॥ कृष्णाष्टोत्तरशतनामावलिः ॥

द्रष्टव्यं :
स्तोत्रेषु कुत्रापि अशुद्धो विद्यते तु अधः कमेन्टकोष्ठे संसूचयन्तु तेन महान्तः धन्यवादाः

॥ कृष्णाष्टोत्तरशतनामावलिः॥

ॐ श्रीकृष्णाय नमः
ॐ कमलानाथाय नमः
ॐ वासुदेवाय नमः
ॐ सनातनाय नमः
ॐ वसुदेवात्मजाय नमः
ॐ पुण्याय नमः
ॐ लीलामानुषविग्रहाय नमः
ॐ श्रीवत्सकौस्तुभधराय नमः
ॐ यशोदावत्सलाय नमः
ॐ हरये नमः
ॐ चतुर्भुजात्तचक्रासिगदाशङ्खाम्बुजायुधाय नमः
ॐ देवकीनन्दनाय नमः
ॐ श्रीशाय नमः
ॐ नन्दगोपप्रियात्मजाय नमः
ॐ यमुनावेगसंहारिणे नमः
ॐ बलभद्रप्रियानुजाय नमः
ॐ पूतनाजीवितहराय नमः
ॐ शकटासुरभञ्जनाय नमः
ॐ नन्दव्रजजनानन्दिने नमः
ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः
ॐ नवनीतविलिप्ताङ्गाय नमः
ॐ नवनीतनटाय नमः
ॐ अनघाय नमः
ॐ नवनीतनवाहाराय नमः
ॐ मुचुकुन्दप्रसादकाय नमः
ॐ षोडशस्त्रीसहस्रेशाय नमः
ॐ त्रिभङ्गीमधुराकृतये नमः
ॐ शुकवागमृताब्धीन्दवे नमः
ॐ गोविन्दाय नमः
ॐ योगिनां पतये नमः
ॐ वत्सवाटचराय नमः
ॐ अनन्ताय नमः
ॐ धेनुकासुरमर्दनाय नमः
ॐ तृणीकृततृणावर्ताय नमः
ॐ यमलार्जुनभञ्जनाय नमः
ॐ उत्तालतालभेत्रे नमः
ॐ तमालश्यामलाकृतये नमः
ॐ गोपगोपीश्वराय नमः
ॐ योगिने नमः
ॐ कोटिसूर्यसमप्रभाय नमः
ॐ इलापतये नमः
ॐ परस्मै ज्योतिषे नमः
ॐ यादवेन्द्राय नमः
ॐ यदूद्वहाय नमः
ॐ वनमालिने नमः
ॐ पीतवाससे नमः
ॐ पारिजातापहारकाय नमः
ॐ गोवर्धनाचलोद्धर्त्रे नमः
ॐ गोपालाय नमः
ॐ सर्वपालकाय नमः
ॐ अजाय नमः
ॐ निरञ्जनाय नमः
ॐ कामजनकाय नमः
ॐ कञ्जलोचनाय नमः
ॐ मधुघ्ने नमः
ॐ मथुरानाथाय नमः
ॐ द्वारकानायकाय नमः
ॐ बलिने नमः
ॐ बृन्दावनान्तसञ्चारिणे नमः
ॐ तुलसीदामभूषणाय नमः
ॐ स्यमन्तकमणेर्हर्त्रे नमः
ॐ नरनारायणात्मकाय नमः
ॐ कुब्जाकृष्णाम्बरधराय नमः
ॐ मायिने नमः
ॐ परमपूरुषाय नमः
ॐ मुष्टिकासुरचाणूरमल्लयुद्धविशारदाय नमः
ॐ संसारवैरिणे नमः
ॐ कंसारये नमः
ॐ मुरारये नमः
ॐ नरकान्तकाय नमः
ॐ अनादिब्रह्मचारिणे नमः
ॐ कृष्णाव्यसनकर्षकाय नमः
ॐ शिशुपालशिरश्छेत्रे नमः
ॐ दुर्योधनकुलान्तकाय नमः
ॐ विदुराक्रूरवरदाय नमः
ॐ विश्वरूपप्रदर्शकाय नमः
ॐ सत्यवाचे नमः
ॐ सत्यसङ्कल्पाय नमः
ॐ सत्यभामारताय नमः
ॐ जयिने नमः
ॐ सुभद्रापूर्वजाय नमः
ॐ विष्णवे नमः
ॐ भीष्ममुक्तिप्रदायकाय नमः
ॐ जगद्गुरवे नमः
ॐ जगन्नाथाय नमः
ॐ वेणुनादविशारदाय नमः
ॐ वृषभासुरविध्वंसिने नमः
ॐ बाणासुरकरान्तकाय नमः
ॐ युधिष्ठिरप्रतिष्ठात्रे नमः
ॐ बर्हिबर्हावतंसकाय नमः
ॐ पार्थसारथये नमः
ॐ अव्यक्ताय नमः
ॐ गीतामृतमहोदधये नमः
ॐ कालीयफणिमाणिक्यरञ्जितश्रीपदाम्बुजाय नमः
ॐ दामोदराय नमः
ॐ यज्ञभोक्त्रे नमः
ॐ दानवेन्द्रविनाशकाय नमः
ॐ नारायणाय नमः
ॐ परब्रह्मणे नमः
ॐ पन्नगाशनवाहनाय नमः
ॐ जलक्रीडासमासक्तगोपीवस्त्रापहारकाय नमः
ॐ पुण्यश्लोकाय नमः
ॐ तीर्थपादाय नमः
ॐ वेदवेद्याय नमः
ॐ दयानिधये नमः
ॐ सर्वतीर्थात्मकाय नमः
ॐ सर्वग्रहरूपिणे नमः
ॐ परात्पराय नमः

॥ इति श्री ब्रह्माण्डमहापुराणे वायुप्रोक्ते श्री कृष्णाष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णा॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *