॥ अङ्गारकाष्टोत्तरशतनामावलि ॥

द्रष्टव्यं :
स्तोत्रेषु कुत्रापि अशुद्धो विद्यते तु अधः कमेन्टकोष्ठे संसूचयन्तु तेन महान्तः धन्यवादाः

॥ अङ्गारकाष्टोत्तरशतनामावलि ॥

ॐ महीसुताय नमः ।
ॐ महाभागाय नमः ।
ॐ मङ्गळाय नमः ।
ॐ मङ्गलप्रदाय नमः ।
ॐ महावीराय नमः ।
ॐ महाशूराय नमः ।
ॐ महाबलपराक्रमाय नमः ।
ॐ महारौद्राय नमः ।
ॐ महाभद्राय नमः ।
ॐ माननीयाय नमः ॥ १०॥

ॐ दयाकराय नमः ।
ॐ मानदाय नमः ।
ॐ अमर्षणाय नमः ।
ॐ क्रूराय नमः ।
ॐ तापपापविवर्जिताय नमः ।
ॐ सुप्रतीकाय नमः ।
ॐ सुताम्राक्षाय नमः ।
ॐ सुब्रह्मण्याय नमः ।
ॐ सुखप्रदाय नमः ।
ॐ वक्रस्तंभादिगमनाय नमः ॥ २०॥

ॐ वरेण्याय नमः ।
ॐ वरदाय नमः ।
ॐ सुखिने नमः ।
ॐ वीरभद्राय नमः ।
ॐ विरूपाक्षाय नमः ।
ॐ विदूरस्थाय नमः ।
ॐ विभावसवे नमः ।
ॐ नक्षत्रचक्र संचारिणे नमः ।
ॐ नक्षत्ररूपाय नमः ।
ॐ क्षात्रवर्जिताय नमः ॥ ३०॥

ॐ क्षयवृद्धिविनिर्मुक्ताय नमः ।
ॐ विचक्षणाय नमः ।
ॐ अक्षीणफलदाय नमः ।
ॐ चक्षुर्गोचराय नमः ।
ॐ शुभलक्षणाय नमः ।
ॐ वीतरागाय नमः ।
ॐ वीतभयाय नमः ।
ॐ विज्वराय नमः ।
ॐ विश्वकारणाय नमः ।
ॐ नक्षत्रराशि संचाराय नमः ॥ ४०॥

ॐ नानाभय निकृंतनाय नमः ।
ॐ कमनीयाय नमः ।
ॐ दयासाराय नमः ।
ॐ कनत्कनकभूषणाय नमः ।
ॐ भयघ्नाय नमः ।
ॐ भव्यफलदाय नमः ।
ॐ भक्ताभयवरप्रदाय नमः ।
ॐ शत्रुहंत्रे नमः ।
ॐ शमोपेताय नमः ।
ॐ शरणागत पोषकाय नमः ॥ ५०॥

ॐ साहसाय नमः ।
ॐ सद्गुणाध्यक्षाय नमः ।
ॐ साधवे नमः ।
ॐ समरदुर्जयाय नमः ।
ॐ दुष्टदूराय नमः ।
ॐ शिष्टपूज्याय नमः ।
ॐ सर्वकष्टनिवारकाय नमः ।
ॐ दुश्चेष्टावारकाय नमः ।
ॐ दुःखभंजनाय नमः ।
ॐ दुर्धराय नमः ॥ ६०॥

ॐ हरये नमः ।
ॐ दुस्स्वप्नहंत्रे नमः ।
ॐ दुर्धर्षाय नमः ।
ॐ दुष्टगर्वविमोचकाय नमः ।
ॐ भरद्वाजकुलोद्भवाय नमः ।
ॐ भूसुताय नमः ।
ॐ भव्यभूषणाय नमः ।
ॐरक्तांबराय नमः ।
ॐरक्तववुषे नमः ।
ॐ भक्तपालनतत्पराय नमः ॥ ७०॥

ॐ चतुर्भुजाय नमः ।
ॐ गदाधारिणे नमः ।
ॐ मेषवाहनाय नमः ।
ॐ मिताशनाय नमः ।
ॐ शक्तिशूलधराय नमः ।
ॐ शक्ताय नमः ।
ॐ शस्त्रविद्याविशारदाय नमः ।
ॐ तार्किकाय नमः ।
ॐ तामसाधाराय नमः ।
ॐ तपस्विने नमः ॥ ८०॥

ॐ ताम्रलोचनाय नमः ।
ॐ तप्तकांचनसंकाशाय नमः ।
ॐ रक्तकिंजल्कसन्निभाय नमः ।
ॐ गोत्राधिदेवताय नमः ।
ॐ गोमध्यचराय नमः ।
ॐ गुणविभूषणाय नमः ।
ॐ असृजे नमः ।
ॐ अङ्गारकाय नमः ।
ॐ अवंतीदेशाधीशाय नमः ।
ॐ जनार्दनाय नमः ॥ ९०॥

ॐ सूर्ययाम्य प्रदेशस्थाय नमः ।
ॐ यौवनाय नमः ।
ॐ याम्यदिङ्मुखाय नमः ।
ॐ त्रिकोणमंडलगताय नमः ।
ॐ त्रिदशाधिपसन्नुताय नमः ।
ॐ शुचये नमः ।
ॐ शुचिकराय नमः ।
ॐ शूराय नमः ।
ॐ शुचिवश्याय नमः ।
ॐ शुभावहाय नमः ॥ १००॥

ॐ मेषवृश्चिकराशीशाय नमः ।
ॐ मेधाविने नमः ।
ॐ मितभाषिणे नमः ।
ॐ सुखप्रदाय नमः ।
ॐ सुरूपाक्षाय नमः ।
ॐ सर्वाभीष्टफलप्रदाय नमः ।
ॐ श्रीमते अङ्गारकाय नमः ।

॥ इति अङ्गारक अष्टोत्तरशतनामावलिस्समाप्ता ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!