॥ श्रीगणेश अष्टोतरनामावलिः ॥

द्रष्टव्यं :
स्तोत्रेषु कुत्रापि अशुद्धो विद्यते तु अधः कमेन्टकोष्ठे संसूचयन्तु तेन महान्तः धन्यवादाः

॥ श्रीगणेश अष्टोतरनामावलिः ॥
ॐ अकल्मषाय नमः
ॐ अग्निगर्भच्चिदे नमः
ॐ अग्रण्ये नमः
ॐ अजाय नमः
ॐ अद्भुतमूर्तिमते नमः
ॐ अध्यक्क्षाय नमः
ॐ अनेकाचिताय नमः
ॐ अव्यक्तमूर्तये नमः
ॐ अव्ययाय नमः
ॐ अव्ययाय नमः
ॐ आश्रिताय नमः
ॐ इन्द्रश्रीप्रदाय नमः
ॐ इक्षुचापधृते नमः
ॐ उत्पलकराय नमः
ॐ एकदन्ताय नमः
ॐ कलिकल्मषनाशनाय नमः
ॐ कान्ताय नमः
ॐ कामिने नमः
ॐ कालाय नमः
ॐ कुलाद्रिभेत्त्रे नमः
ॐ कृतिने नमः
ॐ कैवल्यशुखदाय नमः
ॐ गजाननाय नमः
ॐ गणेश्वराय नमः
ॐ गतिने नमः
ॐ गुणातीताय नमः
ॐ गौरीपुत्राय नमः
ॐ ग्रहपतये नमः
ॐ चक्रिणे नमः
ॐ चण्डाय नमः
ॐ चतुराय नमः
ॐ चतुर्बाहवे नमः
ॐ चतुर्मूर्तिने नमः
ॐ चन्द्रचूडामण्ये नमः
ॐ जटिलाय नमः
ॐ तुष्टाय नमः
ॐ दयायुताय नमः
ॐ दक्षाय नमः
ॐ दान्ताय नमः
ॐ दूर्वाबिल्वप्रियाय नमः
ॐ देवाय नमः
ॐ द्विजप्रियाय नमः
ॐ द्वैमात्रेएयाय नमः
ॐ धीराय नमः
ॐ नागराजयज्ञोपवीतवते नमः
ॐ निरङ्जनाय नमः
ॐ परस्मै नमः
ॐ पापहारिणे नमः
ॐ पाशांकुशधराय नमः
ॐ पूताय नमः
ॐ प्रमत्तादैत्यभयताय नमः
ॐ प्रसन्नात्मने नमः
ॐ बीजापूरफलासक्ताय नमः
ॐ बुद्धिप्रियाय नमः
ॐ ब्रह्मचारिणे नमः
ॐ ब्रह्मद्वेषविवर्जिताय नमः
ॐ ब्रह्मविदुत्तमाय नमः
ॐ भक्तवाञ्छितदायकाय नमः
ॐ भक्तविघ्नविनाशनाय नमः
ॐ भक्तिप्रियाय नमः
ॐ मायिने नमः
ॐ मुनिस्तुत्याय नमः
ॐ मूषिकवाहनाय नमः
ॐ रमार्चिताय नमः
ॐ लंबोदराय नमः
ॐ वरदाय नमः
ॐ वागीशाय नमः
ॐ वाणीप्रदाय नमः
ॐ विघ्नराजाय नमः
ॐ विधये नमः
ॐ विनायकाय नमः
ॐ विभुदेश्वराय नमः
ॐ वीतभयाय नमः
ॐ शक्तिसम्युताय नमः
ॐ शान्ताय नमः
ॐ शाश्वताय नमः
ॐ शिवाय नमः
ॐ शुद्धाय नमः
ॐ शूर्पकर्णाय नमः
ॐ शैलेन्द्रतनुजोत्सङ्गकेलनोत्सुकमानसाय नमः
ॐ श्रीकण्ठाय नमः
ॐ श्रीकराय नमः
ॐ श्रीदाय नमः
ॐ श्रीप्रतये नमः
ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः
ॐ समस्तजगदाधाराय नमः
ॐ समाहिताय नमः
ॐ सर्वतनयाय नमः
ॐ सर्वरीप्रियाय नमः
ॐ सर्वसिद्धिप्रदाय नमः
ॐ सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः
ॐ सर्वात्मकाय नमः
ॐ सामघोषप्रियाय नमः
ॐ सिद्धार्चितपदांबुजाय नमः
ॐ सिद्धिदायकाय नमः
ॐ सृष्टिकर्त्रे नमः
ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः
ॐ सौम्याय नमः
ॐ स्कन्दाग्रजाय नमः
ॐ स्तुतिहर्षिताय नमः
ॐ स्थुलकण्ठाय नमः
ॐ स्थुलतुण्डाय नमः
ॐ स्वयंकर्त्रे नमः
ॐ स्वयंसिद्धाय नमः
ॐ स्वलावण्यसुतासारजितमन्मथविग्रहाय नमः
ॐ हरये नमः
ॐ हॄष्ठाय नमः
ॐ ज्ञानिने नमः ॥
॥ इति श्रीविनायक अष्टोत्तरशत नामावलिः  ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *