॐ  गीतप्रसन्नाय नमः
ॐ  गीतात्मने नमः
ॐ  गीतलोलाय नमः
ॐ  गीतस्पृहाय नमः
ॐ  गीताश्रयाय नमः
ॐ  गीतमयाय नमः
ॐ  गीततत्त्वार्थकोविदाय नमः
ॐ  गीतसंशयसञ्छेत्त्रे नमः
ॐ  गीतसङ्गीतशासनाय नमः
ॐ  गीतार्थज्ञाय नमः
ॐ  गीततत्त्वाय नमः
ॐ  गीतातत्त्वाय नमः
ॐ  गताश्रयाय नमः
ॐ  गीतासाराय नमः
ॐ  गीताकृते नमः
ॐ  गीताकृद्विघ्ननाशनाय नमः
ॐ  गीताशक्ताय नमः
ॐ  गीतलीनाय नमः
ॐ  गीताविगतसञ्ज्वराय नमः
ॐ  गीतैकदृशे नमः
ॐ  गीतभूतये नमः
ॐ  गीतप्रीताय नमः
ॐ  गतालसाय नमः
ॐ  गीतवाद्यपटवे नमः
ॐ  गीतप्रभवे नमः
ॐ  गीतार्थतत्त्वविदे नमः
ॐ  गीतागीतविवेकज्ञाय नमः
ॐ  गीताप्रवणचेतनाय नमः
ॐ  गतभिये नमः
ॐ  गतविद्वेषाय नमः
ॐ  गतसंसारबन्धनाय नमः
ॐ  गतमायाय नमः
ॐ  गतत्रासाय नमः
ॐ  गतदुःखाय नमः
ॐ  गतज्वराय नमः
ॐ  गतासुहृदे नमः
ॐ  गताज्ञानाय नमः
ॐ  गतदुष्टाशयाय नमः
ॐ  गताय नमः
ॐ  गतार्तये नमः
ॐ  गतसङ्कल्पाय नमः
ॐ  गतदुष्टविचेष्टिताय नमः
ॐ  गताहङ्कारसञ्चाराय नमः
ॐ  गतदर्पाय नमः
ॐ  गताहिताय नमः
ॐ  गतविघ्नाय नमः
ॐ  गतभयाय नमः
ॐ  गतागतनिवारकाय नमः
ॐ  गतव्यथाय नमः
ॐ  गतापायाय नमः
ॐ  गतदोषाय नमः
ॐ  गतेः पराय नमः
ॐ  गतसर्वविकाराय नमः
ॐ  गजगञ्जितकुञ्जराय नमः
ॐ  गतकम्पितभूपृष्ठाय नमः
ॐ  गतरुजे नमः
ॐ  गतकल्मषाय नमः
ॐ  गतदैन्याय नमः
ॐ  गतस्तैन्याय नमः
ॐ  गतमानाय नमः
ॐ  गतश्रमाय नमः
ॐ  गतक्रोधाय नमः
ॐ  गतग्लानये नमः
ॐ  गतम्लानाय नमः
ॐ  गतभ्रमाय नमः
ॐ  गताभावाय नमः
ॐ  गतभवाय नमः
ॐ  गततत्त्वार्थसंशयाय नमः
ॐ  गयासुरशिरश्छेत्त्रे नमः
ॐ  गयासुरवरप्रदाय नमः
ॐ  गयावासाय नमः
ॐ  गयानाथाय नमः
ॐ  गयावासिनमस्कृतय नमः
ॐ  गयातीर्थफलाध्यक्षाय नमः
ॐ  गयायात्राफलप्रदाय नमः
ॐ  गयामयाय नमः
ॐ  गयाक्षेत्राय नमः
ॐ  गयाक्षेत्रनिवासकृते नमः
ॐ  गयावासिस्तुताय नमः
ॐ  गायन्मधुव्रतलसत्कटाय नमः
ॐ  गायकाय नमः
ॐ  गायकवराय नमः
ॐ  गायकेष्टफलप्रदाय नमः
ॐ  गायकप्रणयिने नमः
ॐ  गात्रे नमः
ॐ  गायकाभयदायकाय नमः
ॐ  गायकप्रवणस्वान्ताय नमः
ॐ  गायकायप्रथमाय नमः
ॐ  गायकोद्गीतसम्प्रीताय नमः
ॐ  गायकोत्कटविघ्नघ्ने नमः
ॐ  गानगेयाय नमः
ॐ  गायकेशाय नमः
ॐ  गायकान्तरसञ्चाराय नमः
ॐ  गायकप्रियदाय नमः
ॐ  गायकाधीनविग्रहाय नमः
ॐ  गेयाय नमः
ॐ  गेयगुणाय नमः
ॐ  गेयचरिताय नमः
ॐ  गेयतत्त्वविदे नमः
ॐ  गायकत्रासघ्ने नमः
ॐ  ग्रन्थाय नमः
ॐ  ग्रन्थतत्त्वविवेचकाय नमः
ॐ  गाढानुरागय नमः
ॐ  गाढाङ्गाय नमः
ॐ  गाढगङ्गाजलाय नमः
ॐ  गाढावगाढजलधये नमः
ॐ  गाढप्रज्ञाय नमः
ॐ  गतामयाय नमः
ॐ  गाढप्रत्यर्थिसैन्याय नमः
ॐ  गाढानुग्रहतत्पराय नमः
ॐ  गाढश्लेषरसाभिज्ञाय नमः
ॐ  गाढनिर्वृतिसाधकाय नमः
ॐ  गङ्गाधरेष्टवरदाय नमः
ॐ  गङ्गाधरभयापहाय नमः
ॐ  गङ्गाधरगुरवे नमः
ॐ  गङ्गाधरध्यातपदाय नमः
ॐ  गङ्गाधरस्तुताय नमः
ॐ  गङ्गाधराराध्याय नमः
ॐ  गतस्मयाय नमः
ॐ  गङ्गाधरप्रियाय नमः
ॐ  गङ्गाधराय नमः
ॐ  गङ्गाम्बुसुन्दराय नमः
ॐ  गङ्गाजलरसास्वाद चतुराय नमः
ॐ  गङ्गतीरयाय नमः
ॐ  गङ्गाजलप्रणयवते नमः
ॐ  गङ्गातीरविहारकृते नमः
ॐ  गङ्गाप्रियाय नमः
ॐ  गङ्गजलावगाहनपराय नमः
ॐ  गन्धमादनसंवासाय नमः
ॐ  गन्धमादनकेलिकृते नमः
ॐ  गन्धानुलिप्तसर्वाङ्गाय नमः
ॐ  गन्धलुब्धमधुव्रताय नमः
ॐ  गन्धाय नमः
ॐ  गन्धर्वराजाय नमः
ॐ  गन्धर्वप्रियकृते नमः
ॐ  गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञाय नमः
ॐ  गन्धर्वप्रीतिवर्धनाय नमः
ॐ  गकारबीजनिलयाय नमः
ॐ  गकाराय नमः
ॐ  गर्विगर्वनुदे नमः
ॐ  गन्धर्वगणसंसेव्याय नमः
ॐ  गन्धर्ववरदायकाय नमः
ॐ  गन्धर्वाय नमः
ॐ  गन्धमातङ्गाय नमः
ॐ  गन्धर्वकुलदैवताय नमः
ॐ  गन्धर्वगर्वसंछेत्त्रे नमः
ॐ  गन्धर्ववरदर्पघ्ने नमः
ॐ  गन्धर्वप्रवणस्वान्ताय नमः
ॐ  गन्धर्वगणसंस्तुताय नमः
ॐ  गन्धर्वार्चितपादाब्जाय नमः
ॐ  गन्धर्वभयहारकाय नमः
ॐ  गन्धर्वाभयदाय नमः
ॐ  गन्धर्वप्रतिपालकाय नमः
ॐ  गन्धर्वगीतचरिताय नमः
ॐ  गन्धर्वप्रणयोत्सुकाय नमः
ॐ  गन्धर्वगानश्रवणप्रणयिने नमः
ॐ  गर्वभञ्जनाय नमः
ॐ  गन्धर्वत्राणसन्नद्धाय नमः
ॐ  गन्धर्वसमरक्षमाय नमः
ॐ  गन्धर्वस्त्रीभिराराध्याय नमः
ॐ  गानाय नमः
ॐ  गानपटवे नमः
ॐ  गच्छाय नमः
ॐ  गच्छपतये नमः
ॐ  गच्छनायकाय नमः
ॐ  गच्छगर्वघ्ने नमः
ॐ  गच्छराजाय नमः
ॐ  गच्छेशाय नमः
ॐ  गच्छराजनमस्कृताय नमः
ॐ  गच्छप्रियाय नमः
ॐ  गच्छगुरवे नमः
ॐ  गच्छत्राणकृतोद्यमाय नमः
ॐ  गच्छप्रभवे नमः
ॐ  गच्छचराय नमः
ॐ  गच्छप्रियकृतोद्यमाय नमः
ॐ  गच्छगीतगुणाय नमः
ॐ  गच्छमर्यादाप्रतिपालकाय नमः
ॐ  गच्छधात्रे नमः
ॐ  गच्छभर्त्रे नमः
ॐ  गच्छवन्द्याय नमः
ॐ  गुरोर्गुरवे नमः
ॐ  गृत्साय नमः
ॐ  गृत्समदाय नमः
ॐ  गृत्समदाभीष्टवरप्रदाय नमः
ॐ  गीर्वाणगीतचरिताय नमः
ॐ  गीर्वाणगणसेविताय नमः
ॐ  गीर्वाणवरदात्रे नमः
ॐ  गीर्वाणभयनाशकृते नमः
ॐ  गीर्वाणगुणसंवीताय नमः
ॐ  गीर्वाणारातिसूदनाय नमः
ॐ  गीर्वाणधाम्ने नमः
ॐ  गीर्वाणगोप्त्रे नमः
ॐ  गीर्वाणगर्वहृदे नमः
ॐ  गीर्वाणार्तिहराय नमः
ॐ  गीर्वाणवरदायकाय नमः
ॐ  गीर्वाणशरणाय नमः
ॐ  गीतनाम्ने नमः
ॐ  गीर्वाणसुन्दराय नमः
ॐ  गीर्वाणप्राणदाय नमः
ॐ  गन्त्रे नमः
ॐ  गीर्वाणानीकरक्षकाय नमः
ॐ  गुहेहापूरकाय नमः
ॐ  गन्धमत्ताय नमः
ॐ  गीर्वाणपुष्टिदाय नमः
ॐ  गीर्वाणप्रयुतत्रात्रे नमः
ॐ  गीतगोत्राय नमः
ॐ  गताहिताय नमः
ॐ  गीर्वाणसेवितपदाय नमः
ॐ  गीर्वाणप्रथिताय नमः
ॐ  गलते नमः
ॐ  गीर्वाणगोत्रप्रवराय नमः
ॐ  गीर्वाणफलदायकाय नमः
ॐ  गीर्वाणप्रियकर्त्रे नमः
ॐ  गीर्वाणागमसारविदे नमः
ॐ  गीर्वाणागमसम्पत्तये नमः
ॐ  गीर्वाणव्यसनापहाय नमः
ॐ  गीर्वाणप्रणयाय नमः
ॐ  गीतग्रहणोत्सुकमानसाय नमः
ॐ  गीर्वाणभ्रमसम्भेत्त्रे नमः
ॐ  गीर्वाणगुरुपूजिताय नमः
ॐ  ग्रहाय नमः
ॐ  ग्रहपतये नमः
ॐ  ग्राहाय नमः
ॐ  ग्रहपीडाप्रणाशनाय नमः
ॐ  ग्रहस्तुताय नमः
ॐ  ग्रहाध्यक्षाय नमः
ॐ  ग्रहेशाय नमः
ॐ  ग्रहदैवताय नमः
ॐ  ग्रहकृते नमः
ॐ  ग्रहभर्त्रे नमः
ॐ  ग्रहेशानाय नमः
ॐ  ग्रहेश्वराय नमः
ॐ  ग्रहाराध्याय नमः
ॐ  ग्रहत्रात्रे नमः
ॐ  ग्रहगोप्त्रे नमः
ॐ  ग्रहोत्कटाय नमः
ॐ  ग्रहगीतगुणाय नमः
ॐ  ग्रन्थप्रणेत्रे नमः
ॐ  ग्रहवन्दिताय नमः
ॐ  गविने नमः
ॐ  गवीश्वराय नमः
ॐ  गर्विणे नमः
ॐ  गर्विष्ठाय नमः
ॐ  गर्विगर्वघ्ने नमः
ॐ  गवाम्प्रियाय नमः
ॐ  गवान्नाथाय नमः
ॐ  गवीशानाय नमः
ॐ  गवाम्पतये नमः
ॐ  गव्यप्रियाय नमः
ॐ  गवाम्गोप्त्रे नमः
ॐ  गविसम्पत्तिसाधकाय नमः
ॐ  गविरक्षणसन्नद्धाय नमः
ॐ  गवाम्भयहराय नमः
ॐ  गविगर्वहराय नमः
ॐ  गोदाय नमः
ॐ  गोप्रदाय नमः
ॐ  गोजयप्रदाय नमः
ॐ  गजायुतबलाय नमः
ॐ  गण्डगुञ्जन्मत्तमधुव्रताय नमः
ॐ  गण्डस्थललसद्दानमिलन्मत्तालिमण्डिताय नमः
ॐ  गुडाय नमः
ॐ  गुडप्रियाय नमः
ॐ  गण्डगलद्दानाय नमः
ॐ  गुडाशनाय नमः
ॐ  गुडाकेशाय नमः
ॐ  गुडाकेशसहायाय नमः
ॐ  गुडलड्डुभुजे नमः
ॐ  गुडभुजे नमः
ॐ  गुडभुग्गण्याय नमः
ॐ  गुडाकेशवरप्रदाय नमः
ॐ  गुडाकेशार्चितपदाय नमः
ॐ  गुडाकेशसखाय नमः
ॐ  गदाधरार्चितपदाय नमः
ॐ  गदाधरवरप्रदाय नमः
ॐ  गदायुधाय नमः
ॐ  गदापाणये नमः
ॐ  गदायुद्धविशारदाय नमः
ॐ  गदघ्ने नमः
ॐ  गददर्पघ्नाय नमः
ॐ  गदगर्वप्रणाशनाय नमः
ॐ  गदग्रस्तपरित्रात्रे नमः
ॐ  गदाडम्बरखण्डकाय नमः
ॐ  गुहाय नमः
ॐ  गुहाग्रजाय नमः
ॐ  गुप्ताय नमः
ॐ  गुहाशायिने नमः
ॐ  गुहाशयाय नमः
ॐ  गुहप्रीतिकराय नमः
ॐ  गूढाय नमः
ॐ  गूढगुल्फाय नमः
ॐ  गुणैकदृशे नमः
ॐ  गिरे नमः
ॐ  गीष्पतये नमः
ॐ  गिरीशानाय नमः
ॐ  गीर्देवीगीतसद्गुणाय नमः
ॐ  गीर्देवाय नमः
ॐ  गीष्प्रियाय नमः
ॐ  गीर्भुवे नमः
ॐ  गीरात्मने नमः
ॐ  गीष्प्रियङ्कराय नमः
ॐ  गीर्भूमये अमः
ॐ  गीरसज्ञाय नमः
ॐ  गीःप्रसन्नाय नमः
ॐ  गिरीश्वराय नमः
ॐ  गिरीशजाय नमः
ॐ  गिरौशायिने नमः
ॐ  गिरिराजसुखावहाय नमः
ॐ  गिरिराजार्चितपदाय नमः
ॐ  गिरिराजनमस्कृताय नमः
ॐ  गिरिराजगुहाविष्टाय नमः
ॐ  गिरिराजाभयप्रदाय नमः
ॐ  गिरिराजेष्टवरदाय नमः
ॐ  गिरिराजप्रपालकाय नमः
ॐ  गिरिराजसुतासूनवे नमः
ॐ  गिरिराजजयप्रदाय नमः
ॐ  गिरिव्रजवनस्थायिने नमः
ॐ  गिरिव्रजचराय नमः
ॐ  गर्गाय नमः
ॐ  गर्गप्रियाय नमः
ॐ  गर्गदेवाय नमः
ॐ  गर्गनमस्कृताय नमः
ॐ  गर्गभीतिहराय नमः
ॐ  गर्गवरदाय नमः
ॐ  गर्गसंस्तुताय नमः
ॐ  गर्गगीतप्रसन्नात्मने नमः
ॐ  गर्गानन्दकराय नमः
ॐ  गर्गप्रियाय नमः
ॐ  गर्गमानप्रदाय नमः
ॐ  गर्गारिभञ्जकाय नमः
ॐ  गर्गवर्गपरित्रात्रे नमः
ॐ  गर्गसिद्धिप्रदायकाय नमः
ॐ  गर्गग्लानिहराय नमः
ॐ  गर्गभ्रमहृदे नमः
ॐ  गर्गसङ्गताय नमः
ॐ  गर्गाचार्याय नमः
ॐ  गर्गमुनये नमः
ॐ  गर्गसन्मानभाजनाय नमः
ॐ  गम्भीराय नमः
ॐ  गणितप्रज्ञाय नमः
ॐ  गणितागमसारविदे नमः
ॐ  गणकाय नमः
ॐ  गणकश्लाघ्याय नमः
ॐ  गणकप्रणयोत्सुकाय नमः
ॐ  गणकप्रवणस्वान्ताय नमः
ॐ  गणिताय नमः
ॐ  गणितागमाय नमः
ॐ  गद्याय नमः
ॐ  गद्यमयाय नमः
ॐ  गद्यपद्यविद्याविशारदाय नमः
ॐ  गललग्नमहानागाय नमः
ॐ  गलदर्चिषे नमः
ॐ  गलन्मदाय नमः
ॐ  गलत्कुष्ठिव्यथाहन्त्रे नमः
ॐ  गलत्कुष्ठिसुखप्रदाय नमः
ॐ  गम्भीरनाभये नमः
ॐ  गम्भीरस्वराय नमः
ॐ  गम्भीरलोचनाय नमः
ॐ  गम्भीरगुणसम्पन्नाय नमः
ॐ  गम्भीरगतिशोभनाय नमः
ॐ  गर्भप्रदाय नमः
ॐ  गर्भरूपाय नमः
ॐ  गर्भापद्विनिवारकाय नमः
ॐ  गर्भागमनसन्नाशाय नमः
ॐ  गर्भदाय नमः
ॐ  गर्भशोकनुदे नमः
ॐ  गर्भत्रात्रे नमः
ॐ  गर्भगोप्त्रे नमः
ॐ  गर्भपुष्टिकराय नमः
ॐ  गर्भाश्रयाय नमः
ॐ  गर्भमयाय नमः
ॐ  गर्भामयनिवारकाय नमः
ॐ  गर्भाधाराय नमः
ॐ  गर्भधराय नमः
ॐ  गर्भसन्तोषसाधकाय नमः
ॐ  गर्भगौरवसन्धानसाधनाय नमः
ॐ  गर्भवर्गहृदे नमः
ॐ  गरीयसे नमः
ॐ  गर्वनुदे नमः
ॐ  गर्वमर्दिने नमः
ॐ  गरदमर्दकाय नमः
ॐ  गरसन्तापशमनाय नमः
ॐ  गुरुराज्यसुखप्रदाय नमः

॥ इति श्रीरुद्रयामले गकारादि श्री गणपतिसहस्रनामावलिः ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *