॥ श्रीकृष्ण-अष्टोत्तरशतनामावलिः ॥

द्रष्टव्यं :
स्तोत्रेषु कुत्रापि अशुद्धो विद्यते तु अधः कमेन्टकोष्ठे संसूचयन्तु तेन महान्तः धन्यवादाः

॥ श्रीकृष्ण-अष्टोत्तरशतनामावलिः ॥

ॐ श्री कृष्णाय नमः ।
ॐ कमलानाथाय नमः ।
ॐ वासुदेवाय नमः ।
ॐ सनातनाय नमः ।
ॐ वसुदेवात्मजाय नमः ।
ॐ पुण्याय नमः ।
ॐ लीलामानुषविग्रहाय नमः ।
ॐ श्रीवत्सकौस्तुभधराय नमः ।
ॐ यशोदावत्सलाय नमः । ९

ॐ हरये नमः ।
ॐ चतुर्भुजात्तचक्रासिगदाशङ्खाद्यायुधाय नमः ।
ॐ देवकीनन्दनाय नमः ।
ॐ श्रीशाय नमः ।
ॐ नन्दगोपप्रियात्मजाय नमः ।
ॐ यमुनावेगसंहारिणे नमः ।
ॐ बलभद्रप्रियानुजाय नमः ।
ॐ पूतनाजीवितहराय नमः ।
ॐ शकटासुरभञ्जनाय नमः । १८

ॐ नन्दव्रजजनानन्दिने नमः ।
ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः ।
ॐ नवनीतविलिप्ताङ्गाय नमः ।
ॐ नवनीतनटाय नमः ।
ॐ अनघाय नमः ।
ॐ नवनीतनवाहारिणे नमः ।
ॐ मुचुकुन्दप्रसादकाय नमः ।
ॐ षोडशस्त्रीसहस्रेशाय नमः ।
ॐ त्रिभङ्गिने नमः । २७

ॐ मधुराकृतये नमः ।
ॐ शुकवागमृताब्धीन्दवे नमः ।
ॐ गोविन्दाय नमः ।
ॐ योगिनाम्पतये नमः ।
ॐ वत्सवाटचराय नमः ।
ॐ अनन्ताय नमः ।
ॐ धेनुकासुरभञ्जनाय नमः ।
ॐ तृणीकृततृणावर्ताय नमः ।
ॐ यमलार्जुनभञ्जनाय नमः । ३६

ॐ उत्तालतालभेत्रे नमः ।
ॐ गोपगोपीश्वराय नमः ।
ॐ योगिने नमः ।
ॐ कोटिसूर्यसमप्रभाय नमः ।
ॐ इलापतये नमः ।
ॐ परञ्ज्योतिषे नमः ।
ॐ यादवेन्द्राय नमः ।
ॐ यदूद्वहाय नमः ।
ॐ वनमालिने नमः । ४५

ॐ पीतवासिने नमः ।
ॐ पारिजातापहारकाय नमः ।
ॐ गोवर्धनाचलोद्धर्त्रे नमः ।
ॐ गोपालाय नमः ।
ॐ सर्वपालकाय नमः ।
ॐ अजाय नमः ।
ॐ निरञ्जनाय नमः ।
ॐ कामजनकाय नमः ।
ॐ कञ्जलोचनाय नमः । ५४

ॐ मधुघ्ने नमः ।
ॐ मधुरानाथाय नमः ।
ॐ द्वारकानायकाय नमः ।
ॐ बलिने नमः ।
ॐ बृन्दावनान्तसञ्चारिणे नमः ।
ॐ तुलसीदामभूषणाय नमः ।
ॐ स्यमन्तकमणिहर्त्रे नमः ।
ॐ नरनारायणात्मकाय नमः ।
ॐ कुब्जाकृष्णाम्बरधराय नमः । ६३

ॐ मायिने नमः ।
ॐ परमपूरुषाय नमः ।
ॐ मुष्टिकासुरचाणूरमल्लयुद्धविशारदाय नमः ।
ॐ संसारवैरिणे नमः ।
ॐ कंसारये नमः ।
ॐ मुरारये नमः ।
ॐ नरकान्तकाय नमः ।
ॐ अनादिब्रह्मचारिणे नमः ।
ॐ कृष्णाव्यसनकर्षकाय नमः । ७२

ॐ शिशुपालशिरच्छेत्रे नमः ।
ॐ दुर्योधनकुलान्तकाय नमः ।
ॐ विदुराक्रूरवरदाय नमः ।
ॐ विश्वरूपप्रदर्शकाय नमः ।
ॐ सत्यवाचे नमः ।
ॐ सत्यसङ्कल्पाय नमः ।
ॐ सत्यभामारताय नमः ।
ॐ जयिने नमः ।
ॐ सुभद्रापूर्वजाय नमः । ८१

ॐ जिष्णवे नमः ।
ॐ भीष्ममुक्तिप्रदायकाय नमः ।
ॐ जगद्गुरुवे नमः ।
ॐ जगन्नाथाय नमः ।
ॐ वेणुनादविशारदाय नमः ।
ॐ वृषभासुरविध्वंसिने नमः ।
ॐ बाणासुरकरान्तकाय नमः ।
ॐ युधिष्टिरप्रतिष्ठात्रे नमः ।
ॐ बर्हिबर्हावतंसकाय नमः । ९०

ॐ पार्थसारथये नमः ।
ॐ अव्यक्ताय नमः ।
ॐ गीतामृतमहोदध्ये नमः ।
ॐ कालीयफणिमाणिक्यरञ्जितश्रीपदाम्बुजाय नमः ।
ॐ दामोदराय नमः ।
ॐ यज्ञभोक्त्रे नमः ।
ॐ दानवेन्द्रविनाशकाय नमः ।
ॐ नारायणाय नमः ।
ॐ परब्रह्मणे नमः । ९९

ॐ पन्नगाशनवाहनाय नमः ।
ॐ जलक्रीडासमासक्तगोपीवस्त्रापहारकाय नमः ।
ॐ पुण्यश्लोकाय नमः ।
ॐ तीर्थपादाय नमः ।
ॐ वेदवेद्याय नमः ।
ॐ दयानिधये नमः ।
ॐ सर्वतीर्थात्मकाय नमः ।
ॐ सर्वग्रहरूपिणे नमः ।
ॐ परात्पराय नमः । १०८

॥ इति श्री कृष्ण अष्टोत्तरशतनामवलिः ॥