॥ वल्ली अष्टोत्तरशतनामावलिः ॥

द्रष्टव्यं :
स्तोत्रेषु कुत्रापि अशुद्धो विद्यते तु अधः कमेन्टकोष्ठे संसूचयन्तु तेन महान्तः धन्यवादाः

॥ वल्ली अष्टोत्तरशतनामावलिः ॥

॥ ध्यानम्॥

श्यामां पङ्कजधारिणीं मणिलसत् ताटङ्ककर्णोज्ज्वलाम्
दक्षे लम्बकरां किरीटमकुटां तुङ्गस्तनोत्कञ्चुकाम्।
अन्योन्येक्षणसंयुगां शरवणोद्भूतस्य सव्ये स्थिताम्
गुञ्जामाल्यधराम् प्रवाळवसनां वल्लीश्वरीं भावये॥

॥ नामावलिः॥

ॐ महावल्ल्यै नमः
ॐ वन्द्यायै नमः
ॐ वनवासायै नमः
ॐ वरलक्ष्म्यै नमः
ॐ वरप्रदायै नमः
ॐ वाणीस्तुतायै नमः
ॐ वीतमोहायै नमः
ॐ वामदेवसुतप्रियायै नमः
ॐ वैकुण्ठतनयायै नमः
ॐ वर्यायै नमः
ॐ वनेचरसमादृतायै नमः
ॐ दयापूर्णायै नमः
ॐ दिव्यरूपायै नमः
ॐ दारिद्र्यभयनाशिन्यै नमः
ॐ देवस्तुतायै नमः
ॐ दैत्यहन्त्र्यै नमः
ॐ दोषहीनायै नमः
ॐ दयाम्बुधये नमः
ॐ दुःखहन्त्र्यै नमः
ॐ दुष्टदूरायै नमः
ॐ दुरितघ्न्यै नमः
ॐ दुरासदायै नमः
ॐ नाशहीनायै नमः
ॐ नागनुतायै नमः
ॐ नारदस्तुतवैभवायै नमः
ॐ लवलीकुञ्जसम्भूतायै नमः
ॐ ललितायै नमः
ॐ ललनोत्तमायै नमः
ॐ शान्तदोषायै नमः
ॐ शर्मदात्र्यै नमः
ॐ शरजन्मकुटुम्बिन्यै नमः
ॐ पद्मिन्यै नमः
ॐ पद्मवदनायै नमः
ॐ पद्मनाभसुतायै नमः
ॐ परायै नमः
ॐ पूर्णरूपायै नमः
ॐ पुण्यशीलायै नमः
ॐ प्रियङ्गुवनपालिन्यै नमः
ॐ सुन्दर्यै नमः
ॐ सुरसंस्तुतायै नमः
ॐ सुब्रह्मण्यकुटुम्बिन्यै नमः
ॐ मान्यायै नमः
ॐ मनोहरायै नमः
ॐ मायायै नमः
ॐ महेश्वरसुतप्रियायै नमः
ॐ कुमार्यै नमः
ॐ करुणापूर्णायै नमः
ॐ कार्तिकेयमनोहरायै नमः
ॐ पद्मनेत्रायै नमः
ॐ परानन्दायै नमः
ॐ पार्वतीसुतवल्लभायै नमः
ॐ महादेव्यै नमः
ॐ महामायायै नमः
ॐ मल्लिकाकुसुमप्रियायै नमः
ॐ चन्द्रवक्त्रायै नमः
ॐ चारुरूपायै नमः
ॐ चाम्पेयकुसुमप्रियायै नमः
ॐ गिरिवासायै नमः
ॐ गुणनिधये नमः
ॐ गतावन्यायै नमः
ॐ गुहप्रियायै नमः
ॐ कलिहीनायै नमः
ॐ कलारूपायै नमः
ॐ कृत्तिकासुतकामिन्यै नमः
ॐ गतदोषायै नमः
ॐ गीतगुणायै नमः
ॐ गङ्गाधरसुतप्रियायै नमः
ॐ भद्ररूपायै नमः
ॐ भगवत्यै नमः
ॐ भाग्यदायै नमः
ॐ भवहारिण्यै नमः
ॐ भवहीनायै नमः
ॐ भव्यदेहायै नमः
ॐ भवात्मजमनोहरायै नमः
ॐ सौम्यायै नमः
ॐ सर्वेश्वर्यै नमः
ॐ सत्यायै नमः
ॐ साध्व्यै नमः
ॐ सिद्धसमर्चितायै नमः
ॐ हानिहीनायै नमः
ॐ हरिसुतायै नमः
ॐ हरसूनुमनःप्रियायै नमः
ॐ कल्याण्यै नमः
ॐ कमलायै नमः
ॐ कल्यायै नमः
ॐ कुमारसुमनोहरायै नमः
ॐ जनिहीनायै नमः
ॐ जन्महन्त्र्यै नमः
ॐ जनार्दनसुतायै नमः
ॐ जयायै नमः
ॐ रमायै नमः
ॐ रामायै नमः
ॐ रम्यरूपायै नमः
ॐ राज्ञ्यै नमः
ॐ राजरवादृतायै नमः
ॐ नीतिज्ञायै नमः
ॐ निर्मलायै नमः
ॐ नित्यायै नमः
ॐ नीलकण्ठसुतप्रियायै नमः
ॐ शिवरूपायै नमः
ॐ सुधाकारायै नमः
ॐ शिखिवाहनवल्लभायै नमः
ॐ व्याधात्मजायै नमः
ॐ व्याधिहन्त्र्यै नमः
ॐ विविधागमसंस्तुतायै नमः
ॐ हर्षदात्र्यै नमः
ॐ हरिभवायै नमः
ॐ हरसूनुप्रियङ्गनायै नमः

॥ इति श्रीवल्ल्यष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णा॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *