॥ देवसेना अष्टोत्तरशतनामावलिः ॥

द्रष्टव्यं :
स्तोत्रेषु कुत्रापि अशुद्धो विद्यते तु अधः कमेन्टकोष्ठे संसूचयन्तु तेन महान्तः धन्यवादाः

॥ देवसेना अष्टोत्तरशतनामावलिः॥

पीतामुत्फलधारिणीं शशिसुतां पीताम्बरालङ्कृताम्
वामे लम्बकरां महेन्द्रतनयां मन्दारमालाधराम्।
दैवार्चितपादपद्मयुगळां स्कन्दस्य वामे स्थिताम्
सेनां दिव्यविभूषितां त्रिनयनां देवीं त्रिभङ्गीं भजे॥

ॐ देवसेनायै नमः
ॐ देवलोकजनन्यै नमः
ॐ दिव्यसुन्दर्यै नमः
ॐ देवपूज्यायै नमः
ॐ दयारूपायै नमः
ॐ दिव्याभरणभूषितायै नमः
ॐ दारिद्र्यनाशिन्यै नमः
ॐ देव्यै नमः
ॐ दिव्यपङ्कजधारिण्यै नमः
ॐ दुःस्वप्ननाशिन्यै नमः
ॐ दुष्टशमन्यै नमः
ॐ दोषवर्जितायै नमः
ॐ पीताम्बरायै नमः
ॐ पद्मवासायै नमः
ॐ परानन्दायै नमः
ॐ परात्परायै नमः
ॐ पूर्णायै नमः
ॐ परमकल्याण्यै नमः
ॐ प्रकटायै नमः
ॐ पापनाशिन्यै नमः
ॐ प्राणेश्वर्यै नमः
ॐ परायै शक्त्यै नमः
ॐ परमायै नमः
ॐ परमेश्वर्यै नमः
ॐ महावीर्यायै नमः
ॐ महाभोगायै नमः
ॐ महापूज्यायै नमः
ॐ महाबलायै नमः
ॐ माहेन्द्र्यै नमः
ॐ महत्यै नमः
ॐ मायायै नमः
ॐ मुक्ताहारविभूषितायै नमः
ॐ ब्रह्मानन्दायै नमः
ॐ ब्रह्मरूपायै नमः
ॐ ब्रह्माण्यै नमः
ॐ ब्रह्मपूजितायै नमः
ॐ कार्तिकेयप्रियायै नमः
ॐ कान्तायै नमः
ॐ कामरूपायै नमः
ॐ कलाधरायै नमः
ॐ विष्णुपूज्यायै नमः
ॐ विश्ववेद्यायै नमः
ॐ वेदवेद्यायै नमः
ॐ वज्रिजातायै नमः
ॐ वरप्रदायै नमः
ॐ विशाखकान्तायै नमः
ॐ विमलायै नमः
ॐ विशालाक्ष्यै नमः
ॐ सत्यसन्धायै नमः
ॐ सत्प्रभावायै नमः
ॐ सिद्धिदायै नमः
ॐ स्कन्दवल्लभायै नमः
ॐ सुरेश्वर्यै नमः
ॐ सर्ववन्द्यायै नमः
ॐ सुन्दर्यै नमः
ॐ साम्यवर्जितायै नमः
ॐ हतदैत्यायै नमः
ॐ हानिहीनायै नमः
ॐ हर्षदात्र्यै नमः
ॐ हतासुरायै नमः
ॐ हितकर्त्र्यै नमः
ॐ हीनदोषायै नमः
ॐ हेमाभायै नमः
ॐ हेमभूषणायै नमः
ॐ लयहीनायै नमः
ॐ लोकवन्द्यायै नमः
ॐ ललितायै नमः
ॐ ललनोत्तमायै नमः
ॐ लम्बवामकरायै नमः
ॐ लभ्यायै नमः
ॐ लज्जढ्यायै नमः
ॐ लाभदायिन्यै नमः
ॐ अचिन्त्यशक्त्यै नमः
ॐ अचलायै नमः
ॐ अचिन्त्यरूपायै नमः
ॐ अक्षरायै नमः
ॐ अभयायै नमः
ॐ अम्बुजाक्ष्यै नमः
ॐ अमराराध्यायै नमः
ॐ अभयदायै नमः
ॐ असुरभीतिदायै नमः
ॐ शर्मदायै नमः
ॐ शक्रतनयायै नमः
ॐ शङ्करात्मजवल्लभायै नमः
ॐ शुभायै नमः
ॐ शुभप्रदायै नमः
ॐ शुद्धायै नमः
ॐ शरणागतवत्सलायै नमः
ॐ मयूरवाहनदयितायै नमः
ॐ महामहिमशालिन्यै नमः
ॐ मदहीनायै नमः
ॐ मातृपूज्यायै नमः
ॐ मन्मथारिसुतप्रियायै नमः
ॐ गुणपूर्णायै नमः
ॐ गणाराद्ध्यायै नमः
ॐ गौरीसुतमनःप्रियायै नमः
ॐ गतदोषायै नमः
ॐ गतावद्यायै नमः
ॐ गङ्गाजातकुटुम्बिन्यै नमः
ॐ चतुरायै नमः
ॐ चन्द्रवदनायै नमः
ॐ चन्द्रचूडभवप्रियायै नमः
ॐ रम्यरूपायै नमः
ॐ रमावन्द्यायै नमः
ॐ रुद्रसूनुमनःप्रियायै नमः
ॐ मङ्गलायै नमः
ॐ मधुरालापायै नमः
ॐ महेशतनयप्रियायै नमः

॥ इति श्रीदेवसेना अष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णा ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *