॥ गौर्यष्टोत्तरशत नामावलिः ॥

द्रष्टव्यं :
स्तोत्रेषु कुत्रापि अशुद्धो विद्यते तु अधः कमेन्टकोष्ठे संसूचयन्तु तेन महान्तः धन्यवादाः

॥ गौरी अष्टोत्तरशतनामावलिः ॥

ॐ महामनोन्मणीशक्त्यै नमः
ॐ शिवशक्त्यै नमः
ॐ शिवंकर्यै नमः
ॐ इच्छाशक्ति क्रियाशक्ति ज्ञानशक्ति स्वरूपिण्यै नमः
ॐ शान्त्यतीत कलानन्दायै नमः
ॐ शिवमायायै नमः
ॐ शिवप्रियायै नमः
ॐ सर्वज्ञायै नमः
ॐ सुन्दर्यै नमः
ॐ सौम्यायै नमः
ॐ सच्चिदानन्दरूपिण्यै नमः
ॐ परापरामय्यै नमः
ॐ बालायै नमः
ॐ त्रिपुरायै नमः
ॐ कुण्डल्यै नमः
ॐ शिवायै नमः
ॐ रुद्राण्यै नमः
ॐ विजयायै नमः
ॐ सर्वायै नमः
ॐ शर्वाण्यै नमः
ॐ भुवनेश्वर्यै नमः
ॐ कल्याण्यै नमः
ॐ शूलिन्यै नमः
ॐ कान्तायै नमः
ॐ महात्रिपुरसुन्दर्यै नमः
ॐ मालिन्यै नमः
ॐ मानिन्यै नमः
ॐ मदनोल्लास मोहिन्यै नमः
ॐ महेश्वर्यै नमः
ॐ मातङ्ग्यै नमः
ॐ शिवकाम्यै नमः
ॐ चिदात्मिकायै नमः
ॐ कामाक्ष्यै नमः
ॐ कमलाक्ष्यै नमः
ॐ मीनाक्ष्यै नमः
ॐ सर्वसाक्षिण्यै नमः
ॐ उमादेव्यै नमः
ॐ महाकाल्यै नमः
ॐ सामायै नमः
ॐ सर्वजनप्रियायै नमः
ॐ चित्पुरायै नमः
ॐ चिद्घनानन्दायै नमः
ॐ चिन्मय्यै नमः
ॐ चित्स्वरूपिण्यै नमः
ॐ महासरस्वत्यै नमः
ॐ दुर्गायै नमः
ॐ ज्वालादुर्गादिमोहिन्यै नमः
ॐ नकुल्यै नमः
ॐ शुद्धविद्यायै नमः
ॐ सच्चिदानन्दविग्रहायै नमः
ॐ सुप्रभायै नमः
ॐ सुप्रभाज्वालायै नमः
ॐ इन्द्राक्ष्ह्यै नमः
ॐ सर्वमोहिन्यै नमः
ॐ महेन्द्रजालमध्यस्थायै नमः
ॐ मायायै नमः
ॐ मायाविनोदिन्यै नमः
ॐ विश्वेश्वर्यै नमः
ॐ वृषारूढायै नमः
ॐ विद्याजालविनोदिन्यै नमः
ॐ मन्त्रेश्वर्यै नमः
ॐ महालक्ष्म्यै नमः
ॐ महाकालीफलप्रदायै नमः
ॐ चतुर्वेदविशेषज्ञायै नमः
ॐ सावित्र्यै नमः
ॐ सर्वदेवतायै नमः
ॐ महेन्द्राण्यै नमः
ॐ गणाध्यक्षायै नमः
ॐ महाभैरवपूजितायै नमः
ॐ महामायायै नमः
ॐ महाघोरायै नमः
ॐ महादेव्यै नमः
ॐ मलापहायै नमः
ॐ महिषासुरसंहार्यै नमः
ॐ चण्डमुण्डकुलान्तकायै नमः
ॐ चक्रेश्वर्यै नमः
ॐ चतुर्वेद्यै नमः
ॐ सर्वदायै नमः
ॐ सुरनायिक्यै नमः
ॐ षट्शास्त्रनिपुणायै नमः
ॐ नित्यायै नमः
ॐ षड्दर्शनविचक्षणायै नमः
ॐ कालरात्र्यै नमः
ॐ कलातीतायै नमः
ॐ कविराजमनोहरायै नमः
ॐ शारदातिलकाकारायै नमः
ॐ धीरायै नमः
ॐ धीरजनप्रियायै नमः
ॐ उग्रभार्यै नमः
ॐ महाभार्यै नमः
ॐ क्षिप्रमार्यै नमः
ॐ रणप्रियायै नमः
ॐ अन्नपूर्णेश्वर्यै नमः
ॐ मात्रे नमः
ॐ स्वर्णाकारतटित्प्रभायै नमः
ॐ स्वरव्यंजनवर्णोदयायै नमः
ॐ गद्यपद्यादिकारणायै नमः
ॐ पदवाक्यार्थनिलयायै नमः
ॐ बिन्दुनादादिकारणायै नमः
ॐ मोक्षेशमहिष्यै नमः
ॐ सत्यायै नमः
ॐ भुक्तिमुक्तिफलप्रदायै नमः
ॐ विज्ञानदायिन्यै नमः
ॐ प्रज्ञायै नमः
ॐ प्रज्ञानफलदायिन्यै नमः
ॐ अहंकारकलातीतायै नमः
ॐ पराशक्त्यै नमः
ॐ परात्परायै नमः

॥ गौरी अष्टोत्तरशतनामावलिः ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!